Anunturi job-uri 2015

postat 9 apr. 2016, 11:28 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 13 ian. 2017, 13:04 ]

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București

organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de Expert în Fizică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exercițiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent;
 • grad universitar sau echivalent Superior (masterat sau doctorat);
 • permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
 • curs de radioprtecție postuniversitar;
 • 3 ani vechime ca fizician medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 8 decembrie 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 decembrie 2015, ora 9:00: proba scrisă/practică;
 • 23 decembrie 2015, ora 9:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie din București, str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021/313.53.30 sau pagina web ofciala www.inrmfb.ro

*********

 Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exercițiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte:
  • diplomă de licenţă în specialitate
  • concurs pentru ocuparea postului

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2015, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 16 decembrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2015, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.iob.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine  la Institutul Oncologic „Prof, Dr. Alexandru Trestioreanu” din“ Bucureşti, Şos. Fundetii nr. 252, sectorul 2, telefon 021/227.10.00 / 227.10.01.

*********
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de fizician (sanatate publica) gradul II in cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar (LSV)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician gradul II în cadrul LSV sunt:

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă in Fizica
Vechime in specialitatea studiilor minim 4 ani
Experienţă în activităţi de analize de laborator

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2015: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data si ora interviului va fi comunicată ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.ansvsa.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara din Deva, str. 22 Decembri,e nr. 22, Judeţul Hunedoara telefon 0254/221.145, int. 114.

Anunt si Bibliografie Fizician
*********

Centrul International de Biodinamica (CIB), Bucuresti

 angajeaza Fizician medical - Specialist in metode de Procesare si Reconstructie de Imagine,
 
Pozitia, disponibila imediat este aferenta unui proiect de cercetare care implica dezvoltarea de metode de procesare/analiza a imaginilor aferente monitorizarii sistemelor celulare.
Aplicantul trebuie sa stapaneasca tehnici de procesare si reconstructie de imagine si sa fie cel putin avizat in metode de analiza numerica (e.g. utilizare COMSOL,  MATLAB) pentru modelare/simulare distributii campuri electrice si magnetice.
Cunostinte de optica (microscopie) si utilizare LABVIEW reprezinta  un avantaj.
Centrul International de Biodinamica (CIB) a fost infiintat in 2000 in urma Acordului intre Guvernul Romaniei si UNESCO, ca si institutie nonprofit. CIB isi propune realizarea unui echilibru intre cercetarea fundamentala si aplicata prin initierea si coordonarea de programme de cercetare dezvoltare tehnologica si de formare (la nivel Master si Doctoral) in domeniul bioanalizei. Situate la interfata intre stiintele naturale si ingineresti, activitatile CIB vizeaza dezvoltarea de metode rapide, neinvazive, si a echipamentelor aferente pentru monitorizarea bioproceselor si analiza (ne)liniara a datelor pentru caracterizarea biosenzorilor si biosistemelor cu aplicatii in Industria Alimentara, Mediu, Biotehnologie si Medicina. Infrastructura de cercetare existenta acopera domeniile masuratori electrice, electrochimice, optice (SPR si TIRF), electrofiziologie si culture de celule. CIB este contractor principal in 2 proiecte FP6 si are in derulare colaborari nationale si internationale care ii asigura resursele financiare necesare.
Cei interesati sunt rugati sa trimita o scrisoare de intentie si CV la: office@biodyn.ro
Data limită: 30 Noiembrie 2015

Relaţii suplimentare: http://www.biodyn.ro/php/biodyn.php?act=Jobs&idm=25&idsm=38&locale=en

Adresa: Intrarea Portocalelor 1 B. 060101, Bucuresti, Bucuresti

Telefon: 021 3104354
Fax: 021 3104361
Website: www.biodyn.ro
*********
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

organizează concurs pentru ocuparea unui post de fizician medical pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacant, in Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 decembrie 2015 – proba scrisă la Amfiteatrul Mare etaj 1
 • 18 decembrie 2015 – proba interviu la Amfiteatrul Mare etaj 1

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.suub.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, Splaiul Independentei Nr.169, Sector 5, telefon 021/318.05.19 – 29, 021/318.05.23, 021/318.05.45.

Anunt si Bibliografie Fizician Medical

*********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de fizician medical cu permis exercitare pentru medicină nucleară la Laborator radiologie şi imagistică medicală: vechimea necesara ocupării postului de fizician medical este de 2 ani ca fizician medical debutant şi permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • 27 noiembrie 2015, ora 09:00: proba interviu/proba practică.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, din București, bd. Basarabia nr. 49 – 51, sectorul 2, telefon: 021/324.33.12, int. 221/163 www.spjif.ro

*********

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE
(INCDTIM) din Cluj Napoca
 organizează concurs de selecţie pentru ocuparea postului de asistent cercetare specializarea fizica medicala, în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul ” Poliesteri cu proprietati speciale pentru acoperirea suprafetelor solide cu aplicatii in medicina si nanotehnologie”, competiţia  Tinere Echipe de Cercetare 2014.

INCDTIM Cluj-Napoca este singurul institut naţional de cercetare dezvoltare din regiunea de N-V, cu dotare la standarde europene oferind un mediu profesional celor care aspiră la o carieră în domenii de cercetare ca spectrometria de masă, cromatografia şi fizica aplicata, fizica sistemelor nanostructurate, fizica moleculară şi biomoleculară şi tehnologia izotopilor stabili.

Durata contractului: determinata intre 01.01.2016-30.09.2017, timp partial

Descrierea postului: Cercetarea vizeaza prepararea de materiale nanostructurate si caracterizarea acestora prin spectroscopie Raman.

Cerintele postului: fizician sau inginer fizician, doctorand specializarea fizica sau inginerie fizica, cu cunostiinte excelente de preparare a materialelor nanostructurate si spectroscopie Raman.

Experienţă minim 3 ani in domeniul prepararii materialelor si a spectroscopiei Raman 

Conţinutul dosarului de candidatură:

- Cerere de înscriere la concurs (model cerere)

- Curriculum vitae în limba romana şi limba engleză (modelul EuroPass);

- Scrisoare de intenţie cu specificarea clară a motivării înscrierii într-un program de cercetare ;

- Lista lucrărilor publicate;

- Copii acte studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă însoţită de foaia matricolă, diplomă de master însoţită de foaia matricolă);

- Copii după: certificat de naştere, carte de identitate, acte de stare civilă.

- Copie după cartea de muncă/ adeverinţă vechime/adeverinţă doctorand 

Selecţia va consta în: analiza dosarului (proba eliminatorie) şi interviu.Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 17 Noiembrie 2015. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191. Data si locul desfasurarii concursului: 19.11.2015, ora 11:00 AM, sediul INCDTIM, cladirea A, sala A0.13.02.

Anunţ concurs - Asistent cercetare

Adresa: Str. Donat, nr.67-103, cod 4002932., Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264584037
Fax: 0264420042
E-mail: adella.vadastreanu@itim-cj.ro
Website: www.itim-cj.ro

*********

Agenția pentru Protecția Mediului  Alba

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacantă de consilier (fizician sanatate), clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile chimie, știința mediului, ingineria mediului,  inginerie chimică, fizică (specializarea fizică, fizică informatică, fizică tehnologică și fizica mediului);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 1 octombrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmab.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, județul Alba, telefon 0258/813.290.

********* 

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier (fizician sanatate), clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile chimie, fizică, știința mediului, inginer chimist, inginer electrotehnică, inginer protecția mediului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2015: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmmm.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Maramureș din Baia Mare, str. Iza nr. 1 A, Județul Maramureș, telefon 0262/276.304.

*********

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, inspector, clasa I, grad profesional superior (licentiat in fizica/fizica medicala) – Compartimentul Control Unităţi şi Servicii de Sănătate
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice în România sunt prevăzute la art. 54 al Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în medicină şi farmacie, chimie, biologie, fizică, tehnologie, psihologie,
 • vechimea în specialitate necesară ocupării postului este de minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 15 octombrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspjsm.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Avram Iancu, nr.16, telefon 0261/768.114 sau 0261/768.102.

 *********

 Institutul de Biologie și Patologie Celulară “Nicolae Simionescu” din București
 organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă,
cercetător postdoctoral (licentat in fizica/fizica medicala),
 4 ore/zi, perioadă determinată în cadrul proiectului de cercetare contractul nr. 21/01.01.2013    RO-CH RSRP, Effects of Sex Steroids on Adult Stem/Progenitor Cell Mediated Cardiovascular Regeneration.
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare: biologie, chimie, biochimie, medicină umană/ veterinară, fizică;
 • experienţa în implementarea proiectelor de cercetare.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 16 septembrie 2015, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 septembrie 2015, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.icbp.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului de Biologie și Patologie Celulară “Nicolae Simionescu” din București, str. B.P. Hașdeu, nr. 8, Sector 5, Bucureşti, telefon 021/319.45.18.

*********

Agenţia Naţională Pentru Protecţia Mediului București
 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție,  vacante, după cum urmează: 
1) consilier (fizician sanatate publica), clasa I, grad profesional superior la Compartimentului Laborator Deşeuri – Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare;
2) consilier (fizician sanatate publica), la Serviciului Laborator Aer – Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
1) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: fizică, chimie, inginerie chimică;
2) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
    28 iulie 2015: termenul limită de depunere a dosarelor, luni-joi între orele 9:00-16:00, vineri până la ora 13:30
    10 august 2015, ora 10:00: proba scrisă
    13 august 2015, ora 10:00: proba interviu
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine  la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din București, Splaiul Independenței , corp clădire B, nr. 294, sector 6, telefon (021) 207.11.01, 021/207.11.53.
 
*********
 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca,

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, a unui post de fizician medical/fizician 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • fizician medical/fizician:
  • studii superioare de specialitate (Fizica Medicala sau alte specializari in domeniul Fizica)
  • 6 luni vechime in specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2015: termenul limită de depunere a dosarelor
 • 15 iulie 2015, ora 08:00: proba scrisă
 • 20 iulie 2015, ora 07:30: proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.scju-cluj.ro Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr.3-5, etaj II, camera 22, jud. Cluj, tel.: 0264592771, interior 1168.

********* 

 Agenţia Naţională Pentru Protecţia Mediului București      
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacantă, de consilier (fizician sanatate publica), clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentului Laborator Deşeuri – Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: chimie (toate specializările), inginerie chimică (toate specializările), fizică (toate specializările), biochimie, biologie, biotehnologii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 9 iunie 2015: termenul limită de depunere a dosarelor, luni-joi între orele 9:00-16:00, vineri până la ora 13:30
 • 15 iunie 2015, ora 10:00: proba scrisă
 • 18 iunie 2015, ora 10:00: proba interviu

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine  la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, din București, Splaiul Independenței , corp clădire B, nr. 294, sector 6, telefon (021) 207.11.01, 021/201.11.53.

*********
 Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București

organizează concurs pentru ocuparea pe pedioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. expert în fizică medicală – Medicină Nucleară
 2. fizician medical – Radioterapie
 3. fizician medical debutant – Medicină Nucleară
 4. fizician debutant – Radioterapie (2 posturi)
  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert în fizică medicală – Laboratorul de Medicină Nucleară:
  • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent;
  • grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat);
  • curs de radioprotecţie postuniversitar;
  • permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare – CNCAN;
  • 3 ani vechime ca fizician medical.
 • fizician medical – Laboratorul Radioterapie cu Energii înalte:
  • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent;
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
  • 2 ani vechime ca fizician medical debutant.
 • fizician medical debutant – Laboratorul de Medicină Nucleară:
  • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent.
 • fizician debutant – Laboratorul Radioterapie cu Energii înalte (2 posturi):
  • diplomă de licenţă în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2015, ora 15:00, data limită de depunere a dosarelor
 • 18 iunie 2015, ora 09:00, proba scrisă
 • 19 iunie 2015, ora 09:00, proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.iob.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București, Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare (R.U.N.O.S.), din șos. Fundeni, nr. 252, sector 2, Bucuresti, Tel: 0212271000 / 0212271001 / 0212271400, E-mail: runos@iob.ro

*********

 Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată aunei  funcții publice de execuție vacanta de fizician (sanatate publica), consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Monitorizare și Laboratoare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul chimie sau fizică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iunie 2015, ora 10:00: proba scrisă
 • 25 iunie 2015, ora 10:00: proba interviu

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 • Formularul de inscriere – tip – pus la dispozitie de secretariatul comisiei de concurs respective de Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane .
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
 • Copia actului de indentitate
 • Copia carnetului de munca sau, dupa  caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si , dupa caz , in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • Cazier judiciar
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
 • Declaratie pe priopia raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmhd.anpm.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, la Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, Județul Hunedoara, telefon 0254/215.445.

BIBLIOGRAFIE:

-   Ordinul nr.1978/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului;
-   Ordinul nr. 14/2000 privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică;.
- Îmdrumar radiologic de lucru la Stațiile Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului;.
-   Legea nr.111/1996  privind desfășurarea în siguranță a activitățiilor nucleare;.
-  Ordonanța de   Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr 7/2004 Codul de conduita a functionarilor publici cu completarile si modificarile ulterioare;
-  Legea nr . 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

*********

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, pentru 2 posturi de fizician (sanatate publica), la serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, după cum urmează:
 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile matematică și științe ale naturii – inginerie chimică, fizică și chimie; științe inginerești – inginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria mediului; științe sociale- științe economice.
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior.
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile matematică și științe ale naturii – inginerie chimică, fizică și chimie; științe inginerești – inginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria mediului; științe sociale- științe economice;
  • vechimea în funcţii de conducere: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 8 iunie 2015, ora 10.00: proba scrisă
 • 10 iunie 2015: proba interviu

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.mmediu.ro. În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (08.05.2015), candidaţii pot depune dosarul de concurs la Direcţia Resurse Umane, în intervalul orar 8:30-17:00 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 8:30-14:30. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti, telefon 021 /408 95 63.

Descarca anuntul

*********

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, fizician (sanatate publica), consilier, clasa I, grad profesional principal  la Serviciului monitorizare și laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea inginer chimist, fizician, ingineria mediului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 8 iunie 2015: proba scrisă;
 • 10 iunie 2015: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmnt.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, Piatra Neamț, Piața 22 decembrie nr. 5, telefon 0233/215.049.

*********

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacante de personal civil contractual de

 fizician medical debutant (studii superioare)
 în cadrul Laboratorului de medicină nucleară/Secţia de Medicină Nucleară şi Explorări Funcţionale
 
CONDIŢIILE NECESARE ocupării postului de fizician medical debutant scoas la concurs, conform art.3 din H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;
– (candidatul/candidata) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
- nivel de studii – superioare;
- diplomă de licenţă în fizică medicală/fizică sau echivalent (matematică, informatică, chimie fizică, electronică, mecanică) însoţită de suplimentul descriptiv;
- diplomă de master în fizică medicală sau adeverinţă care să ateste calitatea de student masterand într-un program de master în fizică medicală acreditat;
- autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii/Direcţia de Sănătate Publică (DSP) – valabilă, sau dovada depunerii la DSP a solicitării de obţinere a autorizaţiei de liberă practică (copie după cerere cu număr de înregistrare).
- nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate.
 
Pentru înscrierea la concursuri candidaţii vor prezenta:
1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (conform modelului anexat) MODEL_cerere_participare_concurs.
2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
5. CARNETULUI DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie.
6. CAZIERUL JUDICIAR sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
8. CURRICULUM VITAE.
9. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (conform modelului anexat) MODEL_declaratie_petntru aviz_securitate
10. Dosar cu şină.
Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4 şi 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concursuri se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 23, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 142 şi 440, persoane de contact : p.c.c. dr. Sîrbu Olimpia şi p.c.c. Dracopol Silvia), Info: http://www.scumc.ro
în perioada 27.03.2015 – 09.04.2015
Nu se mai primesc dosare pentru înscriere la concursuri după data de 09.04.2015, ora 13,00
Concursurile constau în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă şi/sau practică
 • interviu
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
- proba scrisă în data de 18.05.2015, ora 09,00
- interviu în data de 22.05.2015, ora 09,00

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA

- E.B.Podgorsak, Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005,  ISBN 92–0–107304–6 http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1196_web.pdf

- Octavian Duliu, Dozimetrie si Radioprotectie, Ed. Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-973-737-816-3 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
- Radu Mutihac, Medical Imaging, Editura Universităţii Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-737-990-0 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
- Fred A. Metler, Jr., Milton J. Guiberteau, Essentials of Nuclear Medicine Imaging, 6th Edition, 2012
- Peter F. Sharp, Howard G. Gemmell, Alison D. Murray, Practical Nuclear Medicine, 2005
– Legea 111/1996 împreuna cu normele în vigoare privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activitatilor nucleare
- Norme de Securitate radiologica – Proceduri de autorizare (NSR 03) – Cap. II
- Norme Fundamentale de Securitate radiologica (NSR 01) – Cap. I – VI
- Norme de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara. (NSR-14)

http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/

Tematica:

I.Fizică nucleară

 1. Radiaţia nucleară

1.1    Radiaţia primar ionizantă

1.2    Radiaţia secundar ionizantă
 1. Radioactivitatea

2.1    Dezintegrarea radioactivă

2.2    Sursa radioactivă
2.3    Activitatea sursei
 1. Câmpul de radiatii

3.1    Caracteristicile scalare ale câmpului de radiatii

 1. Surse de radiaţii

4.1    Surse izotopice de radiaţii α şi β

4.2    Surse izotopice de radiaţii x şi γ
4.3    Surse instrumentale: tubul de raze X

II. Dozimetrie

 1. Mărimi si unităţi dozimetrice

5.1    Transferul de energie de la câmpul de radiaţii la materia iradiată

5.2    KERMA
5.3    Expunerea
5.4    Coeficientul de calitate al radiaţiei

III. Radioprotecţie

 1. Mărimi si unităţi în radioprotecţie

6.1    Eficacitatea biologica relativă

6.2    Doza echivalentă efectivă
6.3    Doza limită
6.4    Principiul ALARA
6.5    Expunerea externă
6.6    Doze maxime admise pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante şi pentru populaţie
6.7    Norme de securitate radiologică
6.8    Obligatiile personalului expus profesional
6.9    Principiile generale ale radioprotectiei

IV.Radiobiologie

 1. Fenomene fizice fundamentale ale interacţiunii radiaţiilor ionizante cu materia:

7.1    Efectul Compton

7.2    Efectul fotoelectric
7.3    Generarea de perechi

V. Tehnici de radiologie si imagistică medicală

 1. Modalitati de imagistica medicala

8.1    Imagistica cu raze X

8.2    Imagistica cu ajutorul radionuclizilor
 1. Radioactivitate, radionuclizi si radiofarmaceutice
 2. Tomografia prin emisie de pozitroni

 *********

Institutul Regional de Oncologie Iași
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de fizician medical debutant cu studii superioare – Laborator Radioterapie (fara vechime in munca)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exercițiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Calendar desfasurare concurs:

 • 10-23 Martie 2015 pana la ora 12:00: preluarea dosarelor de inscriere concurs
 • 26 Martie 2015, ora 16:00: afisarea rezultatelor selectarii dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare
 • 27 Martie 2015, ora 15:00: depunere contestatie pentru dosarele de inscriere respinse
 • 30 Martie 2015, ora 15:00: afisare rezultate in urma contestatiilor privind dosarele respinse
 • 31 martie 2015, ora 09:30: proba scrisă
 • 06 aprilie 2015, ora 09:30: proba interviu
 • 10 aprilie 2015, ora 15:00: afisare rezultate finale

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie diploma licenta fizica/fizica medicala sau echivalent
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Regulament organizare concurs pt ocupare posturi functii  contractuale

Anuntul si tematica privind organizare concurs pentru ocupare functiei de fizician medical debutant

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://iroiasi.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Regional de Oncologie Iași, str. General Henry Mathias Berthlot, nr. 2-4, Iasi, tel. 0374278810.

*********

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU

organizează concurs pentru ocuparea 1 post de fizician (sanatate publica) vacant de personal contractual în cadrul Laboratorului Igiena Radiaţiilor;

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 04.02.2015 (proba scrisă) şi 05.02.2015 (interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, Biroul RUNOS, până la data de 27 ianuarie 2015.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

1) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

2) cunoaște limba română, scris și vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exercițiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o  fizician - Diplomă de licenţă în specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·     27 ianuarie 2015: data limită pentru depunerea dosarelor;

·     04 februarie 2015, ora 09:00: proba scrisă;

·     05 februarie 2015, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

·  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare (formular tipse completează după verificarea documentelor);

·    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

·   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

·   carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

·   cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

·    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

·     curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Tematica si bibliografia fizician

Informaţii suplimentare la Biroul RUNOS, Camera 2, telefon 0369-801811, E-mail: runos@dspsibiu.ro sau se pot obţine la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu. Mai multe detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială a DSP-Sibiu http://www.dspsibiu.ro

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 
anunţă scoaterea la concurs în perioada 4-5 februarie 2015 un post temporar vacant de fizician debutant în cadrul Laboratorului da Radioterapie;

 

Tematica examen fizician (format JPG)

 

CONDIŢII

de participare şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concursul pentru postul de fizician debutant – Laborator Radioterapie

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

1)      Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2)      Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3)      Vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

4)      Capacitate deplină de exerciţiu;

5)      Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

6)      diplomă de licenţă în specialitate;

7)      Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

ACTELE NECESARE

1)      formularul de înscriere;

2)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3)      diplomă de licenţă în specialitate;

4)      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5)      certificat de naştere;

6)      certificat de căsătorie;

7)      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

8)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii ; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

9)      copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă ;

10)   curriculum vitae;

11)   taxă de înscriere – 100 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 7, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului – 4 februaruie 2015.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 14 ianuarie 2015, orele 15:00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS tel. 0251502237

Relaţii suplimentare la Serviciul RUNOS. tel. 0251502300, 0251502237, 0251502200

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 

Craiova, str. Tabaci, nr. 1, 200642

Tel: 0251502200 (centrala spitalului) Fax: 0251534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

web-site: http://www.scjuc.ro

*********

Anunturi cu posturile vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România (inclusiv in domeniul de fizica medicala) sunt publicate online pe portal Guvernul României — Direcția Servicii Online și Design la sectiunea http://posturi.gov.ro

 

*********

Anunturi cu locuri de munca vacante din activitatea de cercetare-dezvoltare si didactica in fizica medicala sunt publicate online pe portal Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) http://jobs.ancs.ro

*********
Anunturi cu locuri de munca vacante din învățământul superior sunt publicate online pe portal Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului http://jobs.edu.ro