Anunturi job-uri 2023

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Suceava 

organizează la concurs, pentru ocuparea unui post temporar vacant contractual de fizician (sănătate publică) pe durată determinată (pe perioada absenței titularei postului, maxim 12 luni), cu normă întreagă 6 ore/zi, 30 ore/săptămână la Laborator Igiena Radiațiilor, în conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE:
Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) şi (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fizică;
2. Minim 6 luni vechime în specialitate

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv pană la data de 6 noiembrie 2023, ora 16, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Jud. Suceava-Birout Resurse Umane şi vor conţine, obligatoriu, următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2 la HG nr.1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
e) – copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă și în specialitate ( modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.1336/2022;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Documentul prevăzut la pct.f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la pct. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

Copiile de pe actele prevăzute la pct.b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Persoanele care depun dosarele de inscriere NU AU OBLIGAȚIA de a depune copii ale documentelor solicitate, xeroxarea acestora de pe documentele originale va fi asigurată gratuit la sediul DSP Suceava.

Concursul va consta în următoarele etape:
1) selecția dosarelor de înscriere: 7 noiembrie 2023
2) proba scrisă: 15 noiembrie, ora 10:00;
3) proba practica: data şi ora susţinerii probei practice se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă
4) interviu: data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă; Interviul se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

CALEDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Activitatea Data/ora/termen
Afișarea anunțului de concurs: 31 octombrie 2023 ora 8:00
Înscrierea la concurs – depunere dosare: 31 octombrie 2023 - 6 noiembrie 2023, Luni-Joi, între orele 8:00 – 16:00, Vineri, între orele 8-14
Selecția dosarelor: 7 noiembrie 2023, ora 10:00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 7 noiembrie 2023, ora 15:00
Depunere contestații selecție dosare O zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor
Soluționare contestații depunere dosare Maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
Proba scrisă: 15 noiembrie 2023, ora 10:00
Afișarea rezultatelor probei scrise Maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise
Depunerea contestațiilor O zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise
Soluționarea contestațiilor proba scrisă Maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
Proba practică Data şi ora susţinerii probei practice se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă;
Afișarea rezultatelor probei practice Maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei practice
Depunerea contestațiilor O zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice
Soluționarea contestațiilor proba practică Maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
Interviul Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă; maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
Afișarea rezultatelor interviului Maxim o zi lucrătoare de la data finalizării interviului
Depunerea contestațiilor O zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului
Soluționarea contestațiilor și afișare Maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
Afișare rezultatelor finale ale concursului Maxim o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor contestațiilor pentru ultima probă

Bibliografie:

1. Oncescu M.: Conceptele radioprotecţiei, Editura Horia Hulubei, Bucureşti, Măgurele, 1996.
2. Borcia C. Surse de radiatii si radioprotectia, Ed. Universitatii ”Al. I. Cuza Iasi”,2005;
3. Mihailescu D.: Curs dozimetrie Ed. Universitatii ”Al. I. Cuza Iasi”, 2003;
4. Ion Chiosila: Radiatiile si viata, Bucuresti, 1998;
5. S Manescu: Tratat de Igiena, vol II, Editura Medicala,1985
6. Ordinul nr 14 din 24 ianuarie 2000 privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica publicat in Monitorul Oficial nr. 404 din 29 august 2000;
7. Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013
8. NSR-01 NORME FUNDAMENTALE DE SECURITATE RADIOLOGICA aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 14/24.01.2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 404 bis /29.08.2000;
9. NSR-10 Normele de radioprotectie operationala privind desfasurarea Practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante aprobate prin ordinul CNCAN nr. 155/02.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al romaniei, partea i, nr. 873 / 09.12.2003;
10. NSR-11 norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 / 23.12.2003;
11. NSR-04 Norme privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 285/19.04.2002, Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 79/04.03.2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 446 bis/ 25.06.2002

