Carieră profesională

COMUNICAT DE PRESĂ 19.03.2020 clarificare CFMR organizare și desfășurare concurs examen de fizică medicală

Potrivit art.I pct.2) din Hotărârea Guvernului nr.427/2015 de modificare si completare a art.8 alin.(7) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial nr.221/31.03.2011 pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte şi un reprezentant al organizaţiei profesionale, în condiţiile prevăzute de lege. Pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a fizicienilor medicali debutanti, fizicienilor medicali, expertilor în fizică medicală, fizicienilor debutanti, fizicienilor, fizicienilor specialisti si fizicienilor principali din sistemul sanitar - personal contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice este obligatoriu sa faca parte la constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor minim cate un reprezentant al Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania. Prin Hotărârea Civilă din 05.03.2010 definitivă şi irevocabilă pronunţată de Judecătoria Iaşi in dosarul nr.4107/245/2010, se acordă Colegiului Fizicienilor Medicali din România statutul de organizaţie natională profesională a fizicienilor medicali, fiind unica asociaţie in domeniu cu atribuţii de participare la concurs/examen organizat prevăzute expres la art.1 alin.(1) si art.10 lit.(j)-(o) din Statutul CFMR autentificat nr.26/23.02.2010. CFMR este singura organizatie nationala a fizicienilor medicali din Romania recunoscuta la nivel international de Organizatia Internationala pentru Fizica Medicala (IOMP), Federatia Europeana a Organizatiilor de Fizica Medicala (EFOMP), Societatea Europeana de Radioterapie și Oncologie (ESTRO) si Societatea Europena de Radiologie (ESR), precum si la nivel national de Societatea de Radiologie si Imagistica Medicala din Romania (SRIM) si de Camera Deputatilor fiind acreditat cu un reprezentant in comisiile permanente de munca, sanatate si invatamant.

ANUNTURI LOCURI DE MUNCA IN FIZICA MEDICALA:

Anunturi job-uri 2022

postat 26 feb. 2022, 08:05 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 19 iul. 2022, 00:36 ]

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din București 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante după cum urmează:
 6 (șase) posturi de fizician (medical) specialist (S) in specialitatea radioterapie in cadrul Laboratorului de Radioterapie,
1 (unu) post de Expert în Fizica Medicală (S) in specialitatea radioterapie in cadrul Laboratorului de Radioterapie,
si 1 (unu) post de fizician (medical) debutant (S) in specialitatea radioterapie in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1) pentru postul de fizician (medical) specialist (S)
 • diplomă de licență în specialitate;
 • examen de grad specialist;
 • 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar;
 • concurs pentru ocuparea postului.
2) pentru postul de fizician (medical) debutant (S)
 • diplomă de licență în specialitate;
 • 6 luni vechime în muncă constituie un avantaj;
 • concurs pentru ocuparea postului.
3) pentru postul de Expert în Fizica Medicală (S)
 • diplomă de licență în fizică sau echivalent;
 • grad universitar sau echivalent superior (master sau doctorat)
 • curs de radioprotecție postuniversitar;
 • permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN);
 • 3 ani vechime ca fizician;
 • concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 20 iulie 2022, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iulie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 iulie 2022, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.mscurie.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” din București, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, Tel. 0214603026, int. 232.
**********
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofitiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacanta a unui post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • diplomă de licență în fizică medicală
 • nu necesită vechime în specialitate
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 iulie 2022, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 21 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.vbabestm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. V. Babeş” din Timişoara, Str. Gheorghe Adam, nr.13, Mun. Timişoara, jud. Timiş, Tel. 0256207670, mobil: 0766182884.
**********
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea,
 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:
1 post de Expert in Fizica Medicala in cadrul Laboratorului de Radioterapie
2 posturi de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie
1 post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară
1 post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală

Având în vedere: 
 • H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare; 
 • O.M.S nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; 
 • Regulamentul privind modul de ocupare a unui post vacant sau temporar-vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare precum şi promovarea în funcţie a personalului contractual din unitătile sanitare din reţeaua sanitară proprie a Municipiului Oradea aprobat prin Dispoziţia nr.2974/21.09.2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Codului Muncii; 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1) Expert in Fizica Medicala
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
 • grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)
 • curs de radioprotecţie postuniversitar
 • permis de exercitare nivel 3 eliberat de CNCAN
 • 3 ani vechime ca fizician medical
2) Fizician medical debutant:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
 • nu necesita vechime în specialitate
Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise si interviu. 
Calendarul desfăşurării concursului Expert in Fizica Medicala
 • 12.07.2022, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14.07.2022 verificarea dosarelor depuse de către candidaţi: 
 • 17.08.2022, ora 10:00: proba scrisă va avea loc la sediul administrative al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, str. Republicii nr.37, et.IV, cam.49 (în cazul modificării orei şi locaţiei desfăşurării concursului se va afişa pe site-ul spitalului şi la avizierul unităţii) 
 • 19.08.2022, ora 10:00: proba interviu
Calendarul desfăşurării concursului fizician medical debutant
 • 12.07.2022, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14.07.2022 verificarea dosarelor depuse de către candidaţi: 
 • 09.08.2022, ora 10:00: proba scrisă va avea loc la sediul administrative al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, str. Republicii nr.37, et.IV, cam.49 (în cazul modificării orei şi locaţiei desfăşurării concursului se va afişa pe site-ul spitalului şi la avizierul unităţii) 
 • 11.08.2022, ora 10:00: proba interviu
Se pot prezenta la următoarea etapa a concursului numai candidatii declarati admisi la etapa precedentă. 
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 
 • a) cerere de înscriere adresată conducătorului unităţii (cererea tip va fi pusă la dispoziţia candidaţilor în momentul verificării dosarelor la Serviciul Resurse Umane); 
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
 • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,precum şi copiile documentelor care atestă îndepinirea condiţiilor specifice ale postului; 
 • d) carnetul de muncă, sau după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011,in copie; 
 • e) cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
 • f) adeverinta medicala care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
 • g) curriculum vitae; 
 • h) taxa de concurs în sumă de 50 lei (se va achita la casieria unităţii, str.Republicii nr.37, et.IV, camera 50, după verificarea dosarului de înscriere la concurs de către Serviciul Resurse Umane)
 • i) dosar plic; 
Copiile actelor prevazute la lit.b)-d) se prezintă însoţite de documetele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul. Actele vor fi prezentate în dosarul plic în ordinea enumerată mai sus. Adeverinta care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În ceea ce priveste cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfăşurării primei probe a concursului. Candidatii vor fi declarati admisi în functie de punctajul final ( media aritmetica a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu ). Perioada de proba este de 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului individual de munca, conform prevederilor art.31 din Codul muncii. Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, str.Republicii nr.37, et III, cam. 37, Tel. 0259437750 int. 109, 111 şi pe site-ul unităţii www.spitaljudetean-oradea.ro. Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane al unitătii str.Republicii nr.37, et.II , cam. 27, 28 , et.III cam. 38, în perioada 29.06.2022 - 12.07.2022, astfel: de luni până vineri în intervalul orar 8:00-10:00 - 13:00-14:00 
**********
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:
2 posturi de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu energii înalte
1 post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu energii înalte
0,5 post (1/2 normă) de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu energii înalte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1) Fizician medical debutant:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
2) Fizician medical:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
 • 6 luni vechime în specialitate
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
 • 2 ani vechime ca fizician medical debutant
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 08 iulie 2022, ora 14:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iulie 2022, ora 11:00: proba scrisă;
 • 21 iulie 2022, ora 11:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.iob.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București, șos. Fundeni nr. 252, sector 2, Tel. 0212271125.
**********
Spitalul de Boli Cronice Smeeni, judeţul Buzău
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție vacante de 
fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală pentru Imagistica prin Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • minimum 6 luni vechime în specialitatea de fizică medicală sau ca fizician medical debutant;
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
 • curs autorizat radioprotecția în radiologia de diagnostic și radiologia intervențională sau echivalent (de exemplu: utilizarea izopilor radioactivi – CUIR).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 08 iulie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 iulie 2022, ora 09.00: proba practică.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalsmeeni.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul de Boli Cronice Smeeni, cu sediul în comuna Smeeni, str. Principală nr. 991, judeţul Buzău, Tel. 0238732800, e-mail: runos@spitalsmeeni.ro
**********
Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de
fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
 • nu necesită vechime în muncă
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 08 iulie 2022, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iulie 2022, ora 09:00: proba scrisă;
 • 21 iulie 2022, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.scjuc.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, str. Tabaci, nr.1, Mun. Craiova, județul Dolj, Tel. 0251502202, Fax: 0251534523, E-mail: scjuc.craiova@gmail.com
**********
https://sites.google.com/a/cfmr.ro/home/job/job2022/logo%20SCJU%20Galati.png
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante a 2 posturi fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • expert în fizică medicală:
  • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
  • grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)
  • curs de radioprotecție postuniversitar
  • permis de exercitare nivel 3 eliberat de CNCAN
  • minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Fizician medical:
  • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
  • minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Fizician medical debutant:
  • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
  • fără vechime in munca.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu – seria 1;
 • 20 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu – seria 2.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalulurgentagalati.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați, cu sediul in Mun. Galați, Str. Brăilei, nr. 177, cod postal 800578, jud. Galați, Tel. 0236301109.

Anunt nr.15780/21.06.2022 concurs posturi durata nedeterminata

ANEXE 2-4 - Formulare de completat pentru candidati

ANEXA 5 - Lista cabinetelor avizate în specialitatea psihologia muncii

Model Fisa Postului Fizician Medical Radioterapie

**********
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDM) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:
 • Birou Consultanță Științifică
  • 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, fizică medicalăbioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
 • Direcția Generală Dispozitive Medicale
  • Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, Serviciul supraveghere piață:
   • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, fizică medicalăbioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  • Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, Serviciul supraveghere piață/UTI Timișoara:
   • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnica asociata dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, fizică medicalăbioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  • Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, Serviciul supraveghere piață/UTI lași:
   • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, fizică medicalăbioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc.), pe perioadă nedeterminată;
  • Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, Serviciul supraveghere piață/UTI Cluj:
   • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, fizică medicalăbioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie) pe perioadă nedeterminată;
  • Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, Serviciul Reglementare:
   • 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;

*Concursul se organizează la sediul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România din București, în Str. Av. Sănătescu nr. 48, sector 1, 011478, București.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iulie 2022, ora 10.00: proba practică;
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.anm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareAgenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDM), Tel. 0213171100, int. 307, 418, 409.

Anunt concurs

**********
Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de
 fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Rradioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
 • nu necesită vechime în muncă în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 iunie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 iulie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 iulie 2022, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://spitaljudeteanmures.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Clinic Judeţean Mureş, din Mun. Târgu Mureș, str. Piața Bernády György, Nr. 6, cod postal 540072, jud. Mureș, Tel. 0365882572, mobil: 0771786265.
**********
Policlinica Regina Maria Bacau
angajeaza fizicieni medicali pentru Imagistica prin Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) si Tomografia Computerizata (CT) pentru locatia Bacau

Condiţiile specifice:

 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală"
Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul la adresa de E-mail: dan.cotioras@reginamaria.ro
Relații suplimentare privind condiţiile specifice de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoarePoliclinica Regina Maria Bacau in Mun. Bacau, Str. Pictor Theodor Aman, nr. 40cod postal 600164, jud. BacauTel. 0758844390, E-mail dan.cotioras@reginamaria.ro sau accesând pagina oficială web: www.reginamaria.ro
**********
Centrul Imagistic Molecular
angajeaza un post de
fizician medical pentru Imagistica prin Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) pentru locatia Targu Neamt

Condiţiile specifice:

 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală"
Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul si scrisoarea de motivatie la adresa de E-mail: roxana.paval@elytis-hospital.roRelații suplimentare privind condiţiile specifice de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareCentrul Imagistic Molecular cu sediul social in Mun. Botosani, Str. Constantin Dracsini, nr.2, cod postal 710292, jud. Botosani si adresa birou in Mun. Bucuresti, Str. V. Stanciu, nr.5, Bl. 90, Sector 4, cod postal 050761, Tel. 0799107107, E-mail office@molimag.eu sau accesând pagina oficială web: www.rmn.molimag.eu si/sau https://molimag.eu
**********
Centru de Excelenta in Radioterapie si Oncologie Elytis din Iasi
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru posturi de
fizician medical si fizician medical debutant in specialitatile Radioterapie, Medicină NuclearăRadiologie și Imagistică Medicală.

