Carieră profesională

Anunturi locuri de munca in Fizica Medicala

Anunturi job-uri 2018

postat 2 ian. 2018, 12:10 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 10 feb. 2018, 11:38 ]

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul Bihor 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacant, 0.5 norma post de fizician specialist in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician specialist la Laboratorul de Radioterapie sunt:

o diplomă de licenţă în specialitate;

o examen de grad specialist;

o 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 19 februarie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

o 27 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;

o 05 martie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.scmo.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, str. Corneliu Coposu nr.12, județul Bihor, tel. 0259307700 sau 0359803800, interior 174, zilnic, între orele 07:00-08:00 şi 13:00-15:00 şi vineri între orele 07:00-08:00 şi 13:00-14:00.

Anunt concurs pe perioada nedeterminata 0.5 post fizician specialist

Calendar desfasurare concurs fizician specialist 

Acte necesare dosar concurs fizician specialist 

Tematica concurs fizician specialist

**********
Spitalul Orăşenesc Novaci, judeţul Gorj
organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală de lunga durata (sau echivalentă);
 • nu sunt condiţii de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 ianuarie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 ianuarie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 05 februarie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalnovaci.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Novaci, cu sediul în Novaci, Str. Gruiului nr. 1, judeţul Gorj, tel. 0253466482, interior 112.

Anunț, tematica si bibliografie concurs post vacant fizician medical debutant

**********
Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu, judeţul Gorj
 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de 0,5 normă post fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:

 • studii necesare – diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală de lunga durata (sau echivalentă).
 • fără vechime

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 ianuarie 2018 data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 ianuarie 2018, ora 10:00 proba scrisă;
 • 31 ianuarie 2018, ora 10:00 proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalbumbesti-jiu.ro Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraşului Bumbeşti-Jiu din str. Zorilor nr. 1, judeţul Gorj, tel. 0253463042 sau 0353139922.

Anunț, tematica si bibliografie concurs post vacant fizician medical debutant

**********
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele:
Conditii specifice:
 • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală de lungă durată, sau echivalent
 • concurs pentru ocuparea postului
Condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 ianuarie 2018, ora 14:00 data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 ianuarie 2018, ora 11:00 proba scrisă;
 • 29 ianuarie 2018, ora 10:00 proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.scjarad.ro. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad, Mun. Arad, str. Andrenyi Karoly, nr.2-4, jud. Arad, tel. 0357407200, int. 277.

Anunț concurs post vacant fizician medical debutant 

Tematica si bibliografie - fizician medical debutant

Anunturi job-uri 2017

postat 2 ian. 2017, 11:58 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 27 dec. 2017, 10:29 ]

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara 
scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, două posturi vacante de fizician medical debutantasistent de cercetare științifică stagiar la Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 • Cerere-tip de înscriere; 
 • Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență în Fizică Medicală, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea; 
 • Copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice; 
 • Curriculum Vitae; 
 • Lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative; 
 • Alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare; 
 • Chitanța de plată a taxei de concurs

Taxa de concurs: 150 lei                                                            

Detalii organizare concurs:

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu”, Mun. Timișoara, Blvd. Liviu Rebreanu, nr.156, jud. Timis, Tel. 0356433129, sau pagina oficiala web https://www.hosptm.ro
**********

Medlife - Hyperclinica Grivita din Bucuresti 

angajeaza in regim full time Fizician Medical pentru Laboratorul de Tomografie Computerizata.

Cerinte ocupare pos vacant fizician medical:

 • Experienta pe un post similar este obligatorie; 
 • Efectueaza proceduri specifice de imagistica - tomografie computerizata; 
 • Excelente abilitati de comunicare;
 • Integritate; 
 • Orientare catre client; 
 • Persoana dinamica, responsabila, organizata.

Anunt publicat de Hyperclinica MedLife Grivita in data: 07.12.2017.

Aplica online accesand pagina oficială https://www.medlife.ro/cariere-la-medlife/fizician-imagistica-medicalaRelații suplimentare se pot obține la sediul Hyperclinica MedLife Grivita din Bucuresti str. Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, cod postal 010719, Tel.(021) 9646 sau tel. 0747184449 website: https://www.medlife.ro/hyperclinica-medlife-grivita

**********
Clinica Polisano Sibiu 
angajeaza full time un Fizician Medical pentru Laboratorul de Radioterapie.

Clinica Polisano este unul dintre cele mai mari grupuri de companii cu activitate in industria serviciilor medicale private din Romania, acoperind majoritatea segmentelor de profil - clinici multispecializate, laboatoare pentru analize, centre de fertilitate, primul spital privat din Romania.
Cu sediul central la Sibiu si o prezenta puternica in Bucuresti, succesul Clinicii Polisano a fost demonstrat continuu in cei 20 ani de activitate pe piata serviciilor medicale private, fiind asigurat de calitatea ireprosabila a personalului medical, de tehnologia de ultima generatie cu care sunt dotate clinicile si de grija permanenta pentru siguranta si confortul celor care apeleaza la serviciile noastre. Companie cu capital integral romanesc, Clinica Polisano a jucat permanent un rol de deschizator de drumuri in domeniul serviciilor medicale private, momentele importante din istoria companiei fiind puncte de reper pentru piata romaneasca in ansamblul ei.

Candidatul ideal:
- Absolvent de invatamant superior tehnic de specialitate - Fizica Medicala;
- Experienta in domeniu - constituie avantaj;
- Promovarea examenului pentru fizician medical principal - constituie avantaj;

Descrierea jobului:
- Responsabil cu gestiunea surselor de radiatii medicale inchise;
- Realizarea de masuratori de probe;
- Realizarea de masuratori de arii de camp si instalatii radiologice;
- Pregatirea radiofarmaceuticelor; optimizarea si asigurarea calitatii radiofarmaceuticelor;
- Avizul in dozimetria pacientului;
- Dezvoltarea si utilizarea tehnicilor si a echipamentelor de imagistica;
- Alte probleme legate de radioprotectie privind expunerile medicale la radiatii ionizante;
- Participa la testele de acceptare, punerea in functiune, calibrarea si managementul calitatii la toate instalatiile de radioterapie;
- Efectueaza masuratorile radiatiei pentru achizitionarea datelor de fascicul;
- Efectueaza partea fizica a tratamentului, planurile de tratament ale pacientilor, semneaza in fisa de radioterapie si raspunde pentru datele calculate;
- Supravegheaza instalarea-montarea, intretinerea, verificarea, repararea instalatiilor de radioterapie;
- Participa la investigarea si la evaluarea incidentelor si accidentelor radiologice;
- Efectueaza controlul dozelor eliberate pacientilor;
- Asigura dozimetria clinica;
- Participa la auditul clinic si la optimizarea practicii.

Criterii job: Limbă străină: Engleză

Relații suplimentare se pot obține la sediul Clinica Polisano din Sibiu, Str. Izvorului nr. 1A, cod postal 550172, jud. Sibiu, E-mail: recrutare@polisano.ro website: http://www.clinicapolisano.ro

**********

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) 

cu sediul in Bucureşti, Blvd. Libertăţii, nr. 14, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:

- 1 post Consilier grad I in cadrul Directiei Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – Compartimentul Surse Medicale de Radiatii Ionizante

- 1 post Consilier grad IA in cadrul Directiei Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – Compartimentul Surse Medicale de Radiatii Ionizante

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

1) Consilier grad I la Compartimentul Surse Medicale de Radiatii Ionizante

- Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer electronist/automatist cu specializare pe aparatura medicala sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte: fizica/fizica medicala, bioinginerie medicala sau chimie)

- Cursuri postuniversitare de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante, pentru domeniul medical sau

- Experienta practica relevanta privind aplicatiile surselor de radiatii ionizante in domeniul medical

- Vechimea in munca sau specialitatea necesara 3-5 ani

 - Cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator.

- Limba engleza – nivel mediu

Locul de munca – Bucuresti, Blvd. Libertatii, nr. 14, sector 5.

2) Consilier grad IA la Compartimentul Surse Medicale de Radiatii Ionizante

- Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în domeniul științelor exacte.

- Perfectionari / specializari: cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse medicale de radiații ionizante.

- Vechimea in munca sau specialitatea necesara: peste 6 ani

- Cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator.

- Limba engleză, nivel mediu.

- Locul de munca – Bucuresti, Blvd. Libertatii, nr. 14, sector 5.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

                - 09.11.2017, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de inscriere

                - 20.11.2017, ora 10:00: proba scrisa se va desfasura la sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Zalic, nr. 4, sector 6

                - 24.11.2017, ora 10:00: interviul se va desfasura la sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Zalic, nr. 4, sector 6

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de o zi.

Detalii privind condiţiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficială www.cncan.ro. Dosarele de concurs se depun până la data de 09.11.2017, până la ora 15:00, la sediul CNCAN din Bucuresti str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, persoane de contact d-na Ghinea Petruta sau d-na Cernat Magdalena, Tel.0213163493 int.131.

Anunt, tematicasi bibliografie concurs CNCAN

**********
Spitalul General Căi Ferate, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de 0,5 norma post fizician medical – Laborator de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

 • diplomă de licenţă în fizică medicală;
 • 2 ani vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2017, ora 15:00:data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 octombrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalcfdrobeta.roRelații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului General Căi Ferate, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, telefon 0252/317.339.

Anunt organizare concurs fizician medical

**********


Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza confo;rm calendarului următor:

 • 16 octombrie 2017, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 octombrie 2017, ora 1000: proba scrisă;
 • 27 octombrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor in fizica medicala și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări in fizica medicala, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://www.spitalnehoiu.comRelații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, cu sediul în oraşul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17, județul Buzău, e-mail: spitnehoiu@gmail.com, spitalnehoiu@yahoo.com, telefon 0238/554.994, 0238/554.632, fax 0238/554.632.

Anunt, Tematica si Bibliografie concurs fizician medical

**********
Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“ București
 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare - diploma de licenţă în fizică, specialitatea fizică medicală;
 • vechime minimum 6 ani in specialitatea sanitara;
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de C.N.C.A.N.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 septembrie 2017: termenul-limită de depunere a dosarelor;
 • 22 septembrie 2017, ora 09:30: proba scrisă;
 • 25 septembrie 2017, ora 09:30: proba practică.
Dosar si conditii de inscriere la concurs: 
 • Cerere 
 • Buletin/C.I.
 • Cazier
 • Curiculum Vitae 
 • Diploma de studii 
 • Certificatul de membru CFMR cu viza in termen
 • Certificatul Malpraxis in termen
 • Permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
 • adeverinta de la medicul de familie
 • carnet de munca / adeverinta (dovada de vechime in munca si specialitate)
 • Taxa 50 de lei 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalul-elias.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă „Elias“ București, Blvd. Mărăşti nr. 17, sectorul 1, tel.0213161600 interior 288.

Anunt, tematica si bibiografie concurs post vacant fizician medical

**********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, a unui post fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:

 • diploma de licenţă în fizică, specialitatea fizică medicală;
 • fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18.08.2017 – 24.08.2017 (orar: 9:00-10:30 si 13:30-15:00): preluarea dosarelor de inscriere
 • 25.08.2017: afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 26.08.2017: depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 27.08.2017: soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • 01.09.2017, ora 10:00: proba scrisă (în Amfiteatru A al spitalului).
 • 04.09.2017, ora 15:00: afişare rezultate proba scrisă
 • 05.09.2017 până la ora 12:00: depunere contestaţii (soluționare contestatii si afişare rezultate finale proba scrisă 05.09.2017 ora 15:00)
 • 06.09.2017 (ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior): proba practică şi proba de interviu
 • 07.09.2017, ora 15:00: afişare rezultate finale

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.hosptm.ro. Relaţii suplimentare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara, Serviciul Resurse Umane al unităţii, Tel. 0356433129.

