Fizician medical‎ > ‎

Registru Unic Cabinete Fizică Medicală

postat 9 apr. 2016, 10:12 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 18 apr. 2018, 06:28 ]
Activităţile de fizica medicală sunt definite ca activităţi conexe serviciilor medicale furnizate de fizicieni medicali din cuprinsul dispoziţiilor art.2 lit.(c) din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.527/29.07.1999, pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial nr.383/12.08.1999.
Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenţei medicale ambulatorii: preventivă, curativă şi de recuperare. Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesiuni prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, optician-optometrist, tehnician de proteze şi orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.
Persoanele prevăzute la art.1, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/19.06.2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat in Monitorul Oficial nr. 291/27.06.2000 si aprobata cu modificari prin LEGEA nr.598/31.10.2001, publicata in Monitorul Oficial nr.711/08.11.2001 sunt obligate să presteze serviciile conexe actului medical în strictă concordanţă cu prescripţiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor şi cu normele legale în vigoare.

Toti operatori economici indiferent de forma de organizare care furnizeaza servicii medicale conexe actului medical in domeniul de sanatate publica umana si veterinara referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala constand in servicii si consultanta sunt obligati sa se autorizeze si sa se inscrie in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a, in conformitate cu art.11 din ORDONANTA DE URGENTA nr.83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medicalpublicat in Monitorul Oficial nr. 291/27.06.2000.

Fizicieni medicali debutanti, fizicieni medicali, experti in fizica medicala, fizicieni debutanti, fizicieni, fizicieni specialisti si fizicieni principali din domeniul de sanatate publica umana si veterinara care furnizeaza servicii medicale conexe actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala in forma de organizare individuala sau in asociere sunt obligati sa se autorizeze si sa se inscrie in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a, in conformitate cu art.11 din ORDONANTA DE URGENTA nr.83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medicalpublicat in Monitorul Oficial nr. 291/27.06.2000.

Potrivit art.11 alin.(2) din OUG nr.83/2000actul de înfiinţare a cabinetului de practică este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical, care se întocmeşte şi se păstrează de Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, după caz, de Direcţiile de Sănătate Publică din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului de practică.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008, privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, publicata in Monitorul Oficial nr.428/06.06.2008, stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001. Potrivit art.3 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008, au dreptul de a cumpara spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului medical si care detin in mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice care, detinand in mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale. 

Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului de practică se stabileşte prin ordin al Ministrului Sănătăţii, iar denumirea cabinetului de practică va reflecta în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activităţii acestuia, in conformitate cu prevederile ordinului MS nr.527/1999, ordinului MS nr.711/2000, OUG nr.83/2000, ordinului MS nr.153/2003 si a ordinluiu MS nr.1030/2009.

Conform art.5 din OUG nr.83/2000 persoanele autorizate de Ministerul Sănătății pot exercita în mod independent profesiile prevăzute la alin.(2), în cadrul cabinetului de practică, în una dintre următoarele forme:
    a) cabinet de practică individual (C.P.I.)
    b) cabinete de practică grupate (C.P.G.)
    c) cabinete de practică asociate (C.P.A.)
    d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical (S.C.P.)

O Persoană Fizică Autorizată (PFA), o Persoană Fizică Independentă (PFI), o Întreprindere Individuală (ÎI) si/sau o Întreprindere Familială (ÎF) nu se pot inregistra in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a si nu pot detine cod CAEN dedicat activitatilor de fizica medicala (cod CAEN 8690: "Alte activitati referitoare la sanatatea umana"). Fizicieni medicali care lucreaza individual in mediul privat au obligatia sa se constituita ca o unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, sub forma de cabinet de practică individual - Cabinet individual de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Practicarea de servicii de fizică medicală de catre o persoana juridica constituita sub forma de PFA, PFI, ÎI sau ÎF este ilegala.

Acte necesare pentru inregistrarea in Registrul Unic al Cabinetelor de Fizica Medicala si la eliberarea CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE - ACTIVITATI AUTORIZATE DE FIZICA MEDICALA:

Cabinete fara personalitate juridica (forme de exercitare liberala a profesiei de fizician medical sau fizician in sistemul de sanatate publica: Cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical):

1. cerere tip de inregistrare a cabinetului de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical - original;

2. act de identitate/pasaport valabil a administratorului cabinetului si a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala - copie;

3. autorizatie de libera practica a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala - copie;

4. avizul tehnic consultativ a Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania eliberat pentru operatorul economic fara personalitate juridica - original;

5. certificat de calificare profesionala eliberat de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania conform Legii nr. 95/2006 (in care sa se regaseasca specialitatea de fizica medicala si eventual competentele si supraspecializarile si dovada detinere cod individual parafa a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala pentru fizicianul medical care lucreaza in cadrul cabinetul fara personalitate juridica) - copie;

6. dovada titlului de detinere a spatiului (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat, concesiune) in care functioneaza cabinetul/unitatea medico-sanitara fara personalitate juridica - copie;

7. schiţa cabinetului avizata de expert cadastru autorizat ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară) - copie;

8. acord asociaţia de proprietari/locatari si acceptul vecinilor pentru desfăşurare activitati de fizică medicală – sănătate umană sau veterinară - copie;

9. proces verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare - copie;

10. autorizatie sanitara de functionare eliberata de Directia de Sanatate Publica (in cazul activitatilor conexe de radiologie, medicina nucleara si radioterapie este necesara si autorizatia Laboratorului de Igiena Radiatiilor) - copie;

11. lista cu dotarea minima obligatorie cu aparatura si instrumentar de masurare si control pentru desfasurarea de activitati de fizica medicala in unitati medico-sanitare de specialitate, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, publicat in M.Of. nr.353/23.05.2003, - original;

12. aviz/autorizaţiei P.S.I. (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor) de securitate la incendiu si de protecţie civilă - copie.

Descarca:

Cabinete cu personalitate juridica proprie (societate comercială (SC): societate in nume colectiv (SNC), societate in comandita simpla (SCS), societate pe actiuni (SA), societate in comandita pe actiuni (SCA), societate cu raspundere limitata (SRL); cabinete de libera practica organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial: organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati conexe actului medical, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite):

1. cerere tip de inregistrare a cabinetului de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical

2. fotocopie act de identitate/pasaport valabil a administratorului cabinetului si a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala

3. fotocopie autorizatie de libera practica a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala pentru toti fizicieni medicali care lucreaza in cadrul societatii comerciale cu personalitate juridical;

4. avizul consultativ a Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania eliberat pentru operatorului economic cu personalitate juridica - original;

5. fotocopie certificatul de calificare profesionala eliberat de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania conform Legii nr. 95/2006 (in care sa se regaseasca specialitatea de fizica medicala si eventual competentele si supraspecializarile) si dovada detinere cod individual parafa a personalului din practica conexa actului medical referitoare la desfasurarea de activitati de fizica medicala pentru toti fizicieni medicali care lucreaza in cadrul societatii comerciale cu personalitate juridical;

6. fotocopie dovada titlului de detinere a spatiului (contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, concesiune) in care functioneaza cabinetul/unitatea medico-sanitara cu personalitate juridica

7. schiţa cabinetului;

8. acord asociaţia de proprietari/locatari si acceptul vecinilor pentru desfăşurare activitati de fizică medicală – sănătate umană sau veterinară

9. fotocopie certificat de inmatriculare

10. fotocopie Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor fizice ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice;

11. fotocopie dovada de la Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasa ca societatea are ca obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical

12. fotocopie actele constitutive ale persoanei juridice

13. Hotarari sau acte aditionale prin care au fost facute modificari ulterioare ale actului constitutiv;

14. Hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete conexe actului medical;

15. Hotararea organelor de conducere si dovada constituirii legale (pentru cultele si la casele de cult religios)

16. fotocopie certificat constatator de la Registrul Comertului ca sunt indeplinite conditiile de desfasurare a activitatii;

17. fotocopie proces verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare 

18. fotocopie autorizatie sanitara de functionare eliberata de Directia de Sanatate Publica (in cazul activitatilor conexe de radiologie, medicina nucleara si radioterapie este necesara si autorizatia Laboratorului de Igiena Radiatiilor);

19. lista cu dotarea minima obligatorie cu aparatura si instrumentar de masurare si control pentru desfasurarea de activitati de fizica medicala in unitati medico-sanitare de specialitate

20. documente justificative care sa ateste ca administratorul operatorului economic cu personalitate juridica (societatea comerciala) sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sunt fizicieni medicali - diploma de licenta si master in fizica medicala, precum si vechime in munca ce atesta experienta clinica si competenta in domeniu;

21. fotocopie aviz/autorizaţiei P.S.I. (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor) de securitate la incendiu si de protecţie civilă

Descarca:
 
Acte necesare pentru radierea unui:
• Cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical,
• Societati Comerciale cu personalitate juridica (constituite in una dintre urmatoarele forme: SNC - societate in nume colectiv; SCS - societate in comandita simpla; SA - societate pe actiuni; SCA - societate in comandita pe actiuni; SRL - societate cu raspundere limitata)
• Cabinetelor de libera practica infiintate in cadrul organizatiilor nonprofit, fundatii si asociatiile cu activitati conexe actului medical, asociatiile profesionale, culte religioase si lacase de cult religios
1. Cerere tip
       2. Autorizaţia Sanitară de Funcţionare/Certificat de Conformitate, original
       3. Certificatul de Inregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor, precum şi suplimentele acestora, original.
       4. Copie după certificatul de deces al titularului cabinetului , după caz

Fizicieni medicali din serviciile publice ce detin şi cabinete private sau sunt angajaţi ai unor furnizori particulari de servicii de sănătate au obligația de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese, în speța dispozițiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003 și ale art. 301 din Codul penal, iar astfel de situaţii trebuie analizate şi din perspectiva unui potenţial conflict de interese, mai ales dacă un fizician medical ocupă şi o funcţie de conducere.