Anunturi job-uri 2018

postat 2 ian. 2018, 12:10 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 27 nov. 2018, 03:59 ]
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București 
organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante a unui post de Expert în Fizică Medicală în cadrul Laboratorului Radiologie-Imagistică Medicală.

Conditii specifice concurs:
 • diplomă de licenţă în Fzică specializarea Fizică medicală;
 • diplomă de masterat în Fizică medicală sau doctorat în domeniul Fizică direcţia de studii Fizică medicală;
 • permis de exercitare nivelul 3 eliberat de CNCAN;
 • curs postuniversitar de radioprotecţie;
 • minim 2 ani vechime ca fizician medical debutant sub supravegherea unui Expert în Fizică Medicală;
 • minim 3 ani vechime ca fizician medical în specialitatea Fizica de Radiologie de Diagnostic şi Intervenţională.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 04 decembrie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2018, ora 09:00: proba practică;
 • 21 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.bagdasar-arseni.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, Şoseaua Berceni nr.12, Sectorul 4 sau Tel. 0213343025, interior 1122, 1123.
*********
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din Bucureşti 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacanta a 1 post de consilier, grad IA (fizică medicală) în cadrul Direcţiei Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Industriale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale 1 post de consilier, grad IA în cadrai Direcţiei Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Industriale, sunt:
 • pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în domeniul ştiinţelor exacte:
 • perfeţionări/specializări – cursuri în radioprotecţie şi/sau aplicaţii cu surse medicale de radiaţii ionizante;
 • vechimea în muncă sau specialitatea necesară: peste 6 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator;
 • limba engleză, nivel mediu;
Locul de muncă: Bucureşti, Blvd. Libertăţii, nr.14, sectorul 5;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 22 noiembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor – la sediul din Bucuresti, str. Lt. Zalic, nr.4, sector 6;
 • 29 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 06 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.cncan.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din Bucureşti, Blvd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, tel. 0213163493, interior 131.
*********
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:
1 post de fizician medical debutant in cadrul Secţiei Radioterapie/ Centrul de Boli oncologice
1 post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Medicină Nucleară
1 post de fizician medical in cadrul Laboratorului Radiologie-Imagistică Medicală I (radiologie, osteodensiometrie, echografie, senologie imagistică).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1. fizician medical debutant - Secţia Radioterapie:
 • diplomă de bacalaureat;
 • diplomă de licenţă în fizică medicală sau echivalent, însoţită de suplimentul descriptiv;
 • diplomă de master în fizică medicală sau adeverinţă care să ateste calitatea de student masterand într-un program de master fizică medicală acreditat;
 • autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică (DSP) – valabilă, sau dovada depunerii la DSP a solicitării de obţinere a autorizaţiei de liberă practică (copie după cerere cu număr de înregistrare);
 • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 • vechime: – nu e cazul.
2. fizician medical debutant - Laboratorul Medicină Nucleară:
 • diplomă de bacalaureat;
 • diplomă de licenţă în fizică medicală sau echivalent, însoţită de suplimentul descriptiv;
 • diplomă de master în fizică medicală;
 • autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică (DSP) – valabilă, sau dovada depunerii la DSP a solicitării de obţinere a autorizaţiei de liberă practică (copie după cerere cu număr de înregistrare);
 • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 • vechime: – nu e cazul.
3. fizician medical - Laboratorul Radiologie-Imagistică Medicală I:
 • diplomă de bacalaureat;
 • diplomă de licenţă în fizică medicală sau echivalent, însoţită de suplimentul descriptiv;
 • diplomă de master în fizică medicală sau adeverinţă care să ateste calitatea de student masterand într-un program de master fizică medicală acreditat;
 • permis de exercitare CNCAN nivel 2 în domeniu, valabil;
 • autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică (DSP) – valabilă, sau dovada depunerii Ia DSP a solicitării de obţinere a autorizaţiei de liberă practică (copie după cerere cu număr de înregistrare);
 • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 • vechime – 2 ani vechime ca fizician medical debutant.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta:
 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 10. CURRICULUM VITAE.
 11. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 12. Dosar cu şină.
Actele prevăzute la punctele 2–7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs05.11.2018 – 15.11.2018 (09:00 – 14:00),
16.11.2018 (09:00 – 13:00)
– Data de selecţie a dosarelor de înscriere19.11.2018
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere20.11.2018
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere21.11.2018
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere22.11.2018
– Data probei scrise27.11.2018
– Data afişării rezultatului probei scrise29.11.2018
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă03.12.2018
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă04.12.2018
– Data interviu05.12.2018
– Data afişării rezultatului interviu07.12.2018
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul10.12.2018
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviu11.12.2018
– Data afişării rezultatului final11.12.2018
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila”, Pavilion Comandament etaj 1 camera 1-2, telefon 0213193051 – 60, interior 560 persoană de contact : p.c.c Cioran Ancuta, în perioada 05.11.2018 – 16.11.2018, (în perioada 05.11.2018 -15.11.2018 între orele 09:00 – 14:00). NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 16.11.2018, ora 13:00
NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă
 • interviu
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.
1. fizician medical debutant - Secţia Radioterapie:
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:
 • proba scrisă în data de 27.11.2018 ora 12:00
 • interviu în data de 05.12.2018 ora 12:00 
2. fizician medical debutant - Laboratorul Medicină Nucleară:
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:
 • proba scrisă în data de 27.11.2018 ora 08:00
 • interviu în data de 05.12.2018 ora 08:00 
3. fizician medical - Laboratorul Radiologie-Imagistică Medicală I:
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:
 • proba scrisă în data de 27.11.2018 ora 12:00
 •  interviu în data de 05.12.2018 ora 12:00
BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de fizician medical debutant (studii superioare) - Secţia Radioterapie:
Bibilografia
 • B.Podgorask, Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005, ISBN 92-0-107304-6 http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1196_web.pdf
 • Faiz M Khan, The Physics of Radiation Therapy, William &Wilkins, Baltimore, Ed.a 3-a, 2003, ISBN 0-7817-3065-1 http://medicalphys.files.wordpress.com/2010/12/faiz-khans-01.pdf
 • A. Gerbaulet, R.Potter, J.-J. Mazeron, H.Meertens, E. Van Limbergen, The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy, ESTRO, 2002, ISBN 90-804532-6 http://estro-education.org/publications/Pages/ESTROHandbooks.aspx
 • K. S. Clifford Chao, Carlos A. Perez, Luther W. Brady, Radiation Oncology Management Decisions, 3rd Edition, Wolters Kluwer LWW, 2011 (Cap. 3 si Cap.4)
 • Octavian Duliu, Dozimetrie si Radioprotectie, Ed. Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-973-737-816-3 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
 • Radu Mutihac, Medical Imaging, Editura Universităţii Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-737-990-0 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
 • Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare: http://www.cncan.ro/legislatie/legi/
 • Norme de Securitate radiologica – Proceduri de autorizare (NSR 03) – Cap. II
 • Norme de Securitate radiologica in practica de radioterapie (NSR 12) – Cap. III, Cap. V, Anexa 8 (publicat in MO nr.532 din 14 iunie 2004)
 • Norme Fundamentale de Securitate radiologica (NSR 01) – Cap. I – VI http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/
Tematica:
I.Fizică nucleară
 1. Radiaţia nucleară
  • Radiaţia primar ionizantă
  • Radiaţia secundar ionizantă
 2. Radioactivitatea
  • Dezintegrarea radioactivă
  • Sursa radioactivă
  • Activitatea sursei
 3. Câmpul de radiatii
  • Caracteristicile scalare ale câmpului de radiatii
 4. Surse de radiaţii
  • Surse izotopice de radiaţii α şi β
  • Surse izotopice de radiaţii x şi γ
  • Surse instrumentale: tubul de raze X

