Registru Unic Cabinete Fizică Medicală

Conform art.13 din OUG nr.83/2000 persoanele juridice care desfăşoară servicii publice conexe actului medical, înfiinţate în temeiul altor acte normative, au obligaţia să se înregistreze în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

Activităţile de fizica medicală sunt definite ca activităţi conexe serviciilor medicale furnizate de fizicieni medicali din cuprinsul dispoziţiilor art.2 lit.c) din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.527/29.07.1999, pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial nr.383/12.08.1999.

Avand in vedere ca „fizician medical” si „Expertul în Fizică Medicală sunt profesii liberale, desfășurarea de activităţi autorizate de "fizică medicală" pe teritoriul Romaniei poate fi exercitata în mod independent doar în cadrul unui cabinet de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, în una dintre următoarele forme:

    a) cabinet de practică individual (C.P.I.)

    b) cabinete de practică grupate (C.P.G.)

    c) cabinete de practică asociate (C.P.A.)

    d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical (S.C.P.)în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) şi alin.(5) lit.a)-d) din OUG nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical publicata în M.Of. nr.291/27.062000 şi aprobată cu modificări prin LEGEA nr.598/2001, precum si a dispoziţiilor art.2 lit.c) din Ordinul MS nr.527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale,  "Norma privind expertul în fizică medicală" aprobata prin Ordinul nr.1272/266/2006 al Ministerului Sănătăţii şi CNCAN publicata în M.Of. nr.906/07.11.2006, şi prin art.5 alin.(52) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicat în M.Of. nr.466/25.06.2014 în vederea desfăşurării activităţii profesionale de fizică medicală în strictă concordanţă cu codurile CAEN 8690 “Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” și 7120 “Activităţi de testări și analize tehnice” precum şi a codului CPV 85120000-6 “Servicii de practică medicală şi servicii conexe”.

Conform art.136 alin.(1) lit.f) coroborat cu art.135 alin.(1) lit.a) si alin.(3) lit.e) din Legea nr.95/2006, activități conexe actului medical (inclusiv activităţile de fizica medicală) privind asistența medicală ambulatorie de specialitate se asigură de către medicii de specialitate împreună cu alt personal specializat (inclusiv fizicieni medicali) și autorizat în condițiile legii și se acordă prin următoarele structuri medicale:

Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenţei medicale ambulatorii: preventivă, curativă şi de recuperare. Serviciile publice conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesiuni prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician (medical), fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, optician-optometrist, tehnician de proteze şi orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.

Persoanele prevăzute la art.1 alin.(2) din OUG nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat in M.Of. nr. 291/27.06.2000 si aprobata cu modificari prin LEGEA nr.598/31.10.2001, publicata in M.Of. nr.711/08.11.2001 sunt obligate să presteze serviciile publice conexe actului medical în strictă concordanţă cu prescripţiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor şi cu normele legale în vigoare.

Profesiile liberale și reglementate nu se înregistrează în registrul comerțului la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) de pe langa Ministerul Justiţiei. Toti operatori economici indiferent de forma de organizare care furnizeaza servicii publice medicale conexe actului medical in domeniul de sanatate publica umana si veterinara referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala constand in prestarea de servicii si consultanta sunt obligati sa se autorizeze si sa se inscrie in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a, in conformitate cu art.11 si art.13 din OUG nr.83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, publicata in M.Of. nr.291/27.06.2000.

Fizicieni medicali debutanti, fizicieni medicali, experti in fizica medicala, fizicieni debutanti, fizicieni, fizicieni specialisti si fizicieni principali din sistemul sanitar domeniul de sanatate publica umana si veterinara care furnizeaza servicii publice medicale conexe actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala in forma de organizare individuala sau in asociere sunt obligati sa se autorizeze si sa se inscrie in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a, in conformitate cu art.11 si art.13 din OUG nr.83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, publicat in M.Of. nr.291/27.06.2000.

Potrivit art.11 alin.(2) din OUG nr.83/2000, actul de înfiinţare a cabinetului de practică este certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical, care se întocmeşte şi se păstrează de Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, după caz, de Direcţiile de Sănătate Publică din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului de practică.

OUG nr.68/2008, privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, publicata in M.Of. nr.428/06.06.2008, stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit OUG nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform OUG nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001. Potrivit art.3 alin.(1) din OUG nr.68/2008, au dreptul de a cumpara spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii (medicali), tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului medical si care detin in mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice care, detinand in mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale. 

Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului de practică se stabileşte prin ordin al Ministrului Sănătăţii, iar denumirea cabinetului de practică va reflecta în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activităţii acestuia, in conformitate cu prevederile OMS nr.646/25.04.2019, OMS nr.527/29.07.1999, OMS nr.1030/20.08.2009, OUG nr.83/19.06.2000, Legea nr.598/2001, OMS nr.153/26.02.2003 si a art.175 alin.(2) din Legea nr.95/2006.