Anunt concurs fizician medical debutant

**********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie vacante a unui post de fizician (medical) debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician (medical) debutant sunt:

 • nivelul studiilor – diploma de licenţă în fizică, specialitatea fizică medicală;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 august 2017: termenul-limită de depunere a dosarelor;
 • 07 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 septembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Taxa înscriere concurs: 20 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalulconstanta.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa, Blvd. Tomis, nr. 145, telefon 0241503460.

Anunt concurs post vacant fizician (medical) debutant

**********
Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, a 0,5 norma post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la consurs: 

 • diplomă de licenţă în fizică, specializarea fizică medicală;
 • 2 ani vechime in domeniul sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2017, ora 14:00: termenul-limită de depunere a dosarelor;
 • 28 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalcfdrobeta.ro.  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, telefon 0252/317339.

**********

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de fizician debutant (sanatate publica) la Laborator Igiena Radiaţiilor.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fizică (preferabil specializarea fizică medicală).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului și a probei practice vor fi anunțate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.dspsv.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, telefon 0230/514.557, interior 111.

Anunt concurs ocuparea unui post vacant de FIZICIAN DEBUTANT la Laborator Igiena Radiaţiilor

Bibliografie concurs fizician debutant

**********
Spitalul Județean de Urgență Vaslui 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, a unui post de fizician (medical) debutant la Laboratorul Radiologie şi Imagistică Medicală


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician (medical) debutant sunt:
 • diplomă de licenţă în Fizica specialitatea Fizica Medicala
 • autorizaţie dc liberă practică medicală
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 21 iulie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 iulie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
 • 03 august 2017, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae. 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.sjuvaslui.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.233, Județul Vaslui, telefon 0235/312.120, interior 138.
**********
Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar – Arseni” Bucureşti
 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de 0,5 normă de fizician (medical) principal in cadrul LABORATORULUI DE RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician (medical) principal sunt:

  • diplomă licenta în specialitate;
  • examen de grad principal;
  • 5 ani vechime ca specialist in sectorul sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor,
 • 17 iulie 2017, ora 09 .00: proba scrisă,
 • 20 iulie 2017, ora 09.00: proba practică,
 • 25 iulie 2017, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://www.bagdasar-arseni.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar – Arseni”, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, tel. 021.334.30.25, interior 1122 şi 1123.

Anunt organizare concurs angajare fizician (medical) principal

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical
la Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată – MEDFUTURE, Departament Imagistică Moleculară şi Microscopie


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent/ă de studii superioare în domeniul Fizică/Biofizică/Fizică Medicală;
 • doctorat în domeniu;
 • să dețină cunoștințe vaste în domeniul fizicii corpului solid care să-i permită să caracterizeze din punct de vedere structural diferite clase de nanoobiecte folosind tehnici experimentale de ultimă generație cum ar fi microscopia electronică, microscopia optică, difracția de raze X și difracția de electroni, microspectroscopia Raman, microscopia de forță atomică, spectroscopia de absorbție, împrăștierea dinamică a luminii, măsurători magnetice;
 • să cunoască aparatura și echipamentele de laborator din domeniul fizicii corpului solid și a microscopiei optice și electronice;
 • cunoștințe foarte bune de operare a computerului (Microsoft Office) și de analiză a datelor experimentale obținute (Origin, ImageJ, etc);
 • este necesară experiența într-un centru de cercetare internațional de prestigiu din afara țării de minim 6 luni, în care să fi efectuat activități de cercetare (dovedită cu certificate în acest sens);
 • abilități de comunicare și relaționare, promptitudine în realizarea activităților, rezistență crescută la stres, asumarea responsabilității.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2017, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 iulie 2017, ora 10:00: proba interviu (include şi prezentarea unui proiect de cercetare în domeniul ales, depus odată cu dosarul de înscriere, care va conţine: Titlu, Ipoteză de lucru, Contextul internaţional al propunem de proiect, Metode, Rezultate aşteptate – maximum 6 pagini);

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială MEDFUTURE http://www.medfuture.umfcluj.ro sau pagina web oficială UMF-Cluj Napoca http://www.umfcluj.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, etaj 2, camera 209, jud. Cluj, tel. 0264/597.256, interior 2164, 2165, 2166.

Anunt, bibliografie & tematice concurs post fizician medical

**********
Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, județul Vaslui 
anunţă organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale de execuție vacante, a unui post de fizician (medical) la Radiologie
Conditii: 
 • diplomă de licenţă in fizica (preferabil specializarea fizica medicala);
 • 6 luni vechime în specialitate;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16.06.2017, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26.06.2017 ora 9.00: probă scrisă;
 • 29.06.2017 ora 14.00: interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spital-barlad.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, str. Republicii nr. 300, Județul Vaslui, telefon 0235/416.440, interior 147, e-mail: spitalul.municipal.barlad@gmail.com

BIBLIOGRAFIA & TEMATICA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE FIZICIAN MEDICAL

**********
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, un post de fizician debutant (sanatate publica) in Laboratorul de Igiena Radiatiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician debutant sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fizică (preferabil specializarea fizica medicala).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iunie 2017, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 26 iunie 2017, ora 10.00 – interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se obțin la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, telefon 0236463704 sau accesând pagina oficială http://www.dsp-galati.ro

Anunt concurs fizician debutant

Bibliografie fizician debutant

**********

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminatăa funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

• 2 posturi cu jumătate de normă de Expert în Fizică Medicală în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte

• 2 posturi de fizician (medical) în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte

Cerinţe ocupare normă Expert în Fizică Medicală

 • diplomă de licenţă în fizică
 • grad universitar sau echivalent superior – masterat sau doctorat
 • curs de radioprotecţie postuniversitar
 • permis de exercitare nivel 3 eliberat de CNCAN
 • 3 ani vechime ca fizician medical
 • concurs pentru ocuparea postului

Cerinţe ocupare normă fizician (medical)

 • diplomă de licenţă în specialitate
 •  6 luni vechime în specialitate
 •  concurs pentru ocuparea postului

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2017, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 06 iunie 2017, ora 09:00: proba scrisă.
 • 08 iunie 2017, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.iob.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2.

Anunt concurs posturi vacante Expert în Fizică Medicală si fizician (medical)

Bibliografie fizician (medical)

**********

Spitalul Județean de Urgență Vaslui 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante de fizician (medical) la Laboratorul Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician - temporar sunt:

 • diplomă de licenţă în specialitate;
 • 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 mai 2017, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 11 mai 2017, ora 09.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.sjuvaslui.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.233, Județul Vaslui, telefon 0235/312.120, interior 138.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizician - temporar 

**********
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de fizician medical debutant la Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • diplomă de licenţă în fizică specialitatea fizică medicală sau echivalentă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 12 aprilie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 aprilie 2017, ora 11:00: proba scrisă – str. Croitorilor nr. 19-21, la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală;
 • 26 aprilie 2017, ora 11:00: proba interviu – str. Croitorilor nr. 19-21, la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.irgh.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, telefon 0264/334.913.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizician medical debutant

**********

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, județul Caraș-Severin

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, a unui post de fizician medical debutant din cadrul SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru ocuparea postului de fizician medical debutant:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală sau echivalent

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 aprilie 2017, ora 09:00: proba scrisă;
 • 07 aprilie 2017, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitaluljudeteanresita.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, str. Făgărașului, nr. 18, Județul Caraș-Severin, telefon: 0255/227.830.

Anunt concurs fizician medical debutant

**********
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de fizician (medical)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în fizica specialitatea fizica medicala

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2017, orele 10:00-14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă – str. Remus Bellu nr. 3;
 • data și ora probei practice si a interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.sjv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 201, Județul Vâlcea, telefon 0250/748.001, interior 3268.

Anunt concurs fizician medical

**********

Agenția pentru Protecția Mediului Harghita 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant (fizician sanitar) în cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul de licenţă: ingineria mediului, chimie, inginerie chimică, fizică (specializarea: fizica medicala, biofizica si fizica), ştiinţe inginereşti aplicate (specializarea: inginerie fizică, fizică tehnologică),
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
 • abilităţi în munca de echipă;
 • abilităţi în comunicare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26.01.2017data limită pentru depunerea dosarelor
 • 06.02.2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09.02.2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmhr.anpm.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul APM Harghita din municipiul Miercurea-Ciuc, str. Matron Aron nr. 43, telefon 0266/371.313.

**********

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, în cadrul Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, de:

 1. consilier, clasa I gradul profesional superior -
  1. (fizician sanitar)

 2. consilier, clasa I gradul profesional principal - 
  1. (fizician sanitar)

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I gradul profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile/specializările: fizică, chimie, radiochimie, inginerie chimică, energetică şi tehnologii nucleare, ştiinţele solului, ingineria mediului.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.
 • consilier, clasa I gradul profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile/specializările: inginerie chimică, chimie, fizică (fizica medicala), ingineria mediului, inginerie energetică.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30.01.2017data limită pentru depunerea dosarelor
 • 31.01.2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 02.02.2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmbz.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, Str. Democraţiei nr. 11, telefon 0238/719.693.

**********
 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI si Centru Avansat de Cercetare-Dezvoltare in Medicina Experimentala (CEMEX)
 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de Cercetător științific gradul III in Imagistică nucleară preclinică - domeniu stiintific Fizică Medicală.
Atributiile/activitatile aferente:
Candidatul ideal va fi o persoană foarte motivata, cu experienta în fizică imagistica si experienta in studii preclinice cu radionuclizi/CT. Specialistul de Cercetare pentru Imagistica Nucleara preclinica va sprijini cercetatorii prin furnizarea de consultanță tehnică în designul studiului, de punere în aplicare a studiilor de imagistica, si de prelucrare a datelor. El/ea va fi responsabil pentru siguranța in cercetare, formare, arhivarea datelor imagistice, întreținere și control al calității pentru scanerele de medicina nucleara. Candidatul de succes este de așteptat să urmeze în mod riguros toate orientările și reglementările cu privire la cercetarea pe animale și securitate radiologică, și să fie foarte organizat, orientat spre detaliu, și motivat să învețe noi competențe într-un mic cadru de imagistica pe animale. Aceasta persoana va fi un membru al CEMEX și va adera la o echipa de cercetători și de tehnicieni, care fac parte din Laboratorul de Imagistica Moleculara, dedicat dezvoltării și intercalarii imagistici preclinice si descoperirii de medicamente, pentru a efectua o cercetare translationala. Laboratorul cuprinde peste 100 de metri patrati, dedicați imagisticii pe animale mici, și este echipat cu sisteme de formare a imaginii, preclinice, de top, inclusiv un nou brand, MedisoNanoScan®PET/RMN.
Calendar concurs:
 • 30.01.2017Data limită pentru depunerea dosarelor
 • 24.02.2017, ora 10:00Data susținerii prelegerii (Locul susținerii prelegerii CEMEX etaj 4, str. Mihail Kogălniceanu nr. 9-13)
 • 24 - 27.02.2017Perioadă susținere a examenelor
 • 27 - 28.02.2017Perioadă comunicare a rezultatelor
 • 28.02 - 06.03.2017Perioadă de contestații
Tematica probelor de concurs:
1. Bazele fizice ale imagisticii cu radioizotopi Structura atomului şi nucleului. Reactii nucleare, izotopi artificiali. Legea dezintegrarii radioactive. Interactia radiatiei cu materia
2. Aparatura de detectie a radiatiei nucleare utilizata in laboratoare de medicina nucleara: Detectori de scintilatie. Gamma camera: structura, principiu de functionare si particularitati in functie de radioizotopul utilizat. Gamma camera SPECT. Gamma Camera PET. Echipamentele integrate SPECT-CT şi PET-CT si PET-IRM. Instrumente de masura a radioactivitatii. Sisteme de masurare a radiatiei gamma pentru determinari “in vitro”
3. Dozimetria radiatiilor şi elemente de radioprotectie. Norme de securitate radiologica.
4. Sisteme de achiziţie, prelucrare, redare şi formare a imaginii in medicina nucleara: Noţiuni fundamentale despre calculatoare, hardware si software. Interfaţa camera de scintilaţie – calculator, traducerea informatiei in format digital. Parametrii calitativi si cantitativi de procesare a imaginii.
5. Metode matematice şi informatice in medicina nucleara. Elemente de statistica descriptiva. Reprezentari grafice. Teste statistice.
6. Radiofarmaceutice. Structura, mecanisme de captare a radiofarmaceuticelor SPECT si PET la nivelul celulelor normale si patologice.