II. Dozimetrie

 1. Mărimi si unităţi dozimetrice
  • Transferul de energie de la câmpul de radiaţii la materia iradiată
  • KERMA
  • Expunerea
  • Coeficientul de calitate al radiaţiei

III. Radioprotecţie

 1. Mărimi si unităţi în radioprotecţie
  • Eficacitatea biologica relativă
  • Doza echivalentă efectivă
  • Doza limită
  • Principiul ALARA
  • Expunerea externă
  • Doze maxime admise pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante şi pentru populaţie
  • Norme de securitate radiologică
  • Obligatiile personalului expus profesional
  • Principiile generale ale radioprotectiei

IV.Radiobiologie

 1. Fenomene fizice fundamentale ale interacţiunii radiaţiilor ionizante cu materia:
  • Efectul Compton
  • Efectul fotoelectric
  • Generarea de perechi
 2. Efecte biologice ale iradierii
  • Acţiune directă / indirectă
  • Radicali liberi
  • Transferul liniar de energie
 3. Răspunsul ţesutului (normal şi tumoral) la iradiere; efecte acute şi tardive ale iradierii
 4. Modelul liniar pătratic

V. Tehnici de radioterapie si imagistică medicală

11. Modalitati de imagistica medicala

 • Imagistica cu raze X

12. Surse şi generatoare de radiaţii utilizate în radioterapie

 • Surse radioactive şi instalaţii cu surse radioactive
 • Generatori de radiaţii ionizante; acceleratorul liniar
 • Brahiterapie HDR
 • Radioterapie externă – tehnici moderne – IMRT
 • Etapele planificării tratamentului radioterapeutic (3 DCRT, IMRT)
 • Sisteme de asigurare a calităţii specifice IMRT

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de fizician medical debutant (studii superioare) - Laboratorul Medicină Nucleară:

Bibilografia

 • Octavian Duliu, Dozimetrie si Radioprotectie, Ed. Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-973-737-816-3 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
 • Radu Mutihac, Medical Imaging, Editura Universităţii Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-737-990-0 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
 • Ioan Codorean, Imagistica scintigrafica în practica clinica
 • Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare: http://www.cncan.ro/legislatie/legi/
 • Norme de Securitate radiologica – Proceduri de autorizare (NSR 03) – Cap. II
 • Norme Fundamentale de Securitate radiologica (NSR 01) – Cap. I – VI
 • Norme de Securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara (NSR – 14) http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/
Tematica:

I.Fizică nucleară

 1. Radiaţia nucleară
  • Radiaţia primar ionizantă
  • Radiaţia secundar ionizantă
 2. Radioactivitatea
  • Dezintegrarea radioactivă
  • Sursa radioactivă
  • Activitatea sursei
 3. Câmpul de radiatii
  • Caracteristicile scalare ale câmpului de radiatii
 4. Surse de radiaţii
  • Surse izotopice de radiaţii α şi β
  • Surse izotopice de radiaţii x şi γ
  • Surse instrumentale: tubul de raze X

II. Dozimetrie

 1. Mărimi si unităţi dozimetrice
  • Transferul de energie de la câmpul de radiaţii la materia iradiată
  • KERMA
  • Expunerea
  • Coeficientul de calitate al radiaţiei

III. Radioprotecţie

 1. Mărimi si unităţi în radioprotecţie
  • Eficacitatea biologica relativă
  • Doza echivalentă efectivă
  • Doza limită
  • Principiul ALARA
  • Expunerea externă
  • Doze maxime admise pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante şi pentru populaţie
  • Norme de securitate radiologică
  • Obligatiile personalului expus profesional
  • Principiile generale ale radioprotectiei

IV.Radiobiologie

 1. Fenomene fizice fundamentale ale interacţiunii radiaţiilor ionizante cu materia:
  • Efectul Compton
  • Efectul fotoelectric
  • Generarea de perechi
 2. Efecte biologice ale iradierii
  • Acţiune directă / indirectă
  • Radicali liberi
  • Transferul liniar de energie

V. Tehnici de radioterapie si imagistică medicală

 1. Modalitati de imagistica medicala
  • Imagistica cu raze X
  • Imagistica cu ajutorul radionuclizilor
 2. Radioactivitate, radionuclizi şi radiofarmaceutice
 3. Gama Camera

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de fizician medical (studii superioare) Laboratorul Radiologie-Imagistică Medicală I:

 1. TEMATICA:
 • Bazele fizice şi biologice ale utilizării radiaţiilor roentgen în scop diagnostic
 • Noţiuni de radiofizică
 • Formarea imaginii radiologice
 • Noţiuni de radioprotecţie
 • Aparatul de radiologie convenţională
 • Tomografia computerizată
 • Expunerea medicală ă a populaţiei la radiaţii ionizante
 • Legislaţie (legi şi norme CNCAN)

