Comisii

In cadrul Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, pentru realizarea atribuţiilor funcţionează următoarele comisii de lucru formate din 3 membri, (sau un nr. impar de membrii), iar fiecare comisie e condusa de un presedinte, alesi pe o perioada de 4 ani. Potrivit art.7 alin.(3) si art.10 lit.(x) din Statutul CFMR sunt organizate 8 comisii de lucru specializate, toate concurând la atingerea scopului colegiului.

Comisii de lucru:

Comisiile sunt competente în probleme integrative şi de strategie şi îndeplinesc atribuţiile stabilite de prezentul Statut CFMR sau stabilite prin hotărârea Adunarii Generale.

Atribuţiile comisiilor de lucru ale Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania sunt prevazute la art.85-111 din Statutul CFMR:

(1) Comisia de Studii şi Strategii de Dezvoltare exercită următoarele atribuţii principale:

        a) analizează situaţia personalului şi a serviciilor de Fizică Medicală, în funcţie de nevoile României;

        b) propune obiective strategice, programe şi proiecte de dezvoltare şi restructurare a activităţii Colegiului Fizicienilor Medicali din România;

        c) planifică realizarea programelor;

        d) monitorizează şi realizează proiecte;

        e) elaborează informări şi sinteze pentru Consiliul Director.

Comisia de Studii şi Strategii de Dezvoltare realizează sinteze în legătură cu aplicarea sistemului normativ în materie profesională şi propune Consiliului Director adoptarea măsurilor strategice efective pentru modificarea şi adoptarea actelor normative în beneficiul colegiului şi a fizicienilor medicali din România.

(2) Comisia Profesional – Ştiinţifică şi de Învăţământ urmăreşte şi controlează în activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale fizicienilor medicali din România, prin programe de educaţie continuă, specializare, ridicare şi menţinere a standardelor de calitate ale actului profesional, acces egal şi echitabil la gradele şi titlurile specifice profesiei.

Comisia Profesional – Ştiinţifică şi de Învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe următoarele direcţii:

          a) educaţie profesională continuă;

          b) examene şi concursuri;

          c) învăţământ profesional şi alte forme de pregătire profesională;

          d) ştiinţe profesionale;

          e) practică independentă a profesiei de fizician medical.

Comisia Profesional – Ştiinţifică şi de Învăţământ analizează şi propune îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul de fizica medicala şi ia măsurile necesare asigurării unui cadru legal, coerent şi adecvat practicii profesionale. Ea are drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare şi asigurare a calităţii îngrijirilor medicale cum ar fi: acreditare, standardizare, certificate de calitate, ghiduri de practică profesională.

Comisia Profesional–Ştiinţifică şi de Învăţământ organizează şi coordonează funcţionarea specialităţilor profesionale la standarde corespunzătoare. Studiază raporturile de competenţă între diferitele specialităţi profesionale şi asigură suportul informaţional necesar pregătirii profesionale.

În realizarea competenţelor sale, Comisia Profesional–Ştiinţifică şi de Învăţământ îndeplineşte şi următoarele activităţi:

         a) promovează ridicarea continuă a nivelului profesional, facilitând participarea fizicianilor medicali la programe de perfecţionare profesională din ţară sau străinătate;

         b) sprijină procurarea de material documentar de specialitate cât şi organizarea de manifestări profesionale şi ştiinţifice;

         c) elaborează programe şi standarde de acreditare periodică a competenţei profesionale;

         d) organizează o subcomisie pentru probleme de practica şi învăţământ profesional;

        e) propune organelor competente cifra de şcolarizare în învăţământul fizicii medicale

         g) grade profesionale

(3) Comisia Economico-socială şi de Asigurări de Sănătate susţine interesele economice şi sociale ale corpului profesional din România, adaptându-le în permanenţă condiţiilor existente în plan naţional şi internaţional.

Comisia Economico-socială şi de Asigurări de Sănătate reprezintă fizicieni medicali care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate urmărind apărarea drepturilor, intereselor şi a demnităţii profesiunii de fizician medical precum şi eliminarea oricărui fel de ingerinţe în exercitarea actului profesional. Totodată, Comisia Economico-socială şi de Asigurări de Sănătate supraveghează desfăşurarea raporturilor dintre fizicieni medicali care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate, luând toate măsurile care se impun pentru asigurarea libertăţii profesiei şi a apărării statutului fizicianului medical în colegiul, inclusiv cu privire la raportul dintre importanţa socială a activităţii profesionale şi veniturile fizicianului medical.

Preşedintele Comisiei Economico-sociale şi de Asigurări de Sănătate reprezintă Colegiul Fizicienilor Medicali din România şi fizicieni medicali din sistemul de Asigurări de Sănătate în faţa organismelor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate la nivel central şi a altor case ori societăţi de asigurări.

Preşedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din România împreună cu preşedintele Comisiei Economico-sociale şi de Asigurări de Sănătate reprezintă Colegiul Fizicienilor Medicali din România la nivel central pentru îndeplinirea atribuţiilor legale în domeniul contractării de servicii de Fizică Medicală.

Comisia Social Economice şi de Asigurări de Sănătate supraveghează modul de aplicare a negocierilor realizate de către Colegiul Fizicienilor Medicali din România la nivel central, în sensul că:

          a) asistă pe membrii lor la încheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii profesionale;

          b) reprezintă şi apără interesele membrilor lor în faţa partenerilor contractuali;

          c) oferă consultaţii de specialitate cu privire la încheierea, executarea şi încetarea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;

          d) intervine prompt şi acţionează prin toate mijloacele legale atunci când sunt încălcate drepturile membrilor lor, ce decurg din încheierea şi executarea contractelor privind furnizarea de servicii de Fizică Medicală.

          f) se autosesizeaza in cazul in care i-a stiinta de comiterea unor accidente sau abateri de la Normele de Securitate Radiologica si sesizeaza organele abilitate

Prin intermediul Comisiei Economico–Sociale Colegiul Fizicienilor Medicali din România organizează şi încurajează activităţile cultural-artistice şi sportive ale membrilor săi şi familiilor acestora, gospodăreşte şi dezvoltă baza proprie de recreere şi sport. Contribuie la protejarea membrilor şi a familiilor acestora prin acordarea, în limita posibilităţilor, de ajutoare materiale.

(4) Comisia de Etică şi Deontologie Profesională are următoarele atribuţii:

           a) urmăreşte şi controlează respectarea de către fizicieni medicali a Codului de deontologie;

           b) analizează evoluţia normelor deontologice în practica europeană şi internaţională;

           c) face propuneri de modificare a Codului de deontologie medicală.

           d) se autosesizeaza in cazul in care i-a stiinta a unor abateri de la codul deontologic si propune masuri

(5) Comisia de Jurisdicţie Profesională are următoarele atribuţii:

          a) anchetează reclamaţiile şi sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale;

          b) întocmeşte dosarul de anchetă disciplinară;

          c) susţine acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină.

Comisia de Jurisdicţie Profesională are şi competenţa de a susţine recursul în faţa Comisie Superioare de Disciplină din cadrul Colegiului Fizicienilor Medicali din România atunci când recursul este promovat de Biroul Consiliului Director.

Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul cadrului legal, a prezentului Statut, a Codului de deontologie profesională, a regulamentelor de ordine internă ale unităţilor medicale şi a fişei postului, asigurându-se o înaltă moralitate profesională în rândurile corpului profesional.

În cazul unor acţiuni care lezează onoarea profesională a membrilor Colegiului Fizicienilor Medicali din România şi/sau a corpului profesional în ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de Jurisdicţie Profesională va uza de dreptul la replică, cerând ferm autorilor unor astfel de acţiuni să le retracteze sau să le rectifice.

Comisia de Jurisdicţie Profesională sesizează încercarea de practică ilegală a profesiei de fizician medical pe teritoriul României. Dreptul de a susţine acţiunea în justiţie revine Consiliului Director.

(6) Comisia Imagine, Relaţii Interne şi Externe are ca obiectiv realizarea legăturilor dintre Colegiul Fizicienilor Medicali din România şi structurile guvernamentale, non guvernamentale, judeţene, naţionale sau internaţionale. Relaţia cu publicul şi mass-media se asigură prin intermediul unui purtător de cuvânt sau a preşedintelui acestei comisii.

(7) Comisia Acreditări şi Avizări are ca obiectiv impunerea unor standarde şi criterii de asigurare a calităţii actului profesional pe teritoriul României. În acest sens comisia îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

           a) asigură împreună cu structurile de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ale Ministerului Sănătăţii, verificarea, validarea şi echivalarea calificării membrilor săi;

           b) participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare şi echivalare a diplomelor, specialităţilor, competenţelor şi gradelor profesionale;

           c) participă în comisiile centrale de acreditări;

           d) propune şi avizează metodologia de acreditare a fizicienilor medicali şi a centrelor de Fizica Medicala;

(8) Comisia Administrativă şi Financiar - Contabilă are următoarele atribuţii:

          a) asigură asistenţa juridică curentă în domeniul financiar contabil a Colegiului Fizicienilor Medicali din România;

          b) gestionează patrimoniul şi ţine evidenţa financiar contabilă;

          c) centralizează cotizaţiile şi celelalte venituri;

         d) asigură activitatea de birotică;

         e) propune Consiliului Director nivelul cotizaţiei;

         f) fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

         g) fundamentează şi propune Consiliului Director al Colegiului Fizicienilor Medicali din România necesarul de personal de execuţie;

         h) pregăteşte şi asigură desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale Naţionale şi Consiliului Director al Colegiului Fizicienilor Medicali din România.

PLAN DE LUCRU COMISII CFMR