Fizicianul medical, Expertul in Fizica Medicala si fizicianul în sistemul sanitar sunt introduși in lista de profesii liberale care se exercită în baza unor legi speciale, fără înregistrarea în registrul comerțului, cf. poz.40 din Anexa nr.1.4 Ordinul nr.183/112/173/2022 Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Energiei si Ministerului Finanțelor, publicat în M.Of. nr.155/15.02.2022.

Activităţile independente de fizica medicală (profesia liberală de „fizician medical” sau „Expert în Fizică Medicală”) nu pot fi desfasurate de catre Persoane Fizice Autorizate (PFA), Întreprinderi Individuale (II) şi Întreprinderi Familiale (IF) constituite in baza OUG nr.44/2008. Potrivit art.1 alin.(2) din OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individual şi întreprinderile familial, publicat în M.Of. nr.328/25.04.2008, cu modificările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență nu se aplică profesiilor liberale, precum și acelor activități economice a căror desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale. O Persoană Fizică Autorizată (PFA), o Întreprindere Individuală (ÎI) si/sau o Întreprindere Familială (ÎF) constituita in baza OUG nr.44/2008 nu se poate inregistra in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a si nu pot detine si obtine codul CAEN dedicat activitatilor de fizica medicala (cod CAEN 8690: "Alte activitati referitoare la sanatatea umana"). Fizicieni medicali care lucreaza individual in mediul privat au obligatia sa se constituite ca o unitatea cu sau fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, sub forma de cabinet de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical conform art.5 lit.a)-d) din OUG nr.83/2000. Practicarea de servicii de fizică medicală de catre o persoana juridica constituita sub forma de PFA, ÎI sau ÎF este ilegala.

Acte necesare pentru inregistrarea in Registrul Unic al Cabinetelor de Fizica Medicala si la eliberarea CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE - ACTIVITATI AUTORIZATE DE FIZICA MEDICALA:

Cabinete fara personalitate juridica (forme de exercitare liberala a profesiei de fizician medical sau fizician in sistemul de sanatate publica: cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical):

1. cerere tip de inregistrare a cabinetului de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical - original;

2. pentru cetățenii romani: act de identitate/pasaport valabil a administratorului cabinetului si a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala - copie;

3. pentru cetățenii straini: pasaport si "Cartea Albastră" eliberată de un stat UE sau de România - dreptul de sedere in scop de munca valabil in termen - copie;

4. dovada angajare expert in fizica medicala pentru supravegherea personalui care asigura suportul de fizica medicala in cadrul cabinetului, conform Ordinului MS si CNCAN nr.1272/266/2006 - copie;

5. autorizatie de libera practica a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala - copie;

6. dovada titlului de detinere a spatiului comercial (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat, concesiune) si extras carte funciara actualizata la zi din care să reiasă că activitatea se desfășoară separat de orice altă activitate sau de spațiile cu destinația de locuință in care functioneaza cabinetul/unitatea medico-sanitara fără personalitate juridica, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.646/2019 - copie;

7. schiţa cabinetului avizata de expert cadastru autorizat ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară) conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.646/2019 - copie;

8. acord asociaţia de proprietari/locatari si acceptul vecinilor pentru desfăşurare activitati de fizică medicală – sănătate umană sau veterinară - copie;

9. proces verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare, conform Legii nr.254/2010 - copie;

10. lista cu dotarea minima obligatorie cu aparatura si instrumentar de masurare si control pentru desfasurarea de activitati de fizica medicala in unitati medico-sanitare de specialitate, conform OUG nr.83/2000 - original;

11. autorizatia sanitara de functionare in baza referatului de evaluare eliberata de Directia de Sanatate Publica (se emite doar dupa infiintarea cabinetului), conform OUG nr.83/2000 si Ordinelor Ministrului Sănătății nr.1030/2009, nr.251/2012 si nr.1338/2007 (in cazul activitatilor din domeniul nuclear: radiologie, medicina nucleara, radioterapie si igiena radiatiilor este necesara si autorizatia Laboratorului de Igiena Radiatiilor, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.381/2004) - copie;

12. aviz/autorizaţie P.S.I. (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor) de securitate la incendiu si de protecţie civilă (doar pentru construcțiilor cu suprafetele minime care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu), conform HG nr.571/2016 - copie;

13. aviz/autorizaţie de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, eliberata de ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă), conform Legii nr.319/2006 - copie.

