Anunturi job-uri 2020

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ din Baia Mare 

angajează personal fără concurs pe durată determinată, pe perioada stării de alertă pentru 2 posturi de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie

În conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale HG nr.967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale Ordinului MS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, precum şi ale Legii nr.53/2003 - Codului Muncii. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş", cu sediul în localitatea Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 31, judeţul Maramureş, angajează personal fără concurs pe durată determinată, pe perioada stării de alertă, până la maxim 30 de zile de la data încetării stării de alertă pentru: 

- 2 posturi de fizician medical la Laboratorul Radioterapie.

Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi specifice: 

Condiţiile generale: 

Condiţille specifice: 

Cei interesaţi vor depune dosarele de înscriere, până în data de 16.12.2020, (luni-joi 13.00-15.30; vineri 10.00- 12.00) la Biroul Personal din cadrul Serviciului RUNOS. 

Dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte: 

in situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post si admise în urma selecţiei dosarelor se va organiza proba de interviu. Data, locul si ora desfăsurării interviului va fi comunicată ulterior. 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitaljbm.ro Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opris" Baia Mare, serviciul RUNOS, Tel.0262205100 int. 2284, 0262218712.

Anunț nr.33651/11.12.2020 de angajare fizician medical

*********

Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău, 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalnehoiu.com Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17, judeţul Buzău, Tel. 0238554994, 0238554632, e-mail spitnehoiu@gmail.com, spitalnehoiu@yahoo.com

Anunt nr.5384/09.12.2020 concurs fizician medical

Tematica si bibliografie

*********

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

cercetător științific – Platforma de Microscopie

cercetător științific – Platforma de Medicină de Laborator

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.univ-ovidius.ro. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin I – camera 14 , Mun. Constanţa, Blvd. Mamaia, nr. 124, jud. Constanţa, Tel. 0241615903.

*********

ASOCIAȚIA ONCOHELP

angajeaza fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie a Centrului de Radioterapie OncoHelp din Timișoara

update 03.11.2020: ANUNT EXPIRAT!

(momentan OncoHelp nu mai angajeaza fizicieni medicali)

Atribuții:

Detalii privind condiţiile specifice de angajare sunt disponibile accesând pagina web oficială http://oncohelp.ro

Relaţii suplimentare se pot obține la adresa de E-mail office@oncohelp.ro, Tel. 0256495403 sau la sediul OncoHelp din Mun. Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 59, cod poștal 300239, jud. Timiș

*********

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de 

șef serviciu în cadrul Direcției Autorizare Utilizare Radiații Ionizante la Serviciul Evidente Doze și Surse Radioactive.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.cncan.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, respectiv str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6 (depunerea dosarelor), Tel. 0213163493, interior 104.

Tematica:

1. Atribuțiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

2. Activitățile și sursele care fac obiectul Legii nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

3. Controlul reglementat al surselor radioactive;

4. Categorizarea surselor radioactive închise;

5. Asigurarea validității rezultatelor in cadrul laboratoarelor desemnate pentru dozimetrie individuală;

6. Cerințe privind desemnarea laboratoarelor de dozimetrie individuală;

7. Cerințe privind tratarea neconformităților în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;

8. Sistemul de management al calității în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;

9. Aplicarea principiilor generale de management la gestionarea activității unui serviciu din cadrul CNCAN;

10. Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica,  Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.

Bibliografia:

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie);

2. HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 805 din 20.09.2018;

3. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica  – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 517bis/2018;

4. Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 1253 din 24/12/2004;

5. Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.550 din 2.07.2018;

6. Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear probate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019  și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 octombrie 2019;

7. Standardul ISO/IEC 17027/2018 - cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

8. Principii generale de management.

*********

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1. Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante: la Compartimentul Zona 3 – Sud 1 post (consilier, gradul IA).

2. Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – 2 posturi: Serviciul Autorizare Surse Medicale 1 post (consilier, gradul IA) si Serviciul Evidente Doze și Surse Radioactive 1 post (consilier, gradul I)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

1. Studii pentru consilier, gradul IA – Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante, Compartimentul Zona 3 Sud: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată (inginer sau absolvent al unei universități în domeniul științelor exacte: fizică medicală); cursuri de specializare în radioprotecție si/sau în aplicațiile surselor de radiații ionizante. Vechimea în munca sau specialitatea necesară – 6 ani.

2. Studii pentru consilier, gradul IA – Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Medicale: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în chimie – specializare în radiochimie. Perfecționări/specializări – cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse medicale de radiații ionizante. Prezintă avantaj experiența în practica clinică de RX – diagnostic, sau manipulare instalații radiologice medicale. Vechimea în muncă sau specialitatea necesară – 6 ani.

