Anunturi job-uri 2021

postat 18 feb. 2021, 11:50 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 26 feb. 2022, 08:16 ]
Clinica de Radioterapie Amethyst din Alba Iulia angajează fizician medical

Candidatul ideal

Esti un candidat eligibil daca:

 • Esti licentiat in fizica medicala sau licentiat in fizica, specializarea fizica medicala;
 • Experienta in radioterapie sau/si in operare CT/RMN/Radiologie/Mamografie constituie un avantaj.
 • Ai abilitati dе munca in echipa, proactivitate, dе comunicare, orientare spre nevoile pacientului, atitudine pozitiva, seriozitate si responsabilitate;
 • Cunostinte operare computer/MS Office - nivel mediu;
 • Limba engleza - nivel mediu

Asteptam aplicatia ta daca iti doresti:

 • Sa faci parte din cel mai amplu proiect European de Radioterapie/Oncologie
 • Sa faci parte din cea mai performanta echipa  Europeana de Radioterapie/Oncologie
 • Un mediu de lucru confortabil si stimulativ si o echipa profesionista si deschisa, care sustine invatarea continua (suntem peste 400 de colegi la nivel European care invatam si impartasim continuu experiente si cunostinte)
 • Oportunitati de dezvoltare (cu sustinere financiara), accesul la programe de training specific rolului, accesul online si offline la materiale de specialitate si sustinerea si valorificarea ideilor tale;
 • Instrumente de lucru performante: tehnologie de ultima generatie, automatizare, echipamente premium.

Centrele Amethyst Romania sunt baza de plecare si dezvoltare a Retelei Europene de Clinici Amethyst.

Reteaua Europeana de oncologie Amethyst este liderul incontentabil pe piata europeana a serviicilor de radioterapie/oncologie.

Astazi la 10 ani de la infiintare Amethyst insemna:

 • 11 clinici la nivel European (Romania, Austria,Franta,Italia,Polonia, UK)
 • Peste 400 de angajati
 • Clinicile sunt membre OECI din anul 2015.
Clinicile de radioterapie si oncologie Amethyst oferă servicii medicale de cea mai înaltă calitate utilizând ultimele tehnologii dezvoltate în domeniu in tratamentul pacienților care suferă de afecţiuni oncologice. Relații suplimentare se pot obține la sediul Amethyst din Alba Iulia
Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web https://amethyst-radiotherapy.ro

**********
Spitalui Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta
organizează concurs in conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de
fizician (medical) debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala.
Condiţii generale de participare:
 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
 • b) cunoaşte limba româna, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare:
 • diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • cunostinte operare calculator
Dosarul de inscriere la concurs va conţine urrnătoarele acte:
 • a) cerere de inscriere la concurs tip, care se găseşte la REGISTRATURA, în care se va menţiona postul pentru care candidează;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copie după certificatul de naştere.
 • d) copie după certificatul de căsătorie.
 • e) copiile documentelor care sa ateste nivelui studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţillor specifice, copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă tip carte de munca, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • g) cazierul judiciar in original
 • h) certificat de integritate comportamentala in original
 • i) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cei mult 6 tuni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate in original;
 • j) curriculum vitae;
 • k) copie livret militar
 • I) asigurarea de raspundere civila (copie)
 • m) autorizatie de libera practica;
 • o) actele vor fi îndosariate intr-un dosar cu şina în ordinea enumerata în anunţ
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
 • depunerea dosarelor de concurs: pana la data de 09.11.2021 ora 12:00 la REGISTRATURA UNITĂŢII
 • selecţia dosarelor depuse 10.11.2021 ora 12:00 - 11.11.2021 ora 12:00
 • afişare rezultate selecţie dosare depuse : 12.11.2021 ora 10:00 contestaţii la dosarele respinse: până ia data de 15.11.2021 ora 10:00
 • comunicare rezuitate contestaţii: 16.11.2021 ora 1000
 • proba scrisă: 17.11.2021, ora 10:00, Locul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei"Constanta
 • sala de curs nr. 1 - afişarea rezultatelor la proba scrisa 18.11.2021 ora 10:00
 • depunere contestaţii la proba scrisa: până la data de 19.11.2021 ora 10:00
 • soluţionare contestaţii 22.11.2021 ora 10:00
 • afişarea rezultate contestaţii proba scrisa: 22.11.2021 ora 14:00
 • proba interviu: 23.11.2021, ora 10:00, locul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei"Constanta - Sala de consiliu
 • afişarea rezultatelor la proba interviu: 24.11.2021 ora 10:00
 • depunere contestaţii la proba de interviu: până la data de 25.11.2021 ora 10:00
 • soluţionare contestaţil 26.11.2021 ora 10:00
 • afişare rezultate contestaţii proba interviu: 26.11.2021 ora 13:00
 • afişare rezultate finale 29.11.2021 ora 10:00
Taxa de înscriere 100 lei
Bibliografia si fisa postului se afia afişata la sediul unităţii (lângă Serviciul RUNOS) si pe website-ul unitatii.
Regulamentul de organizare si desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante a personalului contractual din sistemul sanitar se afla afişat pe pagina de internet.
Cererea tip de participare la concurs se găseşte la Registratura unităţii.
Dosarele de participare la concurs se depun la REGISTRATURA unităţii.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă in 2 probe:
- proba scrisă
- proba practică
Dosarele de concurs depuse de candidaţii respinşi se vor ridica de la Registratura unităţii, in termen de 30 zile de la data afişării rezultatelor finale, după care se distrug.
Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalulconstanta.roRelaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei“ din Constanţa, Blvd. Tomis, nr. 145, jud. Constanța, Tel. 0241503460.
**********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție a
 2 posturi vacante de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:
 • absolvent al învățământului superior – diplomă de Licență în Fizică specializarea Fizică Medicală sau echivalent
 • nu necesită vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 28 septembrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 11 octombrie 2021, ora 09:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.scjuc.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr. 1, județul Dolj, Tel.0251502202.
**********
Antares Clinic din Piatra Neamt
cauta sa angajeze fizicieni medicali pentru operare CT (Tomograf Computerizat) și/sau MRI (Imagistica Rezonanta Magnetica)