       2. BIBLIOGRAFIE:

 • Radioimagistică şi Imagistică Medicală – Manual pentru începători, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2009 (Cap. I)
 • Radioimagistică Medicală – Radiofizică şi Tehnică, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2016 (Cap. I, II, III, V, VII)
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1255/07.11.2016 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante (insp.gov.ro/en/informatii/)
 • Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activitatilor nucleare (cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/)
 • Normele Fundamentale de Securitate Radiologica (NSR-01)
 • Normele de Securitate Radiologica – Proceduri de autorizare (NSR-03)
 • Norme de Dozimetrie Individuală (NSR-06)
 • Norme privind Eliberarea Permiselor de Exercitare (NSR-07)
 • Norme de Securitate Radiologica în Practicile de Radiologie de Diagnostic şi Radiologie Intervenţională (NSR-11)
 • Normativul de Acordare şi de Utilizare a Echipamentului Individual de Protecţie la Radiaţii Ionizante (NSR-15)
 • Normele privind expertul în fizică medicală (NSR-38)

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.scumc.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, telefon 0213193051, 0213193061, interior 560.

*********
Unitatea Militară 02433 Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de personal civil a unui post vacant de execuţie fizician medical, in cadrul Laboratorului de Terapie energii înalte din Secţia Radiobiologie şi Protecţie Medicală împotriva efectelor radiaţiilor ionizante.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală (pentru absolventii studii superioare de scurtă durată - sistem Bologna - este necesara dovada absolvire ciclul I: Licenta in Fizica, specialitatea Fizica medicala + ciclul II: Master in Fizica medicala)
 • vechimea în muncă specialitatea studiilor de minimum 6 luni
 • să deţină cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Word, Excel);
 • pentru obţinerea nivelului de acces la informaţii clasificate  este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
 • capacitate de lucru în echipă, spirit de iniţiativă, comunicare, rezistenţă mare la stres, activitate în unitate cu specific deosebit.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 01 noiembrie 2018, ora 15:30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 noiembrie 2018, ora 12:00 – proba scrisă;
 • 15 noiembrie 2018, ora 12:00 – proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Depunerea dosarelor şi organizarea concursurilor se vor face la sediul U.M. 02433, Bucureşti, strada Grigore Cobaicescu nr. 24-28, Sector 1, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretarului, la Tel. 0213156453. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.ccsmm.ro sau http://directiamedicala.mapn.ro
*********
Universitatea „Ovidius” din Constanţa 
organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a 1 post de execuţie, vacante, în cadrul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Studiul Morfologic şi Genetic în Patologia Malignă, normă întreagă (8 ore/zi), care pot fi ocupate şi cu fracţie de normă (1/2 normă x 2/1 post), asistent de cercetare (fizica medicala) – Platforma de Medicină de Laborator.

Conditii specifice ocupare post vacant:
 • absolvent de studii superioare in Medicina, Biologie, Biochimie, Chimie Medicala si Fizica Medicala
 • profesie: medic medicină de laborator / biolog / biochimist / chimist / fizician (medical);
 • doctorand doctor în ştiinţe;
 • 3 contribuţii ştiinţifice în domeniul postului (lucrări publicate/comunicate).
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 29 octombrie – 09 noiembrie 2018: depunerea dosarelor;
 • 16 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 22 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.univ-ovidius.ro. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin 1 – camera 14 , Mun. Constanta, Blvd. Mamaia, nr. 124, jud. Constanta, sau Tel. 0241615903.
*********
Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante a unui post de fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:
 • diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală
 • competenţe în aparatură medicală
 • vechimea în muncă specialitatea studiilor
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 26 octombrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 06 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalnehoiu.com Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17, judeţul Buzău, Tel. 0238554994 / 0238554632.
*********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante a unui post de fizician medical.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:
 • studii superioare – diplomă de licenţă în fizică specialitatea fizică medicală sau echivalent;
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani vechime ca fizician medical debutant
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 octombrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitalulconstanta.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa, Blvd. Tomis, nr.145, tel. 0241503460.
*********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, vacante a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • diplomă de licenţă în fizică specialitatea fizică medicală
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 15 octombrie 2018, ora 15:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 25 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitalmures.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, camera 4107, tel. 0265212111, interior 462.
*********
Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei“ Lugoj, judeţul Timiş
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant - aparatură medicală in cadrul Biroului de Management al Calităţii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:
 • diplomă de licenţă în specialitatea fizică medicală competente in aparatură medicală
 • fără vechime în muncă
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 08 octombrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 16 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 18 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://www.smlugoj.roRelaţii suplimentare la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei“, Lugoj, cu sediul în Mun. Lugoj, str. Gh. Doja, nr. 36, judeţul Timiş, tel. 0256355340, interior 215.
  *********
  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, județul Dolj 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie vacantă a unui post fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radioterapie;

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:
  • absolvent(ă) învăţământ superior – diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală sau echivalent
  • fără vechime în muncă
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 04 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor
  • 15 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă
  • 17 octombrie 2018, ora 11:00: proba interviu
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.scjuc.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci, nr. 1, județul Dolj, tel. 0251502306.
  *********
  Antares Clinic - Piatra Neamț 
  cauta pentru angajare in cadrul unui program full-time un fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală
  Cerințe angajare: 
  • Nivel educație - studii superioare in specialitatea de fizica medicala
  • Abilitați de comunicare, capacitate de organizare si planificare a activitatilor; 
  • Abilitați de coordonare si dezvoltare a echipei; 
  • Cunoștințe bune de Microsoft Office (in special Word, Excel) si internet: 
  • Cunoștințe bune de limba engleza - constituie avantaj; 
  • Atitudine pozitiva si proactiva; 
  • Persoana serioasa, dinamica si responsabila; 
  • Seriozitate si perseverenta in atingerea obiectivelor; 
  • Spirit de echipa. 
  • Domiciliu stabil in Piatra Neamt 
  Experiența in domeniu poate fi un avantaj. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://antares-clinic.ro Daca doriți sa va alaturati echipei, sunteti rugati sa trimiteti un CV pe adresa de e-mail: irinagaina@antares-clinic.ro sau la recepția Antares Clinic din Mun. Piatra Neamt, Blvd. Republicii, nr. 25, jud. Neamt 
  Aplică online pentru jobul de fizician medical http://www.romedic.ro/antares-clinic/joburi/17058
  *********
  Unitatea Militară 02433 Bucureşti
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician medical, în Laboratorul de terapie energii înalte din Secţia radiobiologie şi protecţie medicală împotriva efectelor radiaţiilor ionizante

