Anunturi job-uri 2020

postat 2 ian. 2020, 08:53 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 30 dec. 2020, 05:17 ]
Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ din Baia Mare 
angajează personal fără concurs pe durată determinată, pe perioada stării de alertă pentru 2 posturi de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie

În conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale HG nr.967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale Ordinului MS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, precum şi ale Legii nr.53/2003 - Codului Muncii. 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş", cu sediul în localitatea Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 31, judeţul Maramureş, angajează personal fără concurs pe durată determinată, pe perioada stării de alertă, până la maxim 30 de zile de la data încetării stării de alertă pentru: 
- 2 posturi de fizician medical la Laboratorul Radioterapie.
Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi specifice: 
Condiţiile generale: 
 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţille specifice: 
 • absolvent al Facultăţii de Fizică sau echivalent (constituie avantaj absolvirea specializarii de fizică medicală şi/sau masterat în fizică medicală)
 • cunoştinţe de operare pe calculator
 • cunoaşterea limbii engleze-nivel mediu 
 • autorizaţie de liberă practică 
Cei interesaţi vor depune dosarele de înscriere, până în data de 16.12.2020, (luni-joi 13.00-15.30; vineri 10.00- 12.00) la Biroul Personal din cadrul Serviciului RUNOS. 
Dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte: 
 • a) cerere de înscriere în care se menţionează postul pentru care doreşte să opteze (anexa 1 la prezentul anunţ); 
 • b) declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu character personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările şi completările ulterioare (anexa 2 la prezentul anunţ). 
 • c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
 • d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
 • e) copia după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
 • f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (anexa 3 la prezentul anunţ); 
 • g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie; 
 • h) curriculum vitae; 
 • i) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu (anexa 4 la prezentul anunţ); 
in situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post si admise în urma selecţiei dosarelor se va organiza proba de interviu. Data, locul si ora desfăsurării interviului va fi comunicată ulterior. 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitaljbm.ro Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opris" Baia Mare, serviciul RUNOS, Tel.0262205100 int. 2284, 0262218712.
*********
Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare - fizica medicala,
 • vechime în muncă cel puțin 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 31 decembrie 2020, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor 
 • 11 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 ianuarie 2021, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalnehoiu.com Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17, judeţul Buzău, Tel. 0238554994, 0238554632, e-mail spitnehoiu@gmail.com, spitalnehoiu@yahoo.com
*********
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
cercetător științific – Platforma de Microscopie
cercetător științific – Platforma de Medicină de Laborator

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • cercetător științific – Platforma de Microscopie:
  • studii de specialitate în domeniul fizică (fizică medicală) sau chimie;
  • doctorand/doctor în științe;
  • vechimea – 2 ani de activitate în cercetare-dezvoltare, în. specialitate sau în învățământul superior;
  • 4 ani de activitate pentru candidații cate provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, conform Legii nr.319/2003 art.16 al.2 (c);
  • minimum 3 contribuții (articole, cărți, brevete de invenție).
 • cercetător științific – Platforma de Medicină de Laborator:
  • studii de specialitate în domeniul medicină, farmacie, biologie, biochimie, fizică (fizică medicală) sau chimie;
  • doctorand/doctor în științe;
  • vechimea – 2 ani de activitate în cercetare-dezvoltare, în specialitate sau în învățământul superior;
  • 4 ani de activitate pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, conform Legii nr.319. 2003 art.16 al.2 (c);
  • minimum 3 contribuții (articole, cărți, brevete de invenție).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor – la Direcția Resurse Umane și Salarizare – Biroul Personal – Cămin CI – camera 14;
 • 16 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă – sala P9, Blvd. Mamaia nr.124;
 • 16 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web www.univ-ovidius.ro. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin I – camera 14 , Mun. Constanţa, Blvd. Mamaia, nr. 124, jud. Constanţa, Tel. 0241615903.