Condiţiile specifice ocupării funcției de fizician medical sunt:
 • diplomă de Licență în Fizică Medicală
Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://antares-clinic.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Antares Clinic, E-mail: irinagaina@antares-clinic.ro sau Tel. 0479271118.

**********
Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din Bucureşti
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante 
a unui post 0,5 normă Fizician medical (S) in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical (S) sunt:
 • diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • 6 luni vechime în sectorul sanitar în specialitatea studiilor;
 • concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 septembrie 2021, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 septembrie 2021, ora 10:00: testarea psihologică ;
 • 29 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://mateibals.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Institutului National de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“, persoană de contact – economist Marin Maria, Tel. 0212010980 – interior 3055.
**********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanța
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante 
a unui post de fizician (medical) debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala si a unui post de fizician (medical) in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1) fizician (medical) debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala:
 • nivelul studiilor – diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu este cazul.
 • cunoștințe de operare PC.
2) fizician (medical) in cadrul Laboratorului de Radioterapie:
 • nivelul studiilor – diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;;
 • vechimea în sectorul sanitar în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – cel puțin 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 27 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 11 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalulconstanta.roRelaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei“ din Constanţa, Blvd. Tomis, nr. 145, jud. Constanța, Tel. 0241503460.
**********
Spitalul SANADOR din Bucuresti
angajeaza un fizician medical pentru Laboratorul de Radioterapie

