Anunturi job-uri 2024

Rețeaua privată de sănătate Regina Maria 

angajeaza fizician medical in specialitatea Medicina Nucleara pentru punctul de lucru din Bucuresti 

Pe scurt despre rol:

Conditii angajere:

Alaturi de Rețeaua privată de sănătate Regina Maria te poti bucura de multiple beneficii:

Te rugam sa ai in vedere ca vor fi contactati doar candidatii eligibili / candidatii care corespund criteriilor de eligibilitate.

Povestile de succes au intotdeauna in spate oameni pasionati de a construi, iar alaturi de noi sunt cei mai buni. Intr-o lume dinamica si intr-o continua schimbare, daca printre valorile tale se numara invatarea continua, grija, integritatea si capacitatea de a munci pentru un scop comun, atunci aici vei gasi inspiratia sa construiesti alaturi de noi un sistem medical performant si uman, cu impact in viata oamenilor.

VALORI

§  Impactul in viata oamenilor

§  Grija autentica pentru oameni

§  Colaborarea antreprenoriala

§  Integritatea

§  Invatarea continua

BENEFICII

§  Abonamente medicale

§  Program de inductie

§  Zile libere extra

§  Reduceri speciale

§  Plan de cariera

Mai multe detalii pe pagina web a spitalului https://cariere.reginamaria.ro sau la sediul Rețeaua privată de sănătate Regina Maria

SC GRAL MEDICAL SRL - Spitalul OncoFort Ploiesti 

angajeaza un fizician medical in cadrul laboratorului de Radioterapie pentru punctul de lucru din Ploiesti

Conditii angajare:

Descrierea jobului

De ce sa lucrezi la Gral?

Ce responsabilitati are un fizician medical?

Descrierea companiei

GRAL Medical este o firma privata cu capital integral romanesc din topul celor mai mari companii din domeniul serviciilor medicale.Sub sloganul “Suferinte Vechi, Tratamente Noi”, GRAL Medical a reusit sa implementeze servicii noi si eficiente pentru a veni in intampinarea pacientilor cu o alternativa la sistemul de sanatate existent. Astfel, in scurt timp, Gral Medical a devenit cea mai dinamica companie de servicii medicale din Romania. Perseverenta, performanta, serviciile personalizate, inovatia si rezultatele obtinute stau la baza diferentierii sale pe piata serviciilor medicale private din Romania.

Grupul GRAL Medical a reusit sa construiasca o retea de 54 centre medicale in 8 judete din tara, dintre care 14 laboratoare, 28 centre regionale de recoltare, 14 clinici (din care 3 centre de imagistica medicala) si 4 spitale oncologice: Spitalul OncoFort din capitala cu 4 sectii (radioterapie, chimioterapie, chirurgie si dializa), Spitalul OncoFort Ploiesti, Spitalul OncoFort Craiova, Spitalul OncoFort Pitesti si un centru de medicina nucleara - Spitalul OncoFort Caloian, cu cele 2 sectii (realizarea scintigrafiilor si tratarea cancerului tiroidian bine diferentiat), unde lucreaza peste 1200 de medici si asistente.

Viziunea noastra este sa fim mereu deschizatori de drumuri noi in piata serviciilor medicale si sa ridicam standardul serviciilor oncologice la un nivel nou de performanta.

Misiunea este sa oferim o alternativa la sistemul medical actual, prin crearea unui mediu in care ideile prind viata, iar cei din jurul nostru sa primeasca respectul cuvenit.

Valorile in care credem sunt: daruirea si increderea, responsabilitatea si respectul, profesionalismul si inovatia.nca de la inceput, Gral Medical a dorit sa ofere pacientilor servicii personalizate, motiv pentru care, incepand cu 2006, a finalizat peste 8 demersuri investitionale din domenii diferite, proiecte care au dus la completarea si diversificarea serviciilor existe.

Gral Medical este una dintre cele mai importante companii de servicii medicale private din Romania, iar in prezent este lider pe segmentul oncologic, al analizelor de laborator din capitala si al cardurilor de sanatate destinate persoanelor fizice.

Cele mai importante 2 firme ale grupului Gral Medical sunt: Gral Medical si Medical Center Gral.