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Conditii concurs:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în fizica specializarea fizicia medicala.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 septembrie 2018, ora 15.30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 08 octombrie 2018, ora 09.00 – proba scrisă;
  • 12 octombrie 2018, ora 10.00 – proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Depunerea dosarelor şi organizarea concursurilor se vor face la sediul U.M. 02433, Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28.sector 1, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretarului la Tel. 0213156453. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.ccsmm.ro sau http://directiamedicala.mapn.ro
  *********
  Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale a 2 posturi vacante de fizician medical (studii superioare), grad profesional “fizician medical din cadrul următoarelor microstructurii:
  Laborator Radiologie-Imagistică Medicală I (radiologie, osteodensiometrie, echografie, senologie imagistică)
  Laborator Medicină Nucleară

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent fizica medicala, însoţită de suplimentul descriptiv;
  • diplomă de master în fizică medicală sau adeverinţă care să ateste calitatea de student masterand într-un program de master fizică medicală acreditat;
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat CNCAN;
  • autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii/Directia de Sănătate Publică (DSP) – valabilă sau dovada depunerii la DSP a solicitării de obţinere a autorizaţiei de liberă practică (solicitarea cu nr. de înregistrare, în copie);
  • nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei dc acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în căzut în care acesta este declarat „admis”;
  • vechime – minimum 2 ani ca fizician medical debutant.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 21 septembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 01 octombrie 2018, ora 08:30: proba scrisă;
  • 08 octombrie 2018, ora 08:30: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.scumc.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, Tel. 0213193051, 0213193061, interior 594, 108.
  *********
  Complexul Multifuncțional „Caraiman” din București 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala, Serviciul Ingrijiri Medicale.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
          a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
          b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
          c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
          d) are capacitate deplină de exercițiu;
          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
          f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
         g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:
  • studii superioare absolvite cu diploma de licenta in fizica specialitatea fizica medicala;
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 18 septembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 27 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://cmcaraiman.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexului Multifuncțional „CARAIMAN” din București, sector 1, str. Caraiman, nr. 33A, Tel. 0212244073 int. 120.
  *********
  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale a unui post vacant de fizician medical in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licenţă în specialitate (facultatea de fizică);
  • permis de exercitare CNCAN nivel 2.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 07 septembrie 2018, ora 15:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 18 septembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă – str. Gh. Marinescu nr. 50;
  • 20 septembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalmures.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, et. 1, camera 4107, tel. 0265212111 interior 462.
  *********
  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad“din Iaşi 
  organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a funcţiei contractuale de execuție vacante a unui post de fizician (medical veterinar) 
  pe perioadă determinată pentru o perioada de 36 luni în cadrul Departamentului Preclinici, Facultatea de Medicină Veterinară.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician sunt:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală/fizică
  • minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 27 august 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor
  • 05 septembrie 2018, ora 08:00: proba scrisă - la sediul Facultatii de Medicină Veterinară, Departamentul Preclinici, U.S.A.M.V. laşi
  • 10 septembrie 2018, ora 08:00: proba interviu - la sediul Facultatii de Medicină Veterinară, Departamentul Preclinici, U.S.A.M.V. laşi
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Salariul brut al fizicianului (medical veterinar) renumerat cu 2884 lei/luna.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.uaiasi.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad“din Iaşi, Tel. 0232407378.

  ANUNŢ fizician (medical veterinar): documentele necesare, condiţii generale, condiţii specifice, probe de concurs, tematică şi bibliografie, date de concurs

  *********
  Spitalul de Pediatrie din Piteşti, județul Argeș 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant pe perioadă nedeterminată în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
       a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
       b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
       c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
       d) are capacitate deplină de exercițiu;
       e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
       f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
      g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licenţă în Fizică specializarea Fizică Medicală
  • fără vechime în munca
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 21 august 2018, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor
  • 29 august 2018, ora 10:00: proba scrisă
  • 04 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.pediatriepitesti.ro Relații suplimentare la Spitalul de Pediatrie din Piteşti, str. Dacia nr. 1, cod postal 110414, județul Argeș sau Tel. 0248220800, int.113.

  Anunt si bibliografie fizician medical debutant

  *********
  SC Molecular Imaging SRL Botosani angajeaza un fizician medical

  Angajator: SC Molecular Imaging SRLadresa: str. C. Nationala, Nr. 2, Botosani, in incinta Spitalului de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botosani
  Locuri de munca disponibile: 1
  Conditii: studii superioare
  • diplomă de licenţă în Fizică specializarea Fizică Medicală
  • diplomă de master în Fizică Medicală
  Norma incadrare lucru: nedeterminata 8 ore/zi
  Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 Septembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Molecular Imaging, din Str. C-tin. Dracsini Nr.2, 710292, Botosani, Romania, Tel: 0799107107 sau E-mail: office@molimag.eu sau accesând pagina oficială http://www.molimag.eu
  *********
  Spitalul Municipal Orşova, judeţul Mehedinţi 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, 1 post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:
      a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
      b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
      c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
      d) are capacitate deplină de exercițiu;
      e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
      f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
      g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licenţă în Fizică specializarea Fizică Medicală
  • fără vechime în munca
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 16 august 2018, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor
  • 27 august 2018, ora 09:00: proba scrisă
  • 30 august 2018, ora 09:00: proba interviu
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalulmunicipalorsova.ro Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal Orşova din Blvd. Porțile de Fier, nr. 34, Orșova, cod postal 225200, judeţul Mehedinţi sau Tel. 0252361908.