Tematică:
1. SURSE DE RADIATII, MARIMI CARACTERISTICE
2. RADIOACTIVITATEA NATURALA SI ARTIFICIALA
3. DEZINTEGRARI RADIOACTIVE
4. INTERACTIUNEA RADIATIILOR GAMA CU SUBSTANTA, ATENUAREA RADIATIILOR
5. MARIMI SI UNITATI FIZICE UTILIZATE IN DOZIMETRIE SI RADIOPROTECTIE
6. EFECTELE BIOLOGICE ALE RADIATIILOR IONIZANTE
7. EXPUNEREA LA SURSE DE RADIATII
8. ECRANAREA SURSELOR DE RADIATII GAMA
9. DOZE DE EXPUNERE SI CONCENTRATII MAXIM ADMISE
10. PRINCIPIILE RADIOPROTECTIEI: JUSTIFICAREA, OPTIMIZAREA SI LIMITAREA DOZELOR PENTRU PRACTICILE DIN DOMENIUL EXPUNERILOR LA RADIATII IONIZANTE

Probă practică:

1. Calculul ecranelor de protectie
2. Optimizarea pentru expunerile medicale in radiologie
3. Aspecte ale programului de radioprotectie
4. Principiul functionarii dozimetrelor si debitmetrelor

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web www.dspsv.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Suceava organizează la sediu Mun.Suceava str. Scurtă nr.1A, cod poştal 720223, jud. Suceava, sau la Biroul Resurse Umane, Tel.0230514557/111.

Anunt nr.16898/27.10.2023 organizare concurs de FIZICIAN

Spitalul Orășenesc Ștei, județul Bihor,

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale în conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 a unui post

fizician medical debutant (pe perioadă nedeterminată) in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala


1. Nivelul postului*: execuţie;

2. Denumirea postului: fizician medical debutant, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală-poziția 107 în Ștatul de Funcții;

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant;

4. Scopul principal al postului:

5. Numărul de posturi: 1.

 

Candidații la  concurs trebuie să  îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

A)  Condiții generale:

B) Condiții specifice:

Condițiile specifice pentru ocuparea postului cu concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute de la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap  se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la  lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Tematica examen fizician debutant Laborator Radiologie și Imagistică Medicală:

1. Noțiuni de fizică a atomului;

2. Producerea radiatiei X.Radiatia X caracteristica si de franare;

3. Interactiunea radiatiei ionizante cu materia vie;

4. Marimi si unitati dozimetrice;

5. Principii fizice ale instalatiilor medicale cu radiatii ionizante;

6. Aplicatii ale radiatiei X in diagnosticul medical;

7. Aspecte legislative privind lucrul in mediul cu radiatii ionizante;

8. Radiatii neionizante utilizate in diagnosticul medical, aplicatii ale ultrasunetelor in imagistica medicala.

Bibliografie:

1. Legea Nr 111/1996 republicata in 2010 a C.N.C.A.N Bucuresti;

2. Princiipii ale aparatelor de imagistica medicala,Cristian Grava,Vasile Buzuloiu,Stefanita Ciurel,Editura Universitatii din Oradea 2008;

3. Radioimagistica medicala-Radiofizica si tehnica .Editura Universitara Carol Davila Bucuresti 2016;

4. CT – IRM Baze Fizice si Tehnica Manual pentru Operatori. Coordonator Ana Magdalena Bratu, Editura Universitati “Carol Davila”, Bucuresti 2022.

24/11/2014 - litera a) fost abrogată prin Hotărâre 1027/2014. 

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

I. Depunerea dosarelor

II. Proba scrisă:

III. Proba inteviu:

Rezultatele finale se vor afișa în data de 10.11.2023, ora 15:00 la sediul spitalului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, prin specificarea menţiunii „admis“ sau „respins“.

Dosarele de concurs se depun la sediul spitalului - compartimentul resurse umane, Stei, str.Cuza Voda nr.5.

Tematica de concurs şi bibliografia se află afişată la afişierul spitalului de la poartă şi pe site-ul unităţii: www.spitalstei.ro

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web https://spitalstei.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalul Orășenesc Ștei, cu sediul în Ștei, strada Cuza Vodă nr.5, județul Bihor, sau compartiment R.U.N.O.S., telefon: 0259333468, persoană de contact, economist Bucătaru Alina - secretar comisie.  

Anunt concurs nr.3213/29.09.2023

Spitalul Muncipal Adjud,

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale în conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 a unui post

fizician medical, in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

DENUMIREA POSTULUI: fizician medical
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: laborator radiologie și imagistică medicală
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 6 ore pe zi; 30 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Concursul se va desfășura la sala de ședințe a Spitalului Municipal Adjud și constă în trei etape succesive, astfel: selecția dosarelor în data de 20.09.2023, ora 10:00, proba scrisă în data de 26.09.2023, ora 10:00 și proba interviu în data de 02.10.2023, ora 10:00.
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.15 la HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.1336/2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h).

Cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) şi (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale:
a) candidatul să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) candidatul să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) candidatul să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) candidatul să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
e) candidatul să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
f) candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) candidatul nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) contractul individual de muncă să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.
Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.
Obligaţiile privind respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor exceptate de la liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi cele referitoare la respectarea regimului incompatibilităţilor nu pot fi interpretate drept clauze contractuale în sensul prevăzut la lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
Fizician medical:
– Studii: – diplomă de licenșă în fizica sau echivalent;
– Permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
– Vechime – 2 ani vechime ca fizician medical debutant.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.
j Taxă participare 200 ron.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) precum se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise.

Dosarele de concurs se depun la biroul de resurse umane al spitalului (birou RUNOS) în perioada 06.09.2023 – 19.09.2023, ora 14:00, zilnic între orele 10:00 – 13:00.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
1 Publicarea anunţului pentru concurs la avizier, pe site-ul spitalului şi pe portalul posturi.gov.ro 06.09.2023
2 Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Muncipal Adjud, cu sediul în Adjud, Str. Republici, nr. 1H, jud. Vrancea. Până la data de 19.09.2023, ora 13:00
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 20.09.2023, ora 10:00
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 21.09.2023, ora 10:00
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 22.09.2023, ora 10:00
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.09.2023, ora 10:00
7 Susţinerea probei scrise 26.09.2023, ora 10:00
8 Afişarea rezultatului probei scrise 27.09.2023, ora 10:00
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 28.09.2023, ora 10:00
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10:00
11 Susţinerea interviului 02.10.2023, ora 10:00
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.10.2023, ora 10:00
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.10.2023, ora 10:00
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 10:00
15 Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 10:00
Se pot prezenta la urmatoarea etapă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Bibliografie
1. Legea nr. 111/1996 privind destășurarea în siguranța, reglementarea, autorinrea și controlul activităților nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, actualizată la 01.02.2014.
2. Norme privind cerintele de baza de securitate radiologica aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018.
3. Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante (NSR-04). aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al pregedintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 285179/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 446 și nr. 446 bis din 25 iunie 2002, modificate prin Ordinul ministrului sănătății Și familiei și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 1806/32112006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
4. Norme de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic Si radiologie intervențională (NSR-11), publicate În Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 23/12/2003, modificate prin Ordinul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr.291/2004. publicat În Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1253 din 24 decembrie 2004.
5. Normele de securitate radiologică – proceduri de autorizare (NSR-03), aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activitalilor Nucleare nr. 366/2001 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 și nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001.
6. Normele de dozimetrie individuala, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 18012002 , publicat în Monitorul Oficial al României partea I , nr. 769 și nr. 769 bis din 22 octombrie 2102, modificate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 2922004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea Inc. 1253 din 24 decembrie 2004.
7. Normativul de acordare Și de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activităților Nucleare Nr. 421/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 107 din 02/02/2005.
8. Fizica atomică, Max Born, Ed. Științifică, București, 1973.
9. Fizica atomului, Tr. Crețu. St. Tudorache. Ed. Științifică și Enciclopedică. București, 1985.
10. Radiologie imagistică medicală, S.A. Georgescu C. Zaharia, Ed. Universitară „CaroI Davila”, București, 2001.
11.Elemente de radiologie și imagistică fizică medicală, Grancea V.,București, 1993.
12. Manual de tehnică radiologica, sub red. Mihai Lungeanu, Ed. Medicală, București.