Data anunt: 19 August 2021
SANADOR a luat fiinta pentru ca avem o misiune. Stim ca sanatatea este cea mai importanta pentru tine, iar noi suntem aici ca sa incercam sa trecem impreuna peste orice obstacol. Iti ascultam problemele si dezvoltam pentru tine tratamente personalizate.
SANADOR inseamna medici de elita, tehnologie de top si grija fara cusur. Ne-am propus sa demonstram aceste lucruri zi de zi. Clinica SANADOR Decebal, inaugurata in 2001, este cea dintai unitate SANADOR si s-a facut remarcata inca de la inceput prin profesionalismul echipei medicale. In 2006, am deschis SANADOR Victoriei, prima clinica medicala dotata cu laborator propriu de analize medicale. Am continuat sa investim capital si expertiza pentru cele mai bune tratamente medicale, astfel ca, in 2011, am inaugurat Spitalul SANADOR, cel mai mare spital clinic privat din Romania, cu 413 paturi si 10 sali de operatie, cu una dintre cele mai performante sectii de terapie intensiva (adulti si copii), compartiment de primiri urgente, flota proprie de ambulante si linii de garda permanente, inclusiv laborator de analize si radiologie imagistica medicala de top.
Valorile SANADOR sunt excelenta, inovatie, integritate, empatie si spirit de echipa. Avem misiunea de a imbunatatii calitatea vietii pacientilor prin acces la cele mai bune tehnologii si servicii medicale si suport din partea unei echipe de medici dedicati si profesionisti. Dorinta SANADOR este de a deveni primul loc si prima optiune a pacientilor in materie de servicii medicale. Ne dorim sa stabilim un standard inalt in ceea ce inseamna grija pentru pacient, respect, compasiune si profesionalism si sa oferim cel mai bun pret pentru servicii medicale de top.
In prezent, echipa SANADOR numara peste 1 600 de angajati si peste 1 500 de medici colaboratori, echipa cu o indelungata experienta si de un inalt profesionalism ce au ca unic scop, sa claseze SANADOR drept un centru medical de referinta din Bucuresti ce poate asigura asistenta medicala completa cu ajutorul tehnologiei ultraperformante pentru diagnosticare si tratament.
Cerinte:
Ești un candidat eligibil dacă:
- Ești licențiat în fizică medicală sau licentiat în fizică, specializarea fizică medicală;
- Experientă în radioterapie sau/şi în operare CT/RMN/Radiologie;
- Ai abilități de muncă în echipă, proactivitate, de comunicare, orientare spre nevoile pacientului, atitudine pozitivă, seriozitate şi responsabilitate;
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
- Cunoșținte MS Office;
- Capacitate de planificare şi organizare;
- Curs de specialitate – Utilizarea Izotopilor Radioactivi în Medicină;
Responsabilitati:
- Răspunde de funcţionarea corespunzătoare a aparaturii din laboratorul de radioterapie, astfel încât aceasta să poată fi folosită în parametri normali, pentru a-şi atinge scopul iar aplicarea procedurilor să nu aducă atingere sănătăţii şi integrităţii personalului sau pacienţilor;
- Îşi dă avizul în dozimetria pacientului astfel încât dozele utilizate să fie conforme normelor în vigoare şi pentru că procedurile să fie eficiente şi nepericuloase;
- Întocmeşte împreună cu medicul planul de tratament al fiecarui pacient, trasându-se izodozele corespunzatoare (în funcţie de necesităţi) avand drept ţintă optimizarea tratamentului;
- Dă indicaţii la pozitionarea pacientului şi asistă la prima sedintă de iradiere;
- Efectuează verificările periodice (zilnice, săptămanale şi lunare) ale parametrilor iradierii specificati în procesul de lucru (timp, doza, energie, omogenitate si simetrie fascicul, functionarea corectă a sistemului electronic de interblocare, telemetrie, dimensiune câmp, etc.);
- Participă impreună cu responsabilul cu securitatea radiologică la efectuarea măsurătorilor campurilor de radiatii in zona de lucru şi în zona invecinată şi la executarea testului de contaminare nefixată.
- Calibrarea aparaturii după protocoalele existente;
- Întocmeşte/elaborează caietul de control de calitate al departamentului;
- Manageriază distribuţia radiotrasorului/pacient şi întocmirea programului de lucru la aparat, asigurând calitatea investigaţiei;
Alte informatii:
SANADOR a luat fiinţă pentru că avem o misiune. Stim că sănătatea este cea mai importantă pentru tine, iar noi suntem aici ca să incercăm să trecem împreună peste orice obstacol. Îţi ascultăm problemele şi dezvoltăm pentru tine tratamente personalizate.
SANADOR înseamnă medici de elită, tehnologie de top şi grijă fără cusur. Ne-am propus să demonstrăm aceste lucruri zi de zi. Clinica SANADOR Decebal, inaugurată în 2001, este cea dintâi unitate SANADOR şi s-a făcut remarcată încă de la început prin profesionalismul echipei medicale. În 2006, am deschis SANADOR Victoriei, prima clinică medicală dotată cu laborator propriu de analize medicale. Am continuat să investim capital si expertiză pentru cele mai bune tratamente medicale, astfel că, în 2011, am inaugurat Spitalul SANADOR, cel mai mare spital clinic privat din Romania, cu 413 paturi şi 10 săli de operatie, cu una dintre cele mai performante secţii de terapie intensivă (adulţi si copii), compartiment de primiri urgenţe, flotă proprie de ambulanţe şi linii de gardă permanente, inclusiv laborator de analize şi radiologie imagistică medicală de top.
Valorile SANADOR sunt excelenţă, inovaţie, integritate, empatie şi spirit de echipă. Avem misiunea de a îmbunătăţii calitatea vieţii pacienţilor prin acces la cele mai bune tehnologii şi servicii medicale si suport din partea unei echipe de medici dedicaţi şi profesionisti. Dorinţa SANADOR este de a deveni primul loc şi prima opţiune a pacienţilor în materie de servicii medicale. Ne dorim să stabilim un standard înalt în ceea ce înseamnă grija pentru pacient, respect, compasiune şi profesionalism şi să oferim cel mai bun preţ pentru servicii medicale de top.
În prezent, echipa SANADOR numără peste 1 600 de angajaţi şi peste 1 500 de medici colaboratori, echipă cu o îndelungată experienţă şi de un înalt profesionalism ce au ca unic scop, să claseze SANADOR drept un centru medical de referinţă din Bucureşti ce poate asigură asistenţa medicală completă cu ajutorul tehnologiei ultraperformante pentru diagnosticare şi tratament.
Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.sanador.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Oncologic a Spitalului SANADOR din Str. Sevastopol, nr. 5, sector 1, București sau trimite CV-ul pe adresa de E-mail: resurseumane@SANADOR.ro
**********
Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. dr. N. Oblu” din Iaşi
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție de fizician (medical) debutant

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • cunoștințe de operare PC.
 • fără vechime în muncă în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 august 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică.
Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.neuroiasi.roRelaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. dr. N. Oblu” din Mun. Iaşi, Str. Ateneului nr. 2, cod postal 700309, jud. Iaşi, Tel. 0232264271 interior 165, 129.
**********
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată a 3 posturi de fizician (medical) debutant in Laboratorul de Radioterapie 

Condiţii specifice de participare necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant în specialitatea fizică medicală sunt:
 • Absolvent Facultatea de Fizica - studii superioare absolvite cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • cunoștințe de operare PC
 • fără vechime în muncă în specialitate.
Condiţii generale de participare:
 • îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; 
 • are vârstă de minimum 18 ani împliniţi; 
 • are capacitate deplina de exercitiu; 
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; e. îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant; 
 • îndeplineşte condiţille specifice pentru ocuparea postului; 
 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Calendarul concursului:
 • Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 10.08.2021 – 23.08.2021
 • Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 24.08.2021
 • Proba scrisă: 25.08.2021 - ora 9:00 - la sediul unităţii
 • Proba de interviu: 27.08.2021 - ora 9:00 - la sediul unităţii
Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.
Dosarul de concurs se va depune la serviciul până la data menţionată în calendarul concursului şi va conţine în mod obligatoriu:
 • Copia actului de identitate (să fie în termenul de valabilitate), copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
 • Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN); 
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie); 
 • copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent); 
 • cazier judiciar; 
 •  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae. 
Actele se vor depune până cel tarziu în data de 23 august 2021, ora 12:00 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS tel. 0264598361 int.142 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.iocn.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Institutului Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca din Mun. Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 34-36, cod postal 400015, jud. Cluj, Tel. 0264598361 int.142 , Fax: +40-264-450 669; E-mail: office@iocn.ro
**********
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant în specialitatea fizică medicală in cadrul Laboratorului de Radiologie -Imagistica Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant în specialitatea fizică medicală sunt:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • diplomă de bacalaureat
 • fără vechime în muncă în specialitate.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 09 august 2021, ora 10:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 24 august 2021, ora 09:00: proba scrisă;
  • 27 august 2021, ora 09:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalulgrigorealexandrescu.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sectorul 1, Tel. 0213169366, interior 137 sau 116.
  **********
  Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante a unui post de fizician medical si unui post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radioterapie