Noul Centru de Excelenta in Radioterapie si Oncologie Elytis ce urmeaza a fi deschis in Iasi, in August 2022, cauta specialisti in fizica medicala.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru posturile de fizician medical / fizician medical debutant sunt:

 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna
 • nu este obligatorie vechimea în muncă
Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul si scrisoarea de motivatie la adresa de E-mail: roxana.paval@elytis-hospital.ro
Relații suplimentare privind condiţiile specifice de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareElytis Hospital Iasi, Mun. Iasi, Str. Gheorghe Săulescu nr.43A, cod postal 700010județul Iasi, E-mail roxana.paval@elytis-hospital.ro sau accesând pagina oficială web: https://elytis-hospital.ro 
**********
Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita, județul Bihor
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante a unui post 
fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de fizician medical sunt:

 • minimum 2 ani vechime în munca în specialitatea de Fizică Medicală ca fizician medical debutant.
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 23 iunie 2022, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 iunie 2022, ora 09:00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2022, ora 09:00: probă interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalulmarghita.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita, Str. Eroilor nr.14, Marghita, cod postale 415300, județul Bihor, Tel. 0259362309 interior 122.
**********
Spitalul Universitar de Urgență București 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante a unui post de 
fizician medical in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de fizician medical sunt:
 • minimum 6 luni vechime în munca în specialitatea de Fizică Medicală ca fizician medical debutant.
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • curs autorizat radioprotecția în radiologia de diagnostic și radiologia intenrvențională
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN în domeniul nuclear SD specialitatea AASD
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 20 iunie 2022, ora 14:00: termenul limită pentru epunerea dosarelor;
 • 28 iunie 2022, ora 09:00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2022, ora 09:30: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 
 • curriculum vitae. 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.suub.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Universitar de Urgență București, Splaiul Independenței nr. 169, sectorul 5, Tel. 0213180522, int. 195, 304 sau 395.
**********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de
fizician medical (S) in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de fizician medical sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
 • 2 ani vechime în munca în specialitatea de Fizică Medicală ca fizician medical debutant.
Taxă concurs – 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs.
Taxa de concurs se achită la casieria unității, program: 08:30-10:30, 13:30-15:00.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 iunie 2022 (program: 09:00-11:00, 14:00-15:00) termenul limită pentru depunerea dosarelor – subsol Ortopedie, camera S50 (lângă Medicina Muncii);
 • 27 iunie 2022, ora 10:00: proba scrisă (Amfiteatrul A/B);
 • 01 iulie 2022: proba practică și proba interviu (ora și locul de desfășurare vor fi anunțate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă).
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.hosptm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 156, Mun, Timişoara, jud. Timiş, Serviciul Resurse Umane al unităţii, camera S50, Tel. 0356433129.
**********
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofitiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara
 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de 
fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
 • 2 ani vechime în munca în specialitatea de Fizică Medicală ca fizician medical debutant.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 14 iunie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 iunie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 iunie 2022, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.vbabestm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. V. Babeş” din Timişoara, Str. Gheorghe Adam, nr.13, Mun. Timişoara, jud. Timiş, Tel. 0256207670, mobil: 0766182884
**********
Spitalul Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău
organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • 6 luni vechime în munca în specialitate de Fizică Medicală

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data-limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10 iunie 2022, ora 13:00, la sediul instituției.
 • Proba scrisă în data de 22 iunie 2022, ora 11:00;
 • Proba interviu în data de 22 iunie 2022, ora 13:00.
Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalmoinesti.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, Str. Zorilor nr. 1, județul Bacău, Tel. 0234362520, interior 151.
**********
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ din Iaşi 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție temporar vacanta a unui post (norma intreaga) de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Spitalul Clinie de Urgenţii pentru Copii "Sf. Maria" laşi organizează examen pentru ocuparea postului pe perioadă nedeterminată pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de executie pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau situatiilor de risc epidemiologic si biologic, conform prevederilor Regulamentului intem aprobat prin Decizia nr.554/29.04.2022. Examenul constă în următoarele etape succesive: verificarea cererilor de inscriere, proba şi probă interviu.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • vechime în munca în specialitatea de Fizică Medicală
 • a ocupat fără concurs posturi de executie pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau situatiilor de risc epidemiologic si biologic
Condiţii de desfăşurare a examenului: 
 • Perioada pentru depunerea cererilor de inscriere este: 19.05.2022 - 20.05.2022, ora 15:00. 
 • Data si ora organizării probei scrise: 26.05.2022, ora 10:00.
 • Data si ora interviului: 30.05.2022, ora 12:00. 
 • Locul depunerii cererilor de inscriere şi al organizării probelor Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii "Sf, Maria" laşi, strada Vasile Lupu, nr.62, Mun. Iasi
Calendarul de desfăsurare al examenului: 
 • Data limită pana cand se pot depune cererile de inscriere 20.05.2022, ora 15:00
 • Data verificării cererilor de inscriere 23.05.2022
 • Data probei scrise 26.05.2022, ora 10:00
 • Data afişării rezultatului probei scrise 06.05.2022
 • Data-limită de depunere a contestaţilor privind rezultatul probei scrise 97.05.9022
 • Data afişării rezultatului contestatilor privind proba scrisă 30.05.2022
 • Data interviului 30.05.2022, ora 12:00
 • Data afisării rezultatului interviului 30.05.2022
 • Data de depunerea contestatilor privind rezultatul interviului 31.05.2022 
 • Data afişării rezultatului contestatilor privind interviul 02.06.2022
 • Data afisării rezultatului final al examenului 02.06.2022 
Dosarele de inscriere la examen cuprinde următoarele documente:
 • cererea de inscriere la examen, in care se mentionează postul ocupat la data initierii procedurii de organizare a examenului; 
 • declaraţia privind consinţămantul privind prelucrarea datelor eu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului Furopean si Cosniliului European din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in aceea
 • ce priveşte preluerarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;
 • dosar cu şină;
 • chitanţa de plată a taxei de examen: Taxa de examen esie de 50 lei si se achită Ia casieria unităţii;
Verificarea identităţii candidaţilor, inainte de inceperea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate.
Anunţul, bibliografia şi temalica sunt atişate la avizier şi pe website-ul unităţii www.sfmaria-iasi.roDetalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.sfmaria-iasi.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ din Iaşi, cu sediul în Mun. Iasi, Str. Vasile Lupu, nr.62,cod postal 700309, jud. Iasi si se obţin de la persoana care secretariatul comisiei (la examen, serviciul resurse umane: telefon 0730260239.
**********
Spitalul Municipal Vatra Dornei, județul Suceava
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de
 fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare în specialitatea fizică medicală cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală sau Fizică specializare Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • vechime în specialitate de minimum 3 ani și 6 luni;
 • experiența în radioterapie sau/și în operare CT/RMN/ Radiologie/Mamografie constituie un avantaj;
 • cunoștințe operare PC – nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 20 Mai 2022, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 Mai 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora probei practice și a interviului se vor comunica ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalvatradornei.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Municipal Vatra Dornei, cu sediul în Mun. Vatra Domei, str. Mihai Eminescu nr. 12, cod postal 725700, jud. Suceava, Tel. 0230375528, int.28, E-mail: spitalmunicipaldorna@yahoo.com
BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ pentru postul de fizician medical:
 1..Notiuni fundamentale de fizica radiatiilor
1.1. Producerea radiatiilor X
1.2. Efecte ale interactiunii radiatiilor X cu substanta
1.3. Campul de radiatii: marimi vectoriale si scalare, caracterizarea câmpului de radiatii
2.Marimi si unitati dozimetrice
2.1. Transferul de energie de la câmpul de radiatii la materia iradiata
2.2. KERMA
2.3. Expunerea
2.4. Coeficientul de calitate al radiatiei
3.Notiuni fundamentale de radioprotectie
3.1. Interactiunea radiatiilor ionizante cu substanta
3.2. Actiunea biologica a radiatiilor ionizante
3.3. Eficacitatea biologica
3.4. Efecte biologice ale radiatiilor ionizante: efecte deterministe, efecte stocastice
3.5. Marimi dozimetrice: doza absorbita, doza echivalenta, doza efectiva
4.Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor pentru practicile din domeniul expunerilor la radiatii ionizante (principiul ALARA)
4.1. Optimizarea practicilor
4.2. Limitarea dozelor si constrângeri de doza
4.3. Limite de doza pentru populatie
4.4. Limite de doza pentru persoane in curs de pregatire
4.5. Expuneri autorizate speciale
5.Norme de dozimetrie individuala
5.1. Cerinte generale pentru organismele de dozimetrie individuala
5.2. Metode de evaluare a dozelor de radiatii
5.3. Conditii de referinta
5.4. Efecte biologice ale expunerii la radiatiile ionizante
5.5. Expunerea la radiatii in perioada de sarcina
5.6. Expuneri potentiale si accidentale. Expunerea medicala inutila si selectarea pacientului
5.7. Expunerea profesionala in diagnosticul radiologic; reglementarile MS privind supravegherea starii de sanatate a personalului expus profesional la radiatii ionizante.
Legislatie de baza - Cerinte legislative privind securitatea radiologica in radiologia de diagnostic si radiologia interventionala:
 • Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare,
 • Normele fundamentale de securitate radiologica (NSR-O1), aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 (CNCAN: NSR 01, 04, 07, 11)
 • Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante (NSR-04),
 • Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11)
 • Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare (NSR-03)
 • Normele de dozimetrie individuala, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 180/2002
 • Normativul de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare Nr. 421/2004
 • Normele privind expertul in fizica medicala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 1272/266/2006
 • Reglementari specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetare medicala si/sau biomedicala apobate prin ordinul comun nr. 66/300/9112 (al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatii Nucleare, Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si a Ministerului Sanatatii Publice
 • Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1542/2006 privind inregistrarea si raportarea dozei pacientilor,
 • Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale
 • OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia".
 • Legea nr. 46/2003 - Drepturile pacientului.
**********
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiș
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de
fizician sanitar debutant (in sanatate publica) in cadrul Laboratorului de Igiena Radiațiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • nu necesită vechime în munca în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 mai 2022, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 mai 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 02 iunie 2022, ora 10:00: proba  interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.dsptimis.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareDirecţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiș, din Mun. Timișoara, str. Lenau, nr.10, cod postal 300029, jud. Timiș, Tel. 0256494680, int. 120.
**********
Spitalul Orășenesc „Ioan Lascar” Comănești, județul Bacău
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de 
fizician (medical) principal in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • diplomă de licență în specialitatea fizică medicală;
 • certificat de calificare profesională în grad principal;
 • certificat de membru al organizației profesionale a fizicienilor medicali avizat CFMR pe anul în curs;
 • 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar;
 • cunoștințe de lucru pe calculator;
 • constituie avantaj atestarea profesională în domeniul managementul calității.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 03 Mai 2022, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 Mai 2022, ora 09:00: proba scrisă;
 • 18 Mai 2022, ora 09:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.spitalulcomanesti.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Orășenesc „Ioan Lascăr” Comănești, or. Comănești, str. V. Alecsandri, nr. 1, județul Bacău, Tel. 0234374215 interior 106, Fax: 0234374219, E-mail: secretariat@spitalulcomanesti.ro.
**********
Spitalul Clinic Judeţean Mureş
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție a 
2 posturi vacante de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • nu necesită vechime în munca în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 19 Aprilie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 Aprilie 2022, ora 15:30: afișare rezultate selecție dosare;
 • 29 Aprilie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 Mai 2022, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://spitaljudeteanmures.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Clinic Judeţean Mureş, din Mun. Târgu Mureș, str. Bernady Gyorgy, nr. 6, camera 11, cod postal 540072, jud. Mures, Tel. 0365882676, mobil: 0771786265.
**********
Spitalul Clinic „Colentina” Bucureşti
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, a 2 posturi (0,5 normă) de 
fizician medical (S) în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna,
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN,
 • aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5),
 • 2 ani vechime ca fizician medical debutant.
Taxe concurs: fizician medical: 100 RON;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 14 aprilie 2022, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 aprilie 2022, ora 10:00: proba scrisă
 • 20 aprilie ora 10:00: proba practică și/sau interviul.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalulcolentina.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Clinic „Colentina” din Bucureşti, șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2, București, Tel. 0213191780.
**********
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofitiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante a unui post de 
fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • fara vechime in munca
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 04 aprilie 2022, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 aprilie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 aprilie 2022, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.vbabestm.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. V. Babeş” din Timişoara, Str. Gheorghe Adam, nr.13, Mun. Timişoara, jud. Timiş, Tel. 0256207670, mobil: 0766182884.
**********
Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” din Oneşti, judeţul Bacău
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante a unui post
 fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • aviz anual și asigurare de malpraxis pe anul în curs;
 • minimum 6 luni vechime în specialitate într-o unitate sanitară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 31 martie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 aprilie 2022, ora 09:00: proba scrisă;
 • 08 aprilie 2022, ora 12:00: proba practică.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://spitalonesti.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoareSpitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” din Oneşti, Str. Perchiului, nr.1, Mun Oneşti, judeţul Bacău, Tel. 0234323111, int. 108, Fax 0234/314.229, E-mail: personal.spitonesti@yahoo.com
**********
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante 
a unui post de 0,5 normă fizician medical in cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • diplomă de bacalaureat;
 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • diplomă de licență în fizică sau echivalentă
 • specializare în fizică medicală
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
 • 2 ani vechime ca fizician medical debutant.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • Anterior probelor de concurs se va organiza evaluarea psihologică a candidaților care sunt admiși la evaluarea dosarelor depuse. Evaluarea va avea loc înaintea începerii probei scrise.
 • 28 martie 2022, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2022, ora 09:00: proba scrisă;
 • 08 aprilie 2022, ora 09:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://marius-nasta.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București, Șoseaua Viilor, nr.90, Sector 5, cod postal 050159, Mun. București tel. 0213356910, interior 2554, 2543
Anunt concurs nr.5783/14.03.2022 pentru postul de fizician medical (descarcă fișier .pdf)
**********
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de fizician debutant (sanatate publica), în cadrul Compartimentului Igiena Radiațiilor.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 martie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 aprilie 2022, ora 09:00: proba scrisă;
 • 06 aprilie 2022, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.dspsibiu.ro Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, la sediul instituției angajatoare: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, din Mun. Sibiu, str. G. Bariţiu, nr.3, jud. Sibiu, Tel. 0369801811.

