Fizician medical‎ > ‎

Cod parafă fizician medical

Codul individual de parafa se acorda de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania prin eliberarea Certificatului de Calificare Profesionala in Fizica Medicala pentru fizicieni medicali debutanti, fizicieni medicali, experti in fizica medicala, fizicieni debutanti, fizicieni, fizicieni specalisti si fizicieni principali din domeniul de sanatate publica umana si veterinara pentru practica conexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala, incepand cu data de 01.01.2014 in baza art.10, lit.(y) din Statutul CFMR si art.21 alin.2 lit.(h) din Ordonanta de Guvern nr.26/2000 publicata in Monitorul Oficial nr.39/31.01.2000 si a Protocolului Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.7630/16/115/04.10.2016, prin care se acorda "Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania" dreptul exclusiv de a aviza standardele ocupationale si programele de formare profesionala de calificare organizate de furnizorii de formare profesionala pentru dobandirea de competente pentru ocupatiile din domeniul de activitate "fizică medicală", in conformitate cu prevederile Ordinului MECS nr.3170/04.02.2015 privind aprobarea modelului de standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, publicat in M.Of. nr.184/18.03.2015 si Ordinul MMSSF si MECT nr.59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale, publicat in M.Of. nr.128/12.02.2004 (www.anc.edu.ro)

Toti practicanti de servicii si consultanta de fizica medicala din practica clinica au obligativitatea sa obtina codul de parafa in maxim 120 zile de la data intrarii in vigoare a Regulamentului de acordare si utilizare a codului individual de parafa pentru fizicianul medical debutant, fizician medical, Expert in Fizica Medicala, fizician debutant, fizician, fizician specialist si fizican principal din domeniul de sanatate publica pentru practica conexa actului medical referitor la serviciile si consultanta de fizica medicala.
Este interzisa exercitarea profesiunilor de servicii si consultanta de fizica medicala din domeniul de sanatate publica (clinic) pe teritoriul Romaniei fara cod de parafa eliberat de CFMR. 

