Anunturi job-uri 2017

postat 2 ian. 2017, 11:58 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 19 mar. 2017, 15:23 ]

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, județul Caraș-Severin

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, a unui post de fizician medical debutant din cadrul SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru ocuparea postului de fizician medical debutant:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală sau echivalent

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 aprilie 2017, ora 09:00: proba scrisă;
 • 07 aprilie 2017, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitaluljudeteanresita.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, str. Făgărașului, nr. 18, Județul Caraș-Severin, telefon: 0255/227.830.

Anunt concurs fizician medical debutant

**********
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de fizician (medical)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în fizica specialitatea fizica medicala

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2017, orele 10:00-14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă – str. Remus Bellu nr. 3;
 • data și ora probei practice si a interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.sjv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 201, Județul Vâlcea, telefon 0250/748.001, interior 3268.

Anunt concurs fizician medical

**********

Agenția pentru Protecția Mediului Harghita 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant (fizician sanitar) în cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul de licenţă: ingineria mediului, chimie, inginerie chimică, fizică (specializarea: fizica medicala, biofizica si fizica), ştiinţe inginereşti aplicate (specializarea: inginerie fizică, fizică tehnologică),
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
 • abilităţi în munca de echipă;
 • abilităţi în comunicare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26.01.2017data limită pentru depunerea dosarelor
 • 06.02.2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09.02.2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmhr.anpm.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul APM Harghita din municipiul Miercurea-Ciuc, str. Matron Aron nr. 43, telefon 0266/371.313.

**********

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, în cadrul Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, de:

 1. consilier, clasa I gradul profesional superior -
  1. (fizician sanitar)

 2. consilier, clasa I gradul profesional principal - 
  1. (fizician sanitar)

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I gradul profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile/specializările: fizică, chimie, radiochimie, inginerie chimică, energetică şi tehnologii nucleare, ştiinţele solului, ingineria mediului.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.
 • consilier, clasa I gradul profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile/specializările: inginerie chimică, chimie, fizică (fizica medicala), ingineria mediului, inginerie energetică.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30.01.2017data limită pentru depunerea dosarelor
 • 31.01.2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 02.02.2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmbz.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, Str. Democraţiei nr. 11, telefon 0238/719.693.

**********
 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI si Centru Avansat de Cercetare-Dezvoltare in Medicina Experimentala (CEMEX)
 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de Cercetător științific gradul III in Imagistică nucleară preclinică - domeniu stiintific Fizică Medicală.
Atributiile/activitatile aferente:
Candidatul ideal va fi o persoană foarte motivata, cu experienta în fizică imagistica si experienta in studii preclinice cu radionuclizi/CT. Specialistul de Cercetare pentru Imagistica Nucleara preclinica va sprijini cercetatorii prin furnizarea de consultanță tehnică în designul studiului, de punere în aplicare a studiilor de imagistica, si de prelucrare a datelor. El/ea va fi responsabil pentru siguranța in cercetare, formare, arhivarea datelor imagistice, întreținere și control al calității pentru scanerele de medicina nucleara. Candidatul de succes este de așteptat să urmeze în mod riguros toate orientările și reglementările cu privire la cercetarea pe animale și securitate radiologică, și să fie foarte organizat, orientat spre detaliu, și motivat să învețe noi competențe într-un mic cadru de imagistica pe animale. Aceasta persoana va fi un membru al CEMEX și va adera la o echipa de cercetători și de tehnicieni, care fac parte din Laboratorul de Imagistica Moleculara, dedicat dezvoltării și intercalarii imagistici preclinice si descoperirii de medicamente, pentru a efectua o cercetare translationala. Laboratorul cuprinde peste 100 de metri patrati, dedicați imagisticii pe animale mici, și este echipat cu sisteme de formare a imaginii, preclinice, de top, inclusiv un nou brand, MedisoNanoScan®PET/RMN.
Calendar concurs:
 • 30.01.2017Data limită pentru depunerea dosarelor
 • 24.02.2017, ora 10:00Data susținerii prelegerii (Locul susținerii prelegerii CEMEX etaj 4, str. Mihail Kogălniceanu nr. 9-13)
 • 24 - 27.02.2017Perioadă susținere a examenelor
 • 27 - 28.02.2017Perioadă comunicare a rezultatelor
 • 28.02 - 06.03.2017Perioadă de contestații
Tematica probelor de concurs:
1. Bazele fizice ale imagisticii cu radioizotopi Structura atomului şi nucleului. Reactii nucleare, izotopi artificiali. Legea dezintegrarii radioactive. Interactia radiatiei cu materia
2. Aparatura de detectie a radiatiei nucleare utilizata in laboratoare de medicina nucleara: Detectori de scintilatie. Gamma camera: structura, principiu de functionare si particularitati in functie de radioizotopul utilizat. Gamma camera SPECT. Gamma Camera PET. Echipamentele integrate SPECT-CT şi PET-CT si PET-IRM. Instrumente de masura a radioactivitatii. Sisteme de masurare a radiatiei gamma pentru determinari “in vitro”
3. Dozimetria radiatiilor şi elemente de radioprotectie. Norme de securitate radiologica.
4. Sisteme de achiziţie, prelucrare, redare şi formare a imaginii in medicina nucleara: Noţiuni fundamentale despre calculatoare, hardware si software. Interfaţa camera de scintilaţie – calculator, traducerea informatiei in format digital. Parametrii calitativi si cantitativi de procesare a imaginii.
5. Metode matematice şi informatice in medicina nucleara. Elemente de statistica descriptiva. Reprezentari grafice. Teste statistice.
6. Radiofarmaceutice. Structura, mecanisme de captare a radiofarmaceuticelor SPECT si PET la nivelul celulelor normale si patologice.

