Expert în Fizică Medicală

Expertul în Fizică Medicală este o profesie liberală, fiind o treaptă profesională superioară profesiei de „fizician medical” în conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat in M.Of. nr.796/10.11.2011.

Art.4 pct.(49), art.14 alin.(2) si art.83 din Directiva 2013/59/EURATOM impune statelor membre UE să se asigure că sunt adoptate dispoziții pentru stabilirea activităților de educație, formare și formare ulterioară cu scopul de a permite recunoașterea experților în fizică medicală, în strictă concordanţă cu „Qualification and Curriculum Frameworks for the Medical Physics Expert in Europe” din „European Guidelines on Medical Physics Expert - Radiation Protection no.174/2014 European Commission”, Directiva 2005/36/CE și Directiva 2013/55/UE.

Expertul în fizică medicală face parte din personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare regăsindu-se în grila de salarizare la ANEXA nr.II pct.2 lit.b1) si b2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, si fac parte din grupa de bază COR “22 - Specialişti în domeniul sănătăţii” ce cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră “2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare” a Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale si Institutului Naţional de Statistică nr.1832/856/2011 și reglementat prin “Norma privind expertul în fizică medical” aprobată prin Ordinul nr.1272/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi nr.266/2006 al Preşedintelui CNCAN publicata în M.Of. nr.906/07.11.2006.

Experţi în Fizică Medicală desfasuara activitati de "fizică medicală" pe teritoriul Romaniei reglementate prin art.2 lit.c) din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în M.Of. nr.383/12.08.1999, art.1 alin.(2) din OUG nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat în M.Of. nr.291/27.062000 şi aprobată cu modificări prin LEGEA nr.598/2001 şi prin art.5 alin.(52) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicat în M.Of. nr.466/25.06.2014, in baza "Norma privind expertul în fizică medicală" aprobata prin Ordinul nr.1272/266/2006 al Ministerului Sănătăţii şi Comisiei Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) publicata în M.Of. nr.906/07.11.2006, si a „Normei  privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale” aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice şi al Comisiei Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), nr. 285/79/2002 publicata în M.Of. nr.446bis/25.06.2002.

Lista Expertilor in Fizica Medicala din Romania autorizati de Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatiilor Nucleare (CNCAN)