Fizician medical

Fizicianul medical este o persoană calificată care profesează în fizică medicală pe baza unor studii superioare de specialitate, definită ca o profesie liberală ce exercită activităţi autorizate de fizică medicală conexe actului medical, cu titlu personal, pe propria răspundere și în mod independent, implicând activități de natură intelectuală în interesul clientului și servind interesul public; specialist în fizică medicală dotat cu capacitatea de a profesa în una sau mai multe ramuri a fizicii medicale din medicina umană sau veterinară. 

Fizicianul medical face parte din personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare în conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat in M.Of. nr.796/10.11.2011, regăsindu-se în grila de salarizare la ANEXA nr.II pct.2 lit.b1) si b2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, si fac parte din grupa de bază COR “22 - Specialişti în domeniul sănătăţii” ce cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră “2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare” a Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale si Institutului Naţional de Statistică nr.1832/856/2011.

Art.4 pct.(49), art.14 alin.(2) si art.83 din Directiva 2013/59/EURATOM impune statelor membre UE să se asigure că sunt adoptate dispoziții pentru stabilirea activităților de educație, formare și formare ulterioară cu scopul de a permite recunoașterea experților în fizică medicală, în strictă concordanţă cu „Qualification and Curriculum Frameworks for the Medical Physics Expert in Europe” din „European Guidelines on Medical Physics Expert - Radiation Protection no.174/2014 European Commission”, Directiva 2005/36/CE și Directiva 2013/55/UE.

Profesia liberală de „fizician medical” in Romania a fost introdusa în Codul Ocupațiilor din România (deţinând codul COR 226906), prin Ordinele nr.902/2005 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi nr.1211/2005 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică publicat în M.Of. nr.46/18.01.2006 și modificat prin Ordinul MMFPS și INS nr.1832/856/2011 privind modificarea codului COR a profesiei de „fizician medical” publicat în M.Of. nr.561/08.08.2011.

Caracteristica pentru profesia liberală de „fizician medical” sunt existența unui cod de etică, pregătirea profesională continuă și confidențialitatea relațiilor cu clientul, prevazute in "Norma privind expertul în fizică medicală" aprobate prin Ordinul nr.1272/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi nr.266/2006 al Preşedintelui CNCAN, publicata în M.Of. nr.906/07.11.2006 si legislatia in vigoare.

Desfășurarea de activităţi de "fizică medicală" pe teritoriul Romaniei este reglementata prin art.2 lit.c) din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în M.Of. nr.383/12.08.1999, art.1 alin.(2) din OUG nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat în M.Of. nr.291/27.062000 şi aprobată cu modificări prin LEGEA nr.598/2001, "Norma privind expertul în fizică medicală" aprobata prin Ordinul nr.1272/266/2006 al Ministerului Sănătăţii şi CNCAN publicata în M.Of. nr.906/07.11.2006, şi prin art.5 alin.(52) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicat în M.Of. nr.466/25.06.2014.

In practica internationala profesia de „fizician medical” a fost introdusa în Nomenclatorul ISCO-08 privind Clasificarea Internaționala Standard a Ocupațiilor al Organizației Internaționale a Muncii si Comisia Europeana si este reglementata de Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM și 2003/122/EURATOM, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ISSN 1977-0677, L 13, Vol. 57, 17.01.2014.