Descarca:

Model cerere pentru inregistrarea unui Cabinet de practica individuala activitati autorizate de fizica medicala

Model cerere pentru Certificat Anexa la Certificatul de inregistrare a unui Cabinet de practica individuala activitati autorizate de fizica medicala

Cabinete cu personalitate juridica proprie (societate comercială (SC): societate in nume colectiv (SNC), societate in comandita simpla (SCS), societate pe actiuni (SA), societate in comandita pe actiuni (SCA), societate cu raspundere limitata (SRL); cabinete de libera practica organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial: organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati conexe actului medical, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite):

1. cerere tip de inregistrare a cabinetului de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical - original;

2. pentru cetățenii romani: act de identitate/pasaport valabil a administratorului cabinetului si a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala - copie;

3. pentru cetățenii straini: pasaport si "Cartea Albastră" eliberată de un stat UE sau de România - dreptul de sedere in scop de munca valabil in termen - copie;

4. dovada angajare expert in fizica medicala pentru supravegherea personalui care asigura suportul de fizica medicala in cadrul cabinetului, conform Ordinului MS si CNCAN nr.1272/266/2006 - copie;

5. autorizatie de libera practica a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala pentru toti fizicieni medicali/fizicieni din sistemul sanitar care lucreaza in cadrul cabinetului cu personalitate juridica - copie;

6. dovada titlului de detinere a spatiului comercial (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat, concesiune) din care să reiasă că activitatea se desfășoară separat de orice altă activitate sau de spațiile cu destinația de locuință in care functioneaza cabinetul/unitatea medico-sanitara cu personalitate juridica, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.646/2019 - copie;

7. schiţa cabinetului avizata de expert cadastru autorizat ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.646/2019 - copie;

8. acord asociaţia de proprietari/locatari si acceptul vecinilor pentru desfăşurare activitati de fizică medicală – sănătate umană sau veterinară - original;

9. certificatul de inregistrare la ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului), respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor fizice ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice - copie;;

10. certificatul de inmatriculare la ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) - copie;

11. actul constitutiv ale persoanei juridice cu dovada de inregistrare la ONRC din care sa reiasa ca societatea are ca obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical (cod CAEN 8690: "Alte activitati referitoare la sanatatea umana") - copie;

12. hotarari sau acte aditionale prin care au fost facute modificari ulterioare ale actului constitutiv - copie;

13. hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete conexe actului medical - copie;

14. hotararea organelor de conducere si dovada constituirii legale (pentru cultele si la casele de cult religios, ONG-uri) - copie;

15. certificatul constatator de la Registrul Comertului ca sunt indeplinite conditiile de desfasurare a activitatii la sediul social sau la punctul de lucru - copie;

16. proces verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare, conform Legii  nr.254/2010 - copie;

17. lista cu dotarea minima obligatorie cu aparatura si instrumentar de masurare si control pentru desfasurarea de activitati de fizica medicala in unitati medico-sanitare de specialitate, conform OUG nr.83/2000 - original;

18. documente justificative care sa ateste ca administratorul operatorului economic cu personalitate juridica (societatea comerciala) sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sunt fizicieni medicali - diploma de licenta si master in fizica medicala, precum si vechime in munca ce atesta experienta cu pregatire clinica si competenta in domeniu;

19. autorizatia sanitara de functionare eliberata de Directia de Sanatate Publica, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.1338/2007 (in cazul activitatilor din domeniul nuclear: radiologie, medicina nucleara si radioterapie este necesara si autorizatia Laboratorului de Igiena Radiatiilor, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.381/2004) - copie;

20. aviz/autorizaţie P.S.I. (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor) de securitate la incendiu si de protecţie civilă - copie;

21. aviz/autorizaţie de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, eliberata de ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă), conform Legii nr.319/2006 - copie.

Descarca:

Model cerere pentru inregistrarea unei societăţii civilă de practică (S.C.P.) / cabinetului de practică grupate (C.P.G.) / cabinetului de practică asociate (C.P.A.) - activitati autorizate de fizica medicala

Model Cerere pentru inregistrarea unui Societati Comerciale activitati autorizate de fizica medicala

Model cerere pentru Certificat Supliment la Certificatul de Inregistrare a unei Societati Comerciale activitati autorizate de fizica medicala

Model cerere pentru inregistrarea unei Asociatii, Fundatii, Organizatii, ONG activitati autorizate de fizica medicala

 Acte necesare pentru radierea unui:

• Cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical,

• Societati Comerciale cu personalitate juridica (constituite in una dintre urmatoarele forme: SNC - societate in nume colectiv; SCS - societate in comandita simpla; SA - societate pe actiuni; SCA - societate in comandita pe actiuni; SRL - societate cu raspundere limitata)

• Cabinetelor de libera practica infiintate in cadrul organizatiilor nonprofit, fundatii si asociatiile cu activitati conexe actului medical, asociatiile profesionale, culte religioase si lacase de cult religios

1. Cerere tip

       2. Autorizaţia Sanitară de Funcţionare/Certificat de Conformitate, original

       3. Certificatul de Inregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor, precum şi suplimentele acestora, original.

       4. Copie după certificatul de deces al titularului cabinetului , după caz

Descarca: Model cerere de radiere a activitatilor autorizate de fizica medicala

Fizicieni medicali din serviciile publice ce detin şi cabinete private sau sunt angajaţi ai unor furnizori particulari de servicii de sănătate au obligația de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese, în speța dispozițiile art.70 și 71 din Legea nr.161/2003 și ale art.301 din Codul Penal, iar astfel de situaţii trebuie analizate şi din perspectiva unui potenţial conflict de interese, mai ales dacă un fizician medical ocupă şi o funcţie de conducere.