(1) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul debutant (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:
 • Cerere tip pentru eliberarea codului de parafa
 • Certificatul de nastere – COPIE conform cu originalul;
 • Buletinul / Cartea de Identitate / Pasaport - COPIE conform cu originalul;
 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de “Licenţă in Fizică, specializarea Fizică medicală” (sau echivalent) si foaia matricola, eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE conform cu originalul; In situatiile de echivalent Diploma de Licenţă in Fizica se va transmite echivalarea programei de studii eliberata de Ministerul Educaţiei Naţionale. Nu trebuie sa depuna echivalarea programei de studii absolventii specializarea Fizică, daca pe Diploma de Licenta eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata se specifica “Licenţiat in Fizica” si au fost angajati in functia de fizician debutant in sistemul sanitar inainte de data intrarii in vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 si a Hotărârii Guvernului nr.1175/06.09.2006.
 • Dovada recunoastere echivalare programei de studii universitare de fizica pentru cei care au urmat cursuri de invatamant superior la o institutie din strainatate (daca este cazul) – COPIE conform cu originalul;
 • In cazul studiilor absolvite în străinătate se va transmite dovada de recunoaştere a actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • Pentru cetăţeni straini se solicită recunoaşterea actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale si permisul de muncă în România (daca este cazul) - COPIE conform cu originalul;
 • Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii – COPIE conform cu originalul;
 • Permis Exercitare, nivel 1, CNCAN, in domeniul nuclear si specialatea in care lucreaza (doar pentru cei care desfasoara activitatii cu generatori sau surse de radiatii ionizante) – COPIE conform cu originalul;
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Certificat de cazier judiciar (fara condamnari penale) (aflat în termen de valabilitate) – ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (avizat de un psiholog) – (aflat în termen de valabilitate) - ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Dovada ca fizicianul debutant se afla sub indrumarea unui fizician specialist sau primar in practica clinica (adeverinta va fi semnata de catre conducatorul unitatii sanitare si de catre fizicianul indrumator)
 • Adeverinta de salariat in original de la unitatea sanitară ce atesta vechimea in munca (cu mentionarea specialitatii si a datei de incadrare si a eventualelor întreruperi în activitate) (valabila 30 de zile), sau copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Individual de Fizica Medicala propriu (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a 3-a privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical) - COPIE conform cu originalul. Angajatii spitalelor, clinicilor si laboratoarelor private (societăţii civile medicale, cabinetelor medicale grupate/asociate) vor transmite copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Medical (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a I-a privind înfiintarea, organizarea şi funcţionare a cabinetelor medicale) - COPIE conform cu originalul
 • Cartea de munca sau contract individual de muncă din care reiese ca solicitantul este angajat pe functia de fizician avand codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania): 211101 (sau codul vechi COR corespondent) însoțit de dovada întregistrării acestuia în Registrul de Evidență al Salariatilor de pe langa Inspectoratul Teritorial de Munca - COPIE conform cu originalul
 • Dovada achitare taxa eliberare cod parafa (in cazul non-membriilor CFMR)
(2) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:
 • Cerere tip pentru eliberarea codului de parafa 
 • Certificatul de nastere – COPIE conform cu originalul;
 • Buletinul / Cartea de Identitate / Pasaport - COPIE conform cu originalul;
 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de “Licenţă in Fizică, specializarea Fizică medicală” (sau echivalent) si foaia matricola, eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE conform cu originalul; In situatiile echivalent Diploma de Licenţă in Fizica se va transmite echivalarea programei de studii eliberata de Ministerul Educaţiei Naţionale. Nu trebuie sa depuna echivalarea programei de studii absolventi specializarea Fizică, daca pe Diploma de Licenta eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata se specifica “Licenţiat in Fizica” si au fost angajati in functia de fizician in sistemul sanitar inainte de data intrarii in vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 si a Hotărârii Guvernului nr.1175/06.09.2006.
 • Dovada recunoastere echivalare programei de studii universitare de fizica pentru cei care au urmat cursuri de invatamant superior la o institutie din strainatate (daca este cazul) – COPIE conform cu originalul;
 • In cazul studiilor absolvite în străinătate se va transmite dovada de recunoaştere a actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Pentru cetăţeni straini se solicită recunoaşterea actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale si permisul de muncă în România
 • Pentru cei care au obtinut vechimea in munca in specialitate la o institutie din strainatate: dovada recunoastere calificare in fizica medicala eliberata de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) (daca este cazul) - COPIE conform cu originalul;
 • Dovada confirmare in specialitate a gradului profesional obţinut prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare - fizician – (min. 6 luni vechime ca fizician debutant în sectorul sanitar) confirmat prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică (se va transmite dovada componentei comisiei de examinare in specialitate ca a fost alcatuita din cel putin un membru: fizician specialist sau primar si un membru: medic specialist sau primar– COPIE conform cu originalul;
 • Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii – COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de studii postuniversitar de specializare CUIR (Curs Utilizarea Izotopilor Radioactivi) sau echivalarea studiilor de catre CNCAN privind pregatirea teoretica si practica in radioprotectie
