Anunturi job-uri 2022

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante,

a unui post cu norma intrega (6 ore/zi) de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

Art.15. - Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Art.34. - În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

 Art.35. - (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin.(1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin.(1) lit.b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin.(3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art.34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin.(1) lit.b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://sjucl.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași cu sediul în Mun. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr.2-4, județul Călărași, Tel. 0242/920, interior 149.

Anunt conscurs nr.38241/12.12.2022 functii contractuale fizician medical

BIBLIOGRAFIE-TEMATICA FIZICIAN MEDICAL

FISA POST FIZICIAN MEDICAL

**********

Centru de Excelenta in Radioterapie si Oncologie Elytis din Iasi

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru posturi de

fizician medical in specialitatile Radioterapie si Medicină Nucleară

Data anunt: 12.12.2022

Spitalul Elytis angajeaza fizician medical specialitatea radioterapie si medicina nucleara pentru Centrul de Excelenta in Radioterapie si Oncologie Elytis - persoana orientata spre calitate si satisfacerea nevoilor pacientilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru posturile de fizician medical sunt::

- studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna, specializarea fizica medicala in radioterapie si/sau medicina nucleara;

- abilitati de munca in echipa, proactivitate, de comunicare, orientare spre nevoile pacientului, ati-tudine pozitiva, seriozitate si responsabilitate

- cunostinte operare PC nivel avansat

- capacitate de gestiune a datelor si lucru cu mai multe operatiuni concomitent

- atentie distributiva

- experienta pe un post similar constituie avantaj.

Responsabilitati:

- verifica procedurile zilnice, saptamanale, lunare și anuale, partea ce revine fizicianului si raspun-de de corecta aplicare a acestor proceduri;

- discuta și verifica planul de lucru cu medicul specialist;

- discuta cu medicul specialist folosirea echipamentului din dotarea clinicii astfel incat rezultatul sa fie optim;

- isi da avizul in dozimetria pacientului astfel incat dozele utilizate să fie conforme normelor in vigoare si pentru ca procedurile să fie eficiente si nepericuloase;

- isi da avizul in optimizare si in asigurarea controlului calitatii;

- asigura suportul tehnic și administrativ pentru tehnologia medicala noua.

Beneficii

Salariu motivant si mediu de lucru profesionist intr-o clinica ultramoderna dotata cu echipamente de utima generatie.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul si scrisoarea de motivatie la adresa de E-mail: roxana.paval@elytis-hospital.ro

In cazul in care experiența profesionala a candidatului va fi considerata potrivita cu cerintele postului si CV-ul candidatului va fi selectat, veti fi contactat telefonic sau pe adresa de mail, pentru a programa sustinerea interviului.

Relații suplimentare privind condiţiile specifice de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Elytis Hospital Iasi, Mun. Iasi, Str. Gheorghe Săulescu nr.43A, cod postal 700010, județul Iasi, E-mail roxana.paval@elytis-hospital.ro sau accesând pagina oficială web: https://elytis-hospital.ro 

**********

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din București 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante după cum urmează:

 6 (șase) posturi de fizician (medical) specialist (S) in specialitatea radioterapie in cadrul Laboratorului de Radioterapie,

1 (unu) post de Expert în Fizica Medicală (S) in specialitatea radioterapie in cadrul Laboratorului de Radioterapie,

si 1 (unu) post de fizician (medical) debutant (S) in specialitatea radioterapie in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1) pentru postul de fizician (medical) specialist (S)

2) pentru postul de fizician (medical) debutant (S)

3) pentru postul de Expert în Fizica Medicală (S)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.mscurie.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” din București, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, Tel. 0214603026, int. 232.

Anunt conscurs nr.27917/29.06.2022 functii contractuale fizica medicala

**********

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofitiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacanta a unui post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.vbabestm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. V. Babeş” din Timişoara, Str. Gheorghe Adam, nr.13, Mun. Timişoara, jud. Timiş, Tel. 0256207670, mobil: 0766182884.