Bibliografie:
1. Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”,Bucureşti, 2003.
2. Brown BH, Smallwood RH, Barber DC, Lawford PV, Hose DR. Medical Physics and Biomedical Engineering. Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia. 1999. 
3. Elgazzar A (edit) The pathophysiologic basis of Nuclear Medicine. Springer-Verlag Berlin,Heidelberg, 2001. 
4. Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne, Ed.Teora,Bucureşti, 2000. 
5. Merrick M. Essentials of Nuclear Medicine. 2nd ed., Springer-Verlag; London Limited. 1998. 
6. Murray IPC, Ell PJ editors. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. Vol I-II. Churchill Livingstone, Edinburgh-London-New York; 1994. 
7. Stefanescu C, Rusu V, De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si moleculare, 2008, Editura Tehnopress. 
8. Thrall JH, Ziessman HA. Nuclear Medicine – The Requisites. 3rd ed. Mosby, St. Louis, Baltimore-Boston, 2006. 
9. Wagner HN, Szabo Z, Buchanan JW. Principles of Nuclear Medicine, WB Saunders Comp. Philadelphia, London, 1995, 
10. Muncaster R. Medical Physics, Stanley Thornes Ltd. 1996. 
11. Creţu T, Tudorache S, Fizica atomului,Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1985. 
12. Pop T. (sub redacţia), Medicină nucleară. Diagnostic şi tratament. Ed. Medicală, Bucureşti, 1983. 
13. Murgoci P. Curs de protecţie contra radiaţiilor ionizante şi dozimetrie destinat pregătirii personalului laboratorului de medicină nucleară din cadrul Spitalului clinic de urgenţă militar central „dr. Carol Davila„ din Bucureşti. 
14. Perry Sprawls, Jr., Physical Principles of Medical Imaging, unele capitole se găsesc on-line la www.sprawls.org/resources . 
15. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404bis/29 august 2000, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 324/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 980/07 decembrie 2006; 
16. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (NSR-MN), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 358/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 februarie 2005;
17. Reglementări specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetare medicală şi/sau biomedicală aprobate prin ordinul comun nr. 66/300/9112 ( al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Ministerului Sănătăţii Publice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 19 aprilie 2006;
18. Bild W, Fiziologia si farmacologia iradierii, Editura Pim 2008.

Descrierea procedurii de concurs: În conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs constă în trei probe:
1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 
2. Dosarul candidatului; 
3. Prelegere publică din tematica specifică postului.
Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 
1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare – 30%; 
2. Dosarul candidatului – 40%; 
3. Prelegerea publică – 30%.

