Cod parafă fizician medical

Codul individual de parafa se acorda de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania prin eliberarea Certificatului de Calificare Profesionala in Fizica Medicala pentru fizicieni medicali debutanti, fizicieni medicali, experti in fizica medicala, fizicieni debutanti, fizicieni, fizicieni specalisti si fizicieni principali din sistemul sanatate publica umana si veterinara pentru practica conexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala, incepand cu data de 01.01.2014 in baza art.10 lit.y) din Statutul CFMR si art.21 alin.(2) lit.h) din Ordonanta de Guvern nr.26/2000 publicata in M.Of. nr.39/31.01.2000 si a Protocolului Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.7630/16/115/04.10.2016, prin care se acorda "Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania" dreptul exclusiv de a aviza standardele ocupationale si programele de formare profesionala de calificare organizate de furnizorii de formare profesionala pentru dobandirea de competente pentru ocupatiile din domeniul de activitate "fizică medicală", in conformitate cu prevederile Ordinului MECS nr.3170/04.02.2015 privind aprobarea modelului de standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, publicat in M.Of. nr.184/18.03.2015 si Ordinul MMSSF si MECT nr.59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale, publicat in M.Of. nr.128/12.02.2004 (www.anc.edu.ro)

Toti practicanti de servicii si consultanta de fizica medicala din practica clinica au obligativitatea sa obtina codul de parafa in maxim 120 zile de la data intrarii in vigoare a Regulamentului de acordare si utilizare a codului individual de parafa pentru fizicianul medical debutant, fizician medical, Expert in Fizica Medicala, fizician debutant, fizician, fizician specialist si fizican principal din sistemul sanitar pentru practica conexa actului medical referitor la serviciile si consultanta de fizica medicala.

Este interzisa exercitarea profesiunilor de servicii si consultanta de fizica medicala din domeniul de sanatate publica (clinic) pe teritoriul Romaniei fara cod individual de parafa eliberat de CFMR. 

(1) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul debutant (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:

(2) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:

(3) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul specialist (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:

(4) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul principal (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:

(5) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul medical debutant (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:

(6) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul  medical (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:

(7) Pentru eliberarea codului de parafa, Expert in Fizica Medicala (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:

Pentru eliberarea unui nou cod de parafa in caz de pierdere sau furt se vor transmite urmatoarele documente:

Controlul privind lipsa codului individual de parafa pe teritoriul Romaniei pentru furnizorii de servicii si consultanta de fizica medicala se va face de catre:

   - Ministerul Sanatatii prin Directiile Judetene de Sanatate Publica si Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

   - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Inspectorate Teritoriale de Munca

   - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) doar pentru prestatori de servicii ce includ protectia impotriva radiatiilor ionizante (specialitatiile de radiodiagnostic, radioterapie si medicina nucleara).

Taxa de acordare a codului de parafa este gratuita pentru membrii CFMR, iar pentru non-membri se percepe o taxa de 500 lei stabilita în baza art.55 lit.n) din Statutul CFMR autentificat UNBR nr.26/23.02.2010.

Regulamentul de acordare si utilizare a codului de parafa este stabilit si validat in sedinta Adunarii Generale CFMR de la data de 22.09.2013 in temeiul dispozitiilor art.10 lit.y) din Statutul CFMR autentificat UNBR nr.26/23.02.2010, art.21 alin.(2) lit.h) din Ordonanta de Guvern nr.26/2000 și a Protocolului nr.7630/16/115/04.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin care se acordă colegiului dreptul exclusiv de a aviza standardul ocupaţional în fizică medicală.

(A) Exercitarea profesiei de fizician medical debutant, fizician medical, Expert in Fizica Medicala, în sistemul sanitar se face pe baza autorizaţiei de liberă practică, care se acordă de Ministerul Sănătăţii, stabilita prin Ordin nr.979/30.07.2004  privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, publicat in Monitorul Oficial nr.724/11.08.2004, precum si a cerintelor de educatie si de pregatire profesionala initiala si continua stabilite prin Ordinul nr.1272/266/2006, pentru aprobarea Normelor privind Expertul in Fizică Medicală, emis de catre Ministerul Sanatatii Publice si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, publicat in Monitorul Oficial nr.906/07.11.2006.

(B) Exercitarea profesiei de fizician debutant, fizician, fizician specialist si fizican principal din domeniul în sistemul sanitar se face pe baza autorizaţiei de liberă practică, care se acordă de Ministerul Sănătăţii, stabilita prin Ordin nr.979/30.07.2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, publicat in Monitorul Oficial nr.724/11.08.2004, precum si a cerintelor de educatie si de pregatire profesionala initiala si continua stabilite Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.796/10.11.2011.