Bibliografie:
1. Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”,Bucureşti, 2003.
2. Brown BH, Smallwood RH, Barber DC, Lawford PV, Hose DR. Medical Physics and Biomedical Engineering. Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia. 1999. 
3. Elgazzar A (edit) The pathophysiologic basis of Nuclear Medicine. Springer-Verlag Berlin,Heidelberg, 2001. 
4. Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne, Ed.Teora,Bucureşti, 2000. 
5. Merrick M. Essentials of Nuclear Medicine. 2nd ed., Springer-Verlag; London Limited. 1998. 
6. Murray IPC, Ell PJ editors. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. Vol I-II. Churchill Livingstone, Edinburgh-London-New York; 1994. 
7. Stefanescu C, Rusu V, De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si moleculare, 2008, Editura Tehnopress. 
8. Thrall JH, Ziessman HA. Nuclear Medicine – The Requisites. 3rd ed. Mosby, St. Louis, Baltimore-Boston, 2006. 
9. Wagner HN, Szabo Z, Buchanan JW. Principles of Nuclear Medicine, WB Saunders Comp. Philadelphia, London, 1995, 
10. Muncaster R. Medical Physics, Stanley Thornes Ltd. 1996. 
11. Creţu T, Tudorache S, Fizica atomului,Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1985. 
12. Pop T. (sub redacţia), Medicină nucleară. Diagnostic şi tratament. Ed. Medicală, Bucureşti, 1983. 
13. Murgoci P. Curs de protecţie contra radiaţiilor ionizante şi dozimetrie destinat pregătirii personalului laboratorului de medicină nucleară din cadrul Spitalului clinic de urgenţă militar central „dr. Carol Davila„ din Bucureşti. 
14. Perry Sprawls, Jr., Physical Principles of Medical Imaging, unele capitole se găsesc on-line la www.sprawls.org/resources . 
15. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404bis/29 august 2000, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 324/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 980/07 decembrie 2006; 
16. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (NSR-MN), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 358/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 februarie 2005;
17. Reglementări specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetare medicală şi/sau biomedicală aprobate prin ordinul comun nr. 66/300/9112 ( al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Ministerului Sănătăţii Publice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 19 aprilie 2006;
18. Bild W, Fiziologia si farmacologia iradierii, Editura Pim 2008.

Descrierea procedurii de concurs: În conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs constă în trei probe:
1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 
2. Dosarul candidatului; 
3. Prelegere publică din tematica specifică postului.
Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 
1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare – 30%; 
2. Dosarul candidatului – 40%; 
3. Prelegerea publică – 30%.

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată de Senatul U.M.F. “Gr.T.Popa” Iaşi:
1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 
2. Propuneree de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor; 
3. CV în format tiparit si în format electronic; 
4. Lista de lucrari ale candidatului în format tiparit si în format electronic; 
5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte “Indicatori de evaluare utilizati pentru ocuparea funcţiilor didactice”; 
6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 
7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 
8. Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 
9. În cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5); 
10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 
11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 
12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenta;
13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului;
14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 
15. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.
Potrivit art.16 alin.3 lit.(c) din LEGE nr.319/08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicata in M.Of. nr.530/23.07.2003, cercetator stiintific gradul III, trebuie sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de 4 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidatii care detin titlul de doctor.
Dosarul de concurs se transmite/depune la adresa: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi, str. Universităţii nr. 16, cod postal 700115, Iaşi, România. Informatii suplimentare: http://www.umfiasi.ro si http://www.cemex.umfiasi.ro

**********
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de Şef de lucrări Disciplina Biofizică şi fizică medicală, la Facultatea de Medicina, Departament STIINTE MORFO FUNCTIONALE II

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.
Calendar concurs:
 • 30.01.2017Data limită pentru depunerea dosarelor
 • 21.02.2017Data susținerii prelegerii
 • 21 - 23.02.2017Perioadă susținere a examenelor
 • 23 - 24.02.2017Perioadă comunicare a rezultatelor
 • 24.02 - 02.03.2017Perioadă de contestații
Tematica probelor de concurs:
I. METODE FIZICE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ
Principiul fizic în cazul principalelor grupe de metode şi tehnici fizice şi biofizice şi exemple de aplicaţii în medicină: Metode electrokinetice: electroforeza, electrofocalizarea, imunoelectroforeza. Metode de determinare a viscozităţii lichidelor. Centrifugarea şi ultracetrifugarea. Metode cromatografice. Metode de spectrometrie. Rezonanţa electronică de spin (RES) si Rezonanţa magnetică nucleară (RMN). Metode optice. Microscopie optică si Microscopie electronică. Alte tipuri de microscopie: microscopie ionică, microscopie de forţă atomică, microscopie prin efect tunel, microanaliza nucleară.Difracţia cu raze X.
II. NOŢIUNI DE BIOFIZICA MOLECULARĂ SI CELULARĂ
Atomi şi molecule în biosisteme: forţe interatomice şi intermoleculare. Structura moleculei de apă, proprietăţile ei particulare. Caracteristici biofizice generale ale celulei. Caracteristici biofizice ale biomembranei. Fluiditatea membranară. Caracteristici biofizice ale principalelor tipuri de microtransport membranar. Caracteristici biofizice ale receptorilor celulari. Bazele biofizice ale biopotenţialelor de repaus şi de acţiune.
III. BAZELE FIZICE ŞI BIOFIZICE ALE IMAGISTICII MEDICALE. ELEMENTE DE RADIOBIOLOGIE. BIOSTATISTICA
Clasificarea imagisticii medicale din punct de vedere fizic. Principiul fizic al principalelor tipuri de metode imagistice in vivo si utilitatea in medicina in relatie cu principiul (scintigrafie, ecografie, IRM, CT, PET-CT). Bazele fizice ale radioactivităţii. Mecanismele fizice ale interacţiunii radiaţiilor cu materia. Detecţia radiaţiilor ionizante. Relaţia doză - efect, unităţi de măsură. Dozimetrie şi radioprotecţie. Date esentiale asupra prelucrarii statistice a rezultatelor masuratorilor. Sistemul Internaţional de unităţi de măsură şi aplicaţiile sale în medicină.
IV. ELEMENTE DE BIOFIZICA CIRCULAŢIEI SÂNGELUI
Sângele - lichid nenewtonian. Prezentarea principalilor parametri hemoreologici. Biofizica peretelui vascular. Aspecte biofizice de mecanică cardiacă.
V. BIOFIZICA ANALIZATORULUI VIZUAL SI ELEMENTE DE OPTICA
Studiul ochiului din punct de vedere al opticii geometrice. Lentile. Determinarea distantelor focale ale lentilelor convergente. Aberatia sferica longitudinala si aberatia cromatica.

Bibliografie:
1. Aurengo A., Grémy F., Petitclerc T., Biophysique, Medecine-Sciences Flammarion, Paris 1997.
2. Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”,Bucureşti, 2003.
3. Duncan G, Physics in the Life Sciences, Blackwell Scientific Publications, The Alden Press, Oxford, 1990.
4. Hancock J. T., Cell Signalling, Longman, Edinburgh, 1997.
5. Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne,Ed.Teora,Bucureşti,2000.
6. Hoppe W, Lohmann W, Markl H, Ziegler H, Biophysics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1982.
7. Pascu M., Rusu V., Vasile C., Spectrometria in IR in medicina si farmacie, Editura BIT, 2003.
8. Popescu A., Bazele Opticii, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1988.
9. Rusu V., Baran T., Brănişteanu D.D., Biomembrane şi patologie, vol.I, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988.
10. Rusu V. şi colab., Lucrari practice şi demonstrative de Biofizică şi Fizică medicală, Ed. “Gr.T.Popa” 2003.
11. Rusu V., Dicţionar medical, ed. III, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007.
12. Skoog D. A., Holler F. J., Nieman T. A., Principes d’analyse instrumentale, De Boeck Université, Paris, 2003. 
13. Ştefanescu C., Rusu V. De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si metabolice, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007.
14. Ştefanescu C., Rusu V. Medical Biophysics. An introduction for students, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2008. 
15. Wantelet M., Les Nanotechnologies, Dunod, Paris, 2003. 
16. Weiss TF, Cellular Biophysics, I-II, The MIT Press, Massachusetts, 1996. 
17. P.K. Srivastava, Elementary Biophysics- An Introduction, Ed. Alpha Sicience International ltd., Harrow, U. K., 2005 
18. Laurence Bordenave, Jaques de Certaines, Yvon Grall, Ilana Idy- Peretté, Biophysique pour les sciences de la vie et de la santé, 2007.

Descrierea procedurii de concurs: "În conformitate cu Legea Învăţământului nr.1/2011, Hotărârea nr.457/4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor de lector/şef lucrări constă în trei probe: 
1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 
2. Dosarul candidatului;
3. Prelegere publică din tematica specifică postului.
Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 
1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare – 30%; 
2. Dosarul candidatului – 40%;
3. Prelegerea publică – 30%.