Tematică
I. Noțiuni fundamentale de fizică radiațiilor:
I.1. Producerea radiațiilor X;
I.2. Efecte alc interacțiunii radiațiilor X cu substanță;
2. Mărimi și unități dozimetrice:
2.1. Transferul de energie de la câmpul de radiații la materia iradiată
2.2. KERMA;
2.3. Expunerea;
2.4. Coeficientul de calitate al radiației;
3. Noțiuni fundamentale de radioprotectie:
3.1. Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța;
3.2. Actiunea biologică a radiațiilor ionizante;
3.3. Eficacitatea biologică;
3.4. Efecte biologice ale radiațiilor ionizante: efecte deterministe, efecte stocastice;
3.5. Mărimi dozimetrice: doza absorbită, doza echivalentă, doza efectivă;
4. Justificarea, optiminrea și limitarea pentru practicile din domeniul expunerilor Ia radiații ionizante (principiul ALARA):
2. I. Optimizarea practicilor;
2.2. Limitarea dozelor și constrângeri de doză;
2.3. Limite de doză pentru populație;
2.4. Limite de dozelor pentru persoane în curs de pregătire;
2.5. Expuneri autorizate speciale;
5. Norme de dozimetrie individuală:
5.1. Cerințe generale pentru organismele de dozimetrie individuală;
5.2. Metode de evaluare a dozelor de radiații;
5.3. Condiții de referință
5.4. Efecte biologice ale expunerii la radiații ionizante
5.5. Expunerea la radiații în perioada de sarcinii
5.6. Expuneri potențiale și accidentale. Expunerea medicală inutilă și selectarea pacientului
5.7. Expunerea profesională în diagnosticul radiologic;
5.8. Reglementările MS privind supravegherea stările de sănătate a personalului expus profesional la radiații ionizante.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web https://spitaladjud.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalul Muncipal Adjud, cu sediul în Mun. Adjud, Str. Republici, nr. 1H, cod poştal 627100, jud. Vrancea, sau Serviciul RUNOS, sau Tel. 0237640777, int. 151 , sau la adresa de e-mail: runos@spitaladjud.ro și pe website: www.spitaladjud.ro, persoană de contact: Rusu Mihaela având funcția șef birou.

Anunt 9915/12.09.2023 - Erata anunt concurs fizician medical

Anunt 9514/01.09.2023 - Concurs fizician medical

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, jud. Vrancea 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale în conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022

a unui post (0,5 normă) fizician medical, specialitate fizică medicală, in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala (durata timpului de lucru: 3 ore pe zi; 15 ore pe săptămână)


Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.15 la HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.15 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.1336/2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web www.spdumbraveni.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, cu sediul în comuna Dumbrăveni, Str. Soseaua E85, cod poştal 627105, jud. Vrancea, sau Serviciul RUNOS, Tel. 0237255109 sau E-mail: spital@spitaldumbraveni.ro

Anunt nr.2343/31.08.2023, bibliografie si tematica

Institutul Național de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucuresti 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale

a unui post fizician medical, specialitate fizică medicală, nivel studii S, in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară

Condiții de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante, conform Ordinului M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, fizician medical, specialitate fizică medicală – nivel studii S:

Tipul probelor de concurs: proba scrisă, proba practică și interviu.

Concursul se va desfășura la sediul Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I. Parhon” în B-dul Aviatorilor nr. 34-38, conform calendarului următor:

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web https://parhon.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Institutul Național de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucuresti, Blvd. Aviatorilor, nr. 34-38, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011863, sau Serviciul RUNOS, Tel. 0213172041 int. 101, 154

Anunt nr.3322/23.08.2023, bibliografie si tematica

Spitalul Clinic de Urgență "Sf Ioan" București 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, în conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 

a ½ post vacant Fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
• h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de Fizician Medical Debutant – ½ normă sunt:
• Diplomă de licenţă în fizică sau echivalent
• Fără vechime

Art. 34. — În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.
Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
* a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 HG 1.336/2022;
• b) doua copii actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
• c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
• d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
• f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
• g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
• h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
• i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Concursul pentru posturile vacante se va organiza conform calendarului urmator:
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
Calendar concurs:
18.08.2023- 31.08.2023, ora 14:00: inscriere concurs
01.09.2023: afisare selectie dosare
04.09.2023: depunere contestatii dosare concurs
05.09.2023: afisare solutionare contestatii dosare concurs
06.09.2023 ora 09:00: proba scrisa*
07.09.2023: afisare rezultate proba scrisa
08.09.2023 ora 12.00: depunere contestatii proba scrisa
11.09.2023: afisare rezultate solutionare contestatii proba scrisa
12.09.2023 ora 08.30: proba practica / interviu**
13.09.2023: afisare rezultate proba interviului / practica
14.09.2023 ora 12.00: depunere contestatii proba interviu / practica
15.09.2023: afisare rezultate solutionare contestatii proba interviu / practica
18.09.2023: afisare rezultate finale

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web www.sfib.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalului Clinic de Urgență ,,Sfântul Ioan’’ din București, Str. Vitan Bârzești, nr 13 , sector 4, sau la nr. de Tel. 0769000529, Serviciul RUNOS

Anunt Concurs nr.16540/08.08.2023

Fisa postului Fizician medical

Tematica si Bibliografie Fizician medical debutant

Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București 

scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022, 1 post vacant pe perioada nedeterminată 1 post de 

fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.


