CFMR‎ > ‎

Acreditări

 Documente interne privind activitatea CFMR:

Acte normative care reglementeaza activitatea CFMR:

 • Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM și 2003/122/EURATOM, J.Of.UE, ISSN 1977-0677, L 13, Vol. 57, 17.01.2014;
 • Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in M.Of. nr.39/31.01.2000 si a completarilor ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Justitiei nr.954/B/C/2000 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicata in M.Of. nr.214/16.05.2000;
 • Norma privind expertul in fizica medicalaaprobata prin Ordinul nr.1272/2006 al MSP si nr.266/2006 al Presedintelui CNCAN, publicata in M.Of., nr.906/07.11.2006;
 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.467/19.05.2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţi sanitare publice din sectorul sanitar, publicat in M.Of. nr.370/04.06.2010.
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.527/29.07.1999, pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în M.O. nr.383/12.08.1999;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.979/30.07.2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, publicat in M.Of. nr.724/11.08.2004;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/19.06.2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat in M.Of. nr.291/27.06.2000 si aprobata cu modificari prin LEGEA nr.598/31.10.2001, publicata in M.Of. nr.711/08.11.2001;
 • Hotărârea Guvernului nr.1175/06.09.2006 privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora, Anexa DOMENII PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SI SPECIALIZĂRILE DIN CADRUL ACESTORA, alin. A. “Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă in fizica medicala”, publicat in M.Of. nr.769/11.09.2006;
 • Legea - cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice "ANEXA nr.II/2, alin. B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare” publicat in M.Of. nr.762/09.11.2009;
 • Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.792/29.06.2006 privind desfăşurarea procedurii de investigaţie clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele medicale, publicat în M.Of. nr.595/10.07.2006;
 • LEGEA nr.200/25.05.2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicat în M.Of. nr.500/03.06.2004;
 • LEGEA nr.9/01.03.2011 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicat în M.Of. nr.159/04.03.2011;
 • Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilorrepublicata in M.Of. nr.110/13.02.2014.
 • Hotărârea Guvernului nr.522/2003 (actualizata) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicata in M.Of. nr.346/21.05.2003.
 • Hotărârea Guvernului nr.481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.522/2003, publicata in M.Of. nr.536/17.07.2015.
 • Hotărârea Guvernului nr.918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilorpublicata in M.Of. nr.734/28.11.2013.
 • Hotărârea Guvernului nr.567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilorpublicata in M.Of. nr.572/30.07.2015.

  Normative care reglementeaza activitatea profesiei de fizician medical si expert in fizica medicala:

  • Profesia de ‘fizician medical’ introdusa in Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) prin Ordinul nr.902/20.12.2005 privind completarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania, emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Institutul National de Statistica, publicat in M.Of. nr.46/18.01.2006, modificat ulterior prin Ordinul comun al MMFPS si INS nr.1832/856/2011, publicat in M.Of. nr.561/08.08.2011.
  • Profesia de ‘expert in fizica medicala’ si 'fizician sanitar' in curand in Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR)
  • Clasificarea Internaționala Standard a Ocupațiilor, privind introducerea profesie de „fizician medical” in nomenclatorul ISCO-08, 2010, Organizația Internațională a Muncii si Comisia Europeana (Medical Physicist’ (cod ISCO 2111) in „The International Standard Classification of Occupations“ ISCO-08, 2010 pag.111 si pag.185)