Mai multe detalii pe pagina web a Spitalului OncoFort Ploiesti https://www.oncofort.ro sau https://www.gralmedical.ro sau la sediul Clinicii MC Gral din Mun. Ploiești, Str. Cuza Vodă 6, cod postal 100010, jud. Prahova

Spitalul Municipal Ploiesti 

organizeaza in conformitate cu prevederile HG nr.1336/2022 cu modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 3 posturi vacante de fizicieni medicali in cadrul Laboratorului Radioterapie.

Concursul consta in urmatoarele etape: 

a) selectia dosarelor de inscriere;

b) proba scrisa; 

c) interviul. 

Calendarul estimativ de desfasurare a concursului este urmatorul: 

05.03.2024 ora 14.00 - afișarea rezultatului selecției dosarelor 

06.03.2024 ora 14.00 - depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor 

07.03.2024 ora 14.00 – afisarea rezultatului soluționarii eventualelor contestații la selecția dosarelor 

14.03.2024 ora 10.00 - proba scrisă 

14.03.2024 ora 15.00 - afișarea rezultatelor la proba scrisă 

15.03.2024 ora 15.00 - depunerea eventualelor contestații la proba scrisă 

18.03.2024 ora 15.00 - afisarea rezultatului soluționarii eventualelor contestații 

19.03.2024 ora 10.00 – interviul 

19.03.2024 ora 15.00 – afișarea rezultatelor la interviu, 

20.03.2024 ora 15.00 – depunerea eventualelor contestații la interviu 

21.03.2024 ora 15.00 - afisarea rezultatului soluționarii eventualelor contestații 

21.03.2024 ora 15.00– afișarea rezultatelor finale ale concursului 

*Datele din calendar pot suferi modificări Concursul se va susține la sediul unității: din Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 59-Sala de ședințe Pentru a ocupa un post vacant candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute la art. 542 alin. (1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

1.Conditii generale de participare la concurs : 

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs, inclusiv conditiile de exercitare a profesiei; 

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii; 

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h) din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Nu pot participa la concurs fostii salariati care au savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii stabilite prin contractul individual de munca sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara si cei are nu au corespuns profesional locului de munca in care au fost incadrati. 

2. Condiţii specifice de ocupare a postului, conform Ordinului M.S. nr.1470/2011: 

- diploma de licenta in fizica sau echivalent (fizica medicala) - permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN 

- minim 2 ani vechime ca fizician medical debutant 

Dosarele de inscriere la concurs se depun de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00, pana la data de 04.03.2024 (inclusiv), ora 14.00 la Compartimentul RUNOS al Spitalului Municipal Ploiesti si vor cuprinde: 

a) - formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022); (atasat anuntului) 

b) - copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate ; 

c) - copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz; 

d) - copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

e) - copia carnetului de munca si/sau a adeverintei eliberata de angajator care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) - cazierul judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar ; 

g) - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior datei concursului; 

h) - certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

i) - curriculum vitae, model comun european ; 

j) - dovada achitarii taxei de concurs in valoare de 100 lei. 

Modelul orientativ al adeverintei mentionate la lit. e) este prevazut in anexa nr. 3 la HG nr. 1336/2022. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Documentul prevazut la lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la litera f) anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs. Dosarul se depune numai cand acesta este complet, cu toate documentele solicitate. In cazul nepromovarii concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii, numai documentele depuse in original. Depunerea corecta si completa a documentatiei din dosarul de concurs revine candidatului. 

Dosarele depuse dupa termenul de depunere vor fi respinse. Verificarea identitatii candidatilor inainte de inceperea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate. Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de catre unul dintre membrii comisiei de concurs sau de catre persoanele care asigura supravegherea. 

