Fizician medical‎ > ‎

Autorizaţiei Liberă Practică

Autorizarea exercitării profesiei de fizician, fizician medical si expert in fizica medicala in unitatii medicale autorizate de Ministerul Sanatatii:

Fizicieni, fizicieni medicali si experti in fizica medicala care prestează servicii medicale în unităţi medicale publice sau private, precum şi cei care desfăşoară activităţi pentru servicii conexe actului medical, au obligaţia de a solicita Ministerului Sănătăţii eliberarea Autorizaţiei de Liberă Practică conform Ordinului nr.979/30.07.2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, publicat in M.Of. nr.724/11.08.2004 si Ordonanţă de Urgenţă nr.83/19.06.2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical publicat in M.Of. nr.291/27.06.2000 si aprobata cu modificari prin LEGEA nr.598/31.10.2001 publicata in M.Of. nr.711/08.11.2001.

Orice dispozitiv medical utilizat la desfasurarea activitatii medicale trebuie sa fie autorizat si intergistrat la Ministerul Sănătăţii conform Legii nr.176/18.10.2000 privind dispozitivele medicale, publicat in M.Of. nr.79/24.01.2005.

Organizatia publica si profesionala care promoveaza, sustine si supravegheaza exercitarea profesiei de fizician medical si expert in fizica medicala in unitatii medicale autorizate de Ministerul Sanatatii este Colegiul Fizicienilor Medicali din România, iar datele detinute de catre aceastia sunt centralizate in fişa de evidenţă ce însoţeste Certificatul de Calificare Profesională CFMR elaborat de Consiliul Director al Colegiului Fizicienilor Medicali din România in care vor fi inscrise datele practicantului cu privire la codul individual de parafa, numarul Autorizatiei de Libera Practica (ALP), numarul si valabilitatea Permisului de Exercitare, CNCAN, numărului de  credite CPD (Dezvoltarea Profesionala Continua) obtinute si numarul politei de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

Certificatul de Calificare Profesională este eliberat de CFMR o singură dată, începand cu data de 01.01.2014 şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute la art.10 lit.(l) si lit.(y) din Statutul CFMR, Normele privind expertul în fizică medicală aprobate prin O.M.S. nr.1272/2006 şi Ordinul CNCAN nr.266/2006, publicat în M.Of. nr.906/07.11.2006 şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de  credite de CPD (Dezvoltarea Profesionala Continua) stabilit.

Acte necesare la eliberarea AUTORIZATIEI DE LIBERA PRACTICA MEDICALA pentru fizicianul din spitale, fizicianul medical sau expertul in fizica medicala:

 • Cerere tip pentru eliberarea Autorizatiei de Libera Practica Medicala (se ridica de la DSP in momentul depunerii actelor);
 • Act de identitate în termen de valabilitate (Buletinul/Cartea de identitate/Pasaport) - COPIE;
 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE;
 • Diploma de "Bacalaureat" eliberata de o institutie de invatamant preuniversitara de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE;
 • Diploma de "Licenţă în Fizică, specializarea Fizică Medicală" (sau echivalent) eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE;
 • Diploma de "Master în Fizică Medicală" (obligatoriu pentru absolventii sistemului Bologna) eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE;
 • Documente suplimentare de studii referitoare la pregătirea de specialitate (training clinic, rezidentiat, certificate participare) (daca este cazul) - COPIE;
 • Pentru cei care au urmat cursuri de invatamant superior la o institutie din strainatate sau in situatii de echivalare diploma "Licenţă în Fizică": dovada recunoastere echivalare studii de fizica medicala eliberata de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) (daca este cazul) - COPIE;
 • Dovada promovarea concurs ocupare post fizician medical (doar specialitatea: radioterapie, medicina nucleara si/sau radiologia de diagnostic si interventionala) sau fizician in sistemul de sanatate publica (radioterapie, medicina nucleara, radiologia de diagnostic si interventionala, imagistica medicala cu rezonanta magnetica, ultrasonografie, endoscopie, analize medicale, histologie, audiologie, acustica medicala, optica medicala, laseri medicali, neurofizica, cardiofizica, dozimetrie clinica, radiobiologie, fizica sanatatii, etc.) confirmat prin act administrativ a conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.467/2010 - COPIE;
 • Dovada promovarea concurs Expert in Fizica Medicala, in conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii si CNCAN nr.1272/266/2006 (daca este cazul) - COPIE;
 • Dovada confirmare în specialitate si grad: specialist/principal, competente, supraspecializari, titlul de doctor in stiinte, grad universitar, cercetator stiintific, alte grade ştiinţifice - COPIE;
 • Permis Exercitare, nivel 2 sau nivel 3, CNCAN (doar pentru fizicieni care desfasoara activitatii cu generatori sau surse de radiatii ionizante) - COPIE;
 • Aviz atestare profesie fizician medical eliberat de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania, conform prevederilor art.10, lit.(l) din Statutul CFMR - ORIGINAL;
 • Documente din care să reiasă specialitatea şi vechimea in munca în specialitate (minim 2 ani): adeverinţă de salariat de la locul de muncă (în ORIGINAL) sau contract prestări servicii, cartea de muncă (în COPIE);
 • Pentru cei care au obtinut vechimea in munca in specialitate la o institutie din strainatate: dovada recunoastere calificare in fizica medicala eliberata de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) (daca este cazul) - COPIE;
 • Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) - ORIGINAL;
 • Certificat de sanatate tip A5 eliberat de medicul de familie, cu specificatia „Apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de fizician medical" (valabil 2 luni de la data eliberării) - ORIGINAL;
 • Decizia de pensionare (pentru fizicieni medicali pensionari care doresc sa isi continue activitatea în unităţi sanitare private) - COPIE;
 • Autorizatia de Libera Practica in original (in cazul preschimbarii) - ORIGINAL;
 • Dosar
Dobandirea dreptului de libera practica pentru absolventi Facultatilor de Fizica, specializarea fizica medicala (licenta si master) se face dupa promovarea examenului de fizician medical sau fizician in sistemul de sanatate publica in conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.467/2010 si dupa minimum de 2 ani de pregatirea in practica clinica ca fizicianul medical debutant sub supravegherea unui expert in fizica medicala in conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii si CNCAN nr.1272/266/2006Nu se elibereaza AUTORIZATIEI DE LIBERA PRACTICA MEDICALA absolventilor ai Facultatilor de Fizica, specializarea fizica medicala (licenta si master) daca nu indeplinesc conditiile minime prevazute in Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.467/2010 si Ordinul Ministrului Sănătăţii si CNCAN nr.1272/266/2006.