Conditii Generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) şi (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h).

Conditii specifice pentru postul de fizician medical:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul va avea loc Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București va consta în următoarele etape:

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit.b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit.f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la litera f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web http://www.innbn-bucuresti.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare din Șoseaua Berceni, nr.10-12 sector 4 București sau la la Tel. 0213343004 int. 1151.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spirtalului, Cladire Administrație Birou RUNOS. Formularul de înscriere, tematica precum și fișa postului sunt atașate la prezentul anunț, se pot ridica și de la Biroul R.U.N.O.S. al spitalului și pot fi descărcate și de pe website-ul spitalului.

Anunt concurs nr.6182/11.07.2023

Fisa de post fizician medical

Tematica si Bibliografie fizician medical

Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca

organizează în perioada 14.07.2023 - 09.08.2023 în conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post vacant cu normă întreagă de 

fizician medical debutant, în cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.


Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: 

Actele prevăzute în copie vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea și certificării cu mențiunea ”conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul Institutului Inimii Cluj-Napoca din str. Moților, nr.19-21, la Serviciul Resurse Umane, Tel.0264591941 int.105, până în data 28.07.2023, ora 14:00.

În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platforme informatice/adresa de email, candidații au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele în original pentru certificarea acestora, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise. Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizeaza în format pdf cu volum maxim de 1MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. Nerespectarea prevederilor mai sus menționate conduce la respingerea candidatului.

CONDIȚII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Desfășurarea concursului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaților și data afișării rezultatelor finale ale concursului.

Concursul pentru ocuparea unui post vacant constă în selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviul.

Tematica și bibliografia sunt publicate pe site-ul instituției precum și la avizier.

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://institutulinimii.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 19-21, jud. Cluj, Serviciul Resurse Umane, Tel. 0264591941, interior 105, e-mail: office@institutulinimii.ro

Anunt concurs nr.8217/12.07.2023, Tematica si Bibliografie

Spitalul Clinic de Urgență Prof Dr. N. Oblu Iași

 organizează concurs în conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 și cu aprobarea Consiliului Județean Iași nr.14946/10.04.2023 pentru ocuparea a unui post de fizician medical debutant, cu studii superioare în specialitate in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Condiții specifice de participare la concurs fizician medical debutant:

În conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 (art.15) pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Concursul constă în urmatoarele probe succesive, şi anume:

Calendar de desfășurare concurs:

Art. 53 - După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Art. 34. - În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele acte:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform anexei nr. 3 la HG nr.1336/28.10.2022;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european;

Copiile de pe actele prevăzute la lit b)-e), g) precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul„ de către secretarul comisiei de concurs.

Actele vor fi îndosariate într-un dosar cu șină în ordinea enumerată în anunț.

ERATA LA ANUNȚ CONCURS

La anunțul de concurs nr. 8396/25.04.2023 publicat de Spitalul Clinic de Urgență ,,Prof. Dr. N. Oblu” Iași în data de 27 Aprilie 2023 privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unor funcții contractual vacante de: bioinginer, fizician, asistent medical generalist, asistent medical de laborator, asistent medical/technician radiologie, economist IA.

Având în vedere transparența decizională și dorința de a nu limita înscrierea candidaților la concursul din 22.05.2023, respectiv concursul din 29.05.2023, Comitetul Director a decis pentru posturile vacante de fizician se schimbă condițiile specifice de participare la concurs: și/sau cu vechime;

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web https://neuroiasi.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalului Clinic de Urgență ,,Prof. Dr. N. Oblu” Iași, cu sediul in Mun. Iași, str. Ateneului, nr.2, jud. Iași, date contact: ec. Pungaru Mihaela și ec. Dăscălescu Ingrid, Tel. 0232264271, int. 129.