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată de Senatul U.M.F. “Gr.T.Popa” Iaşi:
1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 
2. Propuneree de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor; 
3. CV în format tiparit si în format electronic; 
4. Lista de lucrari ale candidatului în format tiparit si în format electronic; 
5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte “Indicatori de evaluare utilizati pentru ocuparea funcţiilor didactice”; 
6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 
7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 
8. Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 
9. În cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5); 
10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 
11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 
12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenta;
13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului;
14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 
15. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.
Potrivit art.16 alin.3 lit.(c) din LEGE nr.319/08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicata in M.Of. nr.530/23.07.2003, cercetator stiintific gradul III, trebuie sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de 4 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidatii care detin titlul de doctor.
Dosarul de concurs se transmite/depune la adresa: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi, str. Universităţii nr. 16, cod postal 700115, Iaşi, România. Informatii suplimentare: http://www.umfiasi.ro si http://www.cemex.umfiasi.ro

**********
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de Şef de lucrări Disciplina Biofizică şi fizică medicală, la Facultatea de Medicina, Departament STIINTE MORFO FUNCTIONALE II

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.
Calendar concurs:
 • 30.01.2017Data limită pentru depunerea dosarelor
 • 21.02.2017Data susținerii prelegerii
 • 21 - 23.02.2017Perioadă susținere a examenelor
 • 23 - 24.02.2017Perioadă comunicare a rezultatelor
 • 24.02 - 02.03.2017Perioadă de contestații
Tematica probelor de concurs:
I. METODE FIZICE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ
Principiul fizic în cazul principalelor grupe de metode şi tehnici fizice şi biofizice şi exemple de aplicaţii în medicină: Metode electrokinetice: electroforeza, electrofocalizarea, imunoelectroforeza. Metode de determinare a viscozităţii lichidelor. Centrifugarea şi ultracetrifugarea. Metode cromatografice. Metode de spectrometrie. Rezonanţa electronică de spin (RES) si Rezonanţa magnetică nucleară (RMN). Metode optice. Microscopie optică si Microscopie electronică. Alte tipuri de microscopie: microscopie ionică, microscopie de forţă atomică, microscopie prin efect tunel, microanaliza nucleară.Difracţia cu raze X.
II. NOŢIUNI DE BIOFIZICA MOLECULARĂ SI CELULARĂ
Atomi şi molecule în biosisteme: forţe interatomice şi intermoleculare. Structura moleculei de apă, proprietăţile ei particulare. Caracteristici biofizice generale ale celulei. Caracteristici biofizice ale biomembranei. Fluiditatea membranară. Caracteristici biofizice ale principalelor tipuri de microtransport membranar. Caracteristici biofizice ale receptorilor celulari. Bazele biofizice ale biopotenţialelor de repaus şi de acţiune.
III. BAZELE FIZICE ŞI BIOFIZICE ALE IMAGISTICII MEDICALE. ELEMENTE DE RADIOBIOLOGIE. BIOSTATISTICA
Clasificarea imagisticii medicale din punct de vedere fizic. Principiul fizic al principalelor tipuri de metode imagistice in vivo si utilitatea in medicina in relatie cu principiul (scintigrafie, ecografie, IRM, CT, PET-CT). Bazele fizice ale radioactivităţii. Mecanismele fizice ale interacţiunii radiaţiilor cu materia. Detecţia radiaţiilor ionizante. Relaţia doză - efect, unităţi de măsură. Dozimetrie şi radioprotecţie. Date esentiale asupra prelucrarii statistice a rezultatelor masuratorilor. Sistemul Internaţional de unităţi de măsură şi aplicaţiile sale în medicină.
IV. ELEMENTE DE BIOFIZICA CIRCULAŢIEI SÂNGELUI
Sângele - lichid nenewtonian. Prezentarea principalilor parametri hemoreologici. Biofizica peretelui vascular. Aspecte biofizice de mecanică cardiacă.
V. BIOFIZICA ANALIZATORULUI VIZUAL SI ELEMENTE DE OPTICA
Studiul ochiului din punct de vedere al opticii geometrice. Lentile. Determinarea distantelor focale ale lentilelor convergente. Aberatia sferica longitudinala si aberatia cromatica.