Fizicieni Medicali care au depăşit limita de vârstă prevăzută de lege pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza Certificatul de Calificare Profesională (cod individual de parafa) pentru profesia de fizician medical şi a avizului anual al Colegiul Fizicienilor Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

Certificatul de Calificare Profesională (cod individual de parafa) pentru profesia de fizician medical debutant / fizician medical / expert in fizica medicala / fizician debutant / fizician / fizician specialist / fizician principal din domeniul de sanatate publica umana si veterinara pentru practica conexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala eliberat de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania, avizat pentru anul respectiv, se elibereaza potrivit prevederilor art.10, lit.(y) din Statutul CFMR doar dupa obtinerea AUTORIZATIEI DE LIBERA PRACTICA MEDICALA de la Ministerul Sanatatii prin Directiile Judetene de Sanatate Publica.

Pentru absolventii de Licenta in Fizica, specialitatea fizica medicala anterior introducerii sistemului Bologna nu este obligatorie absolvirea unui "Master în Fizică Medicală" pentru obţinerea avizului de atestare a profesiei de fizician medical si a certificatului de calificare profesionala fizician medical (codul individual de parafa) în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică. Potrivit art.153 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

Pentru absolventii Ciclului I Licenta in Fizica (sau echivalent), specialitatea fizica medicala (sistem Bologna), CFMR solicită pentru obţinerea avizului de atestare a profesiei de fizician medical si a certificatului de calificare profesionala fizician medical (codul individual de parafa) în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică un "Master în Fizică Medicală" conform art.154 alin.(1) lit.(a) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 care precizează că "Masteratul profesional este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale". Potrivit art.153 alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta, master si/sau doctorat in Fizică, specializarea Fizică Medicală pot exercita profesia de fizician medical (corespunzator nivelului 7+ EQFsau expert in fizica medicala (corespunzator nivelului 8 EQF) pe teritoriul Romaniei si Uniunii Europeane (UE) pe baza nivelurilor de calificare profesionala prevazute in Directiva 2005/36/CE prezentata in "Qualification Framework for the Medical Physics Expert" (a se vedea graficul de mai jos) si conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite. Fiecare ciclu absolvit da dreptul persoanei la acces la o ocupatie/functie specifica in functie de nivel de calificare din Cadrul European al Calificarilor (EQF - European Qualifications Framework) si Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior al Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC) din cadrul Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, prevazut in Hotărârea Guvernul nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu completarile si a modificarilor ulterioare. Potrivit art.5 alin.2) din Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, "European Qualifications Framework" (EQF), Directivei 89/48/EEC si Directivei 92/51/EEC, absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta a ciclului Bologna isi pot exercita profesia doar corespunzatoare nivelului 6+ EQF, conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite, sau pot continua studiile universitare prin masterat.