Bibliografia, tematica și fișa postului se află afișată pe website-ul unității, cât și la avizier din cadrul Spitalului Clinic de Urgență ,,Prof. Dr. N. Oblu” Iași.

Anunț de concurs nr.8396/25.04.2023

Tematica si Bibliografia

Fisa postului

Erata la anunt concurs nr.8396/25.04.2023 

Anunt suspendare desfasurare concurs nr.10067/16.05.2023

Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București 

scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022, 1 post vacant pe perioada nedeterminată 1 post de 

fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.


Conditii Generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) şi (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h).

Conditii specifice pentru postul de fizician medical:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul va avea loc Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București începând cu data de 16.05.2023, ora 12:00 şi va consta în următoarele etape:

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit.b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit.f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la litera f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web http://www.innbn-bucuresti.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare din Șoseaua Berceni, nr.10 -12 sector 4 București sau la la Tel. 0213343004.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spirtalului, Cladire Administrație Birou RUNOS în perioada 28.04.2023 - 12.05.2023 ora 12:00. Formularul de înscriere, tematica precum și fișa postului sunt atașate la prezentul anunț, se pot ridica și de la Biroul R.U.N.O.S. al spitalului și pot fi descărcate și de pe website-ul spitalului.

ANUNT-CONCURS nr.4265/24.04.2023

CALENDARUL CONCURSULUI

FISA DE POST FIZICIAN MEDICAL

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE FIZICIAN MEDICAL

Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de 

fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.


Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin.(1) lit.e) este prevăzut în Anexa nr.3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin.(1) lit.b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin.(3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin.(1) lit.f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin.(1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art.34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin.(1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin.(7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art.34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web https://spitalharsova.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalul Orășenesc Hârșova, cu sediul în Hârșova, Str. Vadului, nr.76, jud. Constanța, Tel.0747648351, E-mail: resurseumane@spitalharsova.ro

Anunt concurs, tematica si bibliografie

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” - Piteşti (U.M.02497 Piteşti), judeţul Argeș

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de

fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală


Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin.(1) lit.e) este prevăzut în Anexa nr.3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin.(1) lit.b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin.(3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin.(1) lit.f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art.34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin.(1) lit.b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin.(7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art.34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web https://smupitesti.org Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” din Piteşti (U.M.02497 Piteşti), Str. Negru Vodă, nr.47, jud. Argeș, Tel. 0248218090, int. 413, 414, E-mail: smupitesti2001@yahoo.com

Anunt nr.A3429.13.04.2023 concurs ocupare post fizician medical

Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Ioan“ București 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, în conformitate cu prevederile HG 1336/2022 pentru 

1 post vacant de fizician medical cu 0,5 normă in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală


Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de fizician medical cu jumatate de normă:

Calendarul desfășurării concursului/examenului:

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în Anexa nr.3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin.(1) lit.b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin.(3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin.(1) lit.f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care

asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art.34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit.b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web https://www.sfib.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” din București, șos. Vitan Bârzești nr. 13, sector 4, cod postal 042122, Mun. București, Tel. 0769000529, Serviciul RUNOS

Anunț Concurs nr.9231/18.04.2023

Tematica si Bibliografie Fizician Medical

Fisa Postului Fizician Medical

ANEXA 2 - Formular de inscriere 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în anuntul anexat*)

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin.(1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin.(1) lit.b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin.(3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin.(1) lit.f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art.34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin.(1) lit.b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin.(7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web www.spitalul-municipal-timisoara.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalul Clinic Municipal de Urgență din Timișoara, Mun. Timișoara, Str. Hector, nr. 2A, jud. Timis, Tel. 0256200048 sau 0256221553, E-mail: secretariat@smtm.ro 

Anunt concurs nr.E-1963/06.04.2023, Tematica si Bibliografie (in format .PDF)

Anexa 2

Anexa 3

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” din Constanta,

 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, de executie, vacanta a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala in conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplinește conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

Condiţii specifice de participare concurs:

Dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele acte:

Taxa de inscriere: 100 lei

Bibliografia se afla afisata la sediul unitatii (langa Serviciul Resurse Umane), iar pe site-ul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanţa (www.spitalulconstanta.ro) se gasesc atat bibliografia, cat si fisele de post.