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată de Senatul U.M.F. « Gr.T.Popa » Iaşi:
1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. Propuneree de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor;
3. CV în format tiparit si în format electronic; 
4. Lista de lucrari ale candidatului în format tiparit si în format electronic; 
5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru ocuparea funcţiilor didactice»; 
6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;
7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba;
8. Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate;
9. În cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5);
10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior;
11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist;
12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenta; 
13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului;
14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui;
15. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.
Dosarul de concurs se transmite/depune la adresa: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI, Mun.Iasi, Str.Universitatii, nr.16, cod postal 700115, jud. Iasi. Informatii suplimentare: http://www.umfiasi.ro

**********

Direcția de Sănătate Publică a Judeţului Timiș 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical, la Laboratorul Igiena Radiaţiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în fizică sau echivalentă;
 • 2 ani vechime ca fizician medical debutant;
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2017, ora 10.00: proba scrisă – Timişoara, str. Victor Babeş nr. 18;
 • 25 ianuarie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.dsptimis.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică a Judeţului Timiș din Municipiul Timișoara, str. Lenau, nr. 10, Biroul Resurse Umane, cam. 22, telefon 0256/494.680, interior 120.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizician medical

**********

Spitalul Clinic „Colţea“ Bucureşti 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție,  vacante, după cum urmează:

 1. fizician medical, studii superioare, 1 an vechime în specialitate, în Compartimentul de Management al Calităţii;
 2. fizician medical, studii superioare, 6 luni vechime în specialitate, în Laborator TI.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 ianuarie 2017: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 ianuarie 2017, ora 13:00: proba scrisă;
 • 19 ianuarie 2017: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine, la Spitalul Clinic „Colţea“, Bucureşti, bd. I.C. Bratianu nr. 1, sectorul 3, telefon 021/387.41.34, fax 021/387.41.01 sau pe pagina web http://www.coltea.ro.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizicieni medicali

Anunturi job-uri 2016

postat 9 apr. 2016, 13:37 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 13 ian. 2017, 13:04 ]

Institutul  Național de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucuresti
 organizează concurs pentru ocuparea unui post asistent de cercetare stiintifica stagiar, fizician medical debutant în cadrul  Laboratorului de Medicina Nucleara

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: 
• Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze; 
• Copii legalizate dupa diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta, ori echivalenta, insotite de foaia matricola; 
• Copie legalizata dupa cartea de munca sau copie-extras din Registrul general de evidenta a salariatilor, pentru a dovedi vechimea; 
• Copie legalizata dupa adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional si alte diplome sau titluri stiintifice sau academice;
• Curriculum vitae;
• Lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative; 
• Declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce iI face incompatibil cu postul pentru care doreste sa concureze; 
• Certificate privind starea de sanatate; 
• Certificat profesional curent eliberat de Colegiul Fizicienilor Medicilor din Romania; 
• Alte inscrisuri solicitate de legislatia in vigoare. 
• Chitanta de plata a taxei de concurs. 
Taxa de concurs este 150 lei. 
Durata si finalizarea concursului este de 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs si de 45 zile la nivelul institutiei sau al unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raporetului comisiei de concurs. 

Calendar concurs:

 • 23 decembrie 2016: termen limita de depunere a dosarelor;
 • data și ora probei scrise si a interviului vor fi anuntate ulterior.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.instparhon.ro
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutului National dc Endocrinologie "C.I.Parhon" din
 București, 
B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1 sau la 
Tel. 021/317.20.41 int. 112, 258.
Anunt aparut in Viata Medicala Nr. 49 din data de 02.12.2016

*********

Direcția de Sănătate Publică Dolj

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Laboratorului de Igiena Radiaţiilor, după cum urmează:

 1. fizician principal (sanatate publica)
 2. fizician (sanatate publica)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de fizician principal:
  • diplomă de licenţă în specialitate (Fizica Medicala)
  • examen de grad principal
  • minimum 5 ani vechime ca fizician specialist în sectorul sanitar
 • pentru postul de fizician:
  • diplomă de licenţă în specialitate (Fizica Medicala)
  • minimum 6 luni vechime ca fizician în sectorul sanitar

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 decembrie 2016: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 19 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspdolj.ro Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică Dolj din Craiova, str. Tabaci nr. 1, telefon: 0251/502.360.

Anunt concurs fizician (sanatate publica), tematica si bibliografie concurs 

*********

SC Molecular Imaging SRL Botosani angajeaza un fizician medical in Laboratorul de Medicina Nucleara - Centrul de Imagistica Scintigrafie si RMN

Angajator: SC Molecular Imaging SRLadresa: str. C. Nationala, Nr. 2, Botosani, in incinta Spitalului de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botosani
Locuri de munca disponibile: 1
Alte conditii/beneficii: Studii superioare - licenta si master in fizica medicala
Norma incadrare lucru: nedeterminata 8 ore/zi
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 noiembrie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
Mod solutionare oferta: CV + telefon

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Molecular Imaging, din Str. C-tin. Dracsini Nr.2, 710292, Botosani, Romania, Tel: 0799107107 sau E-mail: office@molimag.eu sau accesând pagina oficială http://www.molimag.eu 

*********

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de fizician medical, la Medfuture.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolventă de studii superioare în domeniul (bio)fizică medicală cu diplomă de licenţă emisă de o universitate acreditată;
 • master în domeniu cu diplomă de master emisă de o universitate acreditată;
 • minimum doctorand în domeniu Fizică;
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel B2);
 • să deţină cunoştinţe teoretice şi practice fundamentale in optică, electronică, termodinamică, şi metode spcctroscopice;
 • să deţină cunoştinţe avansate in fizică atomică şi moleculară;
 • să deţină cunoştinţe fundamentale în radiologie, biofizică şi medicină nucleară:
 • este necesară experienţa de minimum  1 luni îutr-un grup de cercetare cu expertiză în tehnici optice şi spectrale avansate de analiză.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 noiembrie 2016, ora 15:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 6 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă, la sediul Medfuture, str. Louis Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca;
 • 8 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu (va conţine şi prezentarea unui proiect de cercetare in domeniul ales pentru concurs – titlu, ipoteză de lucru, contextul internaţional al propunerii de proiect, metode, rezultate aşteptate -maximum 3 pagini). Proiectul de cercetare se prezintă în format word şi ppt, odată cu depunerea dosarului pentru concurs.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.umfcluj.ro sau http://www.medfuture.umfcluj.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul universităţii, Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, etaj 2, camera 209, telefon 0264/597.256, int 2164, 2165, 2166.

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante  de fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent;
 • minim 2 ani vechime ca fizician medical debutant;
 • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2016, ora 15:00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 28 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 noiembrie 2016, ora 13:30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii şi detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile la Spitalulul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Calea București nr. 25-27, Serviciul RUNOS, nr. telefon 0268/320.022, interior 259 şi 294.

Anunt concurs fizician medical si tematica si bibliografie concurs


*********

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, pentru un post vacant de consilier, (absolvent(a) specializarea fizică medicalăclasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt:

  • vechime minimă în specialitatea studiilor de 9 ani,
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: chimie, biologie, ştiinţe juridice, fizică/fizică medicală);

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octmbrie 2016: termen limita depunere dosare de înscriere;
 • 14 noiembrie 2016: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș din Baia Mare, str. Iza nr. 1 A, Județul Maramureș, telefon 0262/276.304 sau pagina web http://apmmm.anpm.ro.

*********

Direcția de Sănătate Publică Prahova 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de fizician debutant (sanatate publica), pentru Laboratorul Igiena Radiaţiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în specialitatea fizica medicala;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 octombrie 2016: termen limita depunere dosare inscriere;
 • 31 octombrie 2016, ora 09.00: proba scrisă;
 • 02 noiembrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspph.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Sănătate Publică Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Tache Ionescu, nr. 13, et. 1, cam. 5, telefon: 0244/407.762.

*********

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

 cu sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a următoarelor posturi vacante de execuție, de natura contractuală:

1) Consilier gr. I  (absolvent(a) specializarea fizică medicalăîn cadrul Compartimentului Surse Medicale de Radiații Ionizante, Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – 1 post,

2) Consilier gr. I (absolvent(a) specializarea fizică medicalăîn cadrul Compartimentului Zona 2 Muntenia, Directia Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante – 2 posturi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 Octombrie 2016, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor
 • 31 Octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă se va desfasura la CNCAN, Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4, sector 6;
 • 03 Noiembrie 2016, ora 10:00: interviul se va desfasura la CNCAN, Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4, sector 6.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier gradul I în cadrul Compartimentului Surse Medicale de Radiaţii Ionizante, Direcţia Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante – 1 post:
  • pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată (inginer sau absolvent al unei universităţi, în domeniul ştiinţelor exacte - fizică/fizică medicală);
  • cursuri postuniversitare de specializare în radioprotecţie şi/sau în aplicaţiile surselor de radiaţii ionizante, relevante pentru domeniul medical;
  • experienta practica relevanta privind aplicatiile surselor de radiatii ionizante in domeniul medical
  • vechimea în muncă sau specialitatea necesară: minimum 3 ani;
  • călătorii cu frecvenţă relativ scăzută, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
  • locul de muncă – la sediul CNCAN din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5.
 • consilier gradul I în cadrul Compartimentului Zona 2 Muntenia, Directia Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante – 2 posturi:
  • pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată (inginer sau absolvent al unei universităţi, în domeniul ştiinţelor exacte - fizică/fizică medicală);
  • cursuri postuniversitare de specializare în radioprotecţie şi/sau în aplicaţiile surselor de radiaţii ionizante (1 post CI - necesita atesta ca specialist in domeniu SSM)
  • vechimea în muncă sau specialitatea necesară: minimum 3 ani;
  • deplasari  frecvente la operatori economici supusi controlului, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
  • locul de muncă – la sediul CNCAN din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.cncan.roDosarele de concurs se depun până la data de 21.10.2016, până la ora 15:00, la sediul din str. Lt. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, persoane de contact Ghinea Petruta/Cernat Magdalena, telefon 021.316.34.93/ int.131.

Anunt concurs posturi vacante 04.10.2016

*********
Medisprof Cancer Center Cluj Napoca cauta sa angajeze un  fizician medical full sau part-time, care sa se alature echipei medicale. 

Scopul general al postului: Se va ocupa de toate aspectele de fizica medicala din departamentul de radioterapie respectiv: calibrarea si comisionarea echipamentelor, asistenta clinica, controlul de calitate al echipementelor si a tratamentului administrat, respectarea legislatiei si regulilor de siguranta si licenta a aparaturii
Medisprof Cancer Center va dispune de doua acceleratoare liniare. In functie de indicatii, tratamentele vor fi planificate si efectuate folosind tehnici de management respirator.
Salariul propus este competitiv cu cele din Uniunea Europeana, diverse stimulente materiale fiind negociabile. Echipa manageriala este deschisa, ca si pana in prezent, la sustinerea de proiecte de dezvoltare personala pe linie profesionala atat administrativ cat si material.
Se va oferi training in tehnicile IMRT, radioterapie stereotactica si managementul miscarii respiratorii.
Candidatul ideal va asigura ingrijiri exceptionale axate pe pacient, inbratisand valorile noastre centrale de munca in echipa, servicii, inovatie, calitate, integritate si compasiune. Candidatul va deveni un membru deplin al echipei multidisciplinare care abordeaza cancerul intr-un mod unic, tratand o sfera larga de localizari si inscriind pacienti in studii clinice.
Cerintele postului:
Calificari: 
 - Licentiat de fizica medicala al unei unitati de invatamint acreditate EU
Experienta: 
 - Experienta de cel putin 3 ani (candidatii fara experienta nu sunt exclusi de la discutii daca accepta stagii de pregatire)
 - Experienta in tehnicile 3D
 - Experienta in tehnicile IMRT si SBRT (un plus) 
Competente si cunostinte specifice postului:
 - Munca in echipa: Demonstreaza abilitatea de a lucra intr-o echipa multi-disciplinara. Demonstreaza motivatie si o abordare inovativa a postului. Abilitati de comunicare si interpersonale. Demonstreaza abilitati de comunicare, inclusiv abilitatea de a prezenta informatia intr-un mod clar si concis. Munca in echipa de cercetare - studii clinice.
 - Planificare si Organizare: Are o abordare flexibila in legatura cu - schimburile interne, garzi, atitudine in munca.
 - Cunostinte: Demonstreaza cunoasterea evolutiilor terapeutice in zona de specializare. Demonstreaza cunoasterea politicii spitalului.
 - Concentrarea pe pacient: Demonstreaza concentrare pe calitate. Demonstreaza dovada de abilitatii de empatie si trateaza pacientii, rudele si colegii cu demnitate si respect.
Competente personale:
 - Toate posturile din cadrul Medisprof necesita un nivel inalt de flexibilitate pentru a asigura livrarea unui serviciu real si eficient. Astfel, detinatorul postului va trebui sa demonstreze flexibilitate atunci cand acest lucru ii este cerut de managerul de departament sau al spitalului. 
Relații suplimentare se obțin la sediul Medisprof Cancer Center, Piața 1 Mai, nr. 3, Cluj-Napoca, Tel.: 0372752743 / 0264439270, Fax : 0372008125, Email : office@medisprof.ro sau http://www.medisprof.ro/cariere
*********
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” Bucureşti
 organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacanta, a unui post de fizician medical in Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exercițiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 septembrie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 septembrie 2016: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o   diplomă de licenţă în fizica sau echivalent (specialitatea fizica medicala);

o   permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.sfib.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan”, Bucureşti, tel.0756026168 / 0756026224.

Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de fizician medical

Cerere de inscriere la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de fizician medical

*********

Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan“ Rovinari, județul Gorj 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical la laboratorul de radiologie şi imagistică, studii superioare, vechime 2 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie 2016, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 septembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă;
 • 21 septembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan“, Rovinari, cu sediul în Rovinari, Str. Jiului nr. 1, judeţul Gorj, de tel. 0253/371318, interior 154 sau www.spitalrovinari.ro.

*********
Clinica de Radioterapie Amethyst Cluj cauta un Fizician medical, care sa se alature echipei medicale 
Profilul Amethyst: Clinica specializata in tratamentul cancerului, axata pe tehnici speciale de radiotherapie ca IMRT/VMAT/IGRT/IGBT. Face parte dintr-un concept european care isi propune sa aduca cele mai avansate tehnici in radioterapie in slujba pacientilor din Romania. Reteaua Amethyst are 2 centre in Romania, precum si centre in Franta, Germania si Polonia. Departamentul de radioterapie este dotat cu doua acceleratoare liniare de ultima generatie, instalatie de brahiterapie, CT simulator, sistem de plan tratament dedicat pentru radioterapia externa, brahiterapie si brahiterapia de prostata. Partea de dozimetrie cuprinde echipamente care acopera dozimetria absoluta si relativa, cat si partea de asigurarea calitatii pentru toate tehnicile si tipurile de tratament. Departamentul de Radioterapie: Partea medicala si tehnica este formata din 3 medici de radioterapie, 4 fizicieni medicali si 12 asistenti de radioterapie. 
Ce oferim: Un salariu motivant cu posibilitatea modificarii pe masura acumularii de cunostinte/responsabilitati. Program de lucru fix cu pauze de masa. 
Ce cautam: Absolvent de fizica medicala, minim nivel licenta. De preferat masterand sau absolvent de master. Cautam persoana dinamica, responsabila, serioasa, care se adapteaza rapid, cu abilitati de comunicare in scris si verbal, perseverenta in munca, rezistent la stres, cu cunostinte avansate de limba engleza. 
Pentru detalii si informatii la sediul Amethyst Cluj din Floresti, str. Razoare, nr. 486 G (in spate la Metro), tel. 0371445575 (secretariat) sau adresa de e-mail office-cluj@amethyst-radiotherapv.com sau http://amethyst-radiotherapy.ro/specialisti-cluj Persoanele interesate pot depune la sediul firmei sau la adresa de email, un CV detaliat cu poza.
*********
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:
 1. consilier gradul IA în cadrul Compartimentului Surse Medicale de Radiaţii Ionizante, Direcţia Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante – 1 post:
  •  la sediul CNCAN din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5.
 2. consilier debutant în Compartimentului Surse Medicale de Radiaţii Ionizante, Direcţia Autorizare Utilizare Radiaţi Ionizante – 1 post:
  • la sediul CNCAN din Bucureşti, Bd, Libertăţii nr. 14, sector 5.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier gradul IA în cadrul Compartimentului Surse Medicale de Radiaţii Ionizante, Direcţia Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante – 1 post:
  • pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată (inginer sau absolvent al unei universităţi, în domeniul ştiinţelor exacte - fizică/fizică medicală);
  • cursuri postuniversitare de specializare în radioprotecţie şi/sau în aplicaţiile surselor de radiaţii ionizante, relevante pentru domeniul medical;
  • vechimea în muncă sau specialitatea necesară: minimum 3 ani;
  • călătorii cu frecvenţă relativ scăzută, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
  • locul de muncă – la sediul CNCAN din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5.
 • consilier debutant în Compartimentului Surse Medicale de Radiaţii Ionizante, Direcţia Autorizare Utilizare Radiaţi Ionizante – 1 post:
  • pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată (inginer sau absolvent al unei universităţi, în domeniul ştiinţelor exacte – fizică/fizică medicală/chimie);
  • studii de masterat (finalizate sau în curs), în fizica medicală constituie un avantaj;
  • cursuri de specializare în radioprotecţie şi/sau & aplicaţiile surselor de radiaţii ionizante, cu precădere în domeniul medical, constituie un avantaj;
  • vechimea în muncă sau specialitatea necesară: nu;
  • călătorii cu frecvenţa relativ scăzută, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
  • locul de muncă – la sediul CNCAN din Bucureşti, Bd, Libertăţii nr. 14, sector 5.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2016, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor
 • 22 august 2016, ora 10:00: proba scrisă – str. Lt. Zalic nr. 4, sector 6;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.cncan.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare din București, bd. Libertății, nr. 14, sector 5, telefon 021/316.34.93/131.

Anunt concurs posturi vacante CNCAN

*********

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de fizician (sanatate publica) în cadrul Laboratorului Igiena Radiaţiilor.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o   diplomă de licenţă în specialitate: fizica medicala;

o   vechime în specialitate: minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o   28 iulie 2016: depune dosarele de inscriere la concurs

o   08 august 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o   10 august 2016, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.    curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspb.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiul Bucureşti din str. Avrig nr. 72, Sector 2, Bucureşti.

Anunt - post vacant de fizician in cadrul Laboratorului Igiena Radiatiilor

*********

Spitalul Județean de Urgență Slatina, Județul Olt

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de

fizician medical debutant la Laboratorul radiologie şi imagistica medicală  

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o    d) are capacitate deplină de exercițiu;

o    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o    diplomă de licenţă în fizică - specializarea fizică medicală sau echivalent;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    28 iulie 2016, ora 16:00: depunere dosare înscriere

o    29 iulie 2016: verificare dosare candidati

o    08 august 2016, ora 09:00: proba scrisă;

o    11 august 2016, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.       carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.       curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.spjslatina.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Județean de Urgență Slatina, str. Crișan nr. 9-11, Județul Olt, telefon: 0349/802.550.

Anunt concurs pentru ocupare post Fizician Medical debutant

Anunt RECTIFICARE privind concurs pentru ocupare post Fizician Medical debutant

*********

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sălaj 

organizează concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuţie vacante, de fizician debutant - specialitatea fizica medicala (sanatate publica) – în cadrul Laboratorului de diagnostic şi investigare în sănătate publică, compartimentul toxicologie.

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• d) are capacitate deplină de exercițiu; 

• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• diplomă de licenţă în specialitate, specializarea fizică medicală

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 mai 2016: data limită pentru depunerea dosarelor;

03 iunie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

08 iunie 2016, ora 10:00: proba interviu. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g. curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul RUNOS al DSP Sălaj din str. C. Coposu nr. 1 sau la telefon 01260/662550, interior 208 sau pe pagina web www.aspsalaj.ro.

 Anunt concurs fizician debutant - specialitatea fizica medicala

Tematica si bibliografie concurs

*********

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău 

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de fizician medical – Laborator radiologie şi imagistică medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în fizică medicală;
 • minimum 1 an vechime ca fizician medical debutant;
 • permis de exercitare în domeniul nuclear nivelul 2 eliberat de CNCAN.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 mai 2016, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 mai 2016, ora 10.00: proba scrisă;
 • 03 iunie 2016: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgentă Buzău cu sediul în Buzău, str. Stadionului nr. 7, telefon 0238/720.689 interior 166. http://www.spitalulbuzau.ro/concurs.php

*********

Centrul International de Biodinamica,

 angajeaza fizician medical cercetare - specialist in metode de Procesare si Reconstructie de Imagine Pozitia,

 disponibila imediat este aferenta unui proiect de cercetare care implica dezvoltarea de metode de procesare/analiza a imaginilor aferente monitorizarii sistemelor celulare. Aplicantul trebuie sa stapaneasca tehnici de procesare si reconstructie de imagine si sa fie cel putin avizat in metode de analiza numerica (e.g. utilizare COMSOL, MATLAB) pentru modelare/simulare distributii campuri electrice si magnetice. Cunostinte de optica (microscopie) si utilizare LABVIEW reprezinta un avantaj. Cei interesati sunt rugati sa trimita o scrisoare de intentie si CV la: office@biodyn.ro Calendar concurs: • 31 Mai 2016: data limita depunere dosare • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior. Centrul International de Biodinamica (CIB) a fost infiintat in 2000 in urma Acordului intre Guvernul Romaniei si UNESCO, ca si institutie nonprofit. CIB isi propune realizarea unui echilibru intre cercetarea fundamentala si aplicata prin initierea si coordonarea de programme de cercetare dezvoltare tehnologica si de formare (la nivel Master si Doctoral) in domeniul bioanalizei. Situate la interfata intre stiintele naturale si ingineresti, activitatile CIB vizeaza dezvoltarea de metode rapide, neinvazive, si a echipamentelor aferente pentru monitorizarea bioproceselor si analiza (ne)liniara a datelor pentru caracterizarea biosenzorilor si biosistemelor cu aplicatii in Industria Alimentara, Mediu, Biotehnologie si Medicina. Infrastructura de cercetare existenta acopera domeniile masuratori electrice, electrochimice, optice (SPR si TIRF), electrofiziologie si culture de celule. CIB este contractor principal in 2 proiecte FP6 si are in derulare colaborari nationale si internationale care ii asigura resursele financiare necesare. Anunt fizician medical cercetare - specialist in metode de Procesare si Reconstructie de Imagine Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul International de Biodinamica (CIB), adresa: Intrarea Portocalelor 1 B. 060101, Bucuresti, Tel: 021 3104354, Fax: 021 3104361, E-mail: cezar@biodyn.ro website: www.biodyn.ro

*********

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de fizician (medical) debutant la Laboratorul de Radioterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o   d) are capacitate deplină de exercițiu;

o   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician debutant sunt:

 • diplomă de licenţă în specialitate fizica medicala.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o   25 aprilie 2016, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

o   05 mai 2016, ora 11:00: proba scrisă;

o   11 mai 2016, ora 11:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.      cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.      adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.      curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.scmo.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul RUNOS din cadrul unităţii, loc. Oradea, str. C. Coposu nr. 12, zilnic între orele 07.00 – 08.00 şi 13.00 – 15.00 şi vineri între orele 07.00 – 08.00 şi 13.00 – 14.00 (tel. 0259/307.700  sau 0359/803.800  int 174).