https://molimag.eu/
**********
Spitalul Orășenesc Nehoiu, județul Buzău, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de fizician medical, din cadrul Laboratorului de Radiologie - Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • diplomă de licență în specialitatea fizică medicală, cu competențe în aparatură medicală
 • vechime în specialitate sanitara 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 02 Martie 2022, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 Martie 2022, ora 10:00: selectie dosare;
 • 10 Martie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 Martie 2022, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalnehoiu.com Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orășenesc Nehoiu, cu sediul în orașul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17, județul Buzău, Tel. 0238554994 / 0238554632, Fax 0238554632, E-mail: spitnehoiu@gmail.com.
**********
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de 
laborant studii medii - fizica medicala grad profesional I, în cadrul Disciplinei de Fizică farmaceutică si biofizică la Facultatea de Farmacie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime minimă: 5 ani ca laborant în domeniul fizicii, chimiei, biologiei;
 • cunoașterea operării aparaturii de laborator (balanță, picnometru, vâscozimetre, densimetre, refractometru, polarimetru, pH-metru, psihrometru;
 • noțiuni generale de preparare a soluțiilor, calculul concentrațiilor;
 • capacitate de integrare în colectivitate;
 • abilități de comunicare și relaționare, asumarea responsabilităților, vigilență, corectitudine, profesionalism, loialitate, punctualitate, conștiinciozitate;
 • comportament adecvat, disponibilitate pentru a lucra în echipă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 februarie 2022, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor, online, la adresa de e-mail: recrutane@elearn.umfcluj.ro;
 • 28 februarie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 martie 2022, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe website-ul instituției www.umfcluj.ro și/sau la sediul instituției angajatoare: Universitatea de Medicină și Farmacie „luliu Hațieganu” Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 8, etaj 2, camera 209, județul Cluj, Tel. 0264597256, int. 2164.
**********
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul loan cel Nou“ Suceava
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • Diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • Vechime în muncă în specialitate sanitară min. 6 luni ca fizician medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 04 ianuarie 2022, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 ianuarie 2022, ora 09:00: proba scrisă;
 • 17 ianuarie 2022, ora 09:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • permis de exercitare nivel 2 CNCAN
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://spitaluljudeteansuceava.ro Relații suplimentare detaliate se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava din Mun. Suceava, Blvd. 1 Decembrie 1918, nr. 21, cod postal 720284, jud. Suceava, Tel. 0230222098, interior 212, E-mail concursuri-contestatii@spjsv.ro

Anunturi job-uri 2021

postat 18 feb. 2021, 11:50 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 26 feb. 2022, 08:16 ]

Clinica de Radioterapie Amethyst din Alba Iulia angajează fizician medical

Candidatul ideal

Esti un candidat eligibil daca:

 • Esti licentiat in fizica medicala sau licentiat in fizica, specializarea fizica medicala;
 • Experienta in radioterapie sau/si in operare CT/RMN/Radiologie/Mamografie constituie un avantaj.
 • Ai abilitati dе munca in echipa, proactivitate, dе comunicare, orientare spre nevoile pacientului, atitudine pozitiva, seriozitate si responsabilitate;
 • Cunostinte operare computer/MS Office - nivel mediu;
 • Limba engleza - nivel mediu

Asteptam aplicatia ta daca iti doresti:

 • Sa faci parte din cel mai amplu proiect European de Radioterapie/Oncologie
 • Sa faci parte din cea mai performanta echipa  Europeana de Radioterapie/Oncologie
 • Un mediu de lucru confortabil si stimulativ si o echipa profesionista si deschisa, care sustine invatarea continua (suntem peste 400 de colegi la nivel European care invatam si impartasim continuu experiente si cunostinte)
 • Oportunitati de dezvoltare (cu sustinere financiara), accesul la programe de training specific rolului, accesul online si offline la materiale de specialitate si sustinerea si valorificarea ideilor tale;
 • Instrumente de lucru performante: tehnologie de ultima generatie, automatizare, echipamente premium.

Centrele Amethyst Romania sunt baza de plecare si dezvoltare a Retelei Europene de Clinici Amethyst.

Reteaua Europeana de oncologie Amethyst este liderul incontentabil pe piata europeana a serviicilor de radioterapie/oncologie.

Astazi la 10 ani de la infiintare Amethyst insemna:

 • 11 clinici la nivel European (Romania, Austria,Franta,Italia,Polonia, UK)
 • Peste 400 de angajati
 • Clinicile sunt membre OECI din anul 2015.
Clinicile de radioterapie si oncologie Amethyst oferă servicii medicale de cea mai înaltă calitate utilizând ultimele tehnologii dezvoltate în domeniu in tratamentul pacienților care suferă de afecţiuni oncologice. Relații suplimentare se pot obține la sediul Amethyst din Alba Iulia
Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web https://amethyst-radiotherapy.ro

**********
Spitalui Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" Constanta
organizează concurs in conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de
fizician (medical) debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala.
Condiţii generale de participare:
 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
 • b) cunoaşte limba româna, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare:
 • diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • cunostinte operare calculator
Dosarul de inscriere la concurs va conţine urrnătoarele acte:
 • a) cerere de inscriere la concurs tip, care se găseşte la REGISTRATURA, în care se va menţiona postul pentru care candidează;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copie după certificatul de naştere.
 • d) copie după certificatul de căsătorie.
 • e) copiile documentelor care sa ateste nivelui studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţillor specifice, copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă tip carte de munca, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • g) cazierul judiciar in original
 • h) certificat de integritate comportamentala in original
 • i) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cei mult 6 tuni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate in original;
 • j) curriculum vitae;
 • k) copie livret militar
 • I) asigurarea de raspundere civila (copie)
 • m) autorizatie de libera practica;
 • o) actele vor fi îndosariate intr-un dosar cu şina în ordinea enumerata în anunţ
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, astfel:
 • depunerea dosarelor de concurs: pana la data de 09.11.2021 ora 12:00 la REGISTRATURA UNITĂŢII
 • selecţia dosarelor depuse 10.11.2021 ora 12:00 - 11.11.2021 ora 12:00
 • afişare rezultate selecţie dosare depuse : 12.11.2021 ora 10:00 contestaţii la dosarele respinse: până ia data de 15.11.2021 ora 10:00
 • comunicare rezuitate contestaţii: 16.11.2021 ora 1000
 • proba scrisă: 17.11.2021, ora 10:00, Locul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei"Constanta
 • sala de curs nr. 1 - afişarea rezultatelor la proba scrisa 18.11.2021 ora 10:00
 • depunere contestaţii la proba scrisa: până la data de 19.11.2021 ora 10:00
 • soluţionare contestaţii 22.11.2021 ora 10:00
 • afişarea rezultate contestaţii proba scrisa: 22.11.2021 ora 14:00
 • proba interviu: 23.11.2021, ora 10:00, locul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei"Constanta - Sala de consiliu
 • afişarea rezultatelor la proba interviu: 24.11.2021 ora 10:00
 • depunere contestaţii la proba de interviu: până la data de 25.11.2021 ora 10:00
 • soluţionare contestaţil 26.11.2021 ora 10:00
 • afişare rezultate contestaţii proba interviu: 26.11.2021 ora 13:00
 • afişare rezultate finale 29.11.2021 ora 10:00
Taxa de înscriere 100 lei
Bibliografia si fisa postului se afia afişata la sediul unităţii (lângă Serviciul RUNOS) si pe website-ul unitatii.
Regulamentul de organizare si desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante a personalului contractual din sistemul sanitar se afla afişat pe pagina de internet.
Cererea tip de participare la concurs se găseşte la Registratura unităţii.
Dosarele de participare la concurs se depun la REGISTRATURA unităţii.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă in 2 probe:
- proba scrisă
- proba practică
Dosarele de concurs depuse de candidaţii respinşi se vor ridica de la Registratura unităţii, in termen de 30 zile de la data afişării rezultatelor finale, după care se distrug.
Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalulconstanta.roRelaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei“ din Constanţa, Blvd. Tomis, nr. 145, jud. Constanța, Tel. 0241503460.
**********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție a
 2 posturi vacante de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:
 • absolvent al învățământului superior – diplomă de Licență în Fizică specializarea Fizică Medicală sau echivalent
 • nu necesită vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 28 septembrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 11 octombrie 2021, ora 09:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.scjuc.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr. 1, județul Dolj, Tel.0251502202.
**********
Antares Clinic din Piatra Neamt
cauta sa angajeze fizicieni medicali pentru operare CT (Tomograf Computerizat) și/sau MRI (Imagistica Rezonanta Magnetica)

Condiţiile specifice ocupării funcției de fizician medical sunt:
 • diplomă de Licență în Fizică Medicală
Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://antares-clinic.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Antares Clinic, E-mail: irinagaina@antares-clinic.ro sau Tel. 0479271118.

**********
Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din Bucureşti
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante 
a unui post 0,5 normă Fizician medical (S) in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical (S) sunt:
 • diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • 6 luni vechime în sectorul sanitar în specialitatea studiilor;
 • concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 septembrie 2021, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 septembrie 2021, ora 10:00: testarea psihologică ;
 • 29 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://mateibals.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Institutului National de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“, persoană de contact – economist Marin Maria, Tel. 0212010980 – interior 3055.
**********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanța
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante 
a unui post de fizician (medical) debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala si a unui post de fizician (medical) in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1) fizician (medical) debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala:
 • nivelul studiilor – diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu este cazul.
 • cunoștințe de operare PC.
2) fizician (medical) in cadrul Laboratorului de Radioterapie:
 • nivelul studiilor – diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;;
 • vechimea în sectorul sanitar în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – cel puțin 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 27 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 11 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.spitalulconstanta.roRelaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei“ din Constanţa, Blvd. Tomis, nr. 145, jud. Constanța, Tel. 0241503460.
**********
Spitalul SANADOR din Bucuresti
angajeaza un fizician medical pentru Laboratorul de Radioterapie

Data anunt: 19 August 2021
SANADOR a luat fiinta pentru ca avem o misiune. Stim ca sanatatea este cea mai importanta pentru tine, iar noi suntem aici ca sa incercam sa trecem impreuna peste orice obstacol. Iti ascultam problemele si dezvoltam pentru tine tratamente personalizate.
SANADOR inseamna medici de elita, tehnologie de top si grija fara cusur. Ne-am propus sa demonstram aceste lucruri zi de zi. Clinica SANADOR Decebal, inaugurata in 2001, este cea dintai unitate SANADOR si s-a facut remarcata inca de la inceput prin profesionalismul echipei medicale. In 2006, am deschis SANADOR Victoriei, prima clinica medicala dotata cu laborator propriu de analize medicale. Am continuat sa investim capital si expertiza pentru cele mai bune tratamente medicale, astfel ca, in 2011, am inaugurat Spitalul SANADOR, cel mai mare spital clinic privat din Romania, cu 413 paturi si 10 sali de operatie, cu una dintre cele mai performante sectii de terapie intensiva (adulti si copii), compartiment de primiri urgente, flota proprie de ambulante si linii de garda permanente, inclusiv laborator de analize si radiologie imagistica medicala de top.
Valorile SANADOR sunt excelenta, inovatie, integritate, empatie si spirit de echipa. Avem misiunea de a imbunatatii calitatea vietii pacientilor prin acces la cele mai bune tehnologii si servicii medicale si suport din partea unei echipe de medici dedicati si profesionisti. Dorinta SANADOR este de a deveni primul loc si prima optiune a pacientilor in materie de servicii medicale. Ne dorim sa stabilim un standard inalt in ceea ce inseamna grija pentru pacient, respect, compasiune si profesionalism si sa oferim cel mai bun pret pentru servicii medicale de top.
In prezent, echipa SANADOR numara peste 1 600 de angajati si peste 1 500 de medici colaboratori, echipa cu o indelungata experienta si de un inalt profesionalism ce au ca unic scop, sa claseze SANADOR drept un centru medical de referinta din Bucuresti ce poate asigura asistenta medicala completa cu ajutorul tehnologiei ultraperformante pentru diagnosticare si tratament.
Cerinte:
Ești un candidat eligibil dacă:
- Ești licențiat în fizică medicală sau licentiat în fizică, specializarea fizică medicală;
- Experientă în radioterapie sau/şi în operare CT/RMN/Radiologie;
- Ai abilități de muncă în echipă, proactivitate, de comunicare, orientare spre nevoile pacientului, atitudine pozitivă, seriozitate şi responsabilitate;
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
- Cunoșținte MS Office;
- Capacitate de planificare şi organizare;
- Curs de specialitate – Utilizarea Izotopilor Radioactivi în Medicină;
Responsabilitati:
- Răspunde de funcţionarea corespunzătoare a aparaturii din laboratorul de radioterapie, astfel încât aceasta să poată fi folosită în parametri normali, pentru a-şi atinge scopul iar aplicarea procedurilor să nu aducă atingere sănătăţii şi integrităţii personalului sau pacienţilor;
- Îşi dă avizul în dozimetria pacientului astfel încât dozele utilizate să fie conforme normelor în vigoare şi pentru că procedurile să fie eficiente şi nepericuloase;
- Întocmeşte împreună cu medicul planul de tratament al fiecarui pacient, trasându-se izodozele corespunzatoare (în funcţie de necesităţi) avand drept ţintă optimizarea tratamentului;
- Dă indicaţii la pozitionarea pacientului şi asistă la prima sedintă de iradiere;
- Efectuează verificările periodice (zilnice, săptămanale şi lunare) ale parametrilor iradierii specificati în procesul de lucru (timp, doza, energie, omogenitate si simetrie fascicul, functionarea corectă a sistemului electronic de interblocare, telemetrie, dimensiune câmp, etc.);
- Participă impreună cu responsabilul cu securitatea radiologică la efectuarea măsurătorilor campurilor de radiatii in zona de lucru şi în zona invecinată şi la executarea testului de contaminare nefixată.
- Calibrarea aparaturii după protocoalele existente;
- Întocmeşte/elaborează caietul de control de calitate al departamentului;
- Manageriază distribuţia radiotrasorului/pacient şi întocmirea programului de lucru la aparat, asigurând calitatea investigaţiei;
Alte informatii:
SANADOR a luat fiinţă pentru că avem o misiune. Stim că sănătatea este cea mai importantă pentru tine, iar noi suntem aici ca să incercăm să trecem împreună peste orice obstacol. Îţi ascultăm problemele şi dezvoltăm pentru tine tratamente personalizate.
SANADOR înseamnă medici de elită, tehnologie de top şi grijă fără cusur. Ne-am propus să demonstrăm aceste lucruri zi de zi. Clinica SANADOR Decebal, inaugurată în 2001, este cea dintâi unitate SANADOR şi s-a făcut remarcată încă de la început prin profesionalismul echipei medicale. În 2006, am deschis SANADOR Victoriei, prima clinică medicală dotată cu laborator propriu de analize medicale. Am continuat să investim capital si expertiză pentru cele mai bune tratamente medicale, astfel că, în 2011, am inaugurat Spitalul SANADOR, cel mai mare spital clinic privat din Romania, cu 413 paturi şi 10 săli de operatie, cu una dintre cele mai performante secţii de terapie intensivă (adulţi si copii), compartiment de primiri urgenţe, flotă proprie de ambulanţe şi linii de gardă permanente, inclusiv laborator de analize şi radiologie imagistică medicală de top.
Valorile SANADOR sunt excelenţă, inovaţie, integritate, empatie şi spirit de echipă. Avem misiunea de a îmbunătăţii calitatea vieţii pacienţilor prin acces la cele mai bune tehnologii şi servicii medicale si suport din partea unei echipe de medici dedicaţi şi profesionisti. Dorinţa SANADOR este de a deveni primul loc şi prima opţiune a pacienţilor în materie de servicii medicale. Ne dorim să stabilim un standard înalt în ceea ce înseamnă grija pentru pacient, respect, compasiune şi profesionalism şi să oferim cel mai bun preţ pentru servicii medicale de top.
În prezent, echipa SANADOR numără peste 1 600 de angajaţi şi peste 1 500 de medici colaboratori, echipă cu o îndelungată experienţă şi de un înalt profesionalism ce au ca unic scop, să claseze SANADOR drept un centru medical de referinţă din Bucureşti ce poate asigură asistenţa medicală completă cu ajutorul tehnologiei ultraperformante pentru diagnosticare şi tratament.
Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.sanador.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Oncologic a Spitalului SANADOR din Str. Sevastopol, nr. 5, sector 1, București sau trimite CV-ul pe adresa de E-mail: resurseumane@SANADOR.ro
**********
Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. dr. N. Oblu” din Iaşi
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție de fizician (medical) debutant