Concursul se va desfasura la sediul unitaţii, astfel :

Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante a personalului contractual din sistemul sanitar se afla afisat pe pagina de internet, respectiv: www.spitalulconstanta.ro.

Cererea tip de participare la concurs „Formular de inscriere la concurs” - Anexa nr.1, Declaratia de consimţamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 - Anexa nr.2 si Documentele necesare inscrierii la concurs - Anexa nr.3 se ridica de la Registratura unitatii.

Dosarele de participare la concurs se depun la REGISTRATURA unitatii.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta in 2 probe:

-     proba scrisa

-     proba interviu

Dosarele depuse si respinse, precum si dosarele candidaţilor respinsi la probele de concurs se vor ridica de la Registratura unitatii, in termen de 30 zile de la data afisarii rezultatelor finale.

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucratoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Detalii privind conditiile specifice de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala web www.spitalulconstanta.ro Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie, la sediul institutiei angajatoare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” din Mun. Constanta, Blvd. Tomis, nr.145, cod postal 900591, jud. Constanta, Tel.0241503460, e-mail: secretariat@spitalulconstanta.ro

Anunt concurs nr.20285/03.04.2023

Calendar organizare concurs

Tematica fizician medical debutant

Bibliografie fizician medical debutant

Fisa post fizician medical debutant

Spitalul Clinic Colţea Bucureşti 

organizează la data de 02.05.2023 concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de fizician medical, perioadă nedeterminată, 

funcţie de execuţie, poziţia 555 în statul de funcţii 0,5 normă - studii S, 6 luni vechime în specialitate.

 

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)   are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)   cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)   are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)   Indeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)   nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)   nu a comis infracţiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h).;


ACTE SOLICITATE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

Documentele se vor depune la secretariatul unităţii, program depunere 8:00-16:00 de Luni pâna Vineri, în dosar cu şină, paginile vor fi numerotate şi semnate „conform cu originalul”, in cazul xerocopiilor.

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://coltea.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic Colţea Bucureşti, Blvd. I. C. Bratianu, Nr. 1, Sector 3, Bucuresti, Serviciul RUNOS, Tel. 0213874131.


Conditii de desfasurare a concursului:

Concursul constă dintr-o probă scrisa şi a unui interviu.

Lucrările vor fi notate cu un punctaj de maxim 100 de puncte de către fiecare membru al comisiei de concurs, întocmindu-se media aritmetică pentru obţinerea rezultatului final.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel putin 50 de puncte.

Proba scrisa şi interviul vor avea loc în ziva de 02.05.2023 ora 10:00 şi respectiv 05.05.2023 ora 10:00. Rezultatele finale se afisează la data de 05.05.2023 ora 15:30

Inscrierea la concurs se va face din data de 05.04.2023-21.04.2023 ora 15:30.


Calendar concurs:

BIBLIOGRAFIA

Anunț nr.6207/05CC/03.04.2023 post de fizician medical

Spitalul de Boli Cronice Smeeni, judeţul Buzău,

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de fizician medical 1/2 normă şi durata timpului de lucru de 3 ore zilnic, în cadrul compartimentului Laborator Radiologie și Imagistică Medicală / Laborator Imagistica prin Rezonanta Magnetica (RMN)


Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

· a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

· b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

· c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

· e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

· f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

· g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

· h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

· 17 martie 2023, ora 13:30: termenul limită de depunere a dosarelor;

· 27 martie 2023, ora 09:00: proba scrisă;

· 30 martie 2023, ora 09:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

· a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

· b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

· c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

· d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

· e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

· f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

· g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

· h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

· i) curriculum vitae, model comun european.

· j) chitanța de plată a taxei de concurs.

 Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.spitalsmeeni.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul de Boli Cronice Smeeni, str. Principală nr. 991, judeţul Buzău, Tel. 0238732800, Fax: 0238732513, E-mail: runos@spitalsmeeni.ro, spitalulsmeeni@gmail.com

Spitalul Orășenesc Nehoiu, județul Buzău

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de 

fizician medical (norma intreaga) in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-  studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna

- 2 ani vechime în specialitate Radiologie și Imagistică Medicală ca fizician medical debutant.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-  14 martie 2023, ora 15:00: perioada/termenul limită de depunere a dosarelor;

-  21 martie 2023, ora 09:00: proba scrisă/practică;

-  24 martie 2023, ora 09:00: proba interviu.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;