3,5% impozit

Achita cotizatia anuala de membru CFMR prin redirectionarea a 3,5% din impozitul pe venitul anual deja platit statului:

Completeaza formularul online digital simplificat pe care îl poți accesa la urmatoarea adresa URL: https://formular230.ro/colegiul-fizicienilor-medicali-din-romania

sau DESCARCĂ:

PROCEDURA DE REDIRECTIONARE A 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENITUL NU COSTA NIMIC!

Fiecare membru care redirectioneaza 3,5% pentru CFMR va beneficia de 20% reducere la cotizatia anuala si aditional cate 5% reducere pentru fiecare persoana recomandata de dumneavoastra, ce va redirectiona impozitul pe venitul colegiului. Trebuie doar sa ne transmiteti numele persoanei, data de depunere a formularului si ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE unde s-a redirectionat cei 3,5% ca urmare a recomandarii dvs.

 - membri asociati nu mai au de achitat cotizatia anuala daca isi redirectioneaza cei 3,5% din impozitul pe venitul propriu si inca pentru alte 16 persoane.

 - membri activi si fondatori nu mai au de achitat cotizatia anuala daca isi redirectioneaza cei 3,5% din impozitul pe venitul propriu si inca pentru alte 20 persoane.

 - membri juniori nu mai au de achitat cotizatia anuala daca isi redirectioneaza cei 3,5% din impozitul pe venitul propriu si inca pentru alte 14 persoane.

 - membri studenti nu mai au de achitat cotizatia anuala daca isi redirectioneaza cei 3,5% din impozitul pe venitul propriu si inca pentru alte 5 persoane (sau 10 persoane pentru studentii care nu sunt angajati).

 - in cazul in care dvs. nu sunteti angajat nu mai aveti de achitat cotizatia anuala daca au redirectionat 20 persoane in numele dumneavoastra.

Descarca declaratia membrului CFMR cu numele persoanelor care au redirectionat 3,5% din impozitul pe venit catre Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania pentru a beneficia de reducere la cotizatia anuala.

Termen de depunere a cererii: până la data de 25 Mai 2022

CUM SE POATE DEPUNE FORMULARUL 230 SI DECLARATIA UNICA?

"Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat", împreună cu anexele completate, se poate depune astfel:

    a) online - prin intermediul website-ului ANAF: www.anaf.ro, accesând serviciul „pațiul PSrivat Virtual”4:

Pentru a se înregistra ca utilizatori ai serviciului Spațiului Privat Virtual, contribuabilii pot accesa link-ul: Înregistrare persoane fizice (https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic).

Serviciul „Spațiul Privat Virtual” este un serviciu gratuit care poate fi accesat de persoanele fizice prin autentificarea cu:

            - credențiale de tip „nume utilizator ” și „parolă” însoțite de coduri de autentificare de unică folosință „OTP”;

            - certificat digital calificat.

În situația în care se dorește depunerea formularului 230 prin serviciul Spațiul Privat Virtual se va accesa website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, secțiunea „Depunere declarație unică și alte formulare SPV PF ”.

    b) online - prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat;

    c) în format hârtie, la registratura organului fiscal competent (ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE), în mod individual sau pe bază de borderou (depus de către entitatea nonprofit/unitatea de cult);

    d) prin poștă, în mod individual sau pe bază de borderou (depus de către entitatea nonprofit/unitatea de cult), cu confirmare de primire;

    e) prin e-mail - mijoace electronice de transmitere la distantă, pe bază de borderou (depus de către entitatea nonprofit/unitatea de cult), cu formularele 230 în format hartie, scanate.

Pentru accesarea acestui serviciu online ANAF “Spaţiul privat virtual” este necesară înregistrarea și autentificarea pe  site. Pentru depunerea formularul 230 si declarației 230 prin SPV, NU trebuie semnătură electronică.

Prin serviciul "Spaţiul privat virtual" [SPV] puteţi să vă informaţi asupra obligaţiilor fiscale pe care le aveţi neplătite, puteţi descărca decizii de impunere începând cu anul 2013, puteţi verifica cum declară angajatorul dvs. contribuţiile de asigurări sociale şi nu numai atât. SPV se îmbogăţeşte permanent. Serviciul este disponibil persoanelor din toată ţara, conform unor termeni şi condiţii accesibili aici: Termeni şi condiţii

Pentru a vă înregistra ca utilizator, accesaţi link-ul: Înregistrare persoane fizice

Cine are obligația să depună Formularul 230?

Formularul 230 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii:

  – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ;

  – optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

  – contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Formularul 230 se completează astfel:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBŢINUTE LA FUNCŢIA DE BAZĂ

Denumire instituţie de credit – se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire creditare, potrivit legislaţiei în materie.

Sumă plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.

Documente anexate – se menţionează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ , etc.

Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003

1. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.

Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.

Sumă plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult – căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau unităţi de cult.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult – se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN)- se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Sumă – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.

În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

Cine are obligația să depună Declaratia Unica?

“Declaraţia privind veniturile realizate din Romania” trebuie completată şi depusă ANUAL până la data de 25 Mai al anului curent pentru anului fiscal anterior de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din următoarele activităţi:

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei vor completa, în mod corespunzător, câte o anexă, în funcţie de numărul de surse sau categorii de venituri realizate, care se anexează la declaraţia privind veniturile realizate.