  Anunt si bibliografie fizician medical debutant

  *********
  Spitalul Municipal „Dr. Cornel Ignat” din Câmpia Turzii, judeţul Cluj
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post (timp parţial 2 ore/zi) de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:
     a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
     d) are capacitate deplină de exercițiu;
     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
     f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare cu diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală
  • permis de exercitare, nivel 2, eliberat de CNCAN;
  • 2 ani vechime în specialitatea sanitara
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 08 august 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 21 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 24 august 2018, ora 10:00: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalulcampiaturzii.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal „Dr. Cornel Ignat” din Câmpia Turzii, judeţul Cluj sau Tel. 0264365630.
  *********
  Spitalul Orăşenesc Panciu, judetul Vrancea
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica Medicala.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare:
     a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
     d) are capacitate deplină de exercițiu;
     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
     f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală sau echivalent
  • fără vechime în munca
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 07 august 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor
  • 16 august 2018, ora 10:00: proba scrisă
  • 16 august 2018, ora 14:00: proba interviu
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Orăşenesc Panciu cu sediul în loc. Panciu, str. N. Titulescu, nr. 99, jud. Vrancea, Tel. 0237275600 int.112 şi 119, Fax: 0237275779, E-mail: spitalpanciu@yahoo.com sau accesând pagina web oficială http://www.spitalpanciu.ro

  Anunt, bibliografie, fisa post - fizician medical

  *********
  Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ din Baia Mare 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare:
       a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
       b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
       c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
       d) are capacitate deplină de exercițiu;
       e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
       f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
      g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală sau echivalent
  • fără vechime în munca
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 3 august 2018: data limită pentru depunerea dosarelor
  • 13 august 2018, ora 10:00: proba scrisă
  • 16 august 2018: proba interviu
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ din Baia Mare, serviciul R.U.N.O.S., Str. George Coșbuc, nr. 31, Mun. Baia Mare, cod poștal 430031, jud. Maramureș, Tel. 0262205100, int. 2284 sau 0262218712 sau sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitaljbm.ro.
  *********
  Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:
  • diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală
  • fără vechime în munca
  • concurs pentru ocuparea postului
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 27 iulie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor
  • 03 august 2018, ora 09:00: proba scrisă
  • 10 august 2018, ora 09:00: proba interviu
  Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.iob.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti, Şos. Fundeni, nr. 252, Sectorul 2, sau la Tel. 0212271123.

  Tematica si Bibliografie post fizician medical

  *********
  Universitatea Transilvania din Braşov 
  scoate la concurs un post contractual temporar vacant de cercetător ştiinţific in fizică medicală
  in cadrul unui proiect de cercetare, perioadă determinată de 2 ani şi o lună (16.08.2018- 15.09.2020), studii superioare, aflat la Facultatea de Medicină, Departamentul de Discipline Fundamentale, Profilactice și Clinice

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare Licenta si Master in Fizică, specializare Fizică Medicală;
  • doctorat in Fizică, directia de studii Fizică Medicală;
  • rezultate dovedite ale cercetării ştiinţifice (publicaţii în reviste ştiinţifice sau volume ale conferinţelor internaţionale cu comitet de referinţe ca prim autor si co-autor, brevete);
  • experienţă în dezvoltarea senzorilor si biosenzorilor electrochimici si optici,
  • modelarea şi simularea asistată de calculator in domeniul senzorilor si biosenzorilor electrochimici si optici;
  • cunoştinţe avansate ale metodelor electrochimice (voltametrie, amperometrie, spectroscopia de impedanta electrochimica), optice si spectroscopice (UV-VIS, fluorescenta, rezonanta plasmonilor de suprafata);
  • experienţă în lucrul cu programe de analiza si prelucrare a datelor experimentale;
  • cunoaşterea limbii engleze.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 16 iulie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor
  • 23 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă
  • 25 iulie 2018, ora 15:00: proba interviu
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://medicina.unitbv.ro. Relații suplimentare se obțin în clădirea Rectorat, Braşov, Blvd. Eroilor, nr.29, jud. Braşov sau la Tel. 0268413000, interior 139 sau 152.
  *********
  Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare Bucureşti
  (Unitatea Militară 02433 Bucureşti) 
  structură subordonată Direcţiei Medicale a Ministerului Apărării Naţionale
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, 1 post vacant de fizician medical în Laboratorul de terapie energii înalte din Secţia radiobiologic şi protecţie medicală împotriva efectelor radiaţiilor ionizante

  Conditii:
  • diploma de licenţă în fizică, specialitatea fizică medicală/biofizică
  • vechimea minimum 6 luni în specialitate sau în alte activităţi din sfera biomedicală

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 iulie 2018, ora 15.30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07 august 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 14 august 2018, ora 09.00 – proba orală.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Depunerea dosarelor şi organizarea concursurilor se vor face la sediul U.M. 02433, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Relații suplimentare se pot obține la sediul U.M. 02433, Bucureşti, strada Grigore Cobaicescu, nr. 24-28, sector 1, Tel. 0213156453 pe pagina web oficiala http://www.ccsmm.ro sau http://directiamedicala.mapn.ro

  *********
  Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfanţul Ioan“ din Bucureşti
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacanta de 1/2 norma post de fizician medical, in cadrul Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală.

  Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală sau echivalentă
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat de C.N.C.A.N.
  • vechime minimum 2 ani ca fizician medical in sectorul sanitar

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 iulie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 10 iulie 2018: proba scrisă;
  • 16 iulie 2018: proba practică/ interviu.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. Curriculum Vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfanţul Ioan“, Bucureşti, Şoseaua Vitan Bârzeşti, nr. 13, sectorul 4 sau pe pagina web oficiala https://www.sfib.ro

  Anunt concurs post fizician medical

  Bibliografie concurs fizician medical

  *********
  Spitalul Municipal Aiud, județul Alba,
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, 1 post temporar vacant de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală sau echivalentă;
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
  • 2 ani vechime ca fizician medical in sectorul sanitar

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 iunie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 05 iulie 2018: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. Curriculum Vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://spitalaiud.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2, județul Alba, tel. 0258861816, interior 192.

