Membrii

Lista membrilor CFMR - actualizată în data de 24.02.2024

**********

Lista restanțierilor către CFMR - actualizată în data de 11.09.2019

**********

Odata cu obtinerea calitatii de membru a Colegiului Fizicienilor Medicali din România (CFMR) se obtine automat si calitatea de membru deplin al Organizatiei Internationale de Fizica Medicala (IOMP: International Organization for Medical Physics) si al 

Federației Europeane a Organizațiilor în Fizică Medicală (EFOMP: European Federation of Organisations in Medical Physics) la care CFMR este afiliat cu drept de vot. Cotizatia anuala de membru IOMP si EFOMP este achitata integral de CFMR pentru toti membrii inscrisi in colegiu.

Informatii privind inscrierea in CFMR, IOMP si EFOMP:

Calitatea de membru al Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania se dobandeste si se pastreaza in conditiile Statutului CFMR nr.26/2010.

Pentru a deveni membru CFMR se vor trimite urmatoarele documente:

Documentele sunt acceptate in format hard (imprimat) si/sau format electronic needitabil prin E-mail: office@cfmr.ro

Categorii membri CFMR:

Notă:

Taxa de inscriere se achita o singura data la momentul adeziuni la CFMR, sau dupa caz la reinscriere, dupa cum urmeaza:

Începând cu data de 01 Ianuarie 2022 cuantumului taxei de reînscriere în Colegiul Fizicienilor Medicali din România se calculeaz conform numărului total de ani de practică în domeniu fizicii medicale multiplicat cu contravaloarea sumei reprezentând cotizaţia anuală de membru CFMR aflată în vigoare la data reînscrierii în organizaţia profesională, conform Hotărârii Consiliului Director CFMR nr.002/07.11.2021.

Taxa de reînscriere ce se achite de fiecare dată la momentul readeziunii la CFMR, iar începând cu a doua reînscriere în CFMR taxa se majorează cu 100% per fiecare readeziune în parte.

În cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile de a fi membru CFMR taxa de inscriere nu se restituie.

Cotizatie anuala:

Membri CFMR, achita anual o cotizatie, dupa cum urmeaza:

În cazul retragerii sau suspendarii din colegiu (concediu de maternitate/paternitate, pierderea locului de munca, schimbarea locului de munca in strainatate, continuare studii in strainatate, incapacitate temporara de munca, accidente, imbolnavire, etc.), cotizatia anuala de membru CFMR se restituie acestuia în funcție de data la care a fost depusă cererea de retragere sau de suspendare/întrerupere a calitatii de membru.

Cotizatia anuala include taxa de afiliere a Romaniei la Organizatia Internationala de Fizica Medicala (IOMP) si la Federația Europeana a Organizațiilor în Fizică Medicală (EFOMP), iar contravaloarea aferenta este platita anual de CFMR pentru toti fizicienii medicali.

Achita cotizatia anuala prin redirectionarea a 2% / 3,5% din impozitul pe venitul anual deja platit statului catre Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania

Fizicieni medicali care se inscriu in CFMR pot achitata taxa de inscriere si cotizatia anuala prin acelasi ordin de plata!

Cotizatia este valabila 12 luni de la data inscrierii in CFMR (ex.: 15 August 2017 - 14 August 2018).

Intreruperea de la plata cotizatiei anuale poate avea loc pentru o durata de pana la 5 ani si nu poate fi mai mica de 30 zile, pe baza urmatoarelor motive: concediu de maternitate/paternitate, pierderea locului de munca, schimbarea locului de munca in strainatate, continuare studii in strainatate (inclusiv training), incapacitate temporara de munca (accidente, imbolnavire, etc.) sau hotarari AG - CFMR. Cererea de scutire/intrerupere se depune anterior perioadei pentru care se solicita scutirea insotita de dovada, in cazul pierderii partiale sau totale a capacitatii de munca scutirea se face pe baza certificatului de concediu medical sau a certificatului medico-legal.

Potrivit art.28, art.30, art.50 lit.(e), art.54 lit.(f), art.57, art.58 alin.(1) din Statutul CFMR, neplata cotizatiei de membru datorate CFMR pe o perioadă de 12 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru al colegiului până la plata cotizaţiei datorate, a dobânzilor şi a penalităţilor aferente. Cotizaţiile datorate şi neplătite în termenul fixat de către membrii CFMR determină plata unor penalităţi egale cu cele percepute pentru neplata obligaţiilor fiscale.

Incepând cu 2010 pană la finalul anului 2014 valoarea dobânzii a fost de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, in anul 2015 valoarea dobânzii a fost de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 2016 valoarea dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere (acest lucru corespunde unui nivel de 14,60% pe an pana la finalul anului 2014, de 10,95% pe an in 2015 si de 7,30% pe an pentru perioada 2016-2019), conform art.174 alin.(5) din Legea nr.207/2015 - Codul de Procedură Fiscală.

Incepând cu 2016 penalitatea de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere și se calculează, la rândul ei, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform art.176 alin.(2) din Legea nr.207/2015 - Codul de Procedură Fiscală.

Prin neplata cu rea-credinţă de către membrii a cotizaţiei anuale, mai mult decât durata unui an calendaristic, calitatea de membru CFMR se suspenda timp de 5 ani, perioada in care se pierde dreptul de vot. Dupa intreruperea sau suspendarea activităţii pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea definitiva a calităţii de membru si este necesara reînscrierea in CFMR.

Certificatul de membru CFMR se elibereaza doar membrilor fondatori, juniori si activi.

Vizarea anuala a Certificatului de Membru al Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR) si Certificatului de Calificare Profesională (cod parafa) - profesia de fizician medical

Download flyer de ce sa fii membru CFMR