3. Studii pentru consilier, gradul I – Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – Serviciul Evidențe Doze și Surse Radioactive. Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată. în inginerie sau în domeniul științelor exacte (fizică medicală). Perfecționări/specializări: cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse ionizante, cursuri de dozimetrie. Prezintă avantaj experiența practică în ținerea evidenței surselor radioactive. Vechimea in muncă sau specialitatea necesară – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.cncan.ro/anunturi-posturi-vacante. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, din Bucureşti, Blvd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, Tel. 0213163493, interior 131.

*********

Spitalul Orasenesc "Sf. Stefan" Rovinari, judet Gorj 

angajeaza pe perioada determinata a unui post de 0,5 norma fizician medical - studii superioare (S) in specialitatea fizica medicala pentru "Structura de sprijin epidemiologic"  

conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea efectelor pandemiei de COVID-19.

Dosarele de inscriere pentru postul mai sus mentionat, va cuprinde urmatorele acte:

Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

Conditiile generale de ocupare a postului pentru care candidatul doreste sa candideze;

Conditii specifice necesare in vederea angajarii pentru functia de fizician medical sunt:

Calendarul desfasurarii procedurii de angajare pentru fizician medical cu speciatitatea fizica medicala:

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalrovinari.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail resurseumne@spitaIrovinari.ro Tel. 0253371318 int. 154 / Tel.0766258941 sau la sediul Spitalului Orasenesc "Sf. Stefan" Rovinari din Str. Jiului, nr.1, or. Rovinari, cod postal 215400, judeţul Gorj

Anunt angajare nr.2855/25.06.2020 fizician medical

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Arad

 organizează examen de promovare în functia de fizician medical (S) in cadrul Laboratorului Clinic Radiologie şi Imagistică Medicală

Având în vedere:

Examenul de promovare va consta în elaborarea unei lucrări scrise pe baza bibliografiei şi a tematicii anexate si va avea loc în data de. 03.07.2020, ora 10:00, la Biblioteca si Sala de curs de la Secţia Pediatrie II. 

Rezultatele examenului de promovare se vor afişa în data de 03.07.2020 la ora 14:00.

Termenul de contestaţie. 03.07.2020 la ora 15:00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.scjarad.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad din Mun.Arad, Str. Andreny Karoly, nr.2-4, cod postal 310037, jud. Arad, Tel: 0357407200 / 0257220000, FAX: 0357407211, E-mail: secretariat@scjarad.ro

Anunt nr.231918/19.06.2020 concurs fizician medical

*********

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea 

angajează fără concurs pe perioadă determinată de 6 luni, a unui post de fizician medical (personal contractual) cu ½ normă în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

In conformitate cu Metodologia din 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Condiţii generale de angajare:

Condiţii specifice de angajare:

În cazul în care se depun două sau mai multe dosare pentru acelaşi post, departajarea candidaţilor se va realiza în funcţie de criteriile stabilite de comisia de angajare, criterii ce vor fi consemnate în procesul verbal de selecţie.

Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:

                - carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie;

               - extras din aplicaţia Revisal – “raport per salariat” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă/ specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;

               - contracte individuale de muncă, acte adiţionale şi decizii de încetare a contractului individual de muncă, în copie (de la data de 01.01.2011 până în prezent)

Candidaţii selecţionaţi vor prezenta documentele în original, pentru confruntare, la angajare.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR:

Dosarele pentru angajare se vor depune în zilele lucrătoare la sediul Spitalului ,comp. RUNOS pana la data de 25.06.2020.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalbuftea.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Tel.0213515295, interior 133 sau la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea din Str. Studioului nr. 5, Orașul Buftea, județul Ilfov

Anunt angajare nr.2918/23.06.2020 si fisa postului fizician medical

*********

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de asistent de cercetare în fizică medicală / biofizică  –  la Cercetare Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de asistent de cercetare în fizică medicală/biofizică–  la Cercetare Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056 sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conți

ne următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.usamvcluj.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din str. Mănăștur nr.3-5, camera 24, județul Cluj, Tel 0264596384, interior 237.

Anunt si bibliografie concurs asistent de cercetare în fizică

Fisa Postului

*********

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc, județul Harghita

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de cercetător științific fizică, biofizică, chimie-fizică, fizică medicală, gradul III

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare la sediul la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane din Miercurea-Ciuc din Str. Progresului nr.35/B, județul Harghita.