  Anunt concurs post temporar vacant fizician medical

  *********
  Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic ONCO CARD Brașov cauta pentru angajare unui fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie

  ONCO CARD S.R.L. Brașov căută coleg/ă care să se alăture pe poziția de:
  • Fizician medical - oncologie - dozimetrie - CNCAN - planificarea radioterapiei
  • Nivel cariera: Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)
  • Limbi vorbite:  engleză
   Conditii:
  • Studii superioare - licenta in Fizică specializarea Fizică Medicală
  • Permis de Exercitare CNCAN nivel 2 în domeniul nuclear RDT
  • Experiență relevantă
  • Orientată spre pacient
  • Tenace, serioasă și plină de inițiativă
  • Organizată și capabilă să lucreze în echipă
  Se căută o persoană care să:
  • Planifice tratamentele și doza de radiații pentru pacienții cu afecțiuni oncologice;
  • Avizeze dozimetria pacientului, astfel încât dozele utilizate să fie conforme normelor în vigoare și pentru ca procedurile să fie eficiente și nepericuloase;
  • Efectueze măsurătorile fizice legate de evaluarea dozei administrate pacientului;
  • Îmbunătățească condițiile care conduc la reducerea dozei pacientului;
  • Verifice performanțele aparatelor radiologice și radioterapeutice prin măsurarea debitelor de doză;
  • Asigure supravegherea instalațiilor referitoare la protecția radiologică;
  • Asigure respectarea normelor;
  • Participe la simpozioane destinate profesioniștilor în domeniu.
  Se ofera:
  • Salariu motivant
  • Bonuri de masă
  • Traininguri de specialitate
  • Consolidarea de cunoștințe de la cei mai buni profesioniști din domeniu.
  Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic ONCO CARD a fost inaugurat în anul 2012 și reprezintă cea mai modernă platformă de diagnostic și tratament oncologic din România, ce se întinde pe o suprafață de 8200 mp² și este structurată pe 5 nivele. Cu o investiție de 24 de milioane de euro, clinica se bazează pe un concept inovator de medicină integrativă ce începe din faza de diagnosticare și acoperă toată perioada de terapii active specifice. Aparatura de ultimă generație permite crearea celei mai complexe platforme de investigații și asigură fiecărui pacient o abordare personalizată care crește șansele de curabilitate și calitate a vieții.
  Mai multe informatii pe pagina oficiala web a Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic ONCO CARD http://oncocard.ro sau la adresa Mun.  Brașov, str. Carierei, nr. 65A, jud. Brașov, Tel.0268448000, Fax:0268448010. Dacă vrei să faci parte din echipa ONCO CARD trimite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@oncocard.ro
  *********
  Antares Clinic – Onesti cauta pentru angajare in cadrul unui program full-time Fizicieni medicali (operator RMN)
  Cerinte: 
  - Nivel educatie - Studii superioare licenta in Fizica, specilizarea Fizica medicala
  - Abilitati de comunicare, capacitate de organizare si planificare o activitatilor
  - Abilitati de coordonare si dezvoltare a echipei
  - Cunostinte bune de Microsoft OffIce (in special Word, Excel) si internet
  - Cunostinte bune de limba engleza - constituie avantaj
  - Atitudine pozitiva si proactiva
  - Persoana serioasa, dinamica si responsabila
  - Seriozitote si perseverenta in atingerea obiectivelor
  - Spirit de echipa
  Experienta in domeniu poate fi un avantaj
  Daca doriti sa va alaturati echipei Antares Clinic, va rugam sa trimiteti un CV pe adresa de e-mail: luanapopa@antares-clinic.ro / irinagaina@antares-clinic.ro sau la receptia Antares Clinic din Mun.Onesti, Str. Muncii nr. 2 Bis, jud. Bacau. 
  Mai multe informatii pe pagina oficiala web a Antares Clinic http://www.antares-clinic.ro

  *********

  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați 

  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, a 2 posturi de expert în fizică medicală / fizician medical / fizician medical debutant, cu studii superioare in cadrul Laboratorului de Radioterapie

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • expert în fizică medicală:
   • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală, sau echivalent
   • grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat) în fizică medicală
   • curs de radioprotecţie postuniversitar
   • permis de exercitare nivel 3 eliberat de C.N.C.A.N.
   • autorizaţie liberă practică M.S.
   • minimum 3 ani vechime ca fizician medical
  • fizician medical:
   • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală, sau echivalent
   • permis de exercitare nivel 2 eliberat de C.N.C.A.N.
   • autorizaţie liberă practică M.S.
   • minimum 2 ani vechime ca fizician medical debutant
  • fizician medical debutant:
   • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală, sau echivalent, 
   • fără vechime în specialitate

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 mai 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 iunie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
  • 21 iunie 2018, ora 09:00: proba interviu.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitalulurgentagalati.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Mun. Galaţi, Str. Brăilei, nr. 177, jud. Galaţi. tel. 0236301109.

  Anunt concurs si bibliografie posturi expert în fizică medicală / fizician medical / fizician medical debutant

  *********

  Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti
  organizează concurs de încadrare a unui post de 
  EXPERT ÎN FIZICĂ MEDICALĂ în cadrul Secției Radioterapie, Centrul de Boli Oncologice
  – FUNCȚIE DE OFIȚER – 

  Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.124/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, postul militar de expert în fizică medicală în Secția Radioterapie, Centrul de Boli Oncologice  – funcție de ofițer, gradul locotenent-colonel.
  Persoana care va fi declarată „admis” în urma desfăşurării concursului pentru postul vacant, va fi chemată/rechemată în activitate ca ofițer, cu gradul maxim de MAIOR și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, în conformitate cu prevederile legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.30/2012.
  În vederea încadrării postului vacant de expert în fizică medicală  pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate candidaţii care provin din:
  – ofiţeri în rezervă, cu gradul cel mult maior, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
  – persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
  1. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scoase la concurs:
  Candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
  • a) au cetăţenie română;
  • b) au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
  • c) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
  • e) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
  • f) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
  • g) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
  • h) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
  • i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
  • j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
  • k) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
  • l) au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
  • m) au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii universitare de master în domeniul fizică medicală sau echivalente;
  • n) deţin permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Autorităților Nucleare (CNCAN), în termen de valabilitate;
  • o) deţin autorizație de liberă practică, eliberată de Ministerul Sănătăţii, în termen de valabilitate;
  • p) deţin grad cel mult maior, pentru persoanele rechemate în activitate;
  • q) sunt declaraţi “apt” în urma examinării medicale;
  • r) sunt declaraţi “admis” în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
  Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. c)-k) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.

  2. Dosarul de înscriere cuprinde:
  a) cerere de înscriere la concurs, conform anexei nr. 1 la Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.124/2017;
  b) formular de bază – date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) certificatul de cazier judiciar, în original;
  d) copia certificatului de naştere;
  e) copia cărţii de identitate;
  f) copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora, astfel:
  • copia diplomei de licenţă în Fizică, specializarea Fizică medicală (sau echivalent);
  • copia diplomei de master în Fizică medicală – obligatoriu pentru absolvenţii ciclului I de studii universitare Bologna;
  • copii ale documentelor care atestă îndeplinirea celorlalte condiţii stabilite la lit.n)-p) de la punctul 1–Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scoase la concurs;
  g) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare.