(C) Autorizarea si functionarea Cabinetelor si Laboratoarelor de Fizica Medicala ca furnizori «externi» de servicii si consulanta de fizica medicala din unitatii medicale se stabileste conform Ordinului nr.153/26.02.2003 pentru aprobarea “Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale”, publicat in M.Of. nr.353/23.05.2003, Ordinului Ministerului Sanatatii nr.527/29.07.1999, pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.383/12.08.1999, Ordonanţei de Urgenţă nr.83/19.06.2000  privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat in Monitorul Oficial nr.291/27.06.2000 si aprobata cu modificari prin LEGEA nr.598/31.10.2001 , publicata in Monitorul Oficial nr.711/08.11.2001 si a Legii nr.176/2000 aprobată cu modificari prin Legea nr.434/25.10.2004 , privind dispozitivele medicale, publicată în M.Of. nr.79/24.01.2005.

(D) Programul de pregatire in Fizica Medicala se stabileste in conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.18/10.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare, in conformitate cu prevederile Legii nr.288/2004 publicată în Monitorul Oficial nr.614/07.07.2004  privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1175/06.09.2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.769/11.09.2006  privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora, cu modificările şi completările ulterioare, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.404/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.319/10.04.2006  privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, cu modificările şi completările ulterioare, si in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.567/15.06.2005 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.540/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare.

(E) Fizicianul medical debutant si fizicianul debutant din domeniul de sanatate publica care utilizeaza surse sau generatori de radiatii ionizante trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 1, eliberat de CNCAN, pentru domeniul si specialitatea corespunzatoare, conform cu “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin Ordinul nr.202/15.10.2002  al presedintelui CNCAN publicate in M.Of., nr.936 bis/20.12.2002.

(F) Fizicianul medical, fizicianul, fizicianul specialist si fizicianul principal din domeniul de sanatate publica care utilizeaza surse sau generatori de radiatii ionizante trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 2, eliberat de CNCAN, pentru domeniul si specialitatea corespunzatoare, conform cu “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin Ordinul nr.202/15.10.2002  al presedintelui CNCAN publicate in M.Of., nr.936 bis/20.12.2002.

(G) Expertul in Fizica Medicala trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 3, eliberat de CNCAN, pentru specialitatea corespunzatoare, conform cu “Norma privind expertul in fizică medicală” aprobata prin Ordinul comun al M.S. si al CNCAN, nr.1272/266/2006, M.Of. nr.906/07.11.2006 si “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin Ordinul nr. 202/15.10.2002  al presedintelui CNCAN publicate in M.Of., nr. 936 bis din 20.12.2002.

Certificatul de Calificare Profesională (cod individual de parafa) pentru profesia de fizician medical debutant / fizician medical / expert in fizica medicala / fizician debutant / fizician / fizician specialist / fizician principal din domeniul de sanatate publica umana si veterinara pentru practica conexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala emis de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania, se elibereaza potrivit prevederilor art.10 lit.y) din Statutul CFMR doar dupa obtinerea AUTORIZATIEI DE LIBERA PRACTICA MEDICALA emisa de Ministerul Sanatatii prin Directiile Judetene de Sanatate Publica. Certificatul de de Calificare Profesională se vizează anual şi este însoţit de Fişă de Evidenţă. Avizul anual se acorda numai dupa incheierea asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv.

Pentru absolventii de Licenta in Fizica, specialitatea fizica medicala anterior introducerii sistemului Bologna nu este obligatorie absolvirea unui "Master în Fizică Medicală" pentru obţinerea avizului de atestare a profesiei de fizician medical si a certificatului de calificare profesionala fizician medical (codul individual de parafa) în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică. Potrivit art.153 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

Pentru absolventii Ciclului I Licenta in Fizica (sau echivalent), specialitatea fizica medicala (sistem Bologna), CFMR solicită pentru obţinerea avizului de atestare a profesiei de fizician medical si a certificatului de calificare profesionala fizician medical (codul individual de parafa) în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică un "Master în Fizică Medicală" conform art.154 alin.(1) lit.a) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 care precizează că "Masteratul profesional este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale". Absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta, master si/sau doctorat in Fizică, specializarea Fizică Medicală pot exercita profesia de fizician medical (corespunzator nivelului 7+ EQF) sau expert in fizica medicala (corespunzator nivelului 8 EQF) pe teritoriul Romaniei si Uniunii Europeane (UE) pe baza nivelurilor de calificare profesionala prevazute in Directiva 2005/36/CE prezentata in "Qualification Framework for the Medical Physics Expert" (a se vedea graficul de mai jos) si conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite. Fiecare ciclu absolvit da dreptul persoanei la acces la o ocupatie/functie specifica in functie de nivel de calificare din Cadrul European al Calificarilor (EQF - European Qualifications Framework) prevazut in Hotărârea Guvernul nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu completarile si a modificarilor ulterioare. Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, "European Qualifications Framework" (EQF), Directivei 89/48/EEC si Directivei 92/51/EEC, absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta a ciclului Bologna isi pot exercita profesia doar corespunzatoare nivelului 6+ EQF, conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite, sau pot continua studiile universitare prin masterat.