*********
ASOCIAȚIA ONCOHELP
angajeaza fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie a Centrului de Radioterapie OncoHelp din Timișoara
update 03.11.2020: ANUNT EXPIRAT!
(momentan OncoHelp nu mai angajeaza fizicieni medicali)
Atribuții:
 • răspunde de corecta calibrare a tuturor metodelor folosite, a aparaturii și a substanțelor astfel încât să se respecte integral normativele în vigoare;
 • răspunde de buna funcționare și intreținere a aparaturii și echipamentelor din dotarea spitalului;
 • discută și verifică planul zilnic de lucru cu medicul specialist;
 • iși dă avizul în dozimetria pacientului astfel încat dozele utilizate să fie conforme normelor în vigoare.
Detalii privind condiţiile specifice de angajare sunt disponibile accesând pagina web oficială http://oncohelp.ro
Relaţii suplimentare se pot obține la adresa de E-mail office@oncohelp.ro, Tel. 0256495403 sau la sediul OncoHelp din Mun. Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 59, cod poștal 300239, jud. Timiș
*********
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de 
șef serviciu în cadrul Direcției Autorizare Utilizare Radiații Ionizante la Serviciul Evidente Doze și Surse Radioactive.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • Studii: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată. în inginerie, fizică medicală sau în domeniul științelor exacte. Obligatoriu – cursuri în dozimetrie.
 • Vechimea în muncă sau specialitatea necesară – 9 ani.
 • Cunoștințe de operare pe calculator: Office și capacitatea de asimilare a programelor specifice implementate, la nivel de utilizator.
 • Limba engleză – nivel mediu.
 • Reprezintă un avantaj: activitatea desfășurată în funcții de conducere, cursuri în radioprotecție, permis de conducere categoria B.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 28 iulie 2020, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor – la sediul din str. Zalic nr. 4, sectorul 6;
 • 05 august 2020, ora 10:00: proba scrisă – str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6;
 • 11 august 2020, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.cncan.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, respectiv str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6 (depunerea dosarelor), Tel. 0213163493, interior 104.
Tematica:
1. Atribuțiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;
2. Activitățile și sursele care fac obiectul Legii nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;
3. Controlul reglementat al surselor radioactive;
4. Categorizarea surselor radioactive închise;
5. Asigurarea validității rezultatelor in cadrul laboratoarelor desemnate pentru dozimetrie individuală;
6. Cerințe privind desemnarea laboratoarelor de dozimetrie individuală;
7. Cerințe privind tratarea neconformităților în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;
8. Sistemul de management al calității în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;
9. Aplicarea principiilor generale de management la gestionarea activității unui serviciu din cadrul CNCAN;
10. Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica,  Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.
Bibliografia:
1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie);
2. HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 805 din 20.09.2018;
3. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica  – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 517bis/2018;
4. Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 1253 din 24/12/2004;
5. Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.550 din 2.07.2018;
6. Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear probate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019  și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 octombrie 2019;
7. Standardul ISO/IEC 17027/2018 - cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;
8. Principii generale de management.
*********
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:
1. Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante: la Compartimentul Zona 3 – Sud 1 post (consilier, gradul IA).
2. Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – 2 posturi: Serviciul Autorizare Surse Medicale 1 post (consilier, gradul IA) si Serviciul Evidente Doze și Surse Radioactive 1 post (consilier, gradul I)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
1. Studii pentru consilier, gradul IA – Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante, Compartimentul Zona 3 Sud: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată (inginer sau absolvent al unei universități în domeniul științelor exacte: fizică medicală); cursuri de specializare în radioprotecție si/sau în aplicațiile surselor de radiații ionizante. Vechimea în munca sau specialitatea necesară – 6 ani.
2. Studii pentru consilier, gradul IA – Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Medicale: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în chimie – specializare în radiochimie. Perfecționări/specializări – cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse medicale de radiații ionizante. Prezintă avantaj experiența în practica clinică de RX – diagnostic, sau manipulare instalații radiologice medicale. Vechimea în muncă sau specialitatea necesară – 6 ani.
3. Studii pentru consilier, gradul I – Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – Serviciul Evidențe Doze și Surse Radioactive. Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată. în inginerie sau în domeniul științelor exacte (fizică medicală). Perfecționări/specializări: cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse ionizante, cursuri de dozimetrie. Prezintă avantaj experiența practică în ținerea evidenței surselor radioactive. Vechimea in muncă sau specialitatea necesară – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 21 iulie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 iulie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 august 2020, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.cncan.ro/anunturi-posturi-vacante. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, din Bucureşti, Blvd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, Tel. 0213163493, interior 131.
*********
Spitalul Orasenesc "Sf. Stefan" Rovinari, judet Gorj 
angajeaza pe perioada determinata a unui post de 0,5 norma fizician medical - studii superioare (S) in specialitatea fizica medicala pentru "Structura de sprijin epidemiologic"  
conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea efectelor pandemiei de COVID-19.