Anunt concurs fizicieni debutanti - perioada nedeterminata 

Acte necesare dosar concurs fizicieni debutanti 

Tematica concurs fizicieni debutanti

*********

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA, 

organizează concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H.G. nr.286/2011 modificat prin Hotarirea nr.1027/2014 pentru ocuparea a doua posturi vacante fizician (medical) debutant la Laborator Radioterapie.

Conditii de participare conform Ordinului M.S. nr. 1470/20 .10.2011 pentru fizician (medical) debutant:

  - Diploma de licenta in specialitate (fizica medicala).

In vederea participarii la concurs candidatul depune la Serviciul Resurse Umane urmatoarele: 

  - cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului spitalului 

  - copia actului de identitate

  - copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului

  - copia carnetului de munca, conforma cu originalul sau, dupa caz, 

  - o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor 

  - cazierul judiciar 

  - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului 

  - curriculum vitae 

Conditiile specifice de ocupare a posturilor vacante si bibliografia de concurs/examen se pun la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane si se afla pe website-ul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 

www.spitalul-municipal-timisoara.ro. Dosarele de concurs se depun in termen, de 10 zile lucratoare pentru posturile vacante de la data afisarii anuntului la Serviciul RUONS, Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Str.Hector nr.1, Timisoara, jud. Timis, tel. 0256/497904. Proba scrisa se va sustine in data de 29.04.2016 ora 8,00. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei.

Anuntul complet in format PDF
Tematica in format PDF

*********

DOZIMED Bucuresti angajeaza Fizician Medical (operator Dozimetrie)

CERINȚELE POSTULUI:

Studii și cunoștințe:
   - Studii superioare tehnice (absolvent de fizică sau politehnică), examen de licență susținut.
   - Cunostinte solide de operare PC.
   - Limba engleză, nivel avansat. Limba germană constituie un avantaj.
Experiența:
   - Experiența anterioară nu este obligatorie dar poate constitui un avantaj dacă este relevantă pentru postul vizat.
Competențe comportamentale și atitudini profesionale:
   - Capacitatea de planificare și organizare a activității
   - Rigurozitatea/Seriozitatea/Atenția la detalii
   - Capacitatea de analiză logică
   - Perseverența
   - Inițiativa
   - Integritatea profesională
   - Capacitatea de comunicare și interrelaționare

Descrierea jobului:

1. Operează sistemul dozimetric termoluminescent Panasonic.

2. Citeste dozimetrele, interpretează semnalul termoluminescent și evaluează dozele raportate de dozimetrele Panasonic.

3. Planifică desfășurarea încercărilor efectuate cu ajutorul dozimetrelor Panasonic și monitorizează respectarea termenelor prevăzute în obiectivele specifice ale laboratorului (în termenul agreat).

4. Verifică și emite buletinele dozimetrice ce conțin rezultatele furnizate de dozimetrele Panasonic și de aplicarea mărcii de acreditare pentru rezultatele în regim acreditat.

5. Monitorizează derularea contractelor de monitorizare dozimetrică individuală în care sunt utilizate dozimetre Panasonic.

6. Identifică neconformităţile şi izolează produsul neconform/întrerupe activitatea neconformă indiferent de faza desfăşurării proceselor din cadrul organizaţiei.

7. Activitatea se va desfașura în laborator.

Descrierea companiei:

DOZIMED este Organism Dozimetric Acreditat de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru serviciile de monitorizare dozimetrică individuală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante. Dorim să îmbunătăţim performanţele organizaţiei noastre şi de aceea motivăm, instruim şi sprijinim dezvoltarea profesională a angajaţilor noştri. CV-urile se vor trimite la adresa de email: HR-RO@srcl.com sau prin aplicatia online: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/operator-dozimetrie/747314 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DOZIMED, Laboratorul de Dozimetrie Individuală, Str. Atomiştilor, Nr. 407, (în Blocul Turn IFA), 077125, MĂGURELE, jud. Ilfov sau accesând pagina oficială http://www.dozimed.ro

Anunt - Operator Dozimetrie

*********

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de fizician (sanatate publica) în cadrul Laboratorului de Igiena Radiaţiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o    are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o    cunoaște limba română, scris și vorbit;

o    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o    are capacitate deplină de exercițiu;

o    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o    îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o    diplomă de licenţă în specialitate: fizică

o    vechime: 6 luni în specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    04 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.       carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.       curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspbihor.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Bihor din Oradea, str. Libertății nr. 34, Județul Bihor, telefon 0259/476.359, birou R.U.N.O.S.

ANUNȚ – Direcția de Sănătate Publică Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de fizician.
Tematica de concurs pentru ocuparea postului de Fizician la Laboratorul de Igiena Radiațiilor, post temporar vacant.

*********

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Inspecţie şi Control al Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

o    absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină umană şi confirmare în specialităţile medicale de igienă sau medicina muncii sau sănătate publică;

o    absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul farmacie, chimie, biologie, fizică (fizica medicala), tehnologie, psihologie;

o    absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă m domeniul sănătate, specializarea asistenţă medicală generală;

o    fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    14 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o    data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspb.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, str.Avrig, nr.72-74, sector 2, telefon 021/252.79.78.

Anunt - post vacant de Inspector Debutant in cadrul Biroului Inspectie si Control al Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca

*********

SPITALUL ORASENESC CAMPENI (jud. Alba)

organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fizician medical cu studii superioare de fizica medicala pe perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului de Radiologie, in conformitate cu HG nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

Dosarul de inscriere se depune la compartimentul personal al unitatii pana la data de 10.03.2016, ora 14.00.

Concursul va avea loc in perdoada 21.03.2016-31.03.2016, la sediul Spitalului Orasenesc Cimpeni, adresa: Loc. CÂMPENI, Jud. ALBA, Str. Horea, Nr.63. Conditii de inscriere si desfasurare a concursului/examenului se pot obtine de la sediul unitati. Informatii suplimentare la Tel.0258771717 int.49, Fax:0258771976, Email: spitalul_cimpeni@yahoo.com sau pe website-ul institutiei www.spitalulcampeni.ro

Anunt nr.783/25.02.2016   desfasurarea concursului pentru functia de fizician medical

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului 
Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de fizician medical 

*********

Spitalul Municipal Aiud (jud. Alba)

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, a unui post de fizician medical – Radiologie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:

    1) diploma de licenta in fizica medicala

    2) curs de radioprotectie si imagistica medicala

    3) permis de exercitare CNCAN nivel II 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    22 februarie 2016, ora 15:00 data limită pentru depunerea dosarelor;

o    29 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.       carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.       curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 162 http://www.spitalaiud.ro

Anunt si bibliografie concurs angajare Fizician Medical

*********

Direcţia de Sănătate Publică a Județului Suceava

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de fizician debutant (sanatate publica) la Laboratorul de Igiena Radiaţiilor

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o    d) are capacitate deplină de exercițiu;

o    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fizică

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    22 februarie 2016, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

o    07 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.       carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.       curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspsv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Suceava, din Str. Scurta, nr. 1A, telefon: 0230/514.557, interior 111.

*********

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post fizician medical in cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specific postului de fizician medical:

·  studii superioare, absolvite cu diplomă licenţă în specialitatea de Fizica Medicala

·  permis de exercitare nivel 2 eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (C.N.C.A.N.)

·  vechime în specialitate de minimum 3 ani 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·  23 februarie 2016, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor,

·  02 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă – în amfiteatrul Secţiei CI. Pediatrie III a spitalului;

·  09 martie 2016, ora şi locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior – proba practică și interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitcocluj.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, telefon: 0264/597.706, interior 110.

Anunt concurs fizician medical

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați

 organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, a unui post fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale fizician medical debutant sunt:

 •  diplomă de licenţă în fizică medicală sau echivalent fizică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 •  08 februarie 2016ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 februarie 2016, ora 9.00: proba scrisă;
 • 25 februarie 2016, ora 9.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitalulurgentagalati.ro. Relații suplimentare se obțin în clădirea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați, str. Brăilei nr. 177,  telefon: 0236./301.109.

Anunt concurs 

Regulament concurs

*********

Spitalul Clinic Coltea Bucuresti

  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de fizician medical  la Compartimentul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de fizica medicala.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 februarie 2016, ora 13:00 proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.coltea.ro. Relații suplimentare la sediul Spitalului Clinic Colţea Bucureşti, B-dul I.C.Brătianu nr. 1, sector 3, Bucuresti Tel: 021/387.41.34/ fax 0213874101.

*********

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ Iaşi

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical debutant, Laborator radiologie şi imagistică medical.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: diplomă de licenţă în fizica medicala.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2016, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 februarie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Anunţul de concurs, bibliografia și tematica sunt afişate la avizier și pe site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse umane: telefon 0232-264266, int.157.

Concurs pentru ocuparea postului de fizician medical debutant, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie și imagistică medicală

Tematica pentru ocuparea postului de fizician medical debutant

Fisa post – fizician medical debutant

*********

Institutul Oncologic „Prof, Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti

  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 1 post de expert în fizica medicală în cadrul Compartimentului Terapie Izotopică:
  • diplomă de licenţă în fizică, grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat);
  • curs de radioprotecţie postuniversitar;
  • permis de exercitare nivel 3 eliberat de C.N.C.A.N.;
  • 3 ani vechime ca fizician medical;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • 1 post vacant de fizician debutant în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte:
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2016, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 01 februarie 2016, ora 09:00: proba scrisă;
 • 03 februarie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.iob.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine  la Institutul Oncologic „Prof, Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, telefon (+40) 021/227.10.00 / 227.10.01.

*********

Institutul Clinic Fundeni din București

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician medical

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii şi vechime conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1470/2011.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 ianuarie 2016, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 ianuarie 2016, ora 09:00: proba scrisă;
 • 20 ianuarie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://icfundeni.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Clinic Fundeni, Soseaua Fundeni nr. 258, sector 2, camera 10, Bucuresti, telefon 021/319.50.87.

********* 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

• diplomă de licenţă în specialitate;

• minimum 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 ianuarie 2016 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 ianuarie 2016, ora 09:00 - proba scrisă;
 • 20 ianuarie 2016, ora 14:00 - proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr. 1. Județul Dolj, telefon 0251502306, E-mail: scjuc.craiova@gmail.com web-site: http://www.scjuc.ro

*********

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician debutant (sanatate publica).

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fizică;
 • cunoştinţe operare calculator nivel mediu

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 ianuarie 2016, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 ianuarie 2016, ora 9.00: proba scrisă;
 • 26 ianuarie 2016, ora 9.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.dsp-galati.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, telefon 0236463704.