Bibliografie:
1. Aurengo A., Grémy F., Petitclerc T., Biophysique, Medecine-Sciences Flammarion, Paris 1997.
2. Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”,Bucureşti, 2003.
3. Duncan G, Physics in the Life Sciences, Blackwell Scientific Publications, The Alden Press, Oxford, 1990.
4. Hancock J. T., Cell Signalling, Longman, Edinburgh, 1997.
5. Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne,Ed.Teora,Bucureşti,2000.
6. Hoppe W, Lohmann W, Markl H, Ziegler H, Biophysics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1982.
7. Pascu M., Rusu V., Vasile C., Spectrometria in IR in medicina si farmacie, Editura BIT, 2003.
8. Popescu A., Bazele Opticii, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1988.
9. Rusu V., Baran T., Brănişteanu D.D., Biomembrane şi patologie, vol.I, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988.
10. Rusu V. şi colab., Lucrari practice şi demonstrative de Biofizică şi Fizică medicală, Ed. “Gr.T.Popa” 2003.
11. Rusu V., Dicţionar medical, ed. III, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007.
12. Skoog D. A., Holler F. J., Nieman T. A., Principes d’analyse instrumentale, De Boeck Université, Paris, 2003. 
13. Ştefanescu C., Rusu V. De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si metabolice, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007.
14. Ştefanescu C., Rusu V. Medical Biophysics. An introduction for students, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2008. 
15. Wantelet M., Les Nanotechnologies, Dunod, Paris, 2003. 
16. Weiss TF, Cellular Biophysics, I-II, The MIT Press, Massachusetts, 1996. 
17. P.K. Srivastava, Elementary Biophysics- An Introduction, Ed. Alpha Sicience International ltd., Harrow, U. K., 2005 
18. Laurence Bordenave, Jaques de Certaines, Yvon Grall, Ilana Idy- Peretté, Biophysique pour les sciences de la vie et de la santé, 2007.

Descrierea procedurii de concurs: "În conformitate cu Legea Învăţământului nr.1/2011, Hotărârea nr.457/4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor de lector/şef lucrări constă în trei probe: 
1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 
2. Dosarul candidatului;
3. Prelegere publică din tematica specifică postului.
Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 
1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare – 30%; 
2. Dosarul candidatului – 40%;
3. Prelegerea publică – 30%.

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată de Senatul U.M.F. « Gr.T.Popa » Iaşi:
1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. Propuneree de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor;
3. CV în format tiparit si în format electronic; 
4. Lista de lucrari ale candidatului în format tiparit si în format electronic; 
5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru ocuparea funcţiilor didactice»; 
6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;
7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba;
8. Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate;
9. În cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5);
10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior;
11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist;
12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenta; 
13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului;
14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui;
15. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.
Dosarul de concurs se transmite/depune la adresa: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI, Mun.Iasi, Str.Universitatii, nr.16, cod postal 700115, jud. Iasi. Informatii suplimentare: http://www.umfiasi.ro

**********

Direcția de Sănătate Publică a Judeţului Timiș 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical, la Laboratorul Igiena Radiaţiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în fizică sau echivalentă;
 • 2 ani vechime ca fizician medical debutant;
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2017, ora 10.00: proba scrisă – Timişoara, str. Victor Babeş nr. 18;
 • 25 ianuarie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.dsptimis.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică a Judeţului Timiș din Municipiul Timișoara, str. Lenau, nr. 10, Biroul Resurse Umane, cam. 22, telefon 0256/494.680, interior 120.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizician medical

**********

Spitalul Clinic „Colţea“ Bucureşti 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție,  vacante, după cum urmează:

 1. fizician medical, studii superioare, 1 an vechime în specialitate, în Compartimentul de Management al Calităţii;
 2. fizician medical, studii superioare, 6 luni vechime în specialitate, în Laborator TI.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 ianuarie 2017: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 ianuarie 2017, ora 13:00: proba scrisă;
 • 19 ianuarie 2017: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine, la Spitalul Clinic „Colţea“, Bucureşti, bd. I.C. Bratianu nr. 1, sectorul 3, telefon 021/387.41.34, fax 021/387.41.01 sau pe pagina web http://www.coltea.ro.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizicieni medicali