Dosarele de inscriere pentru postul mai sus mentionat, va cuprinde urmatorele acte:
 • a) cerere de angajare, in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa se angajeze
 • b) copia actului de identitate in termen de valabilitate, copia certificatului de nastere, copia cefiificatului de casatorie, in cazul schimbarii numelui sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si are altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica - docunentele care atesta nivelul de studii sunt:
 • a) copie diploma de bacalaureat
 • b) copie diploma de licenta cu specializarea in fizica medicala
 • c) permis de exercitare nivel 2
 • d) copie carnet de munca sau adevednte care atesta vechimea in munca, in meserie sau specialitatea studiilor
 • e) cazier judiciar sau declaralie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
 • f) adeverinte medicala care sa ateste starea de sanetate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) declaratie pe proprie raspundere ca este/nu este incadrata la o alta unitate si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliul
 • i) declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia
 • m) Dosar cu sina.
Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.
Conditiile generale de ocupare a postului pentru care candidatul doreste sa candideze;
 • Are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Culoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exerciliu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime, sau alte conditii specifice potrivit postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv penhu savarsirea unor infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritati, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori aunor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice necesare in vederea angajarii pentru functia de fizician medical sunt:
 • diploma de licenta cu specializarea in fizica medicala
 • diploma de bacalureat;
 • permis de exercitare nivel 2 CNCAN
Calendarul desfasurarii procedurii de angajare pentru fizician medical cu speciatitatea fizica medicala:
 • 26.06.2020-29.06.2020 intervalul orar 08:00-15:00Depunerea dosarelor la sediul Spitalului Orasenesc "Sf. Stefan" Rovinari
 • 30.06.2020: Selectie dosare
 • 01.07.2020Proba interviu
 • 01.07.2020, ora 15.00Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de angajare
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalrovinari.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail resurseumne@spitaIrovinari.ro Tel. 0253371318 int. 154 / Tel.0766258941 sau la sediul Spitalului Orasenesc "Sf. Stefan" Rovinari din Str. Jiului, nr.1, or. Rovinari, cod postal 215400, judeţul Gorj

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Arad
 organizează examen de promovare în functia de fizician medical (S) in cadrul Laboratorului Clinic Radiologie şi Imagistică Medicală

Având în vedere:

 • prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare;

 • prevederile OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, garde şi trepte profesionale ale personalului contractual din unităţile sanitare publice;

Examenul de promovare va consta în elaborarea unei lucrări scrise pe baza bibliografiei şi a tematicii anexate si va avea loc în data de. 03.07.2020, ora 10:00, la Biblioteca si Sala de curs de la Secţia Pediatrie II. 

Rezultatele examenului de promovare se vor afişa în data de 03.07.2020 la ora 14:00.