 • Permis Exercitare, nivel 2, CNCAN in domeniul nuclear si specialatea in care lucreaza (doar pentru cei care desfasoara activitati cu generatori sau surse de radiatii ionizante) – COPIE conform cu originalul;
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Certificat de cazier judiciar (fara condamnari penale) (aflat în termen de valabilitate) – ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (avizat de un psiholog) – (aflat în termen de valabilitate) - ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Dovada ca fizicianul se afla sub indrumarea unui fizician specialist sau primar in practica clinica (adeverinta va fi semnata de catre conducatorul unitatii sanitare si de catre fizicianul indrumator)
 • Adeverinta de salariat in original de la unitatea sanitară ce atesta vechimea in munca (cu mentionarea specialitatii si a datei de incadrare si a eventualelor întreruperi în activitate) (valabila 30 de zile), sau copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Individual de Fizica Medicala propriu (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a 3-a privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical) - COPIE conform cu originalul. Angajatii spitalelor, clinicilor si laboratoarelor private (societăţi civile medicale, cabinetelor medicale grupate/asociate) vor transmite copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Medical (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a I-a privind înfiintarea, organizarea şi funcţionare a cabinetelor medicale) - COPIE conform cu originalul
 • Cartea de munca sau contract individual de muncă din care reiese ca solicitantul este angajat pe functia de fizician avand codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania): 211101 (sau codul vechi COR corespondent) însoțit de dovada întregistrării acestuia în Registrul de Evidență al Salariatilor de pe langa Inspectoratul Teritorial de Munca - COPIE conform cu originalul
 • Dovada achitare taxa eliberare cod parafa (in cazul non-membriilor CFMR)
(3) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul specialist (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:
 • Cerere tip pentru eliberarea codului de parafa 
 • Certificatul de nastere – COPIE conform cu originalul;
 • Buletinul / Cartea de Identitate / Pasaport - COPIE conform cu originalul;
 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de “Licenţă in Fizică, specializarea Fizică medicală” (sau echivalent) si foaia matricola, eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE conform cu originalul; In situatiile echivalent Diploma de Licenţă in Fizica se va transmite echivalarea programei de studii eliberata de Ministerul Educaţiei Naţionale. Nu trebuie sa depuna echivalarea programei de studii absolventi specializarea Fizică, daca pe Diploma de Licenta eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata se specifica “Licenţiat in Fizica” si au fost angajati in functia de fizician specialist in sistemul sanitar inainte de data intrarii in vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 si a Hotărârii Guvernului nr.1175/06.09.2006.
 • Dovada recunoastere echivalare programei de studii universitare de fizica pentru cei care au urmat cursuri de invatamant superior la o institutie din strainatate (daca este cazul) – COPIE conform cu originalul;
 • In cazul studiilor absolvite în străinătate se va transmite dovada de recunoaştere a actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Pentru cetăţeni straini se solicită recunoaşterea actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale si permisul de muncă în România
 • Pentru cei care au obtinut vechimea in munca in specialitate la o institutie din strainatate: dovada recunoastere calificare in fizica medicala eliberata de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) (daca este cazul) - COPIE conform cu originalul;
 • Dovada confirmare in specialitate a gradului profesional obţinut prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare - fizician specialist – (min. 4 ani vechime ca fizician în sectorul sanitar) confirmat prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică (se va transmite dovada componentei comisiei de examinare in specialitate ca a fost alcatuita din cel putin un membru: fizician specialist sau primar si un membru: medic specialist sau primar) – COPIE conform cu originalul;
 • Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii – COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de studii postuniversitar de specializare CUIR (Curs Utilizarea Izotopilor Radioactivi) sau echivalarea studiilor de catre CNCAN privind pregatirea teoretica si practica in radioprotectie
 • Permis Exercitare, nivel 2, CNCAN, in domeniul nuclear si specialatea in care lucreaza (doar pentru cei care desfasoara activitatii cu generatori sau surse de radiatii ionizante) – COPIE conform cu originalul;
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Certificat de cazier judiciar (fara condamnari penale) (aflat în termen de valabilitate) – ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (avizat de un psiholog) – (aflat în termen de valabilitate) - ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Adeverinta de salariat in original de la unitatea sanitară ce atesta vechimea in munca (cu mentionarea specialitatii si a datei de incadrare si a eventualelor întreruperi în activitate) (valabila 30 de zile), sau copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Individual de Fizica Medicala propriu (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a 3-a privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical) - COPIE conform cu originalul. Angajatii spitalelor, clinicilor si laboratoarelor private (societăţii civile medicale, cabinetelor medicale grupate/asociate) publica vor transmite copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Medical (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a I-a privind înfiintarea, organizarea şi funcţionare a cabinetelor medicale) - COPIE conform cu originalul
 • Cartea de munca sau contract individual de muncă din care reiese ca solicitantul este angajat pe functia de fizician avand codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania): 211101 (sau codul vechi COR corespondent) însoțit de dovada întregistrării acestuia în Registrul de Evidență al Salariatilor de pe langa Inspectoratul Teritorial de Munca - COPIE conform cu originalul
 • Dovada achitare taxa eliberare cod parafa (in cazul non-membriilor CFMR)