Proba scrisă consta în redactarea unei lucrări si/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul. Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încat să reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, în concordanșă cu nivelul si specificul postului pentru care se organizează concursul. În cazul unui număr mare de candidati înscriși, concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se desfășoară în mai multe sesiuni, pe baza bibliografiei si a tematicii de concurs. Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore. După ora stabilita pentru începerea probei scrise este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a secretarului de concurs. În sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizarii probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situatie în care comisia de concurs elimina candidatul din sala. Lucrările se redactează, sub sanctiunea anulării, doar pe hârtia asigurată de unitate, purtând stampila acesteia pe fiecare filă. Prima fila, dupa înscrierea numelui si a prenumelui în coltul din dreapta sus, se lipeste astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică stampila unității, cu exceptia situatiei în care există un singur candidat pentru postul vacant, caz în care nu mai exista obligatia sigilarii lucrării. Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la finalizarea acestora ori la expirarea timpului alocat probei scrise, si sa semneze borderoul întocmit în acest sens. 

Interviul se poate înregistra și audio/video la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea președintelui comisiei. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidatilor, obtinut în prealabil, cu respectarea datelor cu caracter personal. 

Pentru fiecare probă a concursului se stabilește un punctaj de maximum 100 de puncte. Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte. Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut mimimum 50 de puncte. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la locul desfășurării concursului, cu mențiunea ,,admis’’ sau ,,respins’’. Având în vedere prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), unitatea folosește, în toate etapele de desfășurare a concursului, numărul de înregistrare a cererii de înscriere de concurs, ca modalitate de identificare. 

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.spitalulmunicipalploiesti.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Municipal Ploiesti din Mun. Ploiesti, str. Ana Ipatescu, nr. 59, cod postal 100337, jud. Prahova sau la nr. de Tel. 0244523904 int. 121 – Compartimentul RUNOS 

BIBLIOGRAFIE 

1. Faiz M. Khan, John P. Gibbons, " The Physics of Radiation Therapy, Fifty Edition., http://medical.dentalebooks.com

 2. E.B. Podgorsak, "Radiation Oncology Physics'. 

3. IAEA, TRS398, An International Code of Practice for Dosimetry based on Standards of Absorbed Dose to Water. 

4. St. Muscalu, “ Fizica atomica", Ed. Didactica si pedagogica, Bucureşti, 1980. 

5. M. Oncescu, I. Panaitescu, “ Dozimetria si ecranarea radiaţiilor Roentgen si Gamma”, Ed. Academiei Romane, Bucureşti, 1992. 

6. M. Ghilezan, ‘Cobaltoterapia”, Ed. Medicala, Bucureşti, 1983. 

7. Norme de securitate radiologica in practica de radioterapie, C.N.C.A.N., Bucureşti, www.cncan.ro 

TEMATICA 

1. Principiile de baza ale fizicii radiaţiei. 

2. Interactia radiaţiilor X si Gamma cu substanţa. 

3. Interactia particulelor incarcate cu substanţa. 

4. Masurarea radiaţiilor X si gamma. 

5. Masurarea radiaţiilor corpusculare. 

6. Dozimetria radiatiilor. Clasificare dozimetre. Proprietăţile instrumentelor dozimetrice. 

7. Sisteme dozimetrice cu camere de ionizare. Caracteristici specifice. Utilizarea lor. 

8. Dozimetria cu film: principiul fizic, caracteristici. 

9. Aspecte fizice ale fasciculelor de fotoni. 

10. Aspecte fizice ale fasciculelor de electroni. 

11. Parametrii de tratament pentru fasciculele de fotoni. 

12. Parametrii de tratament pentru fasciculele de electroni. 

13. Radioactivitatea. 

14. Aspecte fizice si clinice ale Brahiterapiei. 

15. Principiile de baza ale radiobiologiei. 

16. Principii de baza pentru determinarea debitului instalaţiilor de radioterapie externa conform codului internaţional TRS 398. 

17. Legislaţie CNCAN in domeniu. Responsabilităţi ale fizicianului medical conform normelor C.N.C.A.N. 

18. Calcule manuale in prescrierea timpului de tratament si a unităţilor monitor. 

Anunt concurs nr.1787/16.02.2024

Spitalul Orășenesc Nehoiu, județul Buzău

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022, scoate la concurs, un post de fizician medical cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.


- Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 a H.G. nr.1336/2022,

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,

e) Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, (model in Anexa 3 la H.G. nr. 1336/2022)

f) Certificat de cazier judiciar.

g) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare,

i) Curriculum vitae, model comun european.

2) Condițiile generale sunt cele prevazute în  Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificarile și completările ulterioare,  precum și în O.U.G. nr.1336/2022,

 3) Condițiile specifice sunt prevazute in H.G. nr.1336/2022, art.16 și în Fisa Postului, anexata.                     

 4) Cerințele specifice  sunt cele prevazute în Fișa Postului, anexata.

 5) TEMATICA si BIBLIOGRAFIA  sunt anexate prezentului ANUNT.

 6) Calendarul de desfasurare al probelor de concurs, este anexat prezentului ANUNT.

Documentele prevazute la lit.f), g) și h) sunt valabile 3 luni  și se depun la dosarul de înscriere în termenul de valabilitate.

Copiile de pe actele pevazute la lit. b), c), și e),  precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea “conform  cu originalul ” de către secretarul comisiei de concurs.

Înscrierea, depunerea documentelor și dosarul  de concurs, se face  la sediul unității în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează conform calendarului de desfășurare anexat.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.spitalnehoiu.com. Relații suplimentare se pot obține la serviciul resurse – umane al Spitalului Orasenesc Nehoiu din or. Nehoiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.17, jud Buzau, Tel: 0238554994 / 0238554995, Fax: 0238554632, E-Mail: spitnehoiu@gmail.com

ANUNT CONCURS nr.767/15.02.2024 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 

FISA POSTULUI 

Spitalul Orasenesc Panciu, jud. Vrancea 

organizeaza concurs pentru ocuparea unei post de fizician medical (1/2 normă) perioadă nedeterminată in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

DENUMTREA POSTULUI: FIZICIAN MEDTCAL 

NUMARUL POSTURILOR: 1/2 post vacant 

NIVELUL POSTULUI: functie de executie

COMPARTIMENT / STRUCTURA: LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 3 ore pe zi; 1,5 ore pe saptamana

PERIOADA: nedeterminata 

Conditiile generale de participare sunt cele prevazute de art.15 la H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 15 al Regutamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1336/28.10.2022:

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte Acordul privind la Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia confederatiei Elvetiene; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale

eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitie, infractiuni savirsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post cu exercitarea incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

g) nu executa de o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru sau a exercitarii infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii unei profesii;

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul nalional automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuare, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocupdrii functiei contractuale stabilite pe baza atributiiror corespunzatoare posturui sunt: 

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor depune un dosar care va conline urmatoarele documente: 

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 a Regulamentului- cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de casatorie sau dupa caz; a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care si ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzitoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrut national automatizat cu privire persoanele la care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane categorii in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane 

i) curriculum vitae, model comun european. 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI: 

09.02.2024: publicarea anuntului 

23.02.2024, ora 15:00: Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Orasenesc Panciu, cu sediul in oras Panciu, str. N. Titulescu nr. 99, jud. Vrancea 

27.02.2024, ora 10:00: Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs

28.02.2024, ora 10:00: Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 

29.02.2024, ora 10:00: Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor 

01.03:.2024, ora 10:00: Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor 

11.03.2024, ora 09:00: Sustinerea probei scrise 

11.03.2024, ora 12:30: Afisarea rezultatului probei scrise 

11.03.2024, ora 13:00 Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise 

11.03.2024, ora 14:00 Afisarea rezultatului solulionarii contestaliilor 

11.03.2024, ora 14:30: Sustinerea interviului

11.03.2024. ora 15:30: Comunicarea rezultatelor dupa suslinerea interviului 

12.03.2024, ora 10:00: Depunerea contestaliilor privind rezultatul interviului 

12.03.2024, ora 12:00: Afisarea rezultatului solulionarii contestatiilor 

12.03.2024, ora 12:30: Afisarea rezultatului final al concursului

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii https://spitalpanciu.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Orasenesc Panciu, adresa: loc. Panciu, Str. Nicolae Titulescu, nr. 99, cod postal: 625400, jud. Vrancea, Tel. 0237275.600, Fax: 0237275779, E-mail: spitalpanciu@yahoo.com

16.02.2024 Erată tematică și bibliografie concurs fizician medical

09.02.2024 Fișă post fizician medical

09.02.2024 Anunț nr.812/09.02.2024 concurs post fizician medical