Termenul de contestaţie. 03.07.2020 la ora 15:00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.scjarad.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad din Mun.Arad, Str. Andreny Karoly, nr.2-4, cod postal 310037, jud. Arad, Tel: 0357407200 / 0257220000, FAX: 0357407211, E-mail: secretariat@scjarad.ro
*********

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea 
angajează fără concurs pe perioadă determinată de 6 luni, a unui post de fizician medical (personal contractual) cu ½ normă în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

In conformitate cu Metodologia din 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Condiţii generale de angajare:
 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de angajare:
 • Nivelul studiilor: diplomă de fizician medical
 • Gradul profesional: -
 • Vechime în specialitate: -
În cazul în care se depun două sau mai multe dosare pentru acelaşi post, departajarea candidaţilor se va realiza în funcţie de criteriile stabilite de comisia de angajare, criterii ce vor fi consemnate în procesul verbal de selecţie.
Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:
 • a) cererea de angajare (conform modelului anexat);
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care atestă schimbarea numelui, după caz;
 • d) copia de pe diploma de licenţă (însoţită de foaia matricolă) ;
 • e) copiile documentelor care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, necesară posturilor ce urmează a fi încadrate fără concurs, cum ar fi:
                - carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie;
               - extras din aplicaţia Revisal – “raport per salariat” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă/ specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
               - contracte individuale de muncă, acte adiţionale şi decizii de încetare a contractului individual de muncă, în copie (de la data de 01.01.2011 până în prezent)
 • f) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (conform modelului anexat);
 • g) adeverinţă medicală în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • h) curriculum vitae;
 • i) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • j) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimiştilor în sistemul sanitar din Romania;
 • k) declaraţie referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (conform modelului anexat).
Candidaţii selecţionaţi vor prezenta documentele în original, pentru confruntare, la angajare.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR:
 • 24.06.2020 intervalul orar 08:00-14:00Perioada, data limită şi intervalul orar de depunere a dosarelor de angajare la Birou RUNOS
 • 25-26.06.2020: Selecţia dosarelor de angajare
 • 26.06.2020: Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de angajare (se va afişa pe site-ul spitalului)
 • 01.07.2020, ora 09:00: Data prezentării la post şi a prezentării documentelor în original (pentru toate documentele depuse in copie de dosarul de angajare) la BIROU RUNOS
Dosarele pentru angajare se vor depune în zilele lucrătoare la sediul Spitalului ,comp. RUNOS pana la data de 25.06.2020.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalbuftea.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Tel.0213515295, interior 133 sau la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea din Str. Studioului nr. 5, Orașul Buftea, județul Ilfov
*********
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de asistent de cercetare în fizică medicală / biofizică  –  la Cercetare Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de asistent de cercetare în fizică medicală/biofizică–  la Cercetare Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056 sunt:
 • nu necesită vechime;
 • studii superioare în domeniul fizică, absolvite cu diplomă de licență;
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe de operare pe calculator;
 • abilități în comunicare;
 • cunoștințe și abilități practice privind utilizarea tehnicilor de spectrometrie și cartografiere Raman, precum și a spectroscopiei Raman amplificate pe suprafață;
 • experiență privind utilizarea nanoparticulelor plasmonice ca și substrat pentru spectroscopia Raman amplificate pe suprafață;
 • experiență privind utilizarea spectroscopiei și cartografierii Raman pe probe biologice (celule, țesuturi vegetale);
 • abilități practice de sinteză de nanoparticule metalice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 13 aprilie 2020, ora 10:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conți
ne următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.usamvcluj.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca din str. Mănăștur nr.3-5, camera 24, județul Cluj, Tel 0264596384, interior 237.
*********
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc, județul Harghita
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de cercetător științific fizică, biofizică, chimie-fizică, fizică medicală, gradul III

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • absolvent cu diplomă de licență al specializărilor de fizică, biofizică, chimie-fizică, fizică medicală sau conexe;
 • să dețină titlul de doctor;
 • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor;
 • să aibă cel puțin 2 articole ISI cu factori de impact nenuli.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 06 aprilie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 aprilie 2020: proba scrisă;
 • 20 aprilie 2020: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare la sediul la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane din Miercurea-Ciuc din Str. Progresului nr.35/B, județul Harghita.
*********
Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante a unui post de 
fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare de lunga durata diplomă de licență în fizică medicală sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală + master în fizică medicală;
 • Autorizatie de Libera Practica Medicala - fizician medical;
 • 1 an vechime în specialitate sanitara necesare ocupării postului;
 • concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 03 aprilie 2020, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 15 zile de la publicarea anunțului. Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalnehoiu.com Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17, judeţul Buzău, Tel. 0238554994, 0238554632, e-mail spitnehoiu@gmail.com, spitalnehoiu@yahoo.com
*********
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante, a unui post de 
fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare de lunga durata diplomă de licență în fizică medicală sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală + master în fizică medicală;
 • 6 luni vechime în specialitate sanitara necesare ocupării postului
 • concurs pentru ocuparea postului
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 04 aprilie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 aprilie 2020, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalulconstanta.ro Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, Tel. 0241503460.
*********
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii Înalte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare de lunga durata diplomă de licență în fizică medicală sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală + master în fizică medicală;
 • 6 luni vechime în specialitate sanitara
 • concurs pentru ocuparea postului
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 24 martie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 aprilie 2020,  ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 aprilie 2020,  ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.iob.ro. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, Tel. 0212271125 sau 0212271491
*********
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

 • DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – SERVICIUL REGLEMENTARE
 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ

 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ: SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ , Compartiment vigilență

 • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administrație publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA

 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate fizică medicală, perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI

 • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE

 • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, specialitate administrație publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: fizică medicală), perioadă nedeterminată;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRA VEGHERE PIATA-SERVICIUL REGLEMENTARE: 

A) inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S:

 • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc
 • vechimea minima in specialitate, 6 ani si 6 luni; 
 • cunostinte de utilizare a calculatorului; 
 • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
 • concurs pentru ocuparea postului. 

2. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRA VEGHERE PIATA-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIATA 

A) inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S:

 • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc
 • vechimea minima in specialitate, 6 ani si 6 luni;
 • cunostinte de utilizare a calculatorului;
 • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
 • concurs pentru ocuparea postului. 

B) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

 • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc;
 • fara vechime in specialitate
 • cunostinte de utilizare a calculatorului; 
 • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
 • concurs pentru ocuparea postului.

3. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA: SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIATA, Compartiment vigilenta 

A) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

 • diploma de licenta in specialitate tehnicii asociatii domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnicii, electronicii, inginerie electricii, electronicii si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construetiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicalii, biochimie, biologie, etc
 • fara vechime in specialitate
 • cunostinte de utilizare a calculatorului;
 • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
 • concurs pentru ocuparea postului. 

4. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC - LABORATOARE - SERVICIUL UNITATE NUCLEARA 

A) inspector de specialitate gr.II, nivel studii S:

 • diploma de licenta in specialitate fizică (specializare fizică medicală);
 • vechime in specialitate, 6 luni;
 • cunostinte de utilizare a calculatorului;
 •  cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
 • concurs pentru ocuparea postului. 

5. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC - LABORATOARE - SERVICIUL INCERCARI SI VERIFICARI 

A) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

 • diploma de licenta in specialitate tehnicii asociatii domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronicii, inginerie electricii, electronicii si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicalii, biochimie, biologie, etc
 • fara vechime In specialitate;
 • cunostinte de utilizare a calculatorului;
 • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
 • concurs pentru ocuparea postului. 

6. DIRECTIA GENERALA DISPOZITIVE MEDI CALE: DIRECTIA AVIZARE 

A) inspector de specialitate debutant, nivel studii S:

 • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc
 • fara vechime in specialitate
 • cunostinte de utilizare a calculatorului;
 • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
 • concurs pentru ocuparea postului. 

B) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S:

 • diploma de licenta in specialitate tehnica asociata domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnica, electronica, inginerie electrica, electronica si telecomunicatii, tehnologie chimica, chimie industriala, ingineria si managementul sistemelor tehnologice, tehnologia constructiilor de masini, fizică (specializare fizică medicală), bioinginerie, inginerie medicala, biochimie, biologie, etc
 • vechime in specialitate, 3 ani si 6 Juni;
 • cunostinte de utilizare a calculatorului;
 • cunostinte de limba engleza nivel mediu scris, citit, vorbit;
 • concurs pentru ocuparea postului. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.anm.ro/anunt-concurs-posturi-vacante. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul din București, str. Av. Sănătescu, nr.48, sectorul 1, (camera 5 – parter), Tel. 0213171100 int. 409/425.

Anunt concurs ANMDMR nr.2448/02.03.2020

*********
Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias” din București 
organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante a 
1/2 normă fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare de lunga durata sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală si master în fizică medicală;
 • vechime minimum 6 luni în domeniul sanitar.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 martie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 martie 2020, ora 09.30: proba scrisă;
 • 27 martie 2020, ora 09.30: proba practică.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://spitalul-elias.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă „Elias” din Bucureşti, bd, Mărăşti nr. 17, sectorul 1, Tel. 0213161600, interior 288.
*********
Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani, Județul Vâlcea 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de
fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare de lunga durata sau sistem Bologna cu diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală si master în fizică medicală absolvent al facultății de fizică;
 • fără vechime in munca
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 19 martie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 martie 2020, ora 10:00: proba interviu;
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.smcnd.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgășani, str. Dr. Bagdasar nr. 2, Județul Vâlcea, Tel. 0372893135
*********
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” București, 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante a unui post de Expert în Fizică Medicală nivel 3 specializare Fizica de Radiologie de Diagnostic și Intervențională

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de Expert în Fizică Medicala nivel 3 sunt:
diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală
grad universitar echivalent superior (masterat medical sau doctorat)
curs de radioprotecție postuniversitar
permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (C.N.C.A.N.)
3 ani vechime ca fizician medical
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
03 februarie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
13 februarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
18 februarie 2020, ora 09.00: proba practică/interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.mscurie.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” București, bd. Constantin Brâncoveanu nr 20, sectorul 4, Tel. 0214603026, int. 231.
*********
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante
 a unui post de fizician medical debutant (studii suprioare) in cadrul Laboratorlui Clinic Radiologie, Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale fizician medical debutant cu studii superioare sunt: 
 • diplomă de licență în fizică specializarea fizică medicală sau echivalentă
 • cu vechime în specialitate (de fizician medical debutant) de până la 2 ani
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 ianuarie 2020, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 ianuarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 29 ianuarie 2020, ora 12.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalul-municipal-timisoara.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Str. Hector nr. 1, județul Timiș, tel. 0256221553.
*********
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante
 a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Energii înalte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • diplomă de licență in fizică specializarea fizică medicală;
 • 6 luni vechime în specialitatea sanitara
 • concurs pentru ocuparea postului
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 ianuarie 2020, ora 13:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 ianuarie 2020, între orele 09:30-12:00, proba scrisă;
 • 31 ianuarie 2020, între orele 09:30-12:00, proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.iob.ro. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, tel. 0212271125 sau 0212271491.
*********
Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi,
Facultatea de Medicina
Departamentul Stiinte Morfo Functionale II
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante
 a unui post de Şef de lucrări Disciplina Biofizică și Fizică medicală (poziția în statul de funcții: 7)

Descrierea procedurii de concurs:
Ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, organizat de Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, prevederile HG nr.457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din învăţământul superior, cu modificările ulterioare, a HG nr.883/2018, a Ordonanței nr.9/2018 şi a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Sef lucrari (1) Concursul pentru ocuparea postului de Sef lucrari constă în: 
 • A. Analiza dosarului candidatului (conform art.13): 50%; 
 • B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare (depusă la dosar, conform art.13): 10%; 
 • C. Prelegere publică: 40%; Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare probă componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba Analiza dosarului candidatului este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii.
Lista documente:
(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul întocmeşte un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea eliminării din concurs. La finalul dosarului, candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.
(2) Dosarul conţine următoarele documente: 
 • a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) (anexa 1); 
 • b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 
 • c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2; 
 • d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 
 • e) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate - anexa 4; 
 • f) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 
 • g) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 
 • h) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este eliberată în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității. 
 • i) în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale respective. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității; j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenţă, master - copii simple; 
 • k) pentru postul de profesor universitar, copie legalizată după atestatul de abilitare. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității;
 • l) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit şi în format electronic; 
 • m) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile de departajare a candidaţilor; 
 • n) ”Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs”, în format tipărit și electronic. Forma tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 
 • o) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în format tipărit și electronic; 
 • p) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”, în format tipărit şi electronic; forma tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 6; 
 • r) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format tipărit şi electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite; 
 • s) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională al tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 
 • t) pentru posturile de conferenţiar universitar lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, din afara instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. Pentru posturile de profesor universitar lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului; 
 • u) adeverință eliberată de Universitate, care să ateste funcțiile didactice ocupate de către candidat de la începutul carierei didactice până la data înscrierii la concurs; 
 • v) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări ale candidatului în domeniul postului pentru care candidează (medicina, medicină dentară, farmacie sau alte domenii, în conformitate cu postul scos la concurs), structurată conform art.15, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în Indicatorii de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice. 
(3) Dosarul și lucrările candidatului vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. 
(4) Dacă un candidat dorește să se înscrie la concurs pe mai multe posturi/poziții din statul de funcții scoase la concurs, pentru fiecare post/poziție la care se înscrie trebuie să depună un dosar de înscriere (în care precizează postul didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează) și să achite taxele aferente pentru fiecare înscriere.

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.
Calendar concurs:
 • 26.11.2019-10.01.2020: Perioadă înscriere
 • 27.01.2020: Data susținerii prelegerii (ora susținerii prelegerii: 09:00, locul susținerii prelegerii: Laboratorul de Medicina Nucleara, Spitalul Sf. Spiridon Iasi)
 • 27.01.2020-29.01.2020: Perioadă susținere a examenelor
 • 29.01.2020-30.01.2020: Perioadă comunicare a rezultatelor
 • 30.01.2020-04.02.2020: Perioadă de contestații
Tematica probelor de concurs:
I. METODE FIZICE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ Principiul fizic în cazul principalelor grupe de metode şi tehnici fizice şi biofizice şi exemple de aplicaţii în medicină: - Metode electrokinetice: electroforeza, electrofocalizarea, imunoelectroforeza. Aplicatii medicale. - Metode de determinare a viscozităţii lichidelor. Aplicatii medicale. - Centrifugarea şi ultracetrifugarea. Aplicatii medicale. - Metode cromatografice. Aplicatii medicale. - Metode de spectrometrie. Rezonanţa electronică de spin (RES) si Rezonanţa magnetică nucleară (RMN). Aplicatii medicale. - Metode optice. Aplicatii medicale. - Microscopie optică. Microscopie electronică. Alte tipuri de microscopie: microscopie ionică, microscopie de forţă atomică, microscopie prin efect tunel, microanaliza nucleară. Aplicatii medicale. - Difracţia cu raze X. Utilitatea pentru medicina. - Date esentiale asupra prelucrarii statistice a rezultatelor masuratorilor in medicina. - Sistemul Internaţional de unităţi de măsură şi aplicaţiile sale în medicină. 
II. NOŢIUNI DE BIOFIZICA MOLECULARĂ SI CELULARĂ - Structura moleculei de apă, proprietăţile ei particulare. Implicatii in medicina. - Caracteristici biofizice ale biomembranei si relatia cu patologia. Fluiditatea membranară si relatia cu patologia. - Caracteristici biofizice ale principalelor tipuri de microtransport membranar si relatia cu patologia. Caracteristici biofizice ale receptorilor celulari si relatia cu patologia. Bazele biofizice ale biopotenţialelor de repaus şi de acţiune si relatia cu patologia. 
III. BAZELE FIZICE ŞI BIOFIZICE ALE IMAGISTICII MEDICALE. ELEMENTE DE RADIOBIOLOGIE. BIOSTATISTICA  - Clasificarea imagisticii medicale din punct de vedere fizic. Principiul fizic al principalelor tipuri de metode imagistice in vivo si utilitatea in medicina in relatie cu principiul (scintigrafie, ecografie, IRM, CT, PET-CT). - Bazele fizice ale radioactivităţii. Radioactivitatea si organismul uman. Mecanismele fizice ale interacţiunii radiaţiilor cu materia. Implicatii medicale - Detecţia radiaţiilor ionizante in medicina. - Relaţia doză - efect, unităţi de măsură. Utilitate medicala. Dozimetrie şi radioprotecţie in medicina. 
IV. ELEMENTE DE BIOFIZICA CIRCULAŢIEI SÂNGELUI Sângele - lichid nenewtonian. Prezentarea principalilor parametri hemoreologici. Biofizica peretelui vascular. Aspecte biofizice de mecanică cardiacă. 
V. BIOFIZICA ANALIZATORULUI VIZUAL SI ELEMENTE DE OPTICA Studiul ochiului din punct de vedere al opticii geometrice. Lentile. Determinarea distantelor focale ale lentilelor convergente. Aberatia sferica longitudinala si aberatia cromatica. Utilitatea in medicina. 
BIBLIOGRAFIE 
 • 1. Aurengo A., Grémy F., Petitclerc T., Biophysique, Medecine-Sciences Flammarion, Paris 1997.
 • 2. Marchandise X et al. Biophysique pour les sciences de la vie et de la santé. Ed. Omniscience 2007. 
 • 3. Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”, Bucureşti, 2003. 
 • 4. Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne,Ed.Teora,Bucureşti,2000. 
 • 5. Pascu M., Rusu V., Vasile C., Spectrometria in IR in medicina si farmacie, Editura BIT, 2003. 
 • 6. Popescu A., Bazele Opticii, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1988. 
 • 7. Rusu V., Baran T., Brănişteanu D.D., Biomembrane şi patologie, vol.I, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988. 
 • 8. Rusu V. şi colab., Lucrari practice şi demonstrative de Biofizică şi Fizică medicală, Ed. “Gr.T.Popa” 2003. 
 • 9. Rusu V., Dicţionar medical, ed. III, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007. 
 • 10. Ştefanescu C., Rusu V. De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si metabolice, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007. 
 • 11. Ştefanescu C., Rusu V. Medical Biophysics. An introduction for students, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2008. 
 • 12. Grierosu I., Tomografia prin emisie de pozitroni, Ed. Tehnopress, Iasi, 2011.
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 26.11.2019

Concursuri didactice: Sesiunea noiembrie 2019 - februarie 2020 / perioada nedeterminata


Editor de conținut - Concursuri didactice - perioada nedeterminata

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar – Arseni” din București 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de 
fizician medical cu 0,5 normă in cadrul Laboratorului de Radioterapie cu Enegii Inalte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:
 • diplomă de bacalaureat;
 • diplomă de licență în fizică specialitate fizică medicală;
 • curs de specialitate/stagiu de pregătire în domeniul radiochirurgie stereotactice, cu atestat/adeverință/certificat de absolvire acordat de un Centru Acreditat Leksell – Gamma – Knife Perfecxion sau Icon;
 • 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 10 ianuarie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 ianuarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 ianuarie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 30 ianuarie 2020, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.bagdasar-arseni.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, Şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, Tel. 0213343025, interior 1122 / 1123.