**********

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea,

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

1 post de Expert in Fizica Medicala in cadrul Laboratorului de Radioterapie

2 posturi de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie

1 post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară

1 post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală

Având în vedere: 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1) Expert in Fizica Medicala

2) Fizician medical debutant:

Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise si interviu. 

Calendarul desfăşurării concursului Expert in Fizica Medicala: 

Calendarul desfăşurării concursului fizician medical debutant: 

Se pot prezenta la următoarea etapa a concursului numai candidatii declarati admisi la etapa precedentă. 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 

Copiile actelor prevazute la lit.b)-d) se prezintă însoţite de documetele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul. Actele vor fi prezentate în dosarul plic în ordinea enumerată mai sus. Adeverinta care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În ceea ce priveste cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfăşurării primei probe a concursului. Candidatii vor fi declarati admisi în functie de punctajul final ( media aritmetica a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu ). Perioada de proba este de 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului individual de munca, conform prevederilor art.31 din Codul muncii. Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, str.Republicii nr.37, et III, cam. 37, Tel. 0259437750 int. 109, 111 şi pe site-ul unităţii www.spitaljudetean-oradea.ro. Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane al unitătii str.Republicii nr.37, et.II , cam. 27, 28 , et.III cam. 38, în perioada 29.06.2022 - 12.07.2022, astfel: de luni până vineri în intervalul orar 8:00-10:00 - 13:00-14:00 

Anunt nr.20994/29.06.2022 concurs expert fizica medicala

Tematica si bibliografie expert fizica medicala

Anunt nr.20576/25.06.2022 concurs fizician medical debutant

Tematica concurs fizician debutant

Regulamentul privind modul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, precum si promovarea in functie a personalului contractual din unitatile sanitare din reteaua sanitara proprie a Municipiului Oradea

**********

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

2 posturi de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu energii înalte

1 post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu energii înalte

0,5 post (1/2 normă) de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu energii înalte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1) Fizician medical debutant:

2) Fizician medical:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.iob.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București, șos. Fundeni nr. 252, sector 2, Tel. 0212271125.

Anunt 9415/24.06.2022, tematica si bibliografie concursuri ocuparea posturilor vacante

**********

Spitalul de Boli Cronice Smeeni, judeţul Buzău

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție vacante de 

fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală pentru Imagistica prin Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalsmeeni.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul de Boli Cronice Smeeni, cu sediul în comuna Smeeni, str. Principală nr. 991, judeţul Buzău, Tel. 0238732800, e-mail: runos@spitalsmeeni.ro

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioada nedeterminata de fizician medical

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioada nedeterminata de fizician medical

Relaţii suplimentare cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioada nedeterminata de fizician medical

**********

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de

fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.scjuc.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, str. Tabaci, nr.1, Mun. Craiova, județul Dolj, Tel. 0251502202, Fax: 0251534523, E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Anunt nr.28348/24.06.2022 concurs fizician medical debutant

METODOLOGIA DE CONCURS

CERERE INSCRIERE CONCURS

DECLARATIE CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE

Calendar concurs

BIBLIOGRAFIE fizician medical debutant

**********

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante a 2 posturi fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalulurgentagalati.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați, cu sediul in Mun. Galați, Str. Brăilei, nr. 177, cod postal 800578, jud. Galați, Tel. 0236301109.

Anunt nr.15780/21.06.2022 concurs posturi durata nedeterminata

ANEXE 2-4 - Formulare de completat pentru candidati

ANEXA 5 - Lista cabinetelor avizate în specialitatea psihologia muncii

Model Fisa Postului Fizician Medical Radioterapie

**********

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDM) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

*Concursul se organizează la sediul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România din București, în Str. Av. Sănătescu nr. 48, sector 1, 011478, București.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.anm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDM), Tel. 0213171100, int. 307, 418, 409.

Anunt concurs

**********

Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de

 fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Rradioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://spitaljudeteanmures.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic Judeţean Mureş, din Mun. Târgu Mureș, str. Piața Bernády György, Nr. 6, cod postal 540072, jud. Mureș, Tel. 0365882572, mobil: 0771786265.