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  1) pentru postul de fizician medical:
  • studii superioare în fizică medicală: "Licență în Fizică", specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  • permis de exercitare nivel 2, emis de CNCAN;
  • vechime în muncă în specialitate sanitară de minim 2 ani;
  2) pentru postul de fizician medical debutant:
  • studii superioare în fizică medicală: "Licență în Fizică", specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  • fără vechime în muncă în specialitate.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 iunie 2021, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 06 iulie 2021, ora 09:30: proba scrisă;
  • 12 iulie 2021, ora 09:30: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.iroiasi.ro Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Institutului Regional de Oncologie Iaşi, str. Gen. Henri Mathias Berthelot, nr. 2-4, Tel. 0374278810, interior 543.
  **********
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician (medical) specialist in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în specialitate: "Licență în Fizică", specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  • concurs pentru ocuparea postului: examen de grad specialist;
  • vechime in munca: minim 4 ani vechime ca fizician în specialitate medicala din sectorul sanitar.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 02-15 iunie 2021, Luni-Joi, între orele 12:00–14:00; Vineri, între orele 11:30–12:30: perioada pentru depunerea dosarelor;
  • 23 iunie 2021, ora 08:00: proba scrisă – str. Gheorghe Marinescu nr. 23, Aula „Iuliu Hațieganu”;
  • 29 iunie 2021: proba practică – str. Clinicilor nr.3-5;
  • 02 iulie 2021: proba interviu – str. Clinicilor nr.3-5.
  Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://scjucluj.ro Relații suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, Mun. Cluj, str. Clinicilor, nr. 3-5, etaj II, camera 22, cod postal 400006, județul Cluj, Tel.0264592771 interior 1168.
  **********
  Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. dr. Matei Balş” din Bucureşti 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante 
  a unui post 0,5 normă de fizician medical (S) in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de Licență în Fizică, specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  • vechime in munca: minim 6 luni în specialitate sanitara;
  • concurs pentru ocuparea postului.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 Mai 2021, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 26 Mai 2021, ora 10:00: testarea psihologică;
  • 02 Iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
  • 12 Iunie 2021, ora 10:00: proba interviu;
  • 12 Iunie 2021, ora 10:00: proba practică.
  Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://mateibals.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Institutului National de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“, în Mun. Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, cod postal 021105, Serviciul R.U.N.O.S. (între orele 7:30-15:30) - persoană de contact - economist Marin Maria, Tel.0212010980, interior 3055.

  **********
  SC MEDICA DORU SRL (CUI: 12342813) din Zalău, judetul Sălaj,
  angajeaza Fizician Medical (cod COR: 226906)
  pentru locului de munca din Mun. BAIA MARE, Str. GHE.BILASCU, nr. 21/1, Judet: MARAMUREŞ
  Nr. posturi vacante: 1
  Termen limita inscriere: 30.06.2021
  Experienta: Experienta putina <3 ani
  Educatie: Universitar-INVATAMANT SUPERIOR - diplomă de Licență în Fizică, specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  Numar luni (pentru contractele partiale): (luni)
  Timp de lucru: 8 (ore)
  Relații suplimentare se pot obține la sediul  SC MEDICA DORU SRL din Zalău, Telefon: 0260613725 sau E-mail: ipate_optic@yahoo.com
  **********
  SC DORU EXIM SRL (CUI: 3988670) din Zalău, judetul Sălaj
  angajeaza Fizician Medical (cod COR: 226906)
  pentru locului de munca din Mun. BAIA MARE, Str. GHE.BILASCU, nr. 21/1, Judet: MARAMUREŞ
  Nr. posturi vacante: 1
  Termen limita inscriere: 30.06.2021
  Experienta: Experienta putina <3 ani
  Educatie: Universitar-INVATAMANT SUPERIOR - diplomă de Licență în Fizică, specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  Numar luni (pentru contractele partiale): (luni)
  Timp de lucru: 8 (ore)
  Relații suplimentare se pot obține la sediul SC DORU EXIM SRL sau Telefon: 0260613725
  **********
  SC ONCO CARD SRL BRASOV (CUI: 6620974) angajeaza Fizician Medical (cod COR: 226906) pentru Laboratorul de Radioterapie
  pentru locului de munca din Mun. BRAŞOV, Strada: CARIEREI, Numarul: 65A, Judet: BRAŞOV
  Nr. posturi vacante: 1
  Termen limita: 30.05.2021
  Experienta: Experienta putina <3 ani
  Educatie: Universitar-INVATAMANT SUPERIOR - diplomă de Licență în Fizică, specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  Numar luni (pentru contractele partiale): (luni)
  Timp de lucru: 8 (ore)
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului de Diagnostic și Tratament Oncologic ONCO-CARD Brasov sau pe pagina web www.oncocard.ro
  **********
  Spitalul SANADOR din Bucuresti
  angajeaza un fizician medical pentru Laboratorul de Radioterapie
  Data anunt: 18 Martie 2021
  Scurta descriere a companiei:
  SANADOR a luat fiinta pentru ca avem o misiune. Stim ca sanatatea este cea mai importanta pentru tine, iar noi suntem aici ca sa incercam sa trecem impreuna peste orice obstacol. Iti ascultam problemele si dezvoltam pentru tine tratamente personalizate.
  SANADOR inseamna medici de elita, tehnologie de top si grija fara cusur. Ne-am propus sa demonstram aceste lucruri zi de zi. Clinica SANADOR Decebal, inaugurata in 2001, este cea dintai unitate SANADOR si s-a facut remarcata inca de la inceput prin profesionalismul echipei medicale. In 2006, am deschis SANADOR Victoriei, prima clinica medicala dotata cu laborator propriu de analize medicale. Am continuat sa investim capital si expertiza pentru cele mai bune tratamente medicale, astfel ca, in 2011, am inaugurat Spitalul SANADOR, cel mai mare spital clinic privat din Romania, cu 413 paturi si 10 sali de operatie, cu una dintre cele mai performante sectii de terapie intensiva (adulti si copii), compartiment de primiri urgente, flota proprie de ambulante si linii de garda permanente, inclusiv laborator de analize si radiologie imagistica medicala de top.
  Valorile Sanador sunt excelenta, inovatie, integritate, empatie si spirit de echipa. Avem misiunea de a imbunatatii calitatea vietii pacientilor prin acces la cele mai bune tehnologii si servicii medicale si suport din partea unei echipe de medici dedicati si profesionisti. Dorinta Sanador este de a deveni primul loc si prima optiune a pacientilor in materie de servicii medicale. Ne dorim sa stabilim un standard inalt in ceea ce inseamna grija pentru pacient, respect, compasiune si profesionalism si sa oferim cel mai bun pret pentru servicii medicale de top.
  In prezent, echipa Sanador numara peste 1 600 de angajati si peste 1 500 de medici colaboratori, echipa cu o indelungata experienta si de un inalt profesionalism ce au ca unic scop, sa claseze Sanador drept un centru medical de referinta din Bucuresti ce poate asigura asistenta medicala completa cu ajutorul tehnologiei ultraperformante pentru diagnosticare si tratament.
  Descriere job:
  • Posturi disponibile: 1 post de fizician medical
  • Adresa loc de munca: București
  • Nivelul carierei: 1 - 5 ani experienta
  • Tip job: Full time
  • Limbi vorbite: Engleză - Mediu
  Cerinte:
  • Esti un candidat eligibil daca:
  • Esti licentiat in fizica medicala sau licentiat in fizica, specializarea fizica medicala;
  • Experienta in radioterapie sau/si in operare CT/RMN/Radiologie;
  • Ai abilitati de munca in echipa, proactivitate, de comunicare, orientare spre nevoile pacientului, atitudine pozitiva, seriozitate si responsabilitate;
  • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
  • Cunostinte MS Office;
  • Capacitate de planificare si organizare;
  • Curs de specialitate – Utilizarea Izotopilor Radioactivi în Medicină;
  Descrierea jobului:
  • Răspunde de funcţionarea corespunzătoare a aparaturii din laboratorul de radioterapie, astfel încât aceasta să poată fi folosită în parametri normali, pentru a-şi atinge scopul iar aplicarea procedurilor să nu aducă atingere sănătăţii şi integrităţii personalului sau pacienţilor;
  • Îşi dă avizul în dozimetria pacientului astfel încât dozele utilizate să fie conforme normelor în vigoare şi pentru ca procedurile să fie eficiente şi nepericuloase;
  • Intocmeste impreuna cu medicul planul de tratament al fiecarui pacient, trasandu-se izodozele corespunzatoare (in functie de necesitati) avand drept tinta optimizarea tratamentului;
  • Da indicatii la pozitionarea pacientului si asista la prima sedinta de iradiere;
  • Efectueaza verificarile periodice (zilnice, saptamanale si lunare) ale parametrilor iradierii specificati in procesul de lucru (timp, doza, energie, omogenitate si simetrie fascicul, functionarea corecta a sistemului electronic de interblocare, telemetrie, dimensiune câmp, etc.);
  • Participa impreuna cu responsabilul cu securitatea radiologica la efectuarea masuratorilor campurilor de radiatii in zona de lucru si in zona invecinata si la executarea testului de contaminare nefixata.
  • Calibrarea aparaturii după protocoalele existente;
  • Intocmeşte/elaborează caietul de control de calitate al departamentului;
  • Manageriază distribuţia radiotrasorului/pacient şi întocmirea programului de lucru la aparat, asigurând calitatea investigaţiei;
  Alte informatii:
  Sanador este o companie cu capital 100% romanesc, care furnizeaza intreaga gama de servicii medicale. Infiintata in 2001 Sanador a avut o dezvoltare continua, exclusiv organica, fara nici o achizitie. In anul 2011 Sanador a inaugurat cel mai mare spital privat generalist din Romania, cu 402 paturi si 10 sali de operatie, avand una dintre cele mai performante sectii de terapie intensiva adulti si neonatologie. In tot acest timp, Sanador a atras unii dintre cei mai performanti medici si personal mediu de inalt profesionalism, reusind sa atinga performante deosebite, chiar si premiere medicale in Romania. Mizand foarte mult pe resursa umana, Sanador a dezvoltat permanent procesul de recrutare, atragand oameni care sa se simta mandri ca fac parte din aceasta companie.
  Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.sanador.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Oncologic a Spitalului SANADOR din Str. Sevastopol, nr. 5, sector 1, București sau trimite CV-ul pe adresa de E-mail: resurseumane@SANADOR.ro
  **********
  Spitalul Municipal Calafat, județul Dolj
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica Medicala.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în fizică, specializarea fizică medicală;
  • fără vechime în specialitate.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 19.03.2021, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 29.03.2021, ora 11:00: proba scrisă și interviul.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://spitalcalafat.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Calafat, Mun Calafat, str. Traian, nr. 5, jud. Dolj, Tel. 0251230606, interior 144.
  **********
  Asociatia Dăruiește Viață
  Spitalul Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă din Bucuresti
  (în cadrul Spitalului de Urgență pentru Copii „Marie Curie”)
  angajeaza pe perioada nedeterminata 7 posturi vacant de fizician medical pentru Laboratorul de Radioterapie

  Descrierea postului:
  Gestionează toate aspectele de fizică medicală din radioterapia oncologică, inclusiv predare și cercetare în domeniu, conform misiunii și obiectivelor departamentului de Radioterapie, calibrarea și punerea în funcțiune a echipamentului, asistență clinică, întreținerea unei calități adecvate pentru echipamente și tratamentele furnizate, respectarea problemelor de licențiere și siguranța radiațiilor.
  Durata: permanentă, normă întreagă
  Cerință: cetățean român care își dorește să se întoarcă acasă
  Cerințe educaționale și teoretice 
  • Licență în Fizică cu specialitate în Fizică medicală (sau alta echivalentă) 
  • Masterat în Fizică medicală
  • Certificare CNCAN de nivel 2 în Acceleratoare de particule/Generatoare de radiații, specialitățile Acceleratoare de particule/alte aplicații generatoare de radiații); 
  • Autorizatie de Liberă Practică fizician medical, eliberata de Ministerul Sănătății 
  • Cel puțin 2 ani de experiență clinică în radioterapie 
  • Experiență cu diverse tehnici de planificare a tratamentului, precum 3DCRT, IMRT, RapidArc/VMAT, SRS, SBRT (folosind Varian TrueBeam, familiaritatea cu echipamentele Halcyon sau Ethos este preferabilă, precum și cu sistemul de planificare a tratamentului Eclipse) 
  • Experiență extinsă cu Aria 15.6 sau versiuni ulterioare 
  • Experiență cu programele de asigurare a calității (QA) și procesele de QA zilnice, lunare și anuale pentru acceleratoare lineare, simulatoare CT, sisteme de planificare a tratamentului, colimatoare multileaf (MLC), Electronic Portal Imaging Devices (EPID), sisteme OBI și CBCT, conform protocoalelor recomandate de AAPM sau alte organizații internaționale. 
  • Experiență în folosirea echipamentelor dozimetrice produse de diferiți furnizori, cum ar fi IBA/PTW/SUN NUCLEAR 
  • Experiență cu certificările CNCAN pentru radioterapie – acceleratoare lineare 
  • Nivel cel puțin mediu de cunoaștere a limbii engleze.
  • Licențe și certificări Certificarea în fizică medicală terapeutică din partea unui comitet adecvat de certificare din orice țară sau din partea International Medical Physics Certification Board (IMPCB) este de dorit, dar nu obligatorie.
  Calendar concurs:
  • 31.03.2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
  Sarcini / responsabilități principale:
  1. Responsabil pentru măsurarea, documentarea și asigurarea sistematică a aspectelor fizice ale tuturor surselor/dispozitivelor iradiante folosite în Radioterapie. Efectuează testarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor legate de tratamente. Aceasta include calibrarea tuturor surselor producătoare de radiații și întreținerea tuturor informațiilor pentru utilizare adecvată. Alcătuiește și documentează specificațiile de performanță, testare, toleranță și frecvență de testare pentru toate echipamentele terapeutice. 
  2. Efectuează și întreține un program cuprinzător de asigurare a calității (QA) care se asigură că pacienții beneficiază de localizarea tumorii, tratament cu radiații și distribuția dozelor conform prescripției. Acest lucru include asigurarea acurateței parametrilor pentru unitatea de tratament, precum și procesele de QA specifice dispozitivelor și pacienților. 
  3. Generează planuri de tratament optime clinic, folosind sistemul de planificare a tratamentelor, cunoștințele de anatomie și fiziologie, oncologie și biologia radiațiilor, protecție și siguranță cu privire la radiații, matematică, tehnici de radioterapie, fizică și tehnologie. 
  4. Comunică cu oncologul radioterapeut în timpul procesului de planificare a tratamentului și participă la comunicarea planului către tehnicienii de radioterapie, pentru implementarea planului. 
  5. Menține angajamentul pentru un nivel ridicat de acuratețe, atenție la detalii și siguranță. 
  6. Își folosește abilitățile de gândire critică în planificarea tratamentelor cu radiații, evaluarea planurilor, recunoașterea și rezolvarea problemelor legate de echipamente și a discrepanțelor cu privire la tratament. 
  7. Asigură transferul corect de date cu privire la pacienţi și planul de tratament către sistemele clinice, inclusiv, printre altele, sistemele de înregistrare și verificare, ghidare imagistică, livrare a tratamentului şi sistemele de înregistrări medicale electronice. 
  8. Participă la obținerea datelor despre pacienți prin seturile de date generate de computer, folosind dispozitive de imagistică medicală, precum CT, PET, RMN etc. sau metode manuale, cum ar fi măsurătorile fizice, și încorporează aceste date în planurile de tratament, calcule și dispozitivele folosite. 
  9. Asistă tehnicianul radioterapeut în procesul de simulare a tratamentului, inclusiv folosirea sau nevoia de dispozitive suplimentare de tratament, tehnici de imobilizare a pacienților și alte tehnici de poziționare a pacienților, în funcție de caz, pentru simulare și tratament. Asistă la fabricarea acestor dispozitive suplimentare. Oferă asistență de la simularea pacientului la furnizarea tratamentului. 
  10. Conturează și delimitează structurile critice normale ușor de discernut și structurile de planificare extinse, folosind diferite modalități imagistice. 
  11. Efectuează înregistrarea imaginilor rigide și modelabile pentru seturile de imagini multimodalitate. 
  12. Aplică principiile și conceptele de fizica radiațiilor în planificarea tratamentelor cu radiații, inclusiv, dar fără a se limita la: planificarea tratamentelor 2D, planificarea tratamentelor cu conformitate 3D, planificarea tratamentelor cu Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), planificarea tratamentelor 4D, planificarea Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT, planificarea procedurilor de radiochirurgie stereotactică (SRS) și planificarea Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT). 
  13. Aplică propriile cunoștințe de radioterapie cu privire la tolerarea dozelor, calculele fracțiilor privind doza în timp, hipofracționare, calcule BED și EQD2 și alte noțiuni de radiobiologie în procesul de tratament cu radiații. 
  14. Efectuează corect calculele privind dozele de radiații pentru livrarea tratamentelor, manual și folosind computerul, inclusiv efectele dispozitivelor care modifică raza, a câmpurilor neregulate, a spațiilor pentru câmpurile adiacente și a calculelor din afara axei. 
  15. Oferă consultații oncologului radioterapeut cu privire la aspectul fizic și radiobiologic al tratamentului. Traduce planul de tratament dorit într-un set de instrucțiuni pe care să le execute radioterapeuții. 
  16. Responsabil pentru măsurarea dozelor in-vivo și pentru folosirea dispozitivelor de măsurat pentru a verifica livrarea dozelor către pacienți. Oferă interpretare/consultații oncologului radioterapeut în baza dozimetriei in-vivo. 
  17. Dezvoltă și implementează noi proceduri de tratament, în funcție de situația pacienților. 
  18. Responsabil pentru dezvoltarea programului de managementul calității, care va asigura o cultură a siguranței în cadrul departamentului de radioterapie. 
  19. Oferă consultații cu privire la considerațiile de protecție. Se asigură că buncărele de tratament și alte buncăre producătoare de radiații sunt sigure. 
  20. Dirijează proiectarea, fabricarea și măsurarea dispozitivelor de asistență pentru tratament și a modificatoarelor de raze. 
  21. Responsabil de obținerea și diseminarea informațiilor cu privire la practicile curente din domeniul Fizicii radioterapeutice. 
  22. Responsabil pentru inițierea și efectuarea de cercetări în domenii ale fizicii medicale care corespund cu misiunile și obiectivele departamentului de Radioterapie. Aceste cercetări trebuie realizate în strânsă colaborare cu alți fizicieni medicali, oameni de știință, radioterapeuți și alți specialiști. 
  23. Consiliază în practica clinică a Fizicii radioterapeutice și în probleme de dozimetrie. Aceasta include utilizarea/selectarea echipamentelor pentru noile tehnologii și a produselor noi/înlocuitoare, cerințe/alocări/recrutări de personal pentru partea de fizică și dozimetrie, funcționarea programului, pregătirea bugetelor și evaluarea continuă a politicilor și procedurilor programului. 
  24. Oferă sprijin pentru studiile clinice, după caz. 
  25. Dezvoltă proceduri speciale de tratament, precum Total Body Irradiation (TBI), și menține operațiunile clinice ale acestui program. 
  26. Efectuează verificări de rutină ale fișelor, conform politicii departamentului.
  27. Dacă este cazul, participă la atribuțiile financiare și generează documente pentru facturare conform politicilor departamentului. 
  28. Participă la activități educaționale: oferă instruire și formare noilor angajați, medicilor rezidenți, fizicienilor rezidenți, radioterapeuților și altora, după caz. 
  29. Menține o atmosferă de atenție, preocupare și sprijin pentru pacienți, vizitatori, personalul medical și colegi. 
  30. Efectuează diverse activități legate de post, conform indicațiilor supervizorului. 
  31. Aderă la standarde etice înalte în relație cu pacienții, studenții, practicanții și colegii.
  Despre Primul Spital Național de Copii
  Dăruiește Viață, împreună cu Spitalul „Marie Curie” din București, caută o echipă de fizicieni medicali români dispuși să se întoarcă acasă, să pună bazele și să creeze viziunea primului departament de Radioterapie Pediatrică din țară.
  Spitalul va fi o unitate modernă, care va oferi servicii de radioterapie de ultimă generație pentru copii din toată țara, precum și pentru adulți. Va fi primul departament care să asigure servicii de radioterapie copiilor, inclusiv celor sub 12 ani, în baza asigurărilor medicale naționale (se estimează că, în România, în fiecare an sunt diagnosticați cu cancer alți 500 de copii).
  Centrul va fi echipat cu cele mai moderne tehnologii. Veți lucra cu acceleratoare lineare Varian Ethos și TrueBeam HD MLC, sisteme de planificare a tratamentului Eclipse; simulatoare 4DCT; o infrastructură IT bazată pe citrix; sisteme de ghidaj de suprafață Varian Identify, software Velocity, IMRT, radiochirurgie stereotactică, radioterapie corporală stereotactică, tratamente gestionate respiratorii, radioterapie adaptivă.
  Program personalizat de formare și dezvoltare. 
  Întreaga echipă va beneficia de cel puțin șase luni de formare prealabilă (cu cheltuielile acoperite de Asociație) în două centre de referință în radioterapie din Europa. După ce departamentul devine funcțional, vom lucra îndeaproape pentru a asigura un program de formare continuă pentru dezvoltarea științifică și profesională, prin participarea la diverse reuniuni naționale și internaționale, colaborarea cu centre de referință din toată lumea pentru studii clinice, împărtășire de experiență, tumor boards etc.
  Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe  adresa de E-mail: recrutare@daruiesteviata.ro
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Asociatiei Dăruiește Viață, Calea 13 Septembrie, nr. 105, Bl.101, Ap.25, sector 5, București sau Tel. 0729999777 sau E-mail: contact@daruiesteviata.ro
  Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web: www.daruiesteviata.ro
  **********
  Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti
  angajeaza pe perioada determinata 1 post vacant de fizician medical debutant pentru Laboratorul de Radiologie-Imagistica Medicala

  In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.905/2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art.1 din HG nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie  2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:
  SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.
  Calendar concurs:
  • Depunerea dosarelor incepe cu data de: 26.01.2021
  • Data limita la care se pot depune dosarele este: 28.01.2021 ora 10:00
  • Data selectiei dosarelor este in data de: 29.01.2021
  Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorului unitatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu in data de 01.02.2021 ora 09:30.
  Conditii generale de angajare:
  • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
  • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • Are capacitate deplina de exercitiu;
  • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
  • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
  • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul de fizician medical debutant sunt:
  • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in fizica, specializarea fizica medicala;
  • Diploma de bacalaureat;
  Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru posturile vacante de  medici rezidenti anul V in specialitatea radilogie-imagistica medicala, pentru posturile vacante de asistenti medicali principali PL/asistenti medicali PL in specialitatea radiologie, precum si pentru postul de fizician medical debutant, si va cuprinde urmatoarele documente:
  • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
  • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
  • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
  • adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
  • curriculum vitae, model comun european;
  Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe cat posibil electronic pe adresa de E-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de Luni – Miercuri intre orele 07:30 – 10:00 si 13:00 – 15:00 si Joi intre orele 07:30 – 10:00.
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” adresa: Blvd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, Bucuresti
  Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web https://spitalulgrigorealexandrescu.ro
  Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
  Descarca documentele:
  **********
  Amethyst Radiotherapy Center
  Reteaua Europeana Amethyst isi deschide a 12-a Clinica de Radioterapie in Timisoara si angajeaza fizician medical.
  Daca iti doresti sa faci parte din cel mai amplu proiect European de Radioterapie/Oncologie si cea mai performanta echipa te asteptam sa aplici la adresa de E-mail cariere@rtcmed.ro
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Amethyst din Timisoara
  Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web https://amethyst-radiotherapy.ro
  **********
  Centru de Imagistica Medicala ScanExpert angajeaza fizician medical pentru punctul de lucru din Galati
  Profilul fizicianului medical: * Ai studii in domeniu fizicii medicale (Facultate de Fizica, specialitate Fizica Medicala) * Detii ALP si Malpraxis vizate la zi * Iti place sa lucrezi cu oamenii si esti empatic(a) * Esti o persoana comunicativa, cu atitudine pozitiva, proactiva si dorinta continua de invatare * Iti place sa lucrezi in echipa * Ai minime cunostinte MS Office * Ai experienta anterioara (constituie un avantaj) * Detii anumite cursuri de specialitate sau ai experienta profesionala echivalenta in dispozitive medicale (constituie un avantaj) * Integritate, corectitudine si devotament. * Initiativa focusata pe motivare si determinare in gasirea si aplicarea dе solutii optime care sa contribuie la preventia sau depasirea obstacole aparute. * Atitudine orientată către client; tratează cu tact și eficiență diferențele de opinie * Nu există restricții pentru a lucra în zona câmpului magnetic. Beneficii: * Oferim un loc de munca stabil, cu posibilitati de dezvoltare si promovare, intr-o companie in plina dezvoltare; * Mediu de lucru placut intr-o echipa performanta; * Integrare usoara * Flexibilitate in privinta turelor de lucru * Pachet salarial atractiv; Descrierea companiei: ScanExpert este o companie medicala specializata in imagistica medicala de inalta performanta si inaugureaza în curand un Centru de Imagistica Medicala la Galați.
  Noul centru ScanExpert Galați va fi dotat cu rezonanță magnetică nucleară, computer tomograf, ecograf și mamograf..
  Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa de E-mail: office@scanexpert.ro
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Centru de Imagistica Medicala ScanExpert din Mun. Galați, Str. Brăilei, nr. 161 A, jud. Galați sau E-mail: scan.galati@yahoo.com
  Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web www.scanexpert.ro