  Documentele vor fi cuprinse într-un dosar cu şină.
  Documentele tipizate prevăzute la lit. a) şi b) se asigură candidaţilor prin grija SUUMC, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal.
  Formularul de bază – date personale se completează de către candidați în prezenţa şi sub îndrumarea unui reprezentant al structurii de securitate din cadrul structurii organizatoare.
  Copiile documentelor prevăzute la lit. d)-f) se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi.
  Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate.Fişele de examinare medicală se asigură candidaţilor prin grija SUUMC.
  Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de resurse umane din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 12, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 506, persoană de contact : lt.col. Gheorghe Mihail) în perioada 14.05.2018 – 24.05.2018 (08,00 – 15,00), 25.05.2018 (08,00 – 13,00) 

  Concursul constă în următoarele etape:
  a) înscrierea la concurs;
  b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
  c) selecţia candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini;
  d) testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate,
  e) afişarea rezultatelor finale.
  Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
  Dosarele care, la data prezentării, au fost incomplete pot fi completate până la data expirării termenului de înscriere.
  CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea unui post militar vacant de Expert în fizică medicală (studii universitare de master):
  • Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 14.05.2018 – 24.05.2018 (08:00 – 15:00), 25.05.2018 (08:00 – 13:00)
  • Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere: 29.05.2018 - 31.05.2018
  • Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere: 04.06.2018
  • Perioada de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere: 05.06.2018
  • Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere: 06.06.2018
  • Examinare medicală (inclusiv soluţionarea contestaţiilor)*: 13.06.2018-19.06.2018
  • Evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică** la data planificată de către Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, dar nu mai târziu de 03.07.2018
  • Perioada de depunere a contestaţiilor privind evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică 2 ore de la anunțarea rezultatelor
  • Data afişării rezultatului contestaţiilor privind evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică Maxim 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
  • Data probei scrise: 17.07.2018 ora 09:00
  • Data afişării rezultatului probei scrise: 18.07.2018
  • Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă: 19.07.2018
  • Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă: 20.07.2018
  • Data afişării rezultatului final: 20.07.2018
  *Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.114/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 25 noiembrie 2014.
  **Evaluarea psihologică şi a nivelului de pregătire fizică se desfăşoară în cadrul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, astfel:
  • evaluarea psihologică – pe baza metodologiei şi criteriilor prevăzute de actele normative specifice care reglementează efectuarea acesteia la selecţia pentru intrarea în sistemul militar;
  • evaluarea nivelului de pregătire fizică – conform Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare.
  Întrucât evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică se realizează de către o altă structură pot interveni modificări privind organizarea și desfăşurarea acestor probe care se publică în cel mai scurt timp la sediul SUUMC şi pe pagina de internet a acestuia.
  Afişarea tuturor datelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul de iternet al unităţii pe adresa www.scumc.ro în partiţia Carieră.
  BIBLIOGRAFIA
  1. B.Podgorsak, Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005, ISBN 92–0–107304–6,  http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1196_web.pdf
  2. Faiz M Khan, The Physics of Radiation Therapy, Williams & Wilkins, Baltimore, a 3-a, 2003, ISBN 0-7817-3065-1, http://medicalphys.files.wordpress.com/2010/12/faiz-khans-01.pdf
  3. S. Clifford Chao, Carlos A. Perez, Luther W. Brady, Radiation Oncology Management Decisions, 3rd Edition, Wolters Kluwer LWW, 2011 (Cap. 3 si Cap.4)
  4. The American Association of Physicists in MedicineCommissioning Tests Instructions for Planning, Measurement, and Analysis TG-119 IMRT https://www.aapm.org/pubs/tg119/TG119_Instructions_102109.pdf
  5. European Society for Radiotherapy and OncologyGuidelines for the verification of IMRThttps://www.estro.org/binaries/content/assets/estro/school/publications/booklet-9-guidelines-for-the-verification-of-imrt.pdf
  6. International Atomic Energy Agency, Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry based on Standards of Absorbed Dose to Water TRS 398http://www-naweb.iaea.org/nahu/DMRP/documents/CoP_V12_2006-06-05.pdf
  7. International Atomic Energy Agency, Commissioning of Radiotherapy Treatment Planning Systems: Testing for Typical External Beam Treatment Technique, https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1583_web.pdf
  8. International Atomic Energy Agency, Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for Radiation Treatment of Cancer TRS430, https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TRS430_web.pdf
  9. International Atomic Energy Agency, Transition from 2-D Radiotherapy to 3-D Conformal and Intensity Modulated Radiotherapyhttps://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE_1588_web.pdf
  10. The American Association of Physicists in MedicineQuality Assurance of Medical Accelerators TG142,https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1118/1.3190392
  11. The American Association of Physicists in MedicineQuality Assurance of Medical Accelerators TG142,https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1118/1.3190392
  12. The American Association of Physicists in MedicineAccelerator beam data commissioning equipment and procedures: Report of the TG-106 of the Therapy Physics Committee of the AAPM, https://aapm.org/pubs/reports/RPT_106.pdf
  13. Daniel A. Low, William B. Harms, Sasa Mutic, and James A. Purdy: A technique for the quantitative evaluation of dose distributions, https://pdfs.semanticscholar.org/7b03/e5681a78b8303512f582cf74c8dfb786ed46.pdf
  14. Octavian Duliu, Dozimetrie si Radioprotectie, Ed. Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-973-737-816-3 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
  15. Legea 111/1996 împreuna cu normele în vigoare privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activitatilor nucleare: http://www.cncan.ro/legislatie/legi/
  16. Norme de Securitate radiologica – Proceduri de autorizare (NSR 03) – Cap. II
  17. Norme de Securitate radiologica in practica de radioterapie (NSR 12) – Cap. III, Cap. V, Anexa 8 (Publicat in MO nr. 532 din 14 iunie 2004)
  18. Norme Fundamentale de Securitate radiologica (NSR 01) – Cap. I – VI http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/
  TEMATICA:

  I. Fizică nucleară

  1. Radiaţia nucleară
   • Radiaţia primar ionizantă
   • Radiaţia secundar ionizantă
  2. Radioactivitatea
   • Dezintegrarea radioactivă
   • Sursa radioactivă
   • Activitatea sursei
  3. Câmpul de radiatii
   • Caracteristicile scalare ale câmpului de radiatii
  4. Surse de radiaţii
   • Surse izotopice de radiaţii α şi β
   • Surse izotopice de radiaţii x şi γ

  II. Dozimetrie teoretica

  1. Mărimi si unităţi dozimetrice
   • Transferul de energie de la câmpul de radiaţii la materia iradiată
   • KERMA
   • Expunerea

  III. Radioprotecţie

  1. Mărimi si unităţi în radioprotecţie
   • Eficacitatea biologica relativă
   • Doza echivalentă efectivă
   • Doza limită
   • Principiul ALARA
   • Expunerea externă
   • Doze maxime admise pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante şi pentru populaţie
   • Norme de securitate radiologică
   • Obligatiile personalului expus profesional
   • Principiile generale ale radioprotectiei

  IV.Radiobiologie

  1. Fenomene fizice fundamentale ale interacţiunii radiaţiilor ionizante cu materia:
   • Efectul Compton
   • Efectul fotoelectric
   • Generarea de perechi
  2. Efecte biologice ale iradierii
   • Acţiune directă / indirectă
   • Radicali liberi
   • Transferul liniar de energie
  3. Răspunsul ţesutului (normal şi tumoral) la iradiere; efecte acute şi tardive ale iradierii
  4. Modelul liniar pătratic

  V. Tehnici de radioterapie moderne si dozimetrie aplicata

  11. Acceleratoare liniare medicale, plan tratament computerizat si dozimetrie in radioterapia cu fascicul extern

  • Surse radioactive şi instalaţii cu surse radioactive
  • Generatori de radiaţii ionizante: acceleratorul liniar
  • Determinarea dozei absorbite in apa pentru fascicule cu energie mare utilizate in radioterapia externa
  • Tehnica IMRT (radioterapie cu intensitate modulata) – prezentare generala
  • Radioterapie externă – tranzitia de la 3D la IMRT
  • Asigurarea calitatii in radioterapia cu fascicul extern
  • Achizitia datelor pentru comisionarea planului de tratament in radioterapia cu fascicul fotonic extern
  • Echipamente utilizate pentru masuratori dozimetrice in radioterapia cu fascicul fotonic extern
  • Teste „end-to-end” pe fantome dedicate. Evaluarea rezultatelor
  • Etapele planificarii planului de tratament
  • Acuratetea in tehnica de tratament IMRT
  • Strategii pentru verificarea pre tratament a planurilor in tehnica IMRT
  • Tolerante si niveluri de actiune pentru verificarile planurilor de tratament IMRT
  • Analiza gama pentru verificarea distributiei de doza in IMRT.
  Anunț, tematica si bibliografie concurs expert în fizică medicală
  *********
  Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacantă de fizician medical (normă 0.5) in cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală.

  Condiții generale:

  Conform art. 3 al Regulamentului-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  4. are capacitate deplină de exerciţiu
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
  6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

  Condiții specifice:

  • diplomă de licență în fizică specializarea fizica medicala, sau echivalent
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
  • vechime minimum 2 ani ca fizician medical debutant

  Calendarul concursului:

  • 23 martie 2018, ora 13:30 – termenul-limită pentru înscrieri
  • 2 aprilie 2018, ora 09:00 – proba scrisă
  • 5 aprilie 2018, ora 09:00 – proba interviu

  Dosarul de înscriere:

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului)
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverința va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii)
  7. curriculum vitae

  Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalgorj.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare şi Salarizare a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu,Str. Progresului, nr. 18, Târgu Jiu, județul Gorj, tel. 0253237803 sau e-mail office@spitalgorj.ro

  Anunț, tematica si bibliografie concurs fizician medical (normă 0.5) si documente suplimentare

  **********

  Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul Bihor 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacant, 0.5 norma post de fizician specialist in cadrul Laboratorului de Radioterapie

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician specialist la Laboratorul de Radioterapie sunt:

  o diplomă de licenţă în specialitate;

  o examen de grad specialist;

  o 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  o 19 februarie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

  o 27 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;

  o 05 martie 2018, ora 10:00: proba interviu.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.scmo.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, str. Corneliu Coposu nr.12, județul Bihor, tel. 0259307700 sau 0359803800, interior 174, zilnic, între orele 07:00-08:00 şi 13:00-15:00 şi vineri între orele 07:00-08:00 şi 13:00-14:00.

  Anunt concurs pe perioada nedeterminata 0.5 post fizician specialist

  Calendar desfasurare concurs fizician specialist 

  Acte necesare dosar concurs fizician specialist 

  Tematica concurs fizician specialist

  **********
  Spitalul Orăşenesc Novaci, judeţul Gorj
  organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală de lunga durata (sau echivalentă);
  • nu sunt condiţii de vechime.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 ianuarie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 30 ianuarie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
  • 05 februarie 2018, ora 09.00: proba interviu.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalnovaci.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Novaci, cu sediul în Novaci, Str. Gruiului nr. 1, judeţul Gorj, tel. 0253466482, interior 112.

  Anunț, tematica si bibliografie concurs post vacant fizician medical debutant

  **********
  Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu, judeţul Gorj
   organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de 0,5 normă post fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:

  • studii necesare – diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală de lunga durata (sau echivalentă).
  • fără vechime

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 ianuarie 2018 data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 25 ianuarie 2018, ora 10:00 proba scrisă;
  • 31 ianuarie 2018, ora 10:00 proba interviu.

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalbumbesti-jiu.ro Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraşului Bumbeşti-Jiu din str. Zorilor nr. 1, judeţul Gorj, tel. 0253463042 sau 0353139922.

  Anunț, tematica si bibliografie concurs post vacant fizician medical debutant

  **********
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele:
  Conditii specifice:
  • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală de lungă durată, sau echivalent
  • concurs pentru ocuparea postului
  Condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 11 ianuarie 2018, ora 14:00 data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 22 ianuarie 2018, ora 11:00 proba scrisă;
  • 29 ianuarie 2018, ora 10:00 proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.scjarad.ro. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad, Mun. Arad, str. Andrenyi Karoly, nr.2-4, jud. Arad, tel. 0357407200, int. 277.

  Anunț concurs post vacant fizician medical debutant 

  Tematica si bibliografie - fizician medical debutant