Anunt concurs fizician medical debutant

Cerere concurs fizician medical debutant

Metodologie concurs fizician medical debutant - concurs iunie 2022

FISA POSTULUI fizician medical debutant Laborator Radioterapie

Tematica si Bibliografia concurs fizician debutant

**********

Policlinica Regina Maria Bacau

angajeaza fizicieni medicali pentru Imagistica prin Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) si Tomografia Computerizata (CT) pentru locatia Bacau

Condiţiile specifice:

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul la adresa de E-mail: dan.cotioras@reginamaria.ro

Relații suplimentare privind condiţiile specifice de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Policlinica Regina Maria Bacau in Mun. Bacau, Str. Pictor Theodor Aman, nr. 40, cod postal 600164, jud. Bacau, Tel. 0758844390, E-mail dan.cotioras@reginamaria.ro sau accesând pagina oficială web: www.reginamaria.ro

**********

Centrul Imagistic Molecular

angajeaza un post de

fizician medical pentru Imagistica prin Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) pentru locatia Targu Neamt

Condiţiile specifice:

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul si scrisoarea de motivatie la adresa de E-mail: roxana.paval@elytis-hospital.roRelații suplimentare privind condiţiile specifice de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Centrul Imagistic Molecular cu sediul social in Mun. Botosani, Str. Constantin Dracsini, nr.2, cod postal 710292, jud. Botosani si adresa birou in Mun. Bucuresti, Str. V. Stanciu, nr.5, Bl. 90, Sector 4, cod postal 050761, Tel. 0799107107, E-mail office@molimag.eu sau accesând pagina oficială web: www.rmn.molimag.eu si/sau https://molimag.eu

**********

Centru de Excelenta in Radioterapie si Oncologie Elytis din Iasi

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru posturi de

fizician medical si fizician medical debutant in specialitatile Radioterapie, Medicină Nucleară, Radiologie și Imagistică Medicală.

Noul Centru de Excelenta in Radioterapie si Oncologie Elytis ce urmeaza a fi deschis in Iasi, in August 2022, cauta specialisti in fizica medicala.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru posturile de fizician medical / fizician medical debutant sunt:

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul si scrisoarea de motivatie la adresa de E-mail: roxana.paval@elytis-hospital.ro

Relații suplimentare privind condiţiile specifice de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Elytis Hospital Iasi, Mun. Iasi, Str. Gheorghe Săulescu nr.43A, cod postal 700010, județul Iasi, E-mail roxana.paval@elytis-hospital.ro sau accesând pagina oficială web: https://elytis-hospital.ro 

**********

Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita, județul Bihor

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante a unui post 

fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de fizician medical sunt:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalulmarghita.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita, Str. Eroilor nr.14, Marghita, cod postale 415300, județul Bihor, Tel. 0259362309 interior 122.

 Anunt concurs, tematica si bibliografie

**********

Spitalul Universitar de Urgență București 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante a unui post de 

fizician medical in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de fizician medical sunt:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.suub.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Universitar de Urgență București, Splaiul Independenței nr. 169, sectorul 5, Tel. 0213180522, int. 195, 304 sau 395.

Anunt nr.33046/31.05.2022 concurs ocupare posturi vacante + Fise post (descarca fisier)

Descarca Declaratie Consimtamant

Descarca Cerere inscriere concurs

**********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de

fizician medical (S) in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de fizician medical sunt:

Taxă concurs – 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs.

Taxa de concurs se achită la casieria unității, program: 08:30-10:30, 13:30-15:00.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.hosptm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 156, Mun, Timişoara, jud. Timiş, Serviciul Resurse Umane al unităţii, camera S50, Tel. 0356433129.

Anunt concurs 02.06.2022, tematica si bibliografie

**********

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofitiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de 

fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.vbabestm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. V. Babeş” din Timişoara, Str. Gheorghe Adam, nr.13, Mun. Timişoara, jud. Timiş, Tel. 0256207670, mobil: 0766182884

**********

Spitalul Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău

organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalmoinesti.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, Str. Zorilor nr. 1, județul Bacău, Tel. 0234362520, interior 151.