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • cunoștințe de operare PC.
 • fără vechime în muncă în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 august 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 septembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică.
Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.neuroiasi.roRelaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. dr. N. Oblu” din Mun. Iaşi, Str. Ateneului nr. 2, cod postal 700309, jud. Iaşi, Tel. 0232264271 interior 165, 129.
**********
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată a 3 posturi de fizician (medical) debutant in Laboratorul de Radioterapie 

Condiţii specifice de participare necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant în specialitatea fizică medicală sunt:
 • Absolvent Facultatea de Fizica - studii superioare absolvite cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • cunoștințe de operare PC
 • fără vechime în muncă în specialitate.
Condiţii generale de participare:
 • îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; 
 • are vârstă de minimum 18 ani împliniţi; 
 • are capacitate deplina de exercitiu; 
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; e. îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant; 
 • îndeplineşte condiţille specifice pentru ocuparea postului; 
 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Calendarul concursului:
 • Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 10.08.2021 – 23.08.2021
 • Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 24.08.2021
 • Proba scrisă: 25.08.2021 - ora 9:00 - la sediul unităţii
 • Proba de interviu: 27.08.2021 - ora 9:00 - la sediul unităţii
Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.
Dosarul de concurs se va depune la serviciul până la data menţionată în calendarul concursului şi va conţine în mod obligatoriu:
 • Copia actului de identitate (să fie în termenul de valabilitate), copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
 • Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN); 
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie); 
 • copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent); 
 • cazier judiciar; 
 •  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae. 
Actele se vor depune până cel tarziu în data de 23 august 2021, ora 12:00 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS tel. 0264598361 int.142 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.iocn.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Institutului Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca din Mun. Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 34-36, cod postal 400015, jud. Cluj, Tel. 0264598361 int.142 , Fax: +40-264-450 669; E-mail: office@iocn.ro
**********
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant în specialitatea fizică medicală in cadrul Laboratorului de Radiologie -Imagistica Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant în specialitatea fizică medicală sunt:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de "Licență în Fizică Medicală" pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
 • diplomă de bacalaureat
 • fără vechime în muncă în specialitate.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 09 august 2021, ora 10:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 24 august 2021, ora 09:00: proba scrisă;
  • 27 august 2021, ora 09:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalulgrigorealexandrescu.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sectorul 1, Tel. 0213169366, interior 137 sau 116.
  **********
  Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante a unui post de fizician medical si unui post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radioterapie

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  1) pentru postul de fizician medical:
  • studii superioare în fizică medicală: "Licență în Fizică", specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  • permis de exercitare nivel 2, emis de CNCAN;
  • vechime în muncă în specialitate sanitară de minim 2 ani;
  2) pentru postul de fizician medical debutant:
  • studii superioare în fizică medicală: "Licență în Fizică", specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  • fără vechime în muncă în specialitate.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 iunie 2021, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 06 iulie 2021, ora 09:30: proba scrisă;
  • 12 iulie 2021, ora 09:30: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.iroiasi.ro Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Institutului Regional de Oncologie Iaşi, str. Gen. Henri Mathias Berthelot, nr. 2-4, Tel. 0374278810, interior 543.
  **********
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician (medical) specialist in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în specialitate: "Licență în Fizică", specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  • concurs pentru ocuparea postului: examen de grad specialist;
  • vechime in munca: minim 4 ani vechime ca fizician în specialitate medicala din sectorul sanitar.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 02-15 iunie 2021, Luni-Joi, între orele 12:00–14:00; Vineri, între orele 11:30–12:30: perioada pentru depunerea dosarelor;
  • 23 iunie 2021, ora 08:00: proba scrisă – str. Gheorghe Marinescu nr. 23, Aula „Iuliu Hațieganu”;
  • 29 iunie 2021: proba practică – str. Clinicilor nr.3-5;
  • 02 iulie 2021: proba interviu – str. Clinicilor nr.3-5.
  Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://scjucluj.ro Relații suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, Mun. Cluj, str. Clinicilor, nr. 3-5, etaj II, camera 22, cod postal 400006, județul Cluj, Tel.0264592771 interior 1168.
  **********
  Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. dr. Matei Balş” din Bucureşti 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante 
  a unui post 0,5 normă de fizician medical (S) in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de Licență în Fizică, specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  • vechime in munca: minim 6 luni în specialitate sanitara;
  • concurs pentru ocuparea postului.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 Mai 2021, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 26 Mai 2021, ora 10:00: testarea psihologică;
  • 02 Iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
  • 12 Iunie 2021, ora 10:00: proba interviu;
  • 12 Iunie 2021, ora 10:00: proba practică.
  Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://mateibals.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Institutului National de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“, în Mun. Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, cod postal 021105, Serviciul R.U.N.O.S. (între orele 7:30-15:30) - persoană de contact - economist Marin Maria, Tel.0212010980, interior 3055.

  **********
  SC MEDICA DORU SRL (CUI: 12342813) din Zalău, judetul Sălaj,
  angajeaza Fizician Medical (cod COR: 226906)
  pentru locului de munca din Mun. BAIA MARE, Str. GHE.BILASCU, nr. 21/1, Judet: MARAMUREŞ
  Nr. posturi vacante: 1
  Termen limita inscriere: 30.06.2021
  Experienta: Experienta putina <3 ani
  Educatie: Universitar-INVATAMANT SUPERIOR - diplomă de Licență în Fizică, specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  Numar luni (pentru contractele partiale): (luni)
  Timp de lucru: 8 (ore)
  Relații suplimentare se pot obține la sediul  SC MEDICA DORU SRL din Zalău, Telefon: 0260613725 sau E-mail: ipate_optic@yahoo.com
  **********
  SC DORU EXIM SRL (CUI: 3988670) din Zalău, judetul Sălaj
  angajeaza Fizician Medical (cod COR: 226906)
  pentru locului de munca din Mun. BAIA MARE, Str. GHE.BILASCU, nr. 21/1, Judet: MARAMUREŞ
  Nr. posturi vacante: 1
  Termen limita inscriere: 30.06.2021
  Experienta: Experienta putina <3 ani
  Educatie: Universitar-INVATAMANT SUPERIOR - diplomă de Licență în Fizică, specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  Numar luni (pentru contractele partiale): (luni)
  Timp de lucru: 8 (ore)
  Relații suplimentare se pot obține la sediul SC DORU EXIM SRL sau Telefon: 0260613725
  **********
  SC ONCO CARD SRL BRASOV (CUI: 6620974) angajeaza Fizician Medical (cod COR: 226906) pentru Laboratorul de Radioterapie
  pentru locului de munca din Mun. BRAŞOV, Strada: CARIEREI, Numarul: 65A, Judet: BRAŞOV
  Nr. posturi vacante: 1
  Termen limita: 30.05.2021
  Experienta: Experienta putina <3 ani
  Educatie: Universitar-INVATAMANT SUPERIOR - diplomă de Licență în Fizică, specializarea Fizică Medicală pentru absolventii de studii de lungă durată (4-6 ani) sau diplomă absolvire ciclul I: "Licență în Fizică Medicală" + diploma absolvire ciclul II: "Master în Fizică Medicală" pentru absolventii sistemului Bologna;
  Numar luni (pentru contractele partiale): (luni)
  Timp de lucru: 8 (ore)
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului de Diagnostic și Tratament Oncologic ONCO-CARD Brasov sau pe pagina web www.oncocard.ro
  **********
  Spitalul SANADOR din Bucuresti
  angajeaza un fizician medical pentru Laboratorul de Radioterapie
  Data anunt: 18 Martie 2021
  Scurta descriere a companiei:
  SANADOR a luat fiinta pentru ca avem o misiune. Stim ca sanatatea este cea mai importanta pentru tine, iar noi suntem aici ca sa incercam sa trecem impreuna peste orice obstacol. Iti ascultam problemele si dezvoltam pentru tine tratamente personalizate.
  SANADOR inseamna medici de elita, tehnologie de top si grija fara cusur. Ne-am propus sa demonstram aceste lucruri zi de zi. Clinica SANADOR Decebal, inaugurata in 2001, este cea dintai unitate SANADOR si s-a facut remarcata inca de la inceput prin profesionalismul echipei medicale. In 2006, am deschis SANADOR Victoriei, prima clinica medicala dotata cu laborator propriu de analize medicale. Am continuat sa investim capital si expertiza pentru cele mai bune tratamente medicale, astfel ca, in 2011, am inaugurat Spitalul SANADOR, cel mai mare spital clinic privat din Romania, cu 413 paturi si 10 sali de operatie, cu una dintre cele mai performante sectii de terapie intensiva (adulti si copii), compartiment de primiri urgente, flota proprie de ambulante si linii de garda permanente, inclusiv laborator de analize si radiologie imagistica medicala de top.
  Valorile Sanador sunt excelenta, inovatie, integritate, empatie si spirit de echipa. Avem misiunea de a imbunatatii calitatea vietii pacientilor prin acces la cele mai bune tehnologii si servicii medicale si suport din partea unei echipe de medici dedicati si profesionisti. Dorinta Sanador este de a deveni primul loc si prima optiune a pacientilor in materie de servicii medicale. Ne dorim sa stabilim un standard inalt in ceea ce inseamna grija pentru pacient, respect, compasiune si profesionalism si sa oferim cel mai bun pret pentru servicii medicale de top.
  In prezent, echipa Sanador numara peste 1 600 de angajati si peste 1 500 de medici colaboratori, echipa cu o indelungata experienta si de un inalt profesionalism ce au ca unic scop, sa claseze Sanador drept un centru medical de referinta din Bucuresti ce poate asigura asistenta medicala completa cu ajutorul tehnologiei ultraperformante pentru diagnosticare si tratament.
  Descriere job:
  • Posturi disponibile: 1 post de fizician medical
  • Adresa loc de munca: București
  • Nivelul carierei: 1 - 5 ani experienta
  • Tip job: Full time
  • Limbi vorbite: Engleză - Mediu
  Cerinte:
  • Esti un candidat eligibil daca:
  • Esti licentiat in fizica medicala sau licentiat in fizica, specializarea fizica medicala;
  • Experienta in radioterapie sau/si in operare CT/RMN/Radiologie;
  • Ai abilitati de munca in echipa, proactivitate, de comunicare, orientare spre nevoile pacientului, atitudine pozitiva, seriozitate si responsabilitate;
  • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
  • Cunostinte MS Office;
  • Capacitate de planificare si organizare;
  • Curs de specialitate – Utilizarea Izotopilor Radioactivi în Medicină;
  Descrierea jobului:
  • Răspunde de funcţionarea corespunzătoare a aparaturii din laboratorul de radioterapie, astfel încât aceasta să poată fi folosită în parametri normali, pentru a-şi atinge scopul iar aplicarea procedurilor să nu aducă atingere sănătăţii şi integrităţii personalului sau pacienţilor;
  • Îşi dă avizul în dozimetria pacientului astfel încât dozele utilizate să fie conforme normelor în vigoare şi pentru ca procedurile să fie eficiente şi nepericuloase;
  • Intocmeste impreuna cu medicul planul de tratament al fiecarui pacient, trasandu-se izodozele corespunzatoare (in functie de necesitati) avand drept tinta optimizarea tratamentului;
  • Da indicatii la pozitionarea pacientului si asista la prima sedinta de iradiere;
  • Efectueaza verificarile periodice (zilnice, saptamanale si lunare) ale parametrilor iradierii specificati in procesul de lucru (timp, doza, energie, omogenitate si simetrie fascicul, functionarea corecta a sistemului electronic de interblocare, telemetrie, dimensiune câmp, etc.);
  • Participa impreuna cu responsabilul cu securitatea radiologica la efectuarea masuratorilor campurilor de radiatii in zona de lucru si in zona invecinata si la executarea testului de contaminare nefixata.
  • Calibrarea aparaturii după protocoalele existente;
  • Intocmeşte/elaborează caietul de control de calitate al departamentului;
  • Manageriază distribuţia radiotrasorului/pacient şi întocmirea programului de lucru la aparat, asigurând calitatea investigaţiei;
  Alte informatii:
  Sanador este o companie cu capital 100% romanesc, care furnizeaza intreaga gama de servicii medicale. Infiintata in 2001 Sanador a avut o dezvoltare continua, exclusiv organica, fara nici o achizitie. In anul 2011 Sanador a inaugurat cel mai mare spital privat generalist din Romania, cu 402 paturi si 10 sali de operatie, avand una dintre cele mai performante sectii de terapie intensiva adulti si neonatologie. In tot acest timp, Sanador a atras unii dintre cei mai performanti medici si personal mediu de inalt profesionalism, reusind sa atinga performante deosebite, chiar si premiere medicale in Romania. Mizand foarte mult pe resursa umana, Sanador a dezvoltat permanent procesul de recrutare, atragand oameni care sa se simta mandri ca fac parte din aceasta companie.
  Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web https://www.sanador.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Oncologic a Spitalului SANADOR din Str. Sevastopol, nr. 5, sector 1, București sau trimite CV-ul pe adresa de E-mail: resurseumane@SANADOR.ro
  **********
  Spitalul Municipal Calafat, județul Dolj
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica Medicala.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în fizică, specializarea fizică medicală;
  • fără vechime în specialitate.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 19.03.2021, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 29.03.2021, ora 11:00: proba scrisă și interviul.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://spitalcalafat.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Calafat, Mun Calafat, str. Traian, nr. 5, jud. Dolj, Tel. 0251230606, interior 144.
  **********
  Asociatia Dăruiește Viață
  Spitalul Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă din Bucuresti
  (în cadrul Spitalului de Urgență pentru Copii „Marie Curie”)
  angajeaza pe perioada nedeterminata 7 posturi vacant de fizician medical pentru Laboratorul de Radioterapie