*********

Direcția de Sănătate Publică Dolj

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician principal (sanatate publica) în cadrul Laboratorului de Igiena Radiaţiilor.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de fizician principal sunt:

- diplomă de licenţă în specialitate;
- examen de grad principal;
- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 ianuarie 2016: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 14 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă.
 • data și ora interviului vor fi comunicte ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică Dolj din Craiova, str. Tabaci nr. 1, tel 0251502360 şi pe site-ul instituţiei www.dspdolj.ro

Anunturi job-uri 2015

postat 9 apr. 2016, 11:28 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 13 ian. 2017, 13:04 ]

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București

organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de Expert în Fizică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exercițiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent;
 • grad universitar sau echivalent Superior (masterat sau doctorat);
 • permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
 • curs de radioprtecție postuniversitar;
 • 3 ani vechime ca fizician medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 8 decembrie 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 decembrie 2015, ora 9:00: proba scrisă/practică;
 • 23 decembrie 2015, ora 9:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie din București, str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021/313.53.30 sau pagina web ofciala www.inrmfb.ro

*********

 Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exercițiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte:
  • diplomă de licenţă în specialitate
  • concurs pentru ocuparea postului

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2015, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 16 decembrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2015, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.iob.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine  la Institutul Oncologic „Prof, Dr. Alexandru Trestioreanu” din“ Bucureşti, Şos. Fundetii nr. 252, sectorul 2, telefon 021/227.10.00 / 227.10.01.

*********
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de fizician (sanatate publica) gradul II in cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar (LSV)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician gradul II în cadrul LSV sunt:

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă in Fizica
Vechime in specialitatea studiilor minim 4 ani
Experienţă în activităţi de analize de laborator

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2015: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data si ora interviului va fi comunicată ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.ansvsa.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara din Deva, str. 22 Decembri,e nr. 22, Judeţul Hunedoara telefon 0254/221.145, int. 114.

Anunt si Bibliografie Fizician
*********

Centrul International de Biodinamica (CIB), Bucuresti

 angajeaza Fizician medical - Specialist in metode de Procesare si Reconstructie de Imagine,
 
Pozitia, disponibila imediat este aferenta unui proiect de cercetare care implica dezvoltarea de metode de procesare/analiza a imaginilor aferente monitorizarii sistemelor celulare.
Aplicantul trebuie sa stapaneasca tehnici de procesare si reconstructie de imagine si sa fie cel putin avizat in metode de analiza numerica (e.g. utilizare COMSOL,  MATLAB) pentru modelare/simulare distributii campuri electrice si magnetice.
Cunostinte de optica (microscopie) si utilizare LABVIEW reprezinta  un avantaj.
Centrul International de Biodinamica (CIB) a fost infiintat in 2000 in urma Acordului intre Guvernul Romaniei si UNESCO, ca si institutie nonprofit. CIB isi propune realizarea unui echilibru intre cercetarea fundamentala si aplicata prin initierea si coordonarea de programme de cercetare dezvoltare tehnologica si de formare (la nivel Master si Doctoral) in domeniul bioanalizei. Situate la interfata intre stiintele naturale si ingineresti, activitatile CIB vizeaza dezvoltarea de metode rapide, neinvazive, si a echipamentelor aferente pentru monitorizarea bioproceselor si analiza (ne)liniara a datelor pentru caracterizarea biosenzorilor si biosistemelor cu aplicatii in Industria Alimentara, Mediu, Biotehnologie si Medicina. Infrastructura de cercetare existenta acopera domeniile masuratori electrice, electrochimice, optice (SPR si TIRF), electrofiziologie si culture de celule. CIB este contractor principal in 2 proiecte FP6 si are in derulare colaborari nationale si internationale care ii asigura resursele financiare necesare.
Cei interesati sunt rugati sa trimita o scrisoare de intentie si CV la: office@biodyn.ro
Data limită: 30 Noiembrie 2015

Relaţii suplimentare: http://www.biodyn.ro/php/biodyn.php?act=Jobs&idm=25&idsm=38&locale=en

Adresa: Intrarea Portocalelor 1 B. 060101, Bucuresti, Bucuresti

Telefon: 021 3104354
Fax: 021 3104361
Website: www.biodyn.ro
*********
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

organizează concurs pentru ocuparea unui post de fizician medical pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacant, in Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 decembrie 2015 – proba scrisă la Amfiteatrul Mare etaj 1
 • 18 decembrie 2015 – proba interviu la Amfiteatrul Mare etaj 1

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.suub.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, Splaiul Independentei Nr.169, Sector 5, telefon 021/318.05.19 – 29, 021/318.05.23, 021/318.05.45.

Anunt si Bibliografie Fizician Medical

*********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de fizician medical cu permis exercitare pentru medicină nucleară la Laborator radiologie şi imagistică medicală: vechimea necesara ocupării postului de fizician medical este de 2 ani ca fizician medical debutant şi permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • 27 noiembrie 2015, ora 09:00: proba interviu/proba practică.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, din București, bd. Basarabia nr. 49 – 51, sectorul 2, telefon: 021/324.33.12, int. 221/163 www.spjif.ro

*********

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE
(INCDTIM) din Cluj Napoca
 organizează concurs de selecţie pentru ocuparea postului de asistent cercetare specializarea fizica medicala, în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul ” Poliesteri cu proprietati speciale pentru acoperirea suprafetelor solide cu aplicatii in medicina si nanotehnologie”, competiţia  Tinere Echipe de Cercetare 2014.

INCDTIM Cluj-Napoca este singurul institut naţional de cercetare dezvoltare din regiunea de N-V, cu dotare la standarde europene oferind un mediu profesional celor care aspiră la o carieră în domenii de cercetare ca spectrometria de masă, cromatografia şi fizica aplicata, fizica sistemelor nanostructurate, fizica moleculară şi biomoleculară şi tehnologia izotopilor stabili.

Durata contractului: determinata intre 01.01.2016-30.09.2017, timp partial

Descrierea postului: Cercetarea vizeaza prepararea de materiale nanostructurate si caracterizarea acestora prin spectroscopie Raman.

Cerintele postului: fizician sau inginer fizician, doctorand specializarea fizica sau inginerie fizica, cu cunostiinte excelente de preparare a materialelor nanostructurate si spectroscopie Raman.

Experienţă minim 3 ani in domeniul prepararii materialelor si a spectroscopiei Raman 

Conţinutul dosarului de candidatură:

- Cerere de înscriere la concurs (model cerere)

- Curriculum vitae în limba romana şi limba engleză (modelul EuroPass);

- Scrisoare de intenţie cu specificarea clară a motivării înscrierii într-un program de cercetare ;

- Lista lucrărilor publicate;

- Copii acte studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă însoţită de foaia matricolă, diplomă de master însoţită de foaia matricolă);

- Copii după: certificat de naştere, carte de identitate, acte de stare civilă.

- Copie după cartea de muncă/ adeverinţă vechime/adeverinţă doctorand 

Selecţia va consta în: analiza dosarului (proba eliminatorie) şi interviu.Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 17 Noiembrie 2015. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191. Data si locul desfasurarii concursului: 19.11.2015, ora 11:00 AM, sediul INCDTIM, cladirea A, sala A0.13.02.

Anunţ concurs - Asistent cercetare

Adresa: Str. Donat, nr.67-103, cod 4002932., Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264584037
Fax: 0264420042
E-mail: adella.vadastreanu@itim-cj.ro
Website: www.itim-cj.ro

*********

Agenția pentru Protecția Mediului  Alba

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacantă de consilier (fizician sanatate), clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile chimie, știința mediului, ingineria mediului,  inginerie chimică, fizică (specializarea fizică, fizică informatică, fizică tehnologică și fizica mediului);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 1 octombrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmab.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, județul Alba, telefon 0258/813.290.

********* 

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier (fizician sanatate), clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile chimie, fizică, știința mediului, inginer chimist, inginer electrotehnică, inginer protecția mediului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2015: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmmm.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Maramureș din Baia Mare, str. Iza nr. 1 A, Județul Maramureș, telefon 0262/276.304.

*********

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare
  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, inspector, clasa I, grad profesional superior (licentiat in fizica/fizica medicala) – Compartimentul Control Unităţi şi Servicii de Sănătate
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice în România sunt prevăzute la art. 54 al Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în medicină şi farmacie, chimie, biologie, fizică, tehnologie, psihologie,
 • vechimea în specialitate necesară ocupării postului este de minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 15 octombrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspjsm.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Avram Iancu, nr.16, telefon 0261/768.114 sau 0261/768.102.

 *********

 Institutul de Biologie și Patologie Celulară “Nicolae Simionescu” din București
 organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă,
cercetător postdoctoral (licentat in fizica/fizica medicala),
 4 ore/zi, perioadă determinată în cadrul proiectului de cercetare contractul nr. 21/01.01.2013    RO-CH RSRP, Effects of Sex Steroids on Adult Stem/Progenitor Cell Mediated Cardiovascular Regeneration.
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare: biologie, chimie, biochimie, medicină umană/ veterinară, fizică;
 • experienţa în implementarea proiectelor de cercetare.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 16 septembrie 2015, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 septembrie 2015, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.icbp.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului de Biologie și Patologie Celulară “Nicolae Simionescu” din București, str. B.P. Hașdeu, nr. 8, Sector 5, Bucureşti, telefon 021/319.45.18.

*********

Agenţia Naţională Pentru Protecţia Mediului București
 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție,  vacante, după cum urmează: 
1) consilier (fizician sanatate publica), clasa I, grad profesional superior la Compartimentului Laborator Deşeuri – Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare;
2) consilier (fizician sanatate publica), la Serviciului Laborator Aer – Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
1) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: fizică, chimie, inginerie chimică;
2) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
    28 iulie 2015: termenul limită de depunere a dosarelor, luni-joi între orele 9:00-16:00, vineri până la ora 13:30
    10 august 2015, ora 10:00: proba scrisă
    13 august 2015, ora 10:00: proba interviu
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine  la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din București, Splaiul Independenței , corp clădire B, nr. 294, sector 6, telefon (021) 207.11.01, 021/207.11.53.
 
*********
 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca,

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, a unui post de fizician medical/fizician 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • fizician medical/fizician:
  • studii superioare de specialitate (Fizica Medicala sau alte specializari in domeniul Fizica)
  • 6 luni vechime in specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2015: termenul limită de depunere a dosarelor
 • 15 iulie 2015, ora 08:00: proba scrisă
 • 20 iulie 2015, ora 07:30: proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.scju-cluj.ro Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr.3-5, etaj II, camera 22, jud. Cluj, tel.: 0264592771, interior 1168.

********* 

 Agenţia Naţională Pentru Protecţia Mediului București      
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacantă, de consilier (fizician sanatate publica), clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentului Laborator Deşeuri – Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: chimie (toate specializările), inginerie chimică (toate specializările), fizică (toate specializările), biochimie, biologie, biotehnologii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 9 iunie 2015: termenul limită de depunere a dosarelor, luni-joi între orele 9:00-16:00, vineri până la ora 13:30
 • 15 iunie 2015, ora 10:00: proba scrisă
 • 18 iunie 2015, ora 10:00: proba interviu

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine  la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, din București, Splaiul Independenței , corp clădire B, nr. 294, sector 6, telefon (021) 207.11.01, 021/201.11.53.

*********
 Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București

organizează concurs pentru ocuparea pe pedioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. expert în fizică medicală – Medicină Nucleară
 2. fizician medical – Radioterapie
 3. fizician medical debutant – Medicină Nucleară
 4. fizician debutant – Radioterapie (2 posturi)
  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert în fizică medicală – Laboratorul de Medicină Nucleară:
  • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent;
  • grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat);
  • curs de radioprotecţie postuniversitar;
  • permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare – CNCAN;
  • 3 ani vechime ca fizician medical.
 • fizician medical – Laboratorul Radioterapie cu Energii înalte:
  • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent;
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
  • 2 ani vechime ca fizician medical debutant.
 • fizician medical debutant – Laboratorul de Medicină Nucleară:
  • diplomă de licenţă în fizică sau echivalent.
 • fizician debutant – Laboratorul Radioterapie cu Energii înalte (2 posturi):
  • diplomă de licenţă în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2015, ora 15:00, data limită de depunere a dosarelor
 • 18 iunie 2015, ora 09:00, proba scrisă
 • 19 iunie 2015, ora 09:00, proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.iob.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București, Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare (R.U.N.O.S.), din șos. Fundeni, nr. 252, sector 2, Bucuresti, Tel: 0212271000 / 0212271001 / 0212271400, E-mail: runos@iob.ro

*********

 Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată aunei  funcții publice de execuție vacanta de fizician (sanatate publica), consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Monitorizare și Laboratoare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul chimie sau fizică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iunie 2015, ora 10:00: proba scrisă
 • 25 iunie 2015, ora 10:00: proba interviu

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 • Formularul de inscriere – tip – pus la dispozitie de secretariatul comisiei de concurs respective de Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane .
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
 • Copia actului de indentitate
 • Copia carnetului de munca sau, dupa  caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si , dupa caz , in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • Cazier judiciar
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
 • Declaratie pe priopia raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmhd.anpm.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, la Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, Județul Hunedoara, telefon 0254/215.445.

BIBLIOGRAFIE:

-   Ordinul nr.1978/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului;
-   Ordinul nr. 14/2000 privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică;.
- Îmdrumar radiologic de lucru la Stațiile Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului;.
-   Legea nr.111/1996  privind desfășurarea în siguranță a activitățiilor nucleare;.
-  Ordonanța de   Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr 7/2004 Codul de conduita a functionarilor publici cu completarile si modificarile ulterioare;
-  Legea nr . 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

*********

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, pentru 2 posturi de fizician (sanatate publica), la serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, după cum urmează:
 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile matematică și științe ale naturii – inginerie chimică, fizică și chimie; științe inginerești – inginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria mediului; științe sociale- științe economice.
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior.
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile matematică și științe ale naturii – inginerie chimică, fizică și chimie; științe inginerești – inginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria mediului; științe sociale- științe economice;
  • vechimea în funcţii de conducere: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 8 iunie 2015, ora 10.00: proba scrisă
 • 10 iunie 2015: proba interviu

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.mmediu.ro. În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (08.05.2015), candidaţii pot depune dosarul de concurs la Direcţia Resurse Umane, în intervalul orar 8:30-17:00 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 8:30-14:30. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti, telefon 021 /408 95 63.

Descarca anuntul

*********

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, fizician (sanatate publica), consilier, clasa I, grad profesional principal  la Serviciului monitorizare și laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea inginer chimist, fizician, ingineria mediului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 8 iunie 2015: proba scrisă;
 • 10 iunie 2015: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmnt.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, Piatra Neamț, Piața 22 decembrie nr. 5, telefon 0233/215.049.

*********

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacante de personal civil contractual de

 fizician medical debutant (studii superioare)
 în cadrul Laboratorului de medicină nucleară/Secţia de Medicină Nucleară şi Explorări Funcţionale
 
CONDIŢIILE NECESARE ocupării postului de fizician medical debutant scoas la concurs, conform art.3 din H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;
– (candidatul/candidata) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
- nivel de studii – superioare;
- diplomă de licenţă în fizică medicală/fizică sau echivalent (matematică, informatică, chimie fizică, electronică, mecanică) însoţită de suplimentul descriptiv;
- diplomă de master în fizică medicală sau adeverinţă care să ateste calitatea de student masterand într-un program de master în fizică medicală acreditat;
- autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii/Direcţia de Sănătate Publică (DSP) – valabilă, sau dovada depunerii la DSP a solicitării de obţinere a autorizaţiei de liberă practică (copie după cerere cu număr de înregistrare).
- nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate.
 
Pentru înscrierea la concursuri candidaţii vor prezenta:
1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (conform modelului anexat) MODEL_cerere_participare_concurs.
2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă e cazul.
4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE ALE POSTULUI, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
5. CARNETULUI DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie.
6. CAZIERUL JUDICIAR sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
8. CURRICULUM VITAE.
9. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (conform modelului anexat) MODEL_declaratie_petntru aviz_securitate
10. Dosar cu şină.
Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4 şi 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concursuri se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 23, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 142 şi 440, persoane de contact : p.c.c. dr. Sîrbu Olimpia şi p.c.c. Dracopol Silvia), Info: http://www.scumc.ro
în perioada 27.03.2015 – 09.04.2015
Nu se mai primesc dosare pentru înscriere la concursuri după data de 09.04.2015, ora 13,00
Concursurile constau în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs
 • proba scrisă şi/sau practică
 • interviu
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
- proba scrisă în data de 18.05.2015, ora 09,00
- interviu în data de 22.05.2015, ora 09,00

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA

- E.B.Podgorsak, Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005,  ISBN 92–0–107304–6 http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1196_web.pdf

- Octavian Duliu, Dozimetrie si Radioprotectie, Ed. Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-973-737-816-3 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
- Radu Mutihac, Medical Imaging, Editura Universităţii Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-737-990-0 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
- Fred A. Metler, Jr., Milton J. Guiberteau, Essentials of Nuclear Medicine Imaging, 6th Edition, 2012
- Peter F. Sharp, Howard G. Gemmell, Alison D. Murray, Practical Nuclear Medicine, 2005
– Legea 111/1996 împreuna cu normele în vigoare privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activitatilor nucleare
- Norme de Securitate radiologica – Proceduri de autorizare (NSR 03) – Cap. II
- Norme Fundamentale de Securitate radiologica (NSR 01) – Cap. I – VI
- Norme de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara. (NSR-14)

http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/

Tematica:

I.Fizică nucleară

 1. Radiaţia nucleară

1.1    Radiaţia primar ionizantă

1.2    Radiaţia secundar ionizantă
 1. Radioactivitatea

2.1    Dezintegrarea radioactivă

2.2    Sursa radioactivă
2.3    Activitatea sursei
 1. Câmpul de radiatii

3.1    Caracteristicile scalare ale câmpului de radiatii

 1. Surse de radiaţii

4.1    Surse izotopice de radiaţii α şi β

4.2    Surse izotopice de radiaţii x şi γ
4.3    Surse instrumentale: tubul de raze X

II. Dozimetrie

 1. Mărimi si unităţi dozimetrice

5.1    Transferul de energie de la câmpul de radiaţii la materia iradiată

5.2    KERMA
5.3    Expunerea
5.4    Coeficientul de calitate al radiaţiei

III. Radioprotecţie

 1. Mărimi si unităţi în radioprotecţie

6.1    Eficacitatea biologica relativă

6.2    Doza echivalentă efectivă
6.3    Doza limită
6.4    Principiul ALARA
6.5    Expunerea externă
6.6    Doze maxime admise pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante şi pentru populaţie
6.7    Norme de securitate radiologică
6.8    Obligatiile personalului expus profesional
6.9    Principiile generale ale radioprotectiei

IV.Radiobiologie

 1. Fenomene fizice fundamentale ale interacţiunii radiaţiilor ionizante cu materia:

7.1    Efectul Compton

7.2    Efectul fotoelectric
7.3    Generarea de perechi

V. Tehnici de radiologie si imagistică medicală

 1. Modalitati de imagistica medicala

8.1    Imagistica cu raze X

8.2    Imagistica cu ajutorul radionuclizilor
 1. Radioactivitate, radionuclizi si radiofarmaceutice
 2. Tomografia prin emisie de pozitroni

 *********

Institutul Regional de Oncologie Iași
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de fizician medical debutant cu studii superioare – Laborator Radioterapie (fara vechime in munca)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exercițiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Calendar desfasurare concurs:

 • 10-23 Martie 2015 pana la ora 12:00: preluarea dosarelor de inscriere concurs
 • 26 Martie 2015, ora 16:00: afisarea rezultatelor selectarii dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare
 • 27 Martie 2015, ora 15:00: depunere contestatie pentru dosarele de inscriere respinse
 • 30 Martie 2015, ora 15:00: afisare rezultate in urma contestatiilor privind dosarele respinse
 • 31 martie 2015, ora 09:30: proba scrisă
 • 06 aprilie 2015, ora 09:30: proba interviu
 • 10 aprilie 2015, ora 15:00: afisare rezultate finale

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie diploma licenta fizica/fizica medicala sau echivalent
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Regulament organizare concurs pt ocupare posturi functii  contractuale

Anuntul si tematica privind organizare concurs pentru ocupare functiei de fizician medical debutant

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://iroiasi.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Regional de Oncologie Iași, str. General Henry Mathias Berthlot, nr. 2-4, Iasi, tel. 0374278810.

*********

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU

organizează concurs pentru ocuparea 1 post de fizician (sanatate publica) vacant de personal contractual în cadrul Laboratorului Igiena Radiaţiilor;

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 04.02.2015 (proba scrisă) şi 05.02.2015 (interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, Biroul RUNOS, până la data de 27 ianuarie 2015.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

1) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

2) cunoaște limba română, scris și vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exercițiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o  fizician - Diplomă de licenţă în specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·     27 ianuarie 2015: data limită pentru depunerea dosarelor;

·     04 februarie 2015, ora 09:00: proba scrisă;

·     05 februarie 2015, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

·  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare (formular tipse completează după verificarea documentelor);

·    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

·   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

·   carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

·   cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

·    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

·     curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Tematica si bibliografia fizician

Informaţii suplimentare la Biroul RUNOS, Camera 2, telefon 0369-801811, E-mail: runos@dspsibiu.ro sau se pot obţine la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu. Mai multe detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială a DSP-Sibiu http://www.dspsibiu.ro

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 
anunţă scoaterea la concurs în perioada 4-5 februarie 2015 un post temporar vacant de fizician debutant în cadrul Laboratorului da Radioterapie;

 

Tematica examen fizician (format JPG)

 

CONDIŢII

de participare şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concursul pentru postul de fizician debutant – Laborator Radioterapie

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

1)      Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2)      Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3)      Vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

4)      Capacitate deplină de exerciţiu;

5)      Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

6)      diplomă de licenţă în specialitate;

7)      Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

ACTELE NECESARE

1)      formularul de înscriere;

2)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3)      diplomă de licenţă în specialitate;

4)      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5)      certificat de naştere;

6)      certificat de căsătorie;

7)      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

8)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii ; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

9)      copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă ;

10)   curriculum vitae;

11)   taxă de înscriere – 100 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 7, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului – 4 februaruie 2015.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 14 ianuarie 2015, orele 15:00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS tel. 0251502237

Relaţii suplimentare la Serviciul RUNOS. tel. 0251502300, 0251502237, 0251502200

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 

Craiova, str. Tabaci, nr. 1, 200642

Tel: 0251502200 (centrala spitalului) Fax: 0251534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

web-site: http://www.scjuc.ro

*********

Anunturi cu posturile vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România (inclusiv in domeniul de fizica medicala) sunt publicate online pe portal Guvernul României — Direcția Servicii Online și Design la sectiunea http://posturi.gov.ro

 

*********

Anunturi cu locuri de munca vacante din activitatea de cercetare-dezvoltare si didactica in fizica medicala sunt publicate online pe portal Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) http://jobs.ancs.ro

*********
Anunturi cu locuri de munca vacante din învățământul superior sunt publicate online pe portal Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului http://jobs.edu.ro

1-4 of 4