Autorizaţiei Liberă Practică

Autorizarea exercitării profesiei de fizician in sistemul sanitar, fizician medical si expert in fizica medicala in unitatii medicale autorizate de Ministerul Sanatatii:

Potrivit art.1 alin.(1) din Anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1992/2023 personalul medical care prestează servicii medicale în unități medicale publice sau private, precum și personalul care desfășoară activități pentru servicii conexe actului medical au obligația de a solicita Ministerului Sănătății eliberarea autorizației de liberă practică.

Fizicieni din sistemul sanitar, fizicieni medicali si experti in fizica medicala care prestează servicii medicale în unităţi medicale publice sau private, precum şi cei care desfăşoară activităţi pentru servicii conexe actului medical, au obligaţia de a solicita Ministerului Sănătăţii eliberarea Autorizaţiei de Liberă Practică conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1992/2023 pentru aprobarea "Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical", publicat in M.Of. nr.574/26.06.2023 si Ordonanţă de Urgenţă nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat in M.Of. nr.291/27.06.2000 si aprobata cu modificari prin LEGEA nr.598/2001 publicata in M.Of. nr.711/08.11.2001 si OUG nr.25/2023.

Orice dispozitiv medical utilizat la desfasurarea activitatii medicale trebuie sa fie autorizat si intergistrat la Ministerul Sănătăţii conform Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale, publicat in M.Of. nr.79/24.01.2005.

Acte necesare la eliberarea AUTORIZATIEI DE LIBERA PRACTICA MEDICALA pentru fizicianul din sistemul sanitar, fizicianul medical sau expertul in fizica medicala:

Dobandirea dreptului de libera practica pentru absolventii Facultatilor de Fizica, specializarea fizica medicala (licenta si master) se face dupa promovarea examenului de fizician medical sau fizician în sistemul sanitar in conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1470/2011 si dupa minimum de 2 ani de pregatirea in practica clinica ca fizicianul medical debutant sub supravegherea unui expert in fizica medicala in conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii si CNCAN nr.1272/266/2006. Nu se elibereaza AUTORIZATIE DE LIBERA PRACTICA MEDICALA absolventilor ai Facultatilor de Fizica, specializarea fizica medicala sau fizica - generala (licenta si master) daca nu indeplinesc cumulat conditiile minime prevazute in Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, HG nr.286/2011, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1470/2011 si Ordinul Ministrului Sănătăţii si CNCAN nr.1272/266/2006 si Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, după caz.

Fizicieni medicali care au depăşit limita de vârstă prevăzută de lege pot profesa în continuare în unităţi sanitare private.

Pentru absolventii de "Licenţă în Fizică Medicală" sau "Licenţă în Fizică, specializarea Fizică Medicală" ai învăţământului superior de lungă durată (4-6 ani) anterior introducerii sistemului Bologna, nu este obligatorie absolvirea unui "Master în Fizică Medicală" în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică. Potrivit art.153 alin.(2) din Legea nr.1/2011 si art.18 alin.(3) din Legea nr.288/2004, diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

Pentru absolventii ciclului I ai sistemului Bologna cu Licenţă în Fizică, specializarea Fizică Medicală (sau echivalent), în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică este necesar un "Master în Fizică Medicală" conform art.154 alin.(1) lit.(a) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 care precizează că "Masteratul profesional este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale". Potrivit art.153 alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 si art.5 alin.(2) din Legea nr.288/2004 programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta, master si/sau doctorat in Fizică, specializarea Fizică Medicală pot exercita profesia de fizician medical (corespunzator nivelului 7+ EQF) sau expert in fizica medicala (corespunzator nivelului 8 EQF) pe teritoriul Romaniei si Uniunii Europeane (UE) pe baza nivelurilor de calificare profesionala prevazute in Directiva 2005/36/CE prezentata in "Qualification Framework for the Medical Physics Expert" (a se vedea graficul de mai jos) si conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite. Fiecare ciclu absolvit da dreptul persoanei la acces la o ocupatie/functie specifica in functie de nivel de calificare din Cadrul European al Calificarilor (EQF - European Qualifications Framework) si Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior al Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC) din cadrul Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, prevazut in Hotărârea Guvernul nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu completarile si a modificarilor ulterioare. Potrivit art.5 alin.2) din Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, "European Qualifications Framework" (EQF), Directivei 89/48/EEC si Directivei 92/51/EEC, absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta a ciclului Bologna isi pot exercita profesia doar corespunzatoare nivelului 6+ EQF, conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite, sau pot continua studiile universitare prin masterat.