  Descrierea postului:
  Gestionează toate aspectele de fizică medicală din radioterapia oncologică, inclusiv predare și cercetare în domeniu, conform misiunii și obiectivelor departamentului de Radioterapie, calibrarea și punerea în funcțiune a echipamentului, asistență clinică, întreținerea unei calități adecvate pentru echipamente și tratamentele furnizate, respectarea problemelor de licențiere și siguranța radiațiilor.
  Durata: permanentă, normă întreagă
  Cerință: cetățean român care își dorește să se întoarcă acasă
  Cerințe educaționale și teoretice 
  • Licență în Fizică cu specialitate în Fizică medicală (sau alta echivalentă) 
  • Masterat în Fizică medicală
  • Certificare CNCAN de nivel 2 în Acceleratoare de particule/Generatoare de radiații, specialitățile Acceleratoare de particule/alte aplicații generatoare de radiații); 
  • Autorizatie de Liberă Practică fizician medical, eliberata de Ministerul Sănătății 
  • Cel puțin 2 ani de experiență clinică în radioterapie 
  • Experiență cu diverse tehnici de planificare a tratamentului, precum 3DCRT, IMRT, RapidArc/VMAT, SRS, SBRT (folosind Varian TrueBeam, familiaritatea cu echipamentele Halcyon sau Ethos este preferabilă, precum și cu sistemul de planificare a tratamentului Eclipse) 
  • Experiență extinsă cu Aria 15.6 sau versiuni ulterioare 
  • Experiență cu programele de asigurare a calității (QA) și procesele de QA zilnice, lunare și anuale pentru acceleratoare lineare, simulatoare CT, sisteme de planificare a tratamentului, colimatoare multileaf (MLC), Electronic Portal Imaging Devices (EPID), sisteme OBI și CBCT, conform protocoalelor recomandate de AAPM sau alte organizații internaționale. 
  • Experiență în folosirea echipamentelor dozimetrice produse de diferiți furnizori, cum ar fi IBA/PTW/SUN NUCLEAR 
  • Experiență cu certificările CNCAN pentru radioterapie – acceleratoare lineare 
  • Nivel cel puțin mediu de cunoaștere a limbii engleze.
  • Licențe și certificări Certificarea în fizică medicală terapeutică din partea unui comitet adecvat de certificare din orice țară sau din partea International Medical Physics Certification Board (IMPCB) este de dorit, dar nu obligatorie.
  Calendar concurs:
  • 31.03.2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
  Sarcini / responsabilități principale:
  1. Responsabil pentru măsurarea, documentarea și asigurarea sistematică a aspectelor fizice ale tuturor surselor/dispozitivelor iradiante folosite în Radioterapie. Efectuează testarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor legate de tratamente. Aceasta include calibrarea tuturor surselor producătoare de radiații și întreținerea tuturor informațiilor pentru utilizare adecvată. Alcătuiește și documentează specificațiile de performanță, testare, toleranță și frecvență de testare pentru toate echipamentele terapeutice. 
  2. Efectuează și întreține un program cuprinzător de asigurare a calității (QA) care se asigură că pacienții beneficiază de localizarea tumorii, tratament cu radiații și distribuția dozelor conform prescripției. Acest lucru include asigurarea acurateței parametrilor pentru unitatea de tratament, precum și procesele de QA specifice dispozitivelor și pacienților. 
  3. Generează planuri de tratament optime clinic, folosind sistemul de planificare a tratamentelor, cunoștințele de anatomie și fiziologie, oncologie și biologia radiațiilor, protecție și siguranță cu privire la radiații, matematică, tehnici de radioterapie, fizică și tehnologie. 
  4. Comunică cu oncologul radioterapeut în timpul procesului de planificare a tratamentului și participă la comunicarea planului către tehnicienii de radioterapie, pentru implementarea planului. 
  5. Menține angajamentul pentru un nivel ridicat de acuratețe, atenție la detalii și siguranță. 
  6. Își folosește abilitățile de gândire critică în planificarea tratamentelor cu radiații, evaluarea planurilor, recunoașterea și rezolvarea problemelor legate de echipamente și a discrepanțelor cu privire la tratament. 
  7. Asigură transferul corect de date cu privire la pacienţi și planul de tratament către sistemele clinice, inclusiv, printre altele, sistemele de înregistrare și verificare, ghidare imagistică, livrare a tratamentului şi sistemele de înregistrări medicale electronice. 
  8. Participă la obținerea datelor despre pacienți prin seturile de date generate de computer, folosind dispozitive de imagistică medicală, precum CT, PET, RMN etc. sau metode manuale, cum ar fi măsurătorile fizice, și încorporează aceste date în planurile de tratament, calcule și dispozitivele folosite. 
  9. Asistă tehnicianul radioterapeut în procesul de simulare a tratamentului, inclusiv folosirea sau nevoia de dispozitive suplimentare de tratament, tehnici de imobilizare a pacienților și alte tehnici de poziționare a pacienților, în funcție de caz, pentru simulare și tratament. Asistă la fabricarea acestor dispozitive suplimentare. Oferă asistență de la simularea pacientului la furnizarea tratamentului. 
  10. Conturează și delimitează structurile critice normale ușor de discernut și structurile de planificare extinse, folosind diferite modalități imagistice. 
  11. Efectuează înregistrarea imaginilor rigide și modelabile pentru seturile de imagini multimodalitate. 
  12. Aplică principiile și conceptele de fizica radiațiilor în planificarea tratamentelor cu radiații, inclusiv, dar fără a se limita la: planificarea tratamentelor 2D, planificarea tratamentelor cu conformitate 3D, planificarea tratamentelor cu Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), planificarea tratamentelor 4D, planificarea Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT, planificarea procedurilor de radiochirurgie stereotactică (SRS) și planificarea Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT). 
  13. Aplică propriile cunoștințe de radioterapie cu privire la tolerarea dozelor, calculele fracțiilor privind doza în timp, hipofracționare, calcule BED și EQD2 și alte noțiuni de radiobiologie în procesul de tratament cu radiații. 
  14. Efectuează corect calculele privind dozele de radiații pentru livrarea tratamentelor, manual și folosind computerul, inclusiv efectele dispozitivelor care modifică raza, a câmpurilor neregulate, a spațiilor pentru câmpurile adiacente și a calculelor din afara axei. 
  15. Oferă consultații oncologului radioterapeut cu privire la aspectul fizic și radiobiologic al tratamentului. Traduce planul de tratament dorit într-un set de instrucțiuni pe care să le execute radioterapeuții. 
  16. Responsabil pentru măsurarea dozelor in-vivo și pentru folosirea dispozitivelor de măsurat pentru a verifica livrarea dozelor către pacienți. Oferă interpretare/consultații oncologului radioterapeut în baza dozimetriei in-vivo. 
  17. Dezvoltă și implementează noi proceduri de tratament, în funcție de situația pacienților. 
  18. Responsabil pentru dezvoltarea programului de managementul calității, care va asigura o cultură a siguranței în cadrul departamentului de radioterapie. 
  19. Oferă consultații cu privire la considerațiile de protecție. Se asigură că buncărele de tratament și alte buncăre producătoare de radiații sunt sigure. 
  20. Dirijează proiectarea, fabricarea și măsurarea dispozitivelor de asistență pentru tratament și a modificatoarelor de raze. 
  21. Responsabil de obținerea și diseminarea informațiilor cu privire la practicile curente din domeniul Fizicii radioterapeutice. 
  22. Responsabil pentru inițierea și efectuarea de cercetări în domenii ale fizicii medicale care corespund cu misiunile și obiectivele departamentului de Radioterapie. Aceste cercetări trebuie realizate în strânsă colaborare cu alți fizicieni medicali, oameni de știință, radioterapeuți și alți specialiști. 
  23. Consiliază în practica clinică a Fizicii radioterapeutice și în probleme de dozimetrie. Aceasta include utilizarea/selectarea echipamentelor pentru noile tehnologii și a produselor noi/înlocuitoare, cerințe/alocări/recrutări de personal pentru partea de fizică și dozimetrie, funcționarea programului, pregătirea bugetelor și evaluarea continuă a politicilor și procedurilor programului. 
  24. Oferă sprijin pentru studiile clinice, după caz. 
  25. Dezvoltă proceduri speciale de tratament, precum Total Body Irradiation (TBI), și menține operațiunile clinice ale acestui program. 
  26. Efectuează verificări de rutină ale fișelor, conform politicii departamentului.
  27. Dacă este cazul, participă la atribuțiile financiare și generează documente pentru facturare conform politicilor departamentului. 
  28. Participă la activități educaționale: oferă instruire și formare noilor angajați, medicilor rezidenți, fizicienilor rezidenți, radioterapeuților și altora, după caz. 
  29. Menține o atmosferă de atenție, preocupare și sprijin pentru pacienți, vizitatori, personalul medical și colegi. 
  30. Efectuează diverse activități legate de post, conform indicațiilor supervizorului. 
  31. Aderă la standarde etice înalte în relație cu pacienții, studenții, practicanții și colegii.
  Despre Primul Spital Național de Copii
  Dăruiește Viață, împreună cu Spitalul „Marie Curie” din București, caută o echipă de fizicieni medicali români dispuși să se întoarcă acasă, să pună bazele și să creeze viziunea primului departament de Radioterapie Pediatrică din țară.
  Spitalul va fi o unitate modernă, care va oferi servicii de radioterapie de ultimă generație pentru copii din toată țara, precum și pentru adulți. Va fi primul departament care să asigure servicii de radioterapie copiilor, inclusiv celor sub 12 ani, în baza asigurărilor medicale naționale (se estimează că, în România, în fiecare an sunt diagnosticați cu cancer alți 500 de copii).
  Centrul va fi echipat cu cele mai moderne tehnologii. Veți lucra cu acceleratoare lineare Varian Ethos și TrueBeam HD MLC, sisteme de planificare a tratamentului Eclipse; simulatoare 4DCT; o infrastructură IT bazată pe citrix; sisteme de ghidaj de suprafață Varian Identify, software Velocity, IMRT, radiochirurgie stereotactică, radioterapie corporală stereotactică, tratamente gestionate respiratorii, radioterapie adaptivă.
  Program personalizat de formare și dezvoltare. 
  Întreaga echipă va beneficia de cel puțin șase luni de formare prealabilă (cu cheltuielile acoperite de Asociație) în două centre de referință în radioterapie din Europa. După ce departamentul devine funcțional, vom lucra îndeaproape pentru a asigura un program de formare continuă pentru dezvoltarea științifică și profesională, prin participarea la diverse reuniuni naționale și internaționale, colaborarea cu centre de referință din toată lumea pentru studii clinice, împărtășire de experiență, tumor boards etc.
  Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe  adresa de E-mail: recrutare@daruiesteviata.ro
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Asociatiei Dăruiește Viață, Calea 13 Septembrie, nr. 105, Bl.101, Ap.25, sector 5, București sau Tel. 0729999777 sau E-mail: contact@daruiesteviata.ro
  Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web: www.daruiesteviata.ro
  **********
  Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti
  angajeaza pe perioada determinata 1 post vacant de fizician medical debutant pentru Laboratorul de Radiologie-Imagistica Medicala