(4) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul principal (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:

 • Cerere tip pentru eliberarea codului de parafa 
 • Certificatul de nastere – COPIE conform cu originalul;
 • Buletinul / Cartea de Identitate / Pasaport - COPIE conform cu originalul;
 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de “Licenţă in Fizică, specializarea Fizică medicală” (sau echivalent) si foaia matricola, eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE conform cu originalul; In situatiile echivalent Diploma de Licenţă in Fizica se va transmite echivalarea programei de studii eliberata de Ministerul Educaţiei Naţionale. Nu trebuie sa depuna echivalarea programei de studii absolventi specializarea de Fizică, daca pe Diploma de Licenta eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata se specifica “Licenţiat in Fizica” si au fost angajati in functia de fizician principal in sistemul sanitar inainte de data intrarii in vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 si a Hotărârii Guvernului nr.1175/06.09.2006.
 • Dovada recunoastere echivalare programei de studii universitare de fizica pentru cei care au urmat cursuri de invatamant superior la o institutie din strainatate (daca este cazul) – COPIE conform cu originalul;
 • In cazul studiilor absolvite în străinătate se va transmite dovada de recunoaştere a actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Pentru cetăţeni straini se solicită recunoaşterea actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale si permisul de muncă în România
 • Pentru cei care au obtinut vechimea in munca in specialitate la o institutie din strainatate: dovada recunoastere calificare in fizica medicala eliberata de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) (daca este cazul) - COPIE conform cu originalul;
 • Dovada confirmare in specialitate a gradului profesional obţinut prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare - fizician principal – (min. 5 ani vechime ca fizician specialist în sectorul sanitar) confirmat prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică (se va transmite dovada componentei comisiei de examinare in specialitate ca a fost alcatuita din cel putin un membru: fizician primar si un membru: medic primar) – COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de studii postuniversitare de specializare CUIR (Curs Utilizarea Izotopilor Radioactivi) sau echivalarea studiilor de catre CNCAN privind pregatirea teoretica si practica in radioprotectie
 • Permis Exercitare, nivel 2, CNCAN, in domeniul nuclear si specialitatea in care lucreaza (doar pentru cei care desfasoara activitati cu generatori sau surse de radiatii ionizante) – COPIE conform cu originalul;
 • Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii – COPIE conform cu originalul;
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Certificat de cazier judiciar (fara condamnari penale) (aflat în termen de valabilitate) – ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (avizat de un psiholog) – (aflat în termen de valabilitate) - ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Adeverinta de salariat in original de la unitatea sanitară ce atesta vechimea in munca (cu mentionarea specialitatii si a datei de incadrare si a eventualelor întreruperi în activitate) (valabila 30 de zile), sau copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Individual de Fizica Medicala propriu (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a 3-a privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical) - COPIE conform cu originalul
 • Angajatii spitalelor, clinicilor si laboratoarelor private (societăţii civile medicale, cabinetelor medicale grupate/asociate) publica vor transmite copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Medical (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a I-a privind înfiintarea, organizarea şi funcţionare a cabinetelor medicale) - COPIE conform cu originalul
 • Cartea de munca sau contract individual de muncă din care reiese ca solicitantul este angajat pe functia de fizician avand codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania): 211101 (sau codul vechi COR corespondent) însoțit de dovada întregistrării acestuia în Registrul de Evidență al Salariatilor de pe langa Inspectoratul Teritorial de Munca - COPIE conform cu originalul
 • Dovada achitare taxa eliberare cod parafa (in cazul non-membriilor CFMR)

(5) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul medical debutant (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:

 • Cerere tip pentru eliberarea codului de parafa
 • Certificatul de nastere – COPIE conform cu originalul;
 • Buletinul / Cartea de Identitate / Pasaport - COPIE conform cu originalul;
 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de “Licenţă in Fizică, specializarea Fizică medicală” (sau echivalent) si foaia matricola, eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE conform cu originalul; In situatiile echivalent Diploma de Licenţă in Fizica se va transmite echivalarea programei de studii universitare eliberata de Ministerul Educaţiei Naţionale.
 • Dovada recunoastere echivalare programei de studii universitare de fizica pentru cei care au urmat cursuri de invatamant superior la o institutie din strainatate (daca este cazul) – COPIE conform cu originalul;
 • In cazul studiilor absolvite în străinătate se va transmite dovada de recunoaştere a actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Pentru cetăţeni straini se solicită recunoaşterea actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale si permisul de muncă în România
 • Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii – COPIE conform cu originalul;
 • Permis Exercitare, nivel 1, CNCAN, in domeniul nuclear si specialitatea in care lucreaza – COPIE conform cu originalul;
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Certificat de cazier judiciar (fara condamnari penale) (aflat în termen de valabilitate) – ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (avizat de un psiholog) – (aflat în termen de valabilitate) - ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Dovada ca pregatirea in practica clinica de fizica medicala pe care o dobandeste fizicianul medical debutant se afla sub supravegherea unui expert in fizica medicala (minimum de 2 ani de lucru in practica clinica ca fizician medical debutant) (adeverinta va fi semnata de catre conducatorul unitatii sanitare si de catre expertul in fizica medicala)
 • Adeverinta de salariat in original de la unitatea sanitară ce atesta vechimea in munca (cu mentionarea specialitatii si a datei de incadrare si a eventualelor întreruperi în activitate) (valabila 30 de zile), sau copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Individual de Fizica Medicala propriu (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a 3-a privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical) - COPIE conform cu originalul
 • Angajatii spitalelor, clinicilor si laboratoarelor private (societăţii civile medicale, cabinetelor medicale grupate/asociate) publica vor transmite copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Medical (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a I-a privind înfiintarea, organizarea şi funcţionare a cabinetelor medicale) - COPIE conform cu originalul
 • Cartea de munca sau contract individual de muncă din care reiese ca solicitantul este angajat pe functia de fizician medical avand codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania):  226906 (sau codul vechi COR corespondent) însoțit de dovada întregistrării acestuia în Registrul de Evidență al Salariatilor de pe langa Inspectoratul Teritorial de Munca - COPIE conform cu originalul
 • Dovada achitare taxa eliberare cod parafa (in cazul non-membriilor CFMR)
(6) Pentru eliberarea codului de parafa, fizicianul  medical (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:
 • Cerere tip pentru eliberarea codului de parafa 
 • Certificatul de nastere – COPIE conform cu originalul;
 • Buletinul / Cartea de Identitate / Pasaport - COPIE conform cu originalul;
 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de “Licenţă in Fizică, specializarea Fizică medicală” (sau echivalent) si foaia matricola, eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE conform cu originalul; In situatiile echivalent Diploma de Licenţă in Fizica se va transmite echivalarea programei de studii universitare eliberata de Ministerul Educaţiei Naţionale.
 • Dovada recunoastere echivalare programei de studii universitare de fizica pentru cei care au urmat cursuri de invatamant superior la o institutie din strainatate (daca este cazul) – COPIE conform cu originalul;
 • In cazul studiilor absolvite în străinătate se va transmite dovada de recunoaştere a actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Pentru cetăţeni straini se solicită recunoaşterea actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale si permisul de muncă în România
 • Pentru cei care au obtinut vechimea in munca in specialitate la o institutie din strainatate: dovada recunoastere calificare in fizica medicala eliberata de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) (daca este cazul) - COPIE conform cu originalul;
 • Dovada confirmare in specialitate a gradului profesional obţinut prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare - fizician medical - (min. 2 ani vechime in specialitatea sanitara ca fizician medical debutant) confirmat de Ministerul Sanataii si CNCAN (se va transmite dovada componentei comisiei de examinare in specialitate) – COPIE conform cu originalul;
 • Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii – COPIE conform cu originalul;
 • Diploma curs postuniversitar de specializare nivel 2 privind pregatirea teoretica si practica in radioprotectie avizat CNCAN
 • Permis Exercitare, nivel 2, CNCAN, in domeniul nuclear si specialitatea in care lucreaza – COPIE conform cu originalul;
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Certificat de cazier judiciar (fara condamnari penale) (aflat în termen de valabilitate) – ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (avizat de un psiholog) – (aflat în termen de valabilitate) - ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Dovada pregatire in fizica medicala pe care o dobandeste prin cursuri teoretice, seminarii, lucru sub supravegherea unui expert in fizica medicala si practica clinica (minimum 2 ani de lucru in practica clinica ca fizician medical debutant) (adeverinta va fi semnata de catre conducatorul unitatii sanitare si de catre expertul in fizica medicala)
 • Adeverinta de salariat in original de la unitatea sanitară ce atesta vechimea in munca (cu mentionarea specialitatii si a datei de incadrare si a eventualelor întreruperi în activitate) (valabila 30 de zile), sau copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Individual de Fizica Medicala propriu (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a 3-a privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical) - COPIE conform cu originalul
 • Angajatii spitalelor, clinicilor si laboratoarelor private (societăţii civile medicale, cabinetelor medicale grupate/asociate) publica vor transmite copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Medical (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a I-a privind înfiintarea, organizarea şi funcţionare a cabinetelor medicale) - COPIE conform cu originalul
 • Cartea de munca sau contract individual de muncă din care reiese ca solicitantul este angajat pe functia de Fizician medical avand codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania): 226906 (sau codul vechi COR corespondent) însoțit de dovada întregistrării acestuia în Registrul de Evidență al Salariatilor de pe langa Inspectoratul Teritorial de Munca - COPIE conform cu originalul
 • Dovada numărul de credite CPD (Dezvoltarea Profesionala Continua) obtinute in ciclu de 5 ani
 • Dovada achitare taxa eliberare cod parafa (in cazul non-membriilor CFMR)
(/) Pentru eliberarea codului de parafa, Expert in Fizica Medicala (sectorul sanitar clinic si paraclinic) va face dovada si va transmite urmatoarele documente:
 • Cerere tip pentru eliberarea codului de parafa 
 • Certificatul de nastere – COPIE conform cu originalul;
 • Buletinul / Cartea de Identitate / Pasaport - COPIE conform cu originalul;
 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE conform cu originalul;
 • Diploma de “Licenţă in Fizică, specializarea Fizică medicală” (sau echivalent) si foaia matricola eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE conform cu originalul; In situatiile echivalent Diploma de Licenţă in Fizica se va transmite echivalarea programei de studii universitare eliberata de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • Atestat grad universitar sau echivalent superior (diploma de “Master in Fizică Medicală” si foaia matricola sau “Doctor in Fizică Medicală” eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei) - COPIE conform cu originalul;
 • Pregatire clinica ca fizician medical sub supravegherea unui expert în fizică medicală cel puțin 3 ani si inca 2 ani ca fizician medical debutant
 • Dovada recunoastere echivalare programei de studii universitare de fizica pentru cei care au urmat cursuri de invatamant superior la o institutie din strainatate (daca este cazul) – COPIE conform cu originalul;
 • In cazul studiilor absolvite în străinătate se va transmite dovada de recunoaştere a actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Pentru cetăţeni straini se solicită recunoaşterea actelor de studii de catre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale si permisul de muncă în România
 • Pentru cei care au obtinut vechimea in munca in specialitate la o institutie din strainatate: dovada recunoastere calificare in fizica medicala eliberata de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) (daca este cazul) - COPIE conform cu originalul;
 • Dovada confirmare in specialitate a gradului profesional obţinut prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare – expert in fizica medicala - (min. 3 ani vechime in specialitatea sanitara ca fizician medical) confirmat de Ministerul Sanataii si CNCAN (se va transmite dovada componentei comisiei de examinare in specialitate ca a fost alcatuita din cel putin un membru: un presedinte, specialist cu grad profesional inalt, cu pregatirea si experienta adecvate domeniului sau domeniilor pentru care solicita recunoasterea ca expert in fizica medicala, din cadrul CNCAN; minimum un specialist cu grad profesional inalt, cu pregatirea si experienta adecvate domeniului sau domeniile pentru care solicita recunoasterea ca expert in fizica medicala, din cadrul CNCAN; un delegat al Ministerului Sanatatii - specialist cu grad profesional inalt, cu pregatirea si experienta adecvate domeniului sau domeniile pentru care solicita recunoasterea ca expert in fizica medicala; si un secretar permanent) – COPIE conform cu originalul;
 • Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii – COPIE conform cu originalul;
 • Diploma curs postuniversitar de specializare nivel 3 privind pregatirea teoretica si practica in radioprotectie avizat CNCAN
 • Permis Exercitare, nivel 3, CNCAN, in domeniul fizica de radioterapie / fizica de medicina nucleara / fizica de radiologie de diagnostic si interventionala, in care lucreaza – COPIE conform cu originalul;
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Certificat de cazier judiciar (fara condamnari penale) (aflat în termen de valabilitate) – ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (avizat de un psiholog) – (aflat în termen de valabilitate) - ORIGINAL/COPIE conform cu originalul;
 • Dovada pregatire in fizica medicala pe care o dobandeste prin cursuri teoretice, seminarii, lucru sub supravegherea unui expert in fizica medicala si practica clinica (minimum 3 ani de lucru in practica clinica in plus fata de cei 2 ani ca fizician medical debutant) (adeverinta va fi semnata de catre conducatorul unitatii sanitare si de catre expertul in fizica medicala)
 • Adeverinta de salariat in original de la unitatea sanitară ce atesta vechimea in munca (cu mentionarea specialitatii si a datei de incadrare si a eventualelor întreruperi în activitate) (valabila 30 de zile), sau copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Individual de Fizica Medicala propriu (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a 3-a privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical) - COPIE conform cu originalul
 • Angajatii spitalelor, clinicilor si laboratoarelor private (societăţii civile medicale, cabinetelor medicale grupate/asociate) publica vor transmite copie xerox dupa Certificat de Inregistrare al Cabinetului Medical (cod cabinet Registru Unic al Cabinetelor Medicale partea a I-a privind înfiintarea, organizarea şi funcţionare a cabinetelor medicale) - COPIE conform cu originalul
 • Cartea de munca sau contract individual de muncă din care reiese ca solicitantul este angajat pe functia de Fizician medical avand codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania): 226906 (sau codul vechi COR corespondent) însoțit de dovada întregistrării acestuia în Registrul de Evidență al Salariatilor de pe langa Inspectoratul Teritorial de Munca - COPIE conform cu originalul
 • Dovada numărul de credite CPD (Dezvoltarea Profesionala Continua) obtinute in ciclu de 5 ani (250 puncte credit/5 ani)
 • Dovada achitare taxa eliberare cod parafa (in cazul non-membrilor CFMR)
Pentru eliberarea unui nou cod de parafa in caz de pierdere sau furt se vor transmite urmatoarele documente:
 • Cerere adresata presedintelui CFMR in care se solicita un nou cod de parafa
 • Dovada unui anunt dat in unul din ziarele locale privind pierderea sau furtul parafei
 • Adeverinta de salariat de la angajator
Controlul privind lipsa codului de parafa pe teritoriul Romaniei pentru furnizorii de servicii si consultanta de fizica medicala se va face de catre:
   - Ministerul Sanatatii prin Directiile Judetene de Sanatate Publica si Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
   - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Inspectorate Teritoriale de Munca
   - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) doar pentru prestatori de servicii ce includ protectia radiatiilor ionizante (specialitatiile de radiodiagnostic, radioterapie si medicina nucleara).

Taxa de acordare a codului de parafa este gratuita pentru membrii CFMR iar pentru non-membri se percepe o taxa de 500 lei.

Regulamentul
de acordare si utilizare a codului de parafa este stabilit si validat in sedinta Adunarii Generale CFMR de la data de 22.09.2013 in temeiul dispozitiilor art. 10, lit. y, din Statutul Colegiului CFMR si art. 21 alin. 2, lit. h, din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

(A) Exercitarea profesiei de fizician medical debutant, fizician medical, Expert in Fizica Medicala, în sistemul sanitar se face pe baza autorizaţiei de liberă practică, care se acordă de Ministerul Sănătăţii, stabilita prin Ordin nr.979/30.07.2004  privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, publicat in Monitorul Oficial nr.724/11.08.2004 , precum si a cerintelor de educatie si de pregatire profesionala initiala si continua stabilite prin Ordinul nr.1272/266/2006, pentru aprobarea Normelor privind Expertul in Fizică Medicală, emis de catre Ministerul Sanatatii Publice si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, publicat in Monitorul Oficial nr. 906 din 07.11.2006.

(B) Exercitarea profesiei de
fizician debutant, fizician, fizician specialist si fizican principal din domeniul în sistemul sanitar se face pe baza autorizaţiei de liberă practică, care se acordă de Ministerul Sănătăţii, stabilita prin Ordin nr.979/30.07.2004  privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, publicat in Monitorul Oficial nr.724/11.08.2004 , precum si a cerintelor de educatie si de pregatire profesionala initiala si continua stabilite Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 10.11.2011.

(C) Autorizare
a si functionarea Cabinetelor si Laboratoarelor de Fizica Medicala ca furnizori «externi» de servicii si consulanta de fizica medicala din unitatii medicale se stabileste conform Ordinului nr.153/26.02.2003 pentru aprobarea “Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale”, publicat in M.Of. nr.353/23.05.2003 , Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 527/29.07.1999, pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383/12.08.1999, Ordonanţei de Urgenţă nr.83/19.06.2000  privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat in Monitorul Oficial nr. 291/27.06.2000 si aprobata cu modificari prin LEGEA nr.598/31.10.2001 , publicata in Monitorul Oficial nr. 711/08.11.2001  si a Legii nr.176/2000 aprobată cu modificari prin Legea nr.434/25.10.2004 , privind dispozitivele medicale, publicată în M.Of. nr.79/24.01.2005.

(D) Programul de pregatire in Fizica Medicala se stabileste i
n conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18/10.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 614/07.07.2004  privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1175/06.09.2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 769/11.09.2006  privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora, cu modificările şi completările ulterioare, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 319/10.04.2006  privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, cu modificările şi completările ulterioare, si in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 567/15.06.2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 540/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare.

(E) Fizicianul medical
debutant si fizicianul debutant din domeniul de sanatate publica care utilizeaza surse sau generatori de radiatii ionizante trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 1, eliberat de CNCAN, pentru domeniul si specialitatea corespunzatoare, conform cu “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin Ordinul nr.202/15.10.2002  al presedintelui CNCAN publicate in M.Of., nr.936 bis/20.12.2002.

(F) Fizicianul medical,
fizicianul, fizicianul specialist si fizicianul principal din domeniul de sanatate publica care utilizeaza surse sau generatori de radiatii ionizante trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 2, eliberat de CNCAN, pentru domeniul si specialitatea corespunzatoare, conform cu “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin Ordinul nr.202/15.10.2002  al presedintelui CNCAN publicate in M.Of., nr.936 bis/20.12.2002.

(G) Expertul in Fizica Medicala
trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 3, eliberat de CNCAN, pentru specialitatea corespunzatoare, conform cuNorma privind expertul in fizică medicală aprobata prin Ordinul comun al M.S. si al CNCAN, nr.1272/266/2006, M.Of. nr.906/07.11.2006 si Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin Ordinul nr. 202/15.10.2002  al presedintelui CNCAN publicate in M.Of., nr. 936 bis din 20.12.2002.

Certificatul de Calificare Profesională (cod individual de parafa) pentru profesia de fizician medical debutant / fizician medical / expert in fizica medicala / fizician debutant / fizician / fizician specialist / fizician principal din domeniul de sanatate publica umana si veterinara pentru practica conexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala emis de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania, se elibereaza potrivit prevederilor art.10, lit.(y) din Statutul CFMR doar dupa obtinerea AUTORIZATIEI DE LIBERA PRACTICA MEDICALA emisa de Ministerul Sanatatii prin Directiile Judetene de Sanatate PublicaCertificatul de de Calificare Profesională se vizează anual şi este însoţit de Fişă de EvidenţăAvizul anual se acorda numai dupa incheierea asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv.

Pentru absolventii de Licenta in Fizica, specialitatea fizica medicala anterior introducerii sistemului Bologna nu este obligatorie absolvirea unui "Master în Fizică Medicală" pentru obţinerea avizului de atestare a profesiei de fizician medical si a certificatului de calificare profesionala fizician medical (codul individual de parafa) în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică. Potrivit art. 153 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

Pentru absolventii Ciclului I Licenta in Fizica (sau echivalent), specialitatea fizica medicala (sistem Bologna), CFMR solicită pentru obţinerea avizului de atestare a profesiei de fizician medical si a certificatului de calificare profesionala fizician medical (codul individual de parafa) în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică un "Master în Fizică Medicală" conform art. 154 alin. (1) lit. a) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 care precizează că "Masteratul profesional este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale". Absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta, master si/sau doctorat in Fizică, specializarea Fizică Medicală pot exercita profesia de fizician medical (corespunzator nivelului 7+ EQFsau expert in fizica medicala (corespunzator nivelului 8 EQF) pe teritoriul Romaniei si Uniunii Europeane (UE) pe baza nivelurilor de calificare profesionala prevazute in Directiva 2005/36/CE prezentata in "Qualification Framework for the Medical Physics Expert" (a se vedea graficul de mai jos) si conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite. Fiecare ciclu absolvit da dreptul persoanei la acces la o ocupatie/functie specifica in functie de nivel de calificare din Cadrul European al Calificarilor (EQF - European Qualifications Framework) prevazut in Hotărârea Guvernul nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu completarile si a modificarilor ulterioare. Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, "European Qualifications Framework" (EQF), Directivei 89/48/EEC si Directivei 92/51/EEC, absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta a ciclului Bologna isi pot exercita profesia doar corespunzatoare nivelului 6+ EQF, conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite, sau pot continua studiile universitare prin masterat.