Anunt ne.11171/26.05.2022 si bibliografie examen fizician medical

**********

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ din Iaşi 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție temporar vacanta a unui post (norma intreaga) de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Spitalul Clinie de Urgenţii pentru Copii "Sf. Maria" laşi organizează examen pentru ocuparea postului pe perioadă nedeterminată pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de executie pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau situatiilor de risc epidemiologic si biologic, conform prevederilor Regulamentului intem aprobat prin Decizia nr.554/29.04.2022. Examenul constă în următoarele etape succesive: verificarea cererilor de inscriere, proba şi probă interviu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii de desfăşurare a examenului: 

Calendarul de desfăsurare al examenului: 

Dosarele de inscriere la examen cuprinde următoarele documente:

Verificarea identităţii candidaţilor, inainte de inceperea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate.

Anunţul, bibliografia şi temalica sunt atişate la avizier şi pe website-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.sfmaria-iasi.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ din Iaşi, cu sediul în Mun. Iasi, Str. Vasile Lupu, nr.62,cod postal 700309, jud. Iasi si se obţin de la persoana care secretariatul comisiei (la examen, serviciul resurse umane: telefon 0730260239.

Anunt ne.14016/18.05.2022 si bibliografie examen fizician medical

Cerere de inscriere

Declaratie consimtamant prelucrare date cu caracter personal

**********

Spitalul Municipal Vatra Dornei, județul Suceava

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de

 fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalvatradornei.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Municipal Vatra Dornei, cu sediul în Mun. Vatra Domei, str. Mihai Eminescu nr. 12, cod postal 725700, jud. Suceava, Tel. 0230375528, int.28, E-mail: spitalmunicipaldorna@yahoo.com

Anunt concurs 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ pentru postul de fizician medical:

 1..Notiuni fundamentale de fizica radiatiilor

1.1. Producerea radiatiilor X

1.2. Efecte ale interactiunii radiatiilor X cu substanta

1.3. Campul de radiatii: marimi vectoriale si scalare, caracterizarea câmpului de radiatii

2.Marimi si unitati dozimetrice

2.1. Transferul de energie de la câmpul de radiatii la materia iradiata

2.2. KERMA

2.3. Expunerea

2.4. Coeficientul de calitate al radiatiei

3.Notiuni fundamentale de radioprotectie

3.1. Interactiunea radiatiilor ionizante cu substanta

3.2. Actiunea biologica a radiatiilor ionizante

3.3. Eficacitatea biologica

3.4. Efecte biologice ale radiatiilor ionizante: efecte deterministe, efecte stocastice

3.5. Marimi dozimetrice: doza absorbita, doza echivalenta, doza efectiva

4.Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor pentru practicile din domeniul expunerilor la radiatii ionizante (principiul ALARA)

4.1. Optimizarea practicilor

4.2. Limitarea dozelor si constrângeri de doza

4.3. Limite de doza pentru populatie

4.4. Limite de doza pentru persoane in curs de pregatire

4.5. Expuneri autorizate speciale

5.Norme de dozimetrie individuala

5.1. Cerinte generale pentru organismele de dozimetrie individuala

5.2. Metode de evaluare a dozelor de radiatii

5.3. Conditii de referinta

5.4. Efecte biologice ale expunerii la radiatiile ionizante

5.5. Expunerea la radiatii in perioada de sarcina

5.6. Expuneri potentiale si accidentale. Expunerea medicala inutila si selectarea pacientului

5.7. Expunerea profesionala in diagnosticul radiologic; reglementarile MS privind supravegherea starii de sanatate a personalului expus profesional la radiatii ionizante.

Legislatie de baza - Cerinte legislative privind securitatea radiologica in radiologia de diagnostic si radiologia interventionala:

**********

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiș

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de

fizician sanitar debutant (in sanatate publica) in cadrul Laboratorului de Igiena Radiațiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.dsptimis.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiș, din Mun. Timișoara, str. Lenau, nr.10, cod postal 300029, jud. Timiș, Tel. 0256494680, int. 120.

**********

Spitalul Orășenesc „Ioan Lascar” Comănești, județul Bacău

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de 

fizician (medical) principal in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.spitalulcomanesti.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orășenesc „Ioan Lascăr” Comănești, or. Comănești, str. V. Alecsandri, nr. 1, județul Bacău, Tel. 0234374215 interior 106, Fax: 0234374219, E-mail: secretariat@spitalulcomanesti.ro.

Anunț nr.3136/14.04.2022 concurs post fizician (medical) principal

Tematică și bibliografie

Fișa postului

**********

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție a 

2 posturi vacante de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://spitaljudeteanmures.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic Judeţean Mureş, din Mun. Târgu Mureș, str. Bernady Gyorgy, nr. 6, camera 11, cod postal 540072, jud. Mures, Tel. 0365882676, mobil: 0771786265.

FISA POSTULUI fizician debutant Laborator radioterapie

Cerere fizician debutant Laborator radioterapie 2022

Metodologie concurs fizician debutant Laborator radioterapie

Tematica si Bibliografia concurs fizician debutant

Anunt concurs fizician debutant Laborator radioterapie 2022

**********

Spitalul Clinic „Colentina” Bucureşti

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, a 2 posturi (0,5 normă) de 

fizician medical (S) în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Taxe concurs: fizician medical: 100 RON;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalulcolentina.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic „Colentina” din Bucureşti, șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2, București, Tel. 0213191780.

Anunt nr.9459/23.03.2022 organizare concurs posturi vacante pentru perioada nedeterminata

Tematica si bibliografie pentru fizician medical

**********

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofitiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante a unui post de 

fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.vbabestm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. V. Babeş” din Timişoara, Str. Gheorghe Adam, nr.13, Mun. Timişoara, jud. Timiş, Tel. 0256207670, mobil: 0766182884.

**********

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” din Oneşti, judeţul Bacău

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante a unui post

 fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://spitalonesti.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” din Oneşti, Str. Perchiului, nr.1, Mun Oneşti, judeţul Bacău, Tel. 0234323111, int. 108, Fax 0234/314.229, E-mail: personal.spitonesti@yahoo.com

**********

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante 

a unui post de 0,5 normă fizician medical in cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://marius-nasta.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București, Șoseaua Viilor, nr.90, Sector 5, cod postal 050159, Mun. București tel. 0213356910, interior 2554, 2543

Anunt concurs nr.5783/14.03.2022 pentru postul de fizician medical (descarcă fișier .pdf)

**********

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de fizician debutant (sanatate publica), în cadrul Compartimentului Igiena Radiațiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.dspsibiu.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, din Mun. Sibiu, str. G. Bariţiu, nr.3, jud. Sibiu, Tel. 0369801811.

https://molimag.eu/

**********

Spitalul Orășenesc Nehoiu, județul Buzău, 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de fizician medical, din cadrul Laboratorului de Radiologie - Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalnehoiu.com Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orășenesc Nehoiu, cu sediul în orașul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17, județul Buzău, Tel. 0238554994 / 0238554632, Fax 0238554632, E-mail: spitnehoiu@gmail.com.

Anunt concurs nr.796/16.02.2021

Tematica si Bibliografie

**********

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de 

laborant studii medii - fizica medicala grad profesional I, în cadrul Disciplinei de Fizică farmaceutică si biofizică la Facultatea de Farmacie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe website-ul instituției www.umfcluj.ro și/sau la sediul instituției angajatoare: Universitatea de Medicină și Farmacie „luliu Hațieganu” Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 8, etaj 2, camera 209, județul Cluj, Tel. 0264597256, int. 2164.

Anunt concurs nr.2848/03.02.2022 pentru postul de laborant studii medii - fizica medicala

**********

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul loan cel Nou“ Suceava

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://spitaluljudeteansuceava.ro Relații suplimentare detaliate se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava din Mun. Suceava, Blvd. 1 Decembrie 1918, nr. 21, cod postal 720284, jud. Suceava, Tel. 0230222098, interior 212, E-mail concursuri-contestatii@spjsv.ro

Anunt nr.24207/15.12.2021 organizare concurs post vacant de fizician medical