  In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.905/2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art.1 din HG nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie  2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:
  SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.
  Calendar concurs:
  • Depunerea dosarelor incepe cu data de: 26.01.2021
  • Data limita la care se pot depune dosarele este: 28.01.2021 ora 10:00
  • Data selectiei dosarelor este in data de: 29.01.2021
  Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorului unitatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu in data de 01.02.2021 ora 09:30.
  Conditii generale de angajare:
  • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
  • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • Are capacitate deplina de exercitiu;
  • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
  • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
  • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul de fizician medical debutant sunt:
  • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in fizica, specializarea fizica medicala;
  • Diploma de bacalaureat;
  Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru posturile vacante de  medici rezidenti anul V in specialitatea radilogie-imagistica medicala, pentru posturile vacante de asistenti medicali principali PL/asistenti medicali PL in specialitatea radiologie, precum si pentru postul de fizician medical debutant, si va cuprinde urmatoarele documente:
  • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
  • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
  • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
  • adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
  • curriculum vitae, model comun european;
  Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe cat posibil electronic pe adresa de E-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de Luni – Miercuri intre orele 07:30 – 10:00 si 13:00 – 15:00 si Joi intre orele 07:30 – 10:00.
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” adresa: Blvd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, Bucuresti
  Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web https://spitalulgrigorealexandrescu.ro
  Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
  Descarca documentele:
  **********
  Amethyst Radiotherapy Center
  Reteaua Europeana Amethyst isi deschide a 12-a Clinica de Radioterapie in Timisoara si angajeaza fizician medical.
  Daca iti doresti sa faci parte din cel mai amplu proiect European de Radioterapie/Oncologie si cea mai performanta echipa te asteptam sa aplici la adresa de E-mail cariere@rtcmed.ro
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Amethyst din Timisoara
  Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web https://amethyst-radiotherapy.ro
  **********
  Centru de Imagistica Medicala ScanExpert angajeaza fizician medical pentru punctul de lucru din Galati
  Profilul fizicianului medical: * Ai studii in domeniu fizicii medicale (Facultate de Fizica, specialitate Fizica Medicala) * Detii ALP si Malpraxis vizate la zi * Iti place sa lucrezi cu oamenii si esti empatic(a) * Esti o persoana comunicativa, cu atitudine pozitiva, proactiva si dorinta continua de invatare * Iti place sa lucrezi in echipa * Ai minime cunostinte MS Office * Ai experienta anterioara (constituie un avantaj) * Detii anumite cursuri de specialitate sau ai experienta profesionala echivalenta in dispozitive medicale (constituie un avantaj) * Integritate, corectitudine si devotament. * Initiativa focusata pe motivare si determinare in gasirea si aplicarea dе solutii optime care sa contribuie la preventia sau depasirea obstacole aparute. * Atitudine orientată către client; tratează cu tact și eficiență diferențele de opinie * Nu există restricții pentru a lucra în zona câmpului magnetic. Beneficii: * Oferim un loc de munca stabil, cu posibilitati de dezvoltare si promovare, intr-o companie in plina dezvoltare; * Mediu de lucru placut intr-o echipa performanta; * Integrare usoara * Flexibilitate in privinta turelor de lucru * Pachet salarial atractiv; Descrierea companiei: ScanExpert este o companie medicala specializata in imagistica medicala de inalta performanta si inaugureaza în curand un Centru de Imagistica Medicala la Galați.
  Noul centru ScanExpert Galați va fi dotat cu rezonanță magnetică nucleară, computer tomograf, ecograf și mamograf..
  Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa de E-mail: office@scanexpert.ro
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Centru de Imagistica Medicala ScanExpert din Mun. Galați, Str. Brăilei, nr. 161 A, jud. Galați sau E-mail: scan.galati@yahoo.com
  Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina oficiala web www.scanexpert.ro

  Anunturi job-uri 2020

  postat 2 ian. 2020, 08:53 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 30 dec. 2020, 05:17 ]

  Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ din Baia Mare 
  angajează personal fără concurs pe durată determinată, pe perioada stării de alertă pentru 2 posturi de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie

  În conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale HG nr.967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale Ordinului MS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, precum şi ale Legii nr.53/2003 - Codului Muncii. 
  Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş", cu sediul în localitatea Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 31, judeţul Maramureş, angajează personal fără concurs pe durată determinată, pe perioada stării de alertă, până la maxim 30 de zile de la data încetării stării de alertă pentru: 
  - 2 posturi de fizician medical la Laboratorul Radioterapie.
  Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi specifice: 
  Condiţiile generale: 
  • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
  • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
  • d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
  • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
  Condiţille specifice: 
  • absolvent al Facultăţii de Fizică sau echivalent (constituie avantaj absolvirea specializarii de fizică medicală şi/sau masterat în fizică medicală)
  • cunoştinţe de operare pe calculator
  • cunoaşterea limbii engleze-nivel mediu 
  • autorizaţie de liberă practică 
  Cei interesaţi vor depune dosarele de înscriere, până în data de 16.12.2020, (luni-joi 13.00-15.30; vineri 10.00- 12.00) la Biroul Personal din cadrul Serviciului RUNOS. 
  Dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte: 
  • a) cerere de înscriere în care se menţionează postul pentru care doreşte să opteze (anexa 1 la prezentul anunţ); 
  • b) declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu character personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările şi completările ulterioare (anexa 2 la prezentul anunţ). 
  • c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
  • d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
  • e) copia după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
  • f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (anexa 3 la prezentul anunţ); 
  • g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie; 
  • h) curriculum vitae; 
  • i) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu (anexa 4 la prezentul anunţ); 
  in situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post si admise în urma selecţiei dosarelor se va organiza proba de interviu. Data, locul si ora desfăsurării interviului va fi comunicată ulterior. 
  Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitaljbm.ro Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opris" Baia Mare, serviciul RUNOS, Tel.0262205100 int. 2284, 0262218712.
  *********
  Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău, 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare - fizica medicala,
  • vechime în muncă cel puțin 1 an.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 31 decembrie 2020, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor 
  • 11 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
  • 13 ianuarie 2021, ora 10:00: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalnehoiu.com Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17, judeţul Buzău, Tel. 0238554994, 0238554632, e-mail spitnehoiu@gmail.com, spitalnehoiu@yahoo.com
  *********
  Universitatea „Ovidius” din Constanţa
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
  cercetător științific – Platforma de Microscopie
  cercetător științific – Platforma de Medicină de Laborator

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • cercetător științific – Platforma de Microscopie:
   • studii de specialitate în domeniul fizică (fizică medicală) sau chimie;
   • doctorand/doctor în științe;
   • vechimea – 2 ani de activitate în cercetare-dezvoltare, în. specialitate sau în învățământul superior;
   • 4 ani de activitate pentru candidații cate provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, conform Legii nr.319/2003 art.16 al.2 (c);
   • minimum 3 contribuții (articole, cărți, brevete de invenție).
  • cercetător științific – Platforma de Medicină de Laborator:
   • studii de specialitate în domeniul medicină, farmacie, biologie, biochimie, fizică (fizică medicală) sau chimie;
   • doctorand/doctor în științe;
   • vechimea – 2 ani de activitate în cercetare-dezvoltare, în specialitate sau în învățământul superior;
   • 4 ani de activitate pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, conform Legii nr.319. 2003 art.16 al.2 (c);
   • minimum 3 contribuții (articole, cărți, brevete de invenție).

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 noiembrie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor – la Direcția Resurse Umane și Salarizare – Biroul Personal – Cămin CI – camera 14;
  • 16 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă – sala P9, Blvd. Mamaia nr.124;
  • 16 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.univ-ovidius.ro. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin I – camera 14 , Mun. Constanţa, Blvd. Mamaia, nr. 124, jud. Constanţa, Tel. 0241615903.

  *********
  ASOCIAȚIA ONCOHELP
  angajeaza fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie a Centrului de Radioterapie OncoHelp din Timișoara
  update 03.11.2020: ANUNT EXPIRAT!
  (momentan OncoHelp nu mai angajeaza fizicieni medicali)
  Atribuții:
  • răspunde de corecta calibrare a tuturor metodelor folosite, a aparaturii și a substanțelor astfel încât să se respecte integral normativele în vigoare;
  • răspunde de buna funcționare și intreținere a aparaturii și echipamentelor din dotarea spitalului;
  • discută și verifică planul zilnic de lucru cu medicul specialist;
  • iși dă avizul în dozimetria pacientului astfel încat dozele utilizate să fie conforme normelor în vigoare.
  Detalii privind condiţiile specifice de angajare sunt disponibile accesând pagina web oficială http://oncohelp.ro
  Relaţii suplimentare se pot obține la adresa de E-mail office@oncohelp.ro, Tel. 0256495403 sau la sediul OncoHelp din Mun. Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 59, cod poștal 300239, jud. Timiș
  *********
  Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de 
  șef serviciu în cadrul Direcției Autorizare Utilizare Radiații Ionizante la Serviciul Evidente Doze și Surse Radioactive.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • Studii: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată. în inginerie, fizică medicală sau în domeniul științelor exacte. Obligatoriu – cursuri în dozimetrie.
  • Vechimea în muncă sau specialitatea necesară – 9 ani.
  • Cunoștințe de operare pe calculator: Office și capacitatea de asimilare a programelor specifice implementate, la nivel de utilizator.
  • Limba engleză – nivel mediu.
  • Reprezintă un avantaj: activitatea desfășurată în funcții de conducere, cursuri în radioprotecție, permis de conducere categoria B.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 28 iulie 2020, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor – la sediul din str. Zalic nr. 4, sectorul 6;
  • 05 august 2020, ora 10:00: proba scrisă – str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6;
  • 11 august 2020, ora 10:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.cncan.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, respectiv str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6 (depunerea dosarelor), Tel. 0213163493, interior 104.
  Tematica:
  1. Atribuțiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Activitățile și sursele care fac obiectul Legii nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Controlul reglementat al surselor radioactive;
  4. Categorizarea surselor radioactive închise;
  5. Asigurarea validității rezultatelor in cadrul laboratoarelor desemnate pentru dozimetrie individuală;
  6. Cerințe privind desemnarea laboratoarelor de dozimetrie individuală;
  7. Cerințe privind tratarea neconformităților în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;
  8. Sistemul de management al calității în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;
  9. Aplicarea principiilor generale de management la gestionarea activității unui serviciu din cadrul CNCAN;
  10. Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica,  Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.
  Bibliografia:
  1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie);
  2. HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 805 din 20.09.2018;
  3. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica  – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 517bis/2018;
  4. Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 1253 din 24/12/2004;
  5. Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.550 din 2.07.2018;
  6. Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear probate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019  și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 octombrie 2019;
  7. Standardul ISO/IEC 17027/2018 - cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;
  8. Principii generale de management.
  *********
  Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:
  1. Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante: la Compartimentul Zona 3 – Sud 1 post (consilier, gradul IA).
  2. Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – 2 posturi: Serviciul Autorizare Surse Medicale 1 post (consilier, gradul IA) si Serviciul Evidente Doze și Surse Radioactive 1 post (consilier, gradul I)

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  1. Studii pentru consilier, gradul IA – Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante, Compartimentul Zona 3 Sud: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată (inginer sau absolvent al unei universități în domeniul științelor exacte: fizică medicală); cursuri de specializare în radioprotecție si/sau în aplicațiile surselor de radiații ionizante. Vechimea în munca sau specialitatea necesară – 6 ani.
  2. Studii pentru consilier, gradul IA – Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Medicale: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în chimie – specializare în radiochimie. Perfecționări/specializări – cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse medicale de radiații ionizante. Prezintă avantaj experiența în practica clinică de RX – diagnostic, sau manipulare instalații radiologice medicale. Vechimea în muncă sau specialitatea necesară – 6 ani.
  3. Studii pentru consilier, gradul I – Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – Serviciul Evidențe Doze și Surse Radioactive. Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată. în inginerie sau în domeniul științelor exacte (fizică medicală). Perfecționări/specializări: cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse ionizante, cursuri de dozimetrie. Prezintă avantaj experiența practică în ținerea evidenței surselor radioactive. Vechimea in muncă sau specialitatea necesară – 3 ani.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 21 iulie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 29 iulie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 04 august 2020, ora 10:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.cncan.ro/anunturi-posturi-vacante. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, din Bucureşti, Blvd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, Tel. 0213163493, interior 131.
  *********
  Spitalul Orasenesc "Sf. Stefan" Rovinari, judet Gorj 
  angajeaza pe perioada determinata a unui post de 0,5 norma fizician medical - studii superioare (S) in specialitatea fizica medicala pentru "Structura de sprijin epidemiologic"  
  conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea efectelor pandemiei de COVID-19.

  Dosarele de inscriere pentru postul mai sus mentionat, va cuprinde urmatorele acte:
  • a) cerere de angajare, in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa se angajeze
  • b) copia actului de identitate in termen de valabilitate, copia certificatului de nastere, copia cefiificatului de casatorie, in cazul schimbarii numelui sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si are altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica - docunentele care atesta nivelul de studii sunt:
  • a) copie diploma de bacalaureat
  • b) copie diploma de licenta cu specializarea in fizica medicala
  • c) permis de exercitare nivel 2
  • d) copie carnet de munca sau adevednte care atesta vechimea in munca, in meserie sau specialitatea studiilor
  • e) cazier judiciar sau declaralie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
  • f) adeverinte medicala care sa ateste starea de sanetate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  • g) curriculum vitae;
  • h) declaratie pe proprie raspundere ca este/nu este incadrata la o alta unitate si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliul
  • i) declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia
  • m) Dosar cu sina.
  Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.
  Conditiile generale de ocupare a postului pentru care candidatul doreste sa candideze;
  • Are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  • Culoaste limba romana, scris si vorbit;
  • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • Are capacitate deplina de exerciliu;
  • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime, sau alte conditii specifice potrivit postului scos la concurs;
  • Nu a fost condamnata definitiv penhu savarsirea unor infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritati, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori aunor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  Conditii specifice necesare in vederea angajarii pentru functia de fizician medical sunt:
  • diploma de licenta cu specializarea in fizica medicala
  • diploma de bacalureat;
  • permis de exercitare nivel 2 CNCAN
  Calendarul desfasurarii procedurii de angajare pentru fizician medical cu speciatitatea fizica medicala:
  • 26.06.2020-29.06.2020 intervalul orar 08:00-15:00Depunerea dosarelor la sediul Spitalului Orasenesc "Sf. Stefan" Rovinari
  • 30.06.2020: Selectie dosare
  • 01.07.2020Proba interviu
  • 01.07.2020, ora 15.00Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de angajare
  Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalrovinari.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail resurseumne@spitaIrovinari.ro Tel. 0253371318 int. 154 / Tel.0766258941 sau la sediul Spitalului Orasenesc "Sf. Stefan" Rovinari din Str. Jiului, nr.1, or. Rovinari, cod postal 215400, judeţul Gorj

  *********

  Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Arad
   organizează examen de promovare în functia de fizician medical (S) in cadrul Laboratorului Clinic Radiologie şi Imagistică Medicală

  Având în vedere:

  • prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare;

  • prevederile OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, garde şi trepte profesionale ale personalului contractual din unităţile sanitare publice;

  Examenul de promovare va consta în elaborarea unei lucrări scrise pe baza bibliografiei şi a tematicii anexate si va avea loc în data de. 03.07.2020, ora 10:00, la Biblioteca si Sala de curs de la Secţia Pediatrie II. 

  Rezultatele examenului de promovare se vor afişa în data de 03.07.2020 la ora 14:00.

  Termenul de contestaţie. 03.07.2020 la ora 15:00.

  Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.scjarad.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad din Mun.Arad, Str. Andreny Karoly, nr.2-4, cod postal 310037, jud. Arad, Tel: 0357407200 / 0257220000, FAX: 0357407211, E-mail: secretariat@scjarad.ro
  *********

  Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea 
  angajează fără concurs pe perioadă determinată de 6 luni, a unui post de fizician medical (personal contractual) cu ½ normă în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

  In conformitate cu Metodologia din 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  Condiţii generale de angajare:
  • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţii specifice de angajare:
  • Nivelul studiilor: diplomă de fizician medical
  • Gradul profesional: -
  • Vechime în specialitate: -
  În cazul în care se depun două sau mai multe dosare pentru acelaşi post, departajarea candidaţilor se va realiza în funcţie de criteriile stabilite de comisia de angajare, criterii ce vor fi consemnate în procesul verbal de selecţie.
  Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:
  • a) cererea de angajare (conform modelului anexat);
  • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • c) copiile documentelor care atestă schimbarea numelui, după caz;
  • d) copia de pe diploma de licenţă (însoţită de foaia matricolă) ;
  • e) copiile documentelor care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, necesară posturilor ce urmează a fi încadrate fără concurs, cum ar fi:
                  - carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie;
                 - extras din aplicaţia Revisal – “raport per salariat” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă/ specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
                 - contracte individuale de muncă, acte adiţionale şi decizii de încetare a contractului individual de muncă, în copie (de la data de 01.01.2011 până în prezent)
  • f) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (conform modelului anexat);
  • g) adeverinţă medicală în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • h) curriculum vitae;
  • i) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • j) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimiştilor în sistemul sanitar din Romania;
  • k) declaraţie referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (conform modelului anexat).
  Candidaţii selecţionaţi vor prezenta documentele în original, pentru confruntare, la angajare.

  CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR:
  • 24.06.2020 intervalul orar 08:00-14:00Perioada, data limită şi intervalul orar de depunere a dosarelor de angajare la Birou RUNOS
  • 25-26.06.2020: Selecţia dosarelor de angajare
  • 26.06.2020: Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de angajare (se va afişa pe site-ul spitalului)
  • 01.07.2020, ora 09:00: Data prezentării la post şi a prezentării documentelor în original (pentru toate documentele depuse in copie de dosarul de angajare) la BIROU RUNOS
  Dosarele pentru angajare se vor depune în zilele lucrătoare la sediul Spitalului ,comp. RUNOS pana la data de 25.06.2020.
  Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalbuftea.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Tel.0213515295, interior 133 sau la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea din Str. Studioului nr. 5, Orașul Buftea, județul Ilfov
  *********
  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de asistent de cercetare în fizică medicală / biofizică  –  la Cercetare Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de asistent de cercetare în fizică medicală/biofizică–  la Cercetare Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056 sunt:
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare în domeniul fizică, absolvite cu diplomă de licență;
  • cunoștințe de limba engleză;
  • cunoștințe de operare pe calculator;
  • abilități în comunicare;
  • cunoștințe și abilități practice privind utilizarea tehnicilor de spectrometrie și cartografiere Raman, precum și a spectroscopiei Raman amplificate pe suprafață;
  • experiență privind utilizarea nanoparticulelor plasmonice ca și substrat pentru spectroscopia Raman amplificate pe suprafață;
  • experiență privind utilizarea spectroscopiei și cartografierii Raman pe probe biologice (celule, țesuturi vegetale);
  • abilități practice de sinteză de nanoparticule metalice.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 13 aprilie 2020, ora 10:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 23 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 28 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conți
  ne următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.usamvcluj.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din str. Mănăștur nr.3-5, camera 24, județul Cluj, Tel 0264596384, interior 237.
  *********
  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc, județul Harghita
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de cercetător științific fizică, biofizică, chimie-fizică, fizică medicală, gradul III

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • absolvent cu diplomă de licență al specializărilor de fizică, biofizică, chimie-fizică, fizică medicală sau conexe;
  • să dețină titlul de doctor;
  • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor;
  • să aibă cel puțin 2 articole ISI cu factori de impact nenuli.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 06 aprilie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 14 aprilie 2020: proba scrisă;
  • 20 aprilie 2020: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare la sediul la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane din Miercurea-Ciuc din Str. Progresului nr.35/B, județul Harghita.
  *********
  Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante a unui post de 
  fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare de lunga durata diplomă de licență în fizică medicală sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală + master în fizică medicală;
  • Autorizatie de Libera Practica Medicala - fizician medical;
  • 1 an vechime în specialitate sanitara necesare ocupării postului;
  • concurs pentru ocuparea postului.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 03 aprilie 2020, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 15 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 23 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalnehoiu.com Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17, judeţul Buzău, Tel. 0238554994, 0238554632, e-mail spitnehoiu@gmail.com, spitalnehoiu@yahoo.com
  *********
  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante, a unui post de 
  fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare de lunga durata diplomă de licență în fizică medicală sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală + master în fizică medicală;
  • 6 luni vechime în specialitate sanitara necesare ocupării postului
  • concurs pentru ocuparea postului
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 04 aprilie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 13 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 21 aprilie 2020, ora 09.00: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalulconstanta.ro Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, Tel. 0241503460.
  *********
  Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii Înalte

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare de lunga durata diplomă de licență în fizică medicală sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală + master în fizică medicală;
  • 6 luni vechime în specialitate sanitara
  • concurs pentru ocuparea postului
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 24 martie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 01 aprilie 2020,  ora 10:00: proba scrisă;
  • 08 aprilie 2020,  ora 10:00: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.iob.ro. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, Tel. 0212271125 sau 0212271491
  *********
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

  • DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – SERVICIUL REGLEMENTARE
  • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ

  • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;
  • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ: SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ , Compartiment vigilență

  • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administrație publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA

  • 1 (unu) post inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate fizică medicală, perioadă nedeterminată;

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI

  • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;;

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE

  • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, specialitate administrație publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;
  • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRA VEGHERE PIATA-SERVICIUL REGLEMENTARE: 

  A) inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S:

  • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc
  • vechimea minima in specialitate, 6 ani si 6 luni; 
  • cunostinte de utilizare a calculatorului; 
  • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
  • concurs pentru ocuparea postului. 

  2. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRA VEGHERE PIATA-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIATA 

  A) inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S:

  • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc
  • vechimea minima in specialitate, 6 ani si 6 luni;
  • cunostinte de utilizare a calculatorului;
  • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
  • concurs pentru ocuparea postului. 

  B) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

  • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc;
  • fara vechime in specialitate
  • cunostinte de utilizare a calculatorului; 
  • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
  • concurs pentru ocuparea postului.

  3. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA: SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIATA, Compartiment vigilenta 

  A) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

  • diploma de licenta in specialitate tehnicii asociatii domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnicii, electronicii, inginerie electricii, electronicii si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construetiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicalii, biochimie, biologie, etc
  • fara vechime in specialitate
  • cunostinte de utilizare a calculatorului;
  • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
  • concurs pentru ocuparea postului. 

  4. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC - LABORATOARE - SERVICIUL UNITATE NUCLEARA 

  A) inspector de specialitate gr.II, nivel studii S:

  • diploma de licenta in specialitate fizică (specializare fizică medicală);
  • vechime in specialitate, 6 luni;
  • cunostinte de utilizare a calculatorului;
  •  cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
  • concurs pentru ocuparea postului. 

  5. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC - LABORATOARE - SERVICIUL INCERCARI SI VERIFICARI 

  A) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

  • diploma de licenta in specialitate tehnicii asociatii domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronicii, inginerie electricii, electronicii si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicalii, biochimie, biologie, etc
  • fara vechime In specialitate;
  • cunostinte de utilizare a calculatorului;
  • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
  • concurs pentru ocuparea postului. 

  6. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDI CALE: DIRECTIA AVIZARE 

  A) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

  • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc
  • fara vechime in specialitate
  • cunostinte de utilizare a calculatorului;
  • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
  • concurs pentru ocuparea postului. 

  B) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S:

  • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc
  • vechime in specialitate, 3 ani si 6 Juni;
  • cunostinte de utilizare a calculatorului;
  • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
  • concurs pentru ocuparea postului. 

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 martie 2020, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 24 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 30 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.anm.ro/anunt-concurs-posturi-vacante. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul din București, str. Av. Sănătescu, nr.48, sectorul 1, (camera 5 – parter), Tel. 0213171100 int. 409/425.

  Anunt concurs ANMDMR nr.2448/02.03.2020

  *********
  Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias” din București 
  organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante a 
  1/2 normă fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala 

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare de lunga durata sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală si master în fizică medicală;
  • vechime minimum 6 luni în domeniul sanitar.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 18 martie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 martie 2020, ora 09.30: proba scrisă;
  • 27 martie 2020, ora 09.30: proba practică.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalul-elias.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă „Elias” din Bucureşti, bd, Mărăşti nr. 17, sectorul 1, Tel. 0213161600, interior 288.
  *********
  Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani, Județul Vâlcea 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de
  fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare de lunga durata sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală si master în fizică medicală absolvent al facultății de fizică;
  • fără vechime in munca
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 19 martie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 27 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 31 martie 2020, ora 10:00: proba interviu;
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.smcnd.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani, str. Dr. Bagdasar nr. 2, Județul Vâlcea, Tel. 0372893135
  *********
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” București, 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante a unui post de Expert în Fizică Medicală nivel 3 specializare Fizica de Radiologie de Diagnostic și Intervențională

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de Expert în Fizică Medicala nivel 3 sunt:
  diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală
  grad universitar echivalent superior (masterat medical sau doctorat)
  curs de radioprotecție postuniversitar
  permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (C.N.C.A.N.)
  3 ani vechime ca fizician medical
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  03 februarie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  13 februarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
  18 februarie 2020, ora 09.00: proba practică/interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.mscurie.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” București, bd. Constantin Brâncoveanu nr 20, sectorul 4, Tel. 0214603026, int. 231.
  *********
  Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante
   a unui post de fizician medical debutant (studii suprioare) in cadrul Laboratorlui Clinic Radiologie, Imagistică Medicală

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale fizician medical debutant cu studii superioare sunt: 
  • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală sau echivalentă
  • cu vechime în specialitate (de fizician medical debutant) de până la 2 ani
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 17 ianuarie 2020, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 29 ianuarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
  • 29 ianuarie 2020, ora 12.00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalul-municipal-timisoara.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Str. Hector nr. 1, județul Timiș, tel. 0256221553.
  *********
  Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante
   a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii înalte

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență in fizică specializarea fizică medicală;
  • 6 luni vechime în specialitatea sanitara
  • concurs pentru ocuparea postului
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 17 ianuarie 2020, ora 13:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 27 ianuarie 2020, între orele 09:30-12:00, proba scrisă;
  • 31 ianuarie 2020, între orele 09:30-12:00, proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.iob.ro. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, tel. 0212271125 sau 0212271491.
  *********
  Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi,
  Facultatea de Medicina
  Departamentul Stiinte Morfo Functionale II
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante
   a unui post de Şef de lucrări Disciplina Biofizică și Fizică medicală (poziția în statul de funcții: 7)

  Descrierea procedurii de concurs:
  Ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, organizat de Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, prevederile HG nr.457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din învăţământul superior, cu modificările ulterioare, a HG nr.883/2018, a Ordonanței nr.9/2018 şi a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Sef lucrari (1) Concursul pentru ocuparea postului de Sef lucrari constă în: 
  • A. Analiza dosarului candidatului (conform art.13): 50%; 
  • B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare (depusă la dosar, conform art.13): 10%; 
  • C. Prelegere publică: 40%; Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare probă componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba Analiza dosarului candidatului este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii.
  Lista documente:
  (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul întocmeşte un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea eliminării din concurs. La finalul dosarului, candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.
  (2) Dosarul conţine următoarele documente: 
  • a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) (anexa 1); 
  • b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 
  • c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2; 
  • d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 
  • e) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate - anexa 4; 
  • f) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 
  • g) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 
  • h) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este eliberată în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității. 
  • i) în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale respective. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității; j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenţă, master - copii simple; 
  • k) pentru postul de profesor universitar, copie legalizată după atestatul de abilitare. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității;
  • l) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit şi în format electronic; 
  • m) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile de departajare a candidaţilor; 
  • n) ”Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs”, în format tipărit și electronic. Forma tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 
  • o) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în format tipărit și electronic; 
  • p) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”, în format tipărit şi electronic; forma tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 6; 
  • r) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format tipărit şi electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite; 
  • s) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională al tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 
  • t) pentru posturile de conferenţiar universitar lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, din afara instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. Pentru posturile de profesor universitar lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului; 
  • u) adeverință eliberată de Universitate, care să ateste funcțiile didactice ocupate de către candidat de la începutul carierei didactice până la data înscrierii la concurs; 
  • v) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări ale candidatului în domeniul postului pentru care candidează (medicina, medicină dentară, farmacie sau alte domenii, în conformitate cu postul scos la concurs), structurată conform art.15, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în Indicatorii de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice. 
  (3) Dosarul și lucrările candidatului vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. 
  (4) Dacă un candidat dorește să se înscrie la concurs pe mai multe posturi/poziții din statul de funcții scoase la concurs, pentru fiecare post/poziție la care se înscrie trebuie să depună un dosar de înscriere (în care precizează postul didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează) și să achite taxele aferente pentru fiecare înscriere.

  Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.
  Calendar concurs:
  • 26.11.2019-10.01.2020: Perioadă înscriere
  • 27.01.2020: Data susținerii prelegerii (ora susținerii prelegerii: 09:00, locul susținerii prelegerii: Laboratorul de Medicina Nucleara, Spitalul Sf. Spiridon Iasi)
  • 27.01.2020-29.01.2020: Perioadă susținere a examenelor
  • 29.01.2020-30.01.2020: Perioadă comunicare a rezultatelor
  • 30.01.2020-04.02.2020: Perioadă de contestații
  Tematica probelor de concurs:
  I. METODE FIZICE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ Principiul fizic în cazul principalelor grupe de metode şi tehnici fizice şi biofizice şi exemple de aplicaţii în medicină: - Metode electrokinetice: electroforeza, electrofocalizarea, imunoelectroforeza. Aplicatii medicale. - Metode de determinare a viscozităţii lichidelor. Aplicatii medicale. - Centrifugarea şi ultracetrifugarea. Aplicatii medicale. - Metode cromatografice. Aplicatii medicale. - Metode de spectrometrie. Rezonanţa electronică de spin (RES) si Rezonanţa magnetică nucleară (RMN). Aplicatii medicale. - Metode optice. Aplicatii medicale. - Microscopie optică. Microscopie electronică. Alte tipuri de microscopie: microscopie ionică, microscopie de forţă atomică, microscopie prin efect tunel, microanaliza nucleară. Aplicatii medicale. - Difracţia cu raze X. Utilitatea pentru medicina. - Date esentiale asupra prelucrarii statistice a rezultatelor masuratorilor in medicina. - Sistemul Internaţional de unităţi de măsură şi aplicaţiile sale în medicină. 
  II. NOŢIUNI DE BIOFIZICA MOLECULARĂ SI CELULARĂ - Structura moleculei de apă, proprietăţile ei particulare. Implicatii in medicina. - Caracteristici biofizice ale biomembranei si relatia cu patologia. Fluiditatea membranară si relatia cu patologia. - Caracteristici biofizice ale principalelor tipuri de microtransport membranar si relatia cu patologia. Caracteristici biofizice ale receptorilor celulari si relatia cu patologia. Bazele biofizice ale biopotenţialelor de repaus şi de acţiune si relatia cu patologia. 
  III. BAZELE FIZICE ŞI BIOFIZICE ALE IMAGISTICII MEDICALE. ELEMENTE DE RADIOBIOLOGIE. BIOSTATISTICA  - Clasificarea imagisticii medicale din punct de vedere fizic. Principiul fizic al principalelor tipuri de metode imagistice in vivo si utilitatea in medicina in relatie cu principiul (scintigrafie, ecografie, IRM, CT, PET-CT). - Bazele fizice ale radioactivităţii. Radioactivitatea si organismul uman. Mecanismele fizice ale interacţiunii radiaţiilor cu materia. Implicatii medicale - Detecţia radiaţiilor ionizante in medicina. - Relaţia doză - efect, unităţi de măsură. Utilitate medicala. Dozimetrie şi radioprotecţie in medicina. 
  IV. ELEMENTE DE BIOFIZICA CIRCULAŢIEI SÂNGELUI Sângele - lichid nenewtonian. Prezentarea principalilor parametri hemoreologici. Biofizica peretelui vascular. Aspecte biofizice de mecanică cardiacă. 
  V. BIOFIZICA ANALIZATORULUI VIZUAL SI ELEMENTE DE OPTICA Studiul ochiului din punct de vedere al opticii geometrice. Lentile. Determinarea distantelor focale ale lentilelor convergente. Aberatia sferica longitudinala si aberatia cromatica. Utilitatea in medicina. 
  BIBLIOGRAFIE 
  • 1. Aurengo A., Grémy F., Petitclerc T., Biophysique, Medecine-Sciences Flammarion, Paris 1997.
  • 2. Marchandise X et al. Biophysique pour les sciences de la vie et de la santé. Ed. Omniscience 2007. 
  • 3. Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”, Bucureşti, 2003. 
  • 4. Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne,Ed.Teora,Bucureşti,2000. 
  • 5. Pascu M., Rusu V., Vasile C., Spectrometria in IR in medicina si farmacie, Editura BIT, 2003. 
  • 6. Popescu A., Bazele Opticii, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1988. 
  • 7. Rusu V., Baran T., Brănişteanu D.D., Biomembrane şi patologie, vol.I, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988. 
  • 8. Rusu V. şi colab., Lucrari practice şi demonstrative de Biofizică şi Fizică medicală, Ed. “Gr.T.Popa” 2003. 
  • 9. Rusu V., Dicţionar medical, ed. III, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007. 
  • 10. Ştefanescu C., Rusu V. De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si metabolice, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007. 
  • 11. Ştefanescu C., Rusu V. Medical Biophysics. An introduction for students, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2008. 
  • 12. Grierosu I., Tomografia prin emisie de pozitroni, Ed. Tehnopress, Iasi, 2011.
  Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 26.11.2019

  Concursuri didactice: Sesiunea noiembrie 2019 - februarie 2020 / perioada nedeterminata


  Editor de conținut - Concursuri didactice - perioada nedeterminata

  Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar – Arseni” din București 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de 
  fizician medical cu 0,5 normă in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Enegii Inalte

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de licență în fizică specialitate fizică medicală;
  • curs de specialitate/stagiu de pregătire în domeniul radiochirurgie stereotactice, cu atestat/adeverință/certificat de absolvire acordat de un Centru Acreditat Leksell – Gamma – Knife Perfecxion sau Icon;
  • 6 luni vechime în specialitate.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 10 ianuarie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 ianuarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
  • 27 ianuarie 2020, ora 09.00: proba practică;
  • 30 ianuarie 2020, ora 09.00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.bagdasar-arseni.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, Şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, Tel. 0213343025, interior 1122 / 1123.

  Anunturi job-uri 2019

  postat 12 ian. 2019, 13:33 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 30 dec. 2020, 05:32 ]

  Centrul de Oncologie “Sf. Nectarie” Craiova
  angajeaza fizicieni medicali in radioterapie

  Anunt concurs 04.12.2019.
  Descrierea jobului:
  Desfasurarea activitatii intr-o echipa tanara, dinamica, cu multe provocari.
  Descrierea companiei:
  Centrul de Oncologie "Sf. Nectarie ” este un centru privat de oncologie, care are drept scop principal acordarea de servicii medicale in domeniul oncologiei medicale.
  Condiţii de participare şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs.
  Condiţii generale de participare:
  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  Cerințe specifice:
  Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://centruldeoncologie.ro
  Relaţii suplimentare la sediul Centrului de Oncologie “Sf. Nectarie” din Mun. Craiova, Str. Caracal, Nr.23A, jud. Dolj, Tel. 0351401336 / 0731604432 / 0721342420.

  *********
  Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de :
  fizician debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii Înalte;
  fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Clinic de Medicină Nucleară;

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • fizician debutant – Laboratorul de Radioterapie cu Energii Înalte: diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală, concurs pentru ocuparea postului.
  • fizician medical debutant – Laboratorul Clinic de Medicină Nucleară: diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală sau echivalent, concurs pentru ocuparea postului.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 10 decembrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 17 decembrie 2019, între orele 09:30-12:30: proba scrisă;
  • 24 decembrie 2019, între orele 09:30-12:00: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.iob.ro. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, Tel. 0212271123 sau 0212271491.
  *********
  Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ din Baia Mare 
  organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență in fizică specializarea fizică medicală sau echivalent;
  • cunoștințe de operare pe calculator;
  • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;
  • fără vechime in munca
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 03 decembrie 2019, ora 15:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 12 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 17 decembrie 2019: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitaljbm.ro Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“, Baia Mare, serviciul R.U.N.O.S., Tel. 0262205100, interior 2284 sau 0262218712.
  *********
  Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari, județul Gorj 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 04 decembrie 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 12 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 18 decembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalrovinari.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari, Str. Jiului nr. 1, judeţul Gorj, Tel. 0253371318, interior 154.
  *********
  Spitalul Municipal Brad, județul Hunedoara 
  organizează concurs de recrutarea pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante a 1/2 normă de fizician (medical) principal (S) in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician principal (S) sunt:
  • diplomă de licență în specialitate:
  • examen de grad principal;
  • certificat de membru al organizației profesionale a fizicienilor medicali (Colegiul Fizicienilor Medicali din România), vizat pentru anul în curs;
  5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 02 decembrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 10 decembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
  • 12 decembrie 2019: proba practică;
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://spitalbrad.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Brad, din Str. Spitalului nr. 10, judeţul Hunedoara, Tel. 0254611600, interior 226.
  *********
  Spitalul Municipal Curtea de Argeş, județul Argeș
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor – diplomă de licență in fizică specializarea fizică medicală;
  • studii universitare de masterat in fizică medicală sau dovada că urmează aceste studii;
  • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 27 noiembrie 2019, ora 14:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 10 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 13 decembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.smca.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Curtea de Argeș, Str. Cuza Vodă nr. 6 – 8, judeţul Argeş, e-mail secretariat@smca.ro, Tel. 0248721976.
  *********
  Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București 
  organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată corespunzător funcției contractuale 0,5 norma post vacant de fizician (medical) in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii Inalte

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală
  • diplomă de bacalaureat;
  • 6 luni vechime în specialitate sanitara.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 21 noiembrie 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 02 decembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 10 decembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.bagdasar-arseni.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, tel. 0213343025, interior 1122 si 1123.
  *********
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca 
  organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de fizician medical debutant la Compartiment întreţinere aparatură medicală

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală
  • Autorizatie de Libera Practica, eliberata de DSP
  • vechime in munca in specialitatea sanitara: fără condiţie de vechime

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 noiembrie 2019,  perioada pentru depunerea dosarelor;
  • 19 noiembrie 2019, ora 08.00/09.00 proba scrisă/practică;
  • 25 noiembrie 2019, proba interviu.

  Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://scjucluj.roDosarele de concurs se vor prezenta la Biroul personal, et. II, cam.22, in perioada 29.10.2019-11.11.2019, dupa urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 11:30-12:30, Tel. 0264592771 int. 1168.

  Anunt concurs post fizician medical debutant 19.11.2019

  *********
  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de fizician (sanatate publica) în cadrul Laboratorului de Igiena Radiațiilor

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în specialitate fizică sau fizică medicală;
  • vechime 6 luni în specialitatea sanitara.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 01 noiembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 11 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 13 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.dspbihor.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor din Mun, Oradea, Str. Libertății, nr. 34 sau la Tel. 0259476359.
  *********
  Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău
   organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală
  • Autorizatie de Libera Practica, eliberata de DSP
  • vechime in munca in specialitatea sanitara: min.1 an
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 30 octombrie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 04 noiembrie 2019, ora 10:00: selectie dosare;
  • 11 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 14 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://www.spitalnehoiu.com Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, cu sediul în oraşul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17, județul Buzău, e-mail: spitnehoiu@gmail.com, spitalnehoiu@yahoo.com, Tel. 0238554994, 0238/554.632, Fax: 0238554632
  *********
  Spitalul Municipal Calafat, județul Dolj 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radiologie.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 10 octombrie 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 17 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 17 octombrie 2019, ora 14:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://spitalcalafat.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Calafat, str. Traian nr. 5, judeţul Dolj, Tel. 0251230606, interior 144.
  *********
  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante  a unui post fizician medical

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de  fizician medical:
  • nivelul studiilor – diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală sau echivalentă;
  • vechimea în muncă necesara ocupării postului – cel puțin 6 luni în specialialitate.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 06 septembrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • 07 – 08.10.2019, ora 09.00: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalulconstanta.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa, blvd. Tomis, nr. 145, jud. Constanta, Tel. 0241503460.

  Bibliografie si tematica fizician medical

  *********
  Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă 1 post de fizician medical

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de  fizician medical:
  • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală sau echivalentă;
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
  • minimum 2 ani vechime ca fizician medical debutant.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 04 septembrie 2019, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 12 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 19 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://icfundeni.roRelaţii suplimentare se pot obține la sediul Institutului Clinic Fundeni, şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, camera 10, Bucureşti, tel. 0213195087.
  *********
  Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, a
  3 posturi vacante de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii înalte;
  1 post vacant de fizician medical în cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii înalte;

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • fizician medical debutant:
   • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală;
   • fără vechimea în specialitate;
   • concurs pentru ocuparea postului;
  • fizician medical:
   • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală;
   • 6 luni vechime în sistemul sanitar în specialitatea postului;
   • concurs pentru ocuparea postului;
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 13 august 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 23 august 2019, ora 09:30: proba scrisă;
  • 30 august 2019, ora 09:30: proba interviu.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.iob.ro. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, tel. 0212271123 sau 0212271491.
  *********
  Spitalul Municipal Orăştie, județul Hunedoara 
  organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală;
  • copie certificat de membru al organizatiei profesionale a fizicienilor medicali (Colegiul Fizicienilor Medicali din România) cu viza pe anul in curs
  • fără vechimea în specialitate.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 07 august 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 21 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 23 august 2019, ora 10:00: proba interviu.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitmunor.ro/. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal Orăştie, județul Hunedoara, Str. Pricazului, nr. 16, etajul 4, Tel. 0254242950, interior 7.
  *********
  Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală