Legislaţie profesie

Ordinele nr.902/2005 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi nr.1211/2005 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind introducerea profesiei de „fizician medical” în Codul Ocupațiilor din România (COR), publicat în Monitorul Oficial nr.46/18.01.2006.

Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Institutului National de Statistica nr.1832/856/2011 privind modificarea codului COR (Codul Ocupațiilor din România) a profesiei de „fizician medical” (COR2013), publicat in Monitorul Oficial nr.561/08.08.2011.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr.527/29.07.1999, pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial nr.383/12.08.1999.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr.979/30.07.2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, publicat in Monitorul Oficial nr.724/11.08.2004.

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat in Monitorul Oficial nr.796/10.11.2011.

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în M.Of. nr.658/23.09.2010.

Normele privind expertul în fizică medicală aprobate prin Ordinul nr.1272/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi nr.266/2006 al Preşedintelui CNCAN, publicat în Monitorul Oficial nr.906/07.11.2006.

Ordinul nr.183/112/173/2022 a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Energiei si Ministerului Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial nr.155/15.02.2022 (cf. poz.40 din Anexa nr.1.4 fizicianul medical, expertul in fizica medicala si fizicianul în sistemul sanitar sunt profesii liberale care se exercită în baza unor legi speciale).

Hotărârea Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr.305/30.03.2022 (art.22 lit.u si lit.ab)

Legea nr.200/25.05.2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicat în Monitorul Oficial nr. 500/03.06.2004.

Legea nr.9/01.03.2011 pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicat în Monitorul Oficial nr. 159/04.03.2011.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/19.06.2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat in Monitorul Oficial nr. 291/27.06.2000 si aprobata cu modificari prin LEGEA nr.598/31.10.2001, publicata in Monitorul Oficial nr. 711/08.11.2001.

Ordinul Ministrului Sănătății nr.646/25.04.2019 privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat in Monitorul Oficial nr.358/08.05.2019.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008, privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, publicata in Monitorul Oficial nr.428/06.06.2008.

Hotărârea Guvernului nr.1175/06.09.2006 privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora, Anexa DOMENII PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SI SPECIALIZĂRILE DIN CADRUL ACESTORA, alin. A. “Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă in fizica medicala”, publicat in Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006.

Legea Educației Naționale nr.1/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.18/10.01.2011.

Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.614/07.07.2004.

Lege-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ANEXA nr.II, cap.b) pct.(b1), (b2) si (b4) - "Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare", publicata în Monitorul Oficial nr.492/28.06.2017.

Legea nr.51/2020, pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial nr. 340/27.04.2020

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal şi a locurilor de muncă pentru care durata zilnica a timpului de muncă este mai mica de 8 ore, publicata în M.Of. nr.217/02.04.2003.

Hotărârea Guvernului nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială", publicata în Monitorul Oficial nr.284/30.03.2018.

Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicat în M.Of. nr.466/25.06.2014 (art.5 alin.52 - definitie profesia liberala).

Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicata in Monitorul Oficial nr. 110/13.02.2014.

Hotărârea Guvernului nr.522/2003 (actualizata) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicata in Monitorul Oficial nr.346/21.05.2003.

Hotărârea Guvernului nr.481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicata in Monitorul Oficial nr. 536/17.07.2015.

Hotărârea Guvernului nr.567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 572/30.07.2015.

Hotărârea Guvernului nr.918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 734/28.11.2013.

Hotărârea Guvernului nr.427/2015 de modificare si completare a art.8 alin.(7) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial nr.221/31.03.2011 pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte şi un reprezentant al organizaţiei profesionale, în condiţiile prevăzute de lege 

Norma  privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice şi al Comisiei Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), nr. 285/79/2002 şi publicate în Monitorul Oficial al României nr. 446 bis/25.06.2002.

Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1255/2016 pentru aprobarea “Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante”, publicat în Monitorul Oficial nr.916/15.11.2016.

Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1541/11.12.2006 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală la radiaţii ionizante a gravidelor, publicate în Monitorul Oficial nr. 1039/28.12.2006.

Norma de securitate radiologică în practica de radioterapie aprobata prin Ordinul CNCAN nr.94/14.04.2004 publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.332/14.06.2004 şi Ordinul nr.293/30.08.2004 publicat în Monitorul Oficial nr.1253/24.12.2004.

Norma de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională aprobata prin Ordinul CNCAN nr.186/2022 si publicata in Monitorul Oficial nr.947/28.09.2022.

Norma de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara aprobata prin Ordinul nr.358/18.10.2004 publicata in Monitorul Oficial nr.139/15.02.2005.

Norme privind cerintele de baza de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii, al Ministrului Educatiei Nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr.752/3978/136/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.517bis/25.06.2018.

Norma privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica, aprobata prin Ordinul nr.202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN publicata in Monitorul Oficial, nr.936 bis/20.12.2002.

Ordinul CNCAN nr.102/2018 privind modificarea si completarea Ordinului nr.202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica, publicata in Monitorul Oficial nr.449/30.05.2018.

Ordinul CNCAN nr.66/20.03.2006 pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetarea medicală şi/sau biomedicală, publicat in Monitorul Oficial nr.353/19.04.2006.

Ordinul nr.397/836/2018 a Ministerului Sănătății și CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial nr.273/28.03.2018.

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.412/14.04.2006 si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.159/11.04.2006 privind aprobarea Criteriilor de selecţie a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice – radiologie şi imagistică medicală, precum şi a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice – radiologie şi imagistică medicală, publicat in Monitorul Oficial nr.352/19.04.2006.

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr.224/31.03.2017.

Hotararea Guvernului nr.206/25.03.2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicata în Monitorul Oficial al României nr.208/30.03.2015.

Legea nr.176 /18.10.2000 privind dispozitivele medicale, publicat in Monitorul Oficial nr.79/24.01.2005.

Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.792/29.06.2006 privind desfăşurarea procedurii de investigaţie clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele medicale, publicat în Monitorul Oficial nr.595/10.07.2006.

Clasificarea Internaționala Standard a Ocupațiilor, privind introducerea profesie de „fizician medical” in nomenclatorul ISCO-08, Organizația Internațională a Muncii si Comisia Europeana.

Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM și 2003/122/EURATOM, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ISSN 1977-0677, L 13, Vol. 57, 17.01.2014.

Directiva 97/43/EURATOM a Consiliului din 30 iunie 1997 privind protecţia sănătăţii persoanelor împotriva pericolelor pe care le prezintă radiaţiile ionizante rezultate din expunerea în scopuri medicale şi de abrogare a Directivei 84/466/EURATOM.

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

European Commission Radiation Protection No. 174 - European Guidelines on Medical Physics Expert, (2014).

EFOMP policy statements No. 1: Medical Physics Education and Training: The Present European Level and Recommendations for its Future Development, (1984).

EFOMP policy statements No. 2: The Roles, Responsibilities and Status of the Clinical Medical Physicist, (1984).

EFOMP policy statements No. 3: Radiation Protection of the Patient in Europe: The Training of the Medical Physicist as a Qualified Expert in Radiophysics, (1988).

EFOMP policy statements No. 4: Criteria for the Number of Physicists in a Medical Physics Department, (1991).

EFOMP policy statements No. 5: Departments of Medical Physics - Advantages, Organisation and Management, Sept. 1993 [Physica Medica XI,3 (1995) 126-128].

EFOMP policy statements No. 6: Recommended guidelines of National Registration Schemes for Medical Physicists, Sept. 1994 [Physica Medica XI,4 (1995) 157-159].

EFOMP Policy Statement No. 6.1: Recommended Guidelines on National Registration Schemes for Medical Physicists, [Physica Medica 32 (2016) 1–6].

EFOMP policy statements No. 7: Criteria for the Staffing Levels in a Medical Physics Department (pdf file-40 kB), Sept. 1997 [Physica Medica XIII (1997) 187-194].

EFOMP Policy Statement No. 7.1: The roles, responsibilities and status of the medical physicist including the criteria for the staffing levels in a Medical Physics Department [Physica Medica, 32 (2016) 533–540].

EFOMP policy statements No. 8: Continuing Professional Development for the Medical Physicist, (also available as Acrobat pdf-file: policy8.pdf), March 1998 [Physica Medica XIV (1998) 81-83].

EFOMP policy statements No. 9: Radiation Protection of the Patient in Europe: The Training of the Medical Physics Expert in Radiation Physics or Radiation Technology (also available as Acrobat pdf-file:policy9.pdf) [Physica Medica XV (1999) 149-153].

EFOMP policy statements No. 10: Recommended Guidelines on National Schemes for Continuing Professional Development of Medical Physicists. [Physica Medica XVII (2001) 97-101].

EFOMP Policy Statement No. 10.1: Recommended Guidelines on National Schemes for Continuing Professional Development of Medical Physicists, [Physica Medica 32 (2016) 7–11].

EFOMP policy statements No. 11: Guidelines on Professional Conduct and Procedures to Be Implemented in the Event of Alleged Misconduct. [Physica Medica XIX (2003) 227-229].

EFOMP policy statements No. 12:The present status of Medical Physics Education and Training in Europe. New perspectives and EFOMP recommendations (2014).

EFOMP policy statements No. 13: Recommended Guidelines on the Development of Safety and Quality Management Systems for Medical Physics Departments [Physica Medica Vol.25, Issue 4 (2009) 161-165].

EFOMP policy statements No. 14: The Role of the Medical Physicist in the Management of Safety within the Magnetic Resonance Imaging Environment: EFOMP Recommendations (2012).

EFOMP policy statements No. 15: Recommended Guidelines on the Role of the Medical Physicist within the Hospital Governance Board, [Physica Medica 31 (2015) 201-203].

Core curriculum for Medical Physics Experts (MPE) in Radiotherapy (2022) - recommendations from an ESTRO (European Society of Therapeutic Radiology and Oncology) & EFOMP working group

Expanding the medical physicist curricular and professional programme to include Artificial Intelligence (2021) - recommendation from EFOMP working group

Curriculum for education and training of Medical Physicists in Nuclear Medicine (2013) - recommendations from the EANM (European Association of Nuclear Medicine) Physics Committee, the EANM Dosimetry Committee and EFOMP working group

Core Curriculum for Medical Physicists in Radiology (2011) - recommendations from an EFOMP & ESR (European Society of Radiology) working group