*********

Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante a unui post de 

fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalnehoiu.com Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17, judeţul Buzău, Tel. 0238554994, 0238554632, e-mail spitnehoiu@gmail.com, spitalnehoiu@yahoo.com

Anunt concurs fizician medical 13.03.2020

Tematica si bibliografie

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante, a unui post de 

fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalulconstanta.ro Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, Tel. 0241503460.

Anunt concurs post vacant pentru fizician medical in data de 13.04.2020

Calendar concurs 13.04.2020

Tematica fizician medical

*********

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii Înalte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.iob.ro. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, Tel. 0212271125 sau 0212271491

Anunt IOB nr.8069/06.03.2020 post vacant (descarca fisier pdf)

*********

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ: SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ , Compartiment vigilență

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRA VEGHERE PIATA-SERVICIUL REGLEMENTARE: 

A) inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S:

2. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRA VEGHERE PIATA-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIATA 

A) inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S:

B) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

3. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA: SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIATA, Compartiment vigilenta 

A) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

4. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC - LABORATOARE - SERVICIUL UNITATE NUCLEARA 

A) inspector de specialitate gr.II, nivel studii S:

5. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC - LABORATOARE - SERVICIUL INCERCARI SI VERIFICARI 

A) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

6. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDI CALE: DIRECTIA AVIZARE 

A) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

B) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.anm.ro/anunt-concurs-posturi-vacante. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul din București, str. Av. Sănătescu, nr.48, sectorul 1, (camera 5 – parter), Tel. 0213171100 int. 409/425.

Anunt concurs ANMDMR nr.2448/02.03.2020

*********

Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias” din București 

organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante a 

1/2 normă fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalul-elias.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă „Elias” din Bucureşti, bd, Mărăşti nr. 17, sectorul 1, Tel. 0213161600, interior 288.

Anunt concurs 26.03.2020 un post fizician medical (1/2 Norma)

Tematica si bibliografie concurs 26.03.2020

*********

Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani, Județul Vâlcea 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de

fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.smcnd.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani, str. Dr. Bagdasar nr. 2, Județul Vâlcea, Tel. 0372893135

Anunt concurs fizician medical

*********

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” București, 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante a unui post de Expert în Fizică Medicală nivel 3 specializare Fizica de Radiologie de Diagnostic și Intervențională

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de Expert în Fizică Medicala nivel 3 sunt:

diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală

grad universitar echivalent superior (masterat medical sau doctorat)

curs de radioprotecție postuniversitar

permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (C.N.C.A.N.)

3 ani vechime ca fizician medical

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 februarie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

13 februarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;

18 februarie 2020, ora 09.00: proba practică/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.mscurie.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” București, bd. Constantin Brâncoveanu nr 20, sectorul 4, Tel. 0214603026, int. 231.

Anunt concurs nr.2642/21.01.2020

*********

Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias” din București 

organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante a 

1/2 normă fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalul-elias.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă „Elias” din Bucureşti, bd, Mărăşti nr. 17, sectorul 1, Tel. 0213161600, interior 288.

Anunt concurs 26.03.2020 un post fizician medical (1/2 Norma)

Tematica si bibliografie concurs 26.03.2020

*********

Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani, Județul Vâlcea 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de

fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.smcnd.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani, str. Dr. Bagdasar nr. 2, Județul Vâlcea, Tel. 0372893135

Anunt concurs fizician medical

*********

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” București, 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante a unui post de Expert în Fizică Medicală nivel 3 specializare Fizica de Radiologie de Diagnostic și Intervențională

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de Expert în Fizică Medicala nivel 3 sunt:

diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală

grad universitar echivalent superior (masterat medical sau doctorat)

curs de radioprotecție postuniversitar

permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (C.N.C.A.N.)

3 ani vechime ca fizician medical

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 februarie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

13 februarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;

18 februarie 2020, ora 09.00: proba practică/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.mscurie.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” București, bd. Constantin Brâncoveanu nr 20, sectorul 4, Tel. 0214603026, int. 231.

Anunt concurs nr.2642/21.01.2020

*********

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante

 a unui post de fizician medical debutant (studii suprioare) in cadrul Laboratorlui Clinic Radiologie, Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale fizician medical debutant cu studii superioare sunt: 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalul-municipal-timisoara.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Str. Hector nr. 1, județul Timiș, tel. 0256221553.

Anunt concurs nr.E5328/31.12.2019 (in format PDF)

*********

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante

 a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii înalte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.iob.ro. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, tel. 0212271125 sau 0212271491.

Anuntul de scoatere la concurs posturi vacante nr.19912/30.12.2019 (in format.PDF)

*********

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi,

Facultatea de Medicina

Departamentul Stiinte Morfo Functionale II

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante

 a unui post de Şef de lucrări Disciplina Biofizică și Fizică medicală (poziția în statul de funcții: 7)

Descrierea procedurii de concurs:

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, organizat de Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, prevederile HG nr.457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din învăţământul superior, cu modificările ulterioare, a HG nr.883/2018, a Ordonanței nr.9/2018 şi a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Sef lucrari (1) Concursul pentru ocuparea postului de Sef lucrari constă în: 

Lista documente:

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul întocmeşte un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea eliminării din concurs. La finalul dosarului, candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.

(2) Dosarul conţine următoarele documente: 

(3) Dosarul și lucrările candidatului vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. 

(4) Dacă un candidat dorește să se înscrie la concurs pe mai multe posturi/poziții din statul de funcții scoase la concurs, pentru fiecare post/poziție la care se înscrie trebuie să depună un dosar de înscriere (în care precizează postul didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează) și să achite taxele aferente pentru fiecare înscriere.

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Calendar concurs:

Tematica probelor de concurs:

I. METODE FIZICE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ Principiul fizic în cazul principalelor grupe de metode şi tehnici fizice şi biofizice şi exemple de aplicaţii în medicină: - Metode electrokinetice: electroforeza, electrofocalizarea, imunoelectroforeza. Aplicatii medicale. - Metode de determinare a viscozităţii lichidelor. Aplicatii medicale. - Centrifugarea şi ultracetrifugarea. Aplicatii medicale. - Metode cromatografice. Aplicatii medicale. - Metode de spectrometrie. Rezonanţa electronică de spin (RES) si Rezonanţa magnetică nucleară (RMN). Aplicatii medicale. - Metode optice. Aplicatii medicale. - Microscopie optică. Microscopie electronică. Alte tipuri de microscopie: microscopie ionică, microscopie de forţă atomică, microscopie prin efect tunel, microanaliza nucleară. Aplicatii medicale. - Difracţia cu raze X. Utilitatea pentru medicina. - Date esentiale asupra prelucrarii statistice a rezultatelor masuratorilor in medicina. - Sistemul Internaţional de unităţi de măsură şi aplicaţiile sale în medicină. 

II. NOŢIUNI DE BIOFIZICA MOLECULARĂ SI CELULARĂ - Structura moleculei de apă, proprietăţile ei particulare. Implicatii in medicina. - Caracteristici biofizice ale biomembranei si relatia cu patologia. Fluiditatea membranară si relatia cu patologia. - Caracteristici biofizice ale principalelor tipuri de microtransport membranar si relatia cu patologia. Caracteristici biofizice ale receptorilor celulari si relatia cu patologia. Bazele biofizice ale biopotenţialelor de repaus şi de acţiune si relatia cu patologia. 

III. BAZELE FIZICE ŞI BIOFIZICE ALE IMAGISTICII MEDICALE. ELEMENTE DE RADIOBIOLOGIE. BIOSTATISTICA  - Clasificarea imagisticii medicale din punct de vedere fizic. Principiul fizic al principalelor tipuri de metode imagistice in vivo si utilitatea in medicina in relatie cu principiul (scintigrafie, ecografie, IRM, CT, PET-CT). - Bazele fizice ale radioactivităţii. Radioactivitatea si organismul uman. Mecanismele fizice ale interacţiunii radiaţiilor cu materia. Implicatii medicale - Detecţia radiaţiilor ionizante in medicina. - Relaţia doză - efect, unităţi de măsură. Utilitate medicala. Dozimetrie şi radioprotecţie in medicina. 

IV. ELEMENTE DE BIOFIZICA CIRCULAŢIEI SÂNGELUI Sângele - lichid nenewtonian. Prezentarea principalilor parametri hemoreologici. Biofizica peretelui vascular. Aspecte biofizice de mecanică cardiacă. 

V. BIOFIZICA ANALIZATORULUI VIZUAL SI ELEMENTE DE OPTICA Studiul ochiului din punct de vedere al opticii geometrice. Lentile. Determinarea distantelor focale ale lentilelor convergente. Aberatia sferica longitudinala si aberatia cromatica. Utilitatea in medicina. 

BIBLIOGRAFIE 

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 26.11.2019

Concursuri didactice: Sesiunea noiembrie 2019 - februarie 2020 / perioada nedeterminata

Metodologie concurs

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar – Arseni” din București 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de 

fizician medical cu 0,5 normă in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Enegii Inalte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.bagdasar-arseni.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, Şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, Tel. 0213343025, interior 1122 / 1123.

Anuntul nr.42514/24.12.2019 si bibliografie organizare concurs